Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за мпс, собственост на дп рвд, застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственостстраница1/4
Дата13.09.2016
Размер0.83 Mb.
#9412
  1   2   3   4
ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет:

Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД, застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения, застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбина и застраховка „Обща гражданска отговорност” за сектор Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване (ЛКПСИ)”София, 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
ЧАСТ I – Решение и Обявление

ЧАСТ IІ – Указания към участниците в откритата процедура
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАСТ ІІ
Раздел I – Описание на предмета на поръчката

Раздел ІІ - Технически изисквания за сключване на застраховките

Раздел ІІІ – Условия и ред за подаване на офертите

Раздел ІV – Изисквания към офертите и указания за подготовката им. Необходими документи за участие

1. Изисквания към участниците

2. Общи изисквания към офертите на участниците

3. Плик № 1 - Документи за подбор

4. Плик № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката

5. Плик № 3 - Предлагана цена

6. Гаранции

7. Разяснения по документацията за участие


Раздел V – Критерий за оценка на офертите
Раздел VІ – Условия и ред за провеждане на процедурата

1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

2. Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на застрахователен договор
Раздел VІІ – Проект на договор (за Позиция 1)

Проект на договор (за Позиция 2)

Проект на договор (за Позиция 3)

Проект на договор (за Позиция 4)


Раздел VІІI – Приложения

Приложение № 1 – Оферта (образец)

Приложение № 2 – Списък на МПС, собственост на ДП РВД

Приложение № 3 – Списък на застроени имоти, публична и частна държавна

собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от

него, с прилежащите им машини и съоръжения

Приложение № 4 – Банкова гаранция за участие (образец)

Приложение № 5 – Банкова гаранция за изпълнение (образец)

Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП (образец)

Приложение № 7 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3от ЗОП (образец)

Приложение № 8 – Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП (образец)

Приложение № 9 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор (образец)

Приложение № 10 – Ценово предложение по обособена позиция 3 (образец)

Приложение № 11 – Ценово предложение по обособена позиция 4 (образец)ЧАСТ IІ – Указания към участниците в откритата процедура
Раздел I - Описание на предмета на поръчката
Предмет на обществената поръчка е сключване на застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД, застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения, застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбина и застраховка „Обща гражданска отговорност” за сектор Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване (ЛКПСИ), при условията, посочени в настоящата документация и разпределени по обособени позиции, както следва:

Позиция 1 - Застраховки „Каско”, „Злополука на местата” и „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД;

Позиция 2 – Застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения;

Позиция 3 – Застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбина;

Позиция 4 – Застраховка „Обща гражданска отговорност” за сектор ЛКПСИ.
Раздел ІІ - Технически изисквания за сключване на застраховките
Позиция 1
1. Застраховка „Каско“ на автомобилите, собственост на ДП РВД
1.1. Покрити рискове - пълна загуба или частична загуба на 80 броя МПС (описани в Приложение № 2 – за 80 броя МПС), собственост на ДП „РВД”, в резултат на:

- земетресение, пожар, включително последиците от гасенето му, мълния, експлозия, буря, ураган, наводнение, свличане и срутване на земни пластове, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при натрупване на сняг и лед, спукване на водопроводни, канализационни, газопроводни и паропроводни инсталации, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него, или от падащи дървета или клони;

- сблъскване или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътно-транспортни произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата;

- противозаконно отнемане;

- злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

- кражба;

- грабеж.
1.2. Териториална валидност - застрахователната защита на територията на Република България с възможност за разширено териториално покритие.
1.3. Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 ч. на 01.01.2013 г. и край 24.00 ч. на 31.12.2013 г.
1.4. Застрахователна сума и лимит на отговорност - застрахователната сума, която е и лимит на отговорност на Застрахователя към датата на настъпване на застрахователното събитие, е застрахователната сума на МПС съгласно Приложение № 2 от документацията (за 80 броя МПС).
1.5. Застрахователна премия - определя се от тарифна ставка, която е % от застрахователната сума за всяко МПС, съгласно Приложение № 2 от документацията (за 80 броя МПС) и се изплаща в лева.
1.6. Оценка на щетите и изплащане на обезщетения:

1.6.1. При частични щети дължимите обезщетения се определят съгласно проекта на договор по обособена позиция № 1, съдържащ се в раздел VІІ от настоящата документация.

1.6.2. При тотална щета, кражба, противозаконно отнемане или грабеж на цяло МПС, дължимите обезщетения са в размер на застрахователната сума на МПС.

2. Застраховка „Злополука на местата“ на автомобилите, собственост на ДП РВД
2.1. Покрития – застраховката покрива събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост, настъпили вследствие на злополука, като застрахователното покритие се простира върху всички места в МПС на ДП РВД (описани в Приложение № 2 – за 80 броя МПС), записани в регистрационния талон, включително и мястото на водача, и е в сила от момента на качване в МПС до момента на слизане от същото.

2.1.1. Покрити рискове – обезщетения за лицата, намиращи се в МПС на ДП РВД, за телесни увреждания, трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука и смърт.


2.2. Териториална валидност - застрахователната защита на територията на Република България с възможност за разширено териториално покритие.
2.3. Срок на застраховката – застраховката се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 ч. на 01.01.2013 г. и край 24.00 ч. на 31.12.2013 г.
2.4. Застрахователна сума и лимити на обезщетение - застрахователната сума е 20 000 (двадесет хиляди) лева за едно място в МПС, като лимита на отговорност за смърт е 100 % от застрахователната сума, а за останалите застрахователни събития е % от застрахователната сума, определен от Застрахователя в скала в офертата му.
2.5. Застрахователна премия - определя се с еднаква тарифна ставка, % от застрахователната сума за едно място и се начислява за всички регистрирани места в МПС, съгласно Приложение № 2 (за 80 броя МПС).
2.6. Оценка на щетите и изплащане на обезщетения

2.6.1. Процентът на трайна загуба на работоспособност се определя от компетентния орган, съгласно действащото българско законодателство.

2.6.2. Застрахователната сума се изплаща на увреденото лице, а при смърт – на законните му наследници.
3. Застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” за автомобилите, собственост на ДП РВД
Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, съгласно чл. 259 от Кодекса за застраховането, като собственик и ползвател на 85 броя МПС за задължителните лимити на отговорност съгласно чл. 266 от Кодекса за застраховането за превозни средства по списък (Приложение № 2) при следните условия:
3.1. Застрахователно покритие - застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на другa държавa членкa, или трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по Многостранното споразумение Международното споразумение „Зелена карта”, в която е настъпила вредата.
3.2. Изключения - съгласно посочените в чл. 268 от Кодекса за застраховането.
3.3. Срок на застраховката - застраховкатa се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 часа на 01.01.2013 г. и край 24.00 часа на 31.12.2013 г.
3.4. Застрахователно покритие утвърдените с действащите към датата на сключване на застрахователния договор (застрахователна полица) нормативни актове минимални задължителни лимити на застрахователни суми за възстановяване на вреди, причинени на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на МПС за:

- неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт за всяко събитие при едно пострадало лице;

- неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт за всяко събитие при две или повече пострадали лица;

- имуществени вреди за всяко събитие.


3.5. Застрахователна премия – индивидуална застрахователна премия по позиции (Приложение № 2) на автомобилите, собственост на ДП РВД, за задължително ниво за всички МПС, предложена от Застрахователя на база минималните застрахователни суми, определени в Кодекса за застраховането.
3.6. Оценка на щетите и изплащане на обезщетения

3.6.1. Застрахователното обезщетение е в размер на действително претърпените и доказани по размер вреди до уговорените в застрахователната полица застрахователни суми.

3.6.2. Размерът на обезщетението се определя след извършване на оглед на увреденото имущество. Огледът се извършва от комисия, състояща се от представители на Застрахователя и Застрахования.

3.6.3. Обезщетението за имуществени вреди не може да надвишава действителната стойност на увреденото имущество към деня на настъпване на застрахователното събитие.

3.6.4. При смърт или при телесни увреждания на трети лица обезщетението се определя от застрахователна експертна комисия към Застрахователя на виновния водач или по съдебен ред при условията на Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди причинени на моторни превозни средства.
3.7. Задължения на страните през времетраене на застраховката

3.7.1. Застрахователят се задължава да снабди Застрахования със знак, издаден от Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането, а вторият е длъжен да постави знака на предното стъкло на МПС от страната на водача по начин, който позволява добра видимост.

3.7.2. При настъпване на застрахователно събитие, при което са причинени вреди на трети лица, Застрахованият е длъжен в 7-дневен срок писмено да уведоми Застрахователя за събитието, както и да изпълни задълженията си по чл. 270 от Кодекса за застраховането. Уведомяването може да се извърши и от увреденото лице.

3.7.3. Застрахователят е длъжен да приеме и регистрира всяко уведомление за настъпило застрахователно събитие, както и всички документи, удостоверяващи основанието на претенцията и размера на вредата.

3.7.4. Други, съгласно чл. 270 – 272 от Кодекса за застраховането.

4. Общи условия на Възложителя за застраховките по Позиция 1:
4.1. Начин на плащане на застрахователната премия – по реда и условията на проекта на договор по тази обособена позиция.
4.2. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 5 (пет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

4.2.1. Всички обезщетения се изплащат по банкова сметка на Възложителя, както следва:

„Уникредит Булбанк” АД,

„Агенция Митница летище София”, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1,BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG44UNCR76301000044422.
Позиция 2
5. „Застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения”
5.1. Покрити рискове – застрахователят трябва да осигури недвижимото имущество на ДП РВД, публична и частна държавна собственост от следните събития: земетресение, пожар, вкл. последиците от гасенето му (вкл. пожар причинен от служители и работници на застрахования поради нарушение на стандартите и изискванията на компетентните органи), умишлен пожар, мълния, експлозия, буря, ураган, наводнение, свличане и срутване на земни пластове, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при натрупване на сняг и лед, спукване на водопроводни, канализационни, газопроводни, отоплителни и климатични инсталации, внезапно изтичане на спринклерни инсталации, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него или от падащи дървета или клони, удар от превозно средство, чупене на стъкла, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), допълнителни разходи за отстраняване последици от настъпили застрахователни събития.

Застраховката трябва да покрива и гражданската отговорност към трети лица за щети, причинени от пожар, експлозия, неизправности в електрическата инсталация, наводнение, буря, спукване или изтичане на тръби на застрахованите имоти.


5.2. Срок на застраховката – застраховкатa се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 часа на 01.01.2013 г. и край 24.00 часа на 31.12.2013 г.
5.3. Застрахователна сума и лимит на отговорност – застрахователната сума, която е и лимит на отговорност на Застрахователя към датата на настъпване на застрахователното събитие е съгласно Приложение № 3 от настоящата документация.
5.4. Начин на плащане – по реда и условията на проекта на договор по тази обособена позиция.
5.5. Застрахователна премия – трябва да се определя от тарифна ставка, която е % от застрахователната сума недвижимите имоти, с прилежащите им машини и съоражения, съгласно Приложение № 3 и да се изплаща в лева.
5.6. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения – застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 5 (пет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.
Позиция 3
6. Застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбина;
6.1. Покрити рискове:

6.1.1. Смърт на застрахованото лице, която е пряка и непосредствена последица от злополука или заболяване на застрахованото лице.

6.1.2. Медицински разходи, направени във връзка с възникнала злополука или заболяване от общ характер (без значение е моментът, когато е започнало заболяването), акутно заболяване в чужбина (когато събитието е станало през време или във връзка или по повод на извършената работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието), включително разходите за такси за престой в болнично заведение, медицински прегледи, консултации със специалист, медикаменти, медицински манипулации, изследвания и хирургична намеса, извършени в болнични (стационарни) и амбулаторни условия.

6.1.3 Медицински разходи за спешно стоматологично лечение, наложено от злополука, абсцес и екстракция на зъб в чужбина.

6.1.4. Репатриране.
6.2. Териториална валидност - цял свят, с изключение на Република България;
6.3. Срок на застраховката – застраховкатa се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 часа на 01.01.2013 г. и край 24.00 часа на 31.12.2013 г.
6.4. Застрахователна сума и лимит на отговорност

6.4.1. При смърт на застрахованото лице - обезщетение в размер на 5 000 (пет хиляди) евро;

6.4.2. В хипотезата на т. 6.1.2. - не повече от 30 000 (тридесет хиляди) евро;

6.4.3. При направени медицински разходи за спешно стоматологично лечение, наложено от злополука, абсцес и екстракция на зъб в чужбина - не повече от 300 (триста) евро;

6.4.4. При репатриране - размера на извършените разходи, но не повече от 25 000 (двадесет и пет хиляди) евро
6.5. Начин на плащане - по реда и условията на проекта на договор по тази обособена позиция.
6.6. Застрахователна премия – в зависимост от продължителността на престоя:

- за период от 1 до 7 дни (вкл.);

- за период над 7 дни;
6.7. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения – застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 5 (пет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.
Позиция 4
7. Застраховка „Обща гражданска отговорност” за сектор ЛКПСИ;
7.1. Покрити рискове – гражданската отговорност на сектор ЛКПСИ за нанесени имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица в резултат на извършваната дейност – калибриране на средства за измерване, както и отговорността за неизпълнение на договорно задължение по отношение на дейността на сектора.;
7.2. Срок на застраховката – застраховкатa се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 часа на 01.01.2013 г. и край 24.00 часа на 31.12.2013 г.
7.3. Застрахователна сума и лимит на отговорност –

- за едно събитие – 10 000.00 лева;

- агрегатен лимит – 20 000.00 лева.
7.4. Начин на плащане – по реда и условията на проекта на договор по тази обособена позиция.

7.5. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения – застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 5 (пет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

Раздел ІІІ - Условия и ред за подаване на офертите
1. Офертите трябва се представят в деловодството на ДП “РВД” на адрес: ДП “Ръководство на въздушното движение”, 1540 София, бул. „Брюксел” № 1, тел. 937 16 54 в срока, посочен в обявлението, при спазване изискванията на чл. 57 от ЗОП.
2. Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗОП офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи обекта на поръчката, обособената позиция (обособените позиции), за която (които) участва, фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Този плик или пакет трябва да съдържа съответен брой отделни запечатани и надписани пликове, както следва:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, който се представя за всяка от позициите, за които участникът подава оферта;

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който се представя за всяка от позициите, за които участникът подава оферта.


3. Плик № 1 трябва да съдържа документите, посочени в т. 3 на раздел ІV от документацията. Върху този плик се поставя надпис „Документи за подбор” като се посочва и фирмата на участника.

4. Плик № 2 трябва да съдържа документите, посочени в т. 4 на раздел ІV от документацията, свързани с изпълнението на поръчката. Върху този плик се поставя надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” по съответната позиция, като се посочва и фирмата на участника.


5. Плик № 3 трябва да съдържа ценовото предложение на участника. Върху този плик се поставя надпис „Предлагана цена“ по съответната позиция, като се посочва и фирмата на участника.
6. Документите, съдържащи се в „Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена“ следва да бъдат подписани от законния представител на участника, съгласно търговската регистрация или от пълномощника по нотариално заверено пълномощно съгласно т. 3.9 от този раздел.
7. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването им в деловодството на ДП РВД.
8. Съгласно чл. 57, ал. 5 от ЗОП Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.


Раздел ІV – Изисквания към офертите и указания за подготовката им.

Необходими документи за участие
1. Изисквания към участниците
1.1. В откритата процедура може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията на чл. 9 от ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия.

1.2. Участниците трябва да притежават Лиценз/Разрешение за извършване на застрахователна дейност, издаден/о от компетентен орган за съответния вид застраховка, предмет на поръчката.

1.3. Участниците по обособена позиция 1 трябва да имат сключени договори със сервизи за извършване на авторемонтни дейности в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.

1.4. Участниците по обособени позиции 1 и 2 трябва да имат офиси в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.


2. Общи изисквания към офертите на участниците
2.1. Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на ЗОП и настоящата документация.

2.2. Всеки участник в процедурата има право да представи оферта за една, повече от една или за всички позиции.

2.3. В офертата за изпълнение на поръчката да няма предвидено условие за самоучастие в щета /франшиз/.

2.4. Всички документи в офертата следва да бъдат на български език, написани на компютър, без поправки и/или изтривания.

2.5. Страниците в представената оферта следва да бъдат номерирани.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя всяка оферта трябва да съдържа:
3. Плик № 1 – „Документи за подбор”

Участникът представя отделен плик № 1 за обособена позиция 1, отделен плик № 1 за обособена позиция 2 и отделен плик № 1 за обособени позиции 3 и 4.


3.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
3.2. Документ за регистрация на участника (нотариално заверено копие) или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участник е физическо лице - нотариално заверено копие от документ за самоличност.

Чуждестранните участници трябва да представят тези документи и в официален превод на български език.

3.2.1. Когато не е представен ЕИК, участниците са длъжни да представят и удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие, издадено не повече от 3 (три) месеца преди датата на отваряне на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.
3.3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата, представена под формата на парична сума или банкова гаранция в размери, както следва:

- за позиция 1 – 700.00 (седемстотин) лева;

- за позиция 2 – 100.00 (сто) лева;

- за позиция 3 – 50 (петдесет) лева;


3.4. Доказателства за техническите възможности на участника съгласно чл.51, ал.1 от ЗОП:

3.4.1. заверено от участника копие на Лиценз/Разрешение за извършване на застрахователна дейност, издаден/о от компетентен орган и заверено копие от допълнителен лиценз (ако има такъв) за съответния/те вид/ове застраховка/и, предмет на съответната обособена позиция;

3.4.2. списък на сервизите, с които участникът има сключени договори за извършване на авторемонтни дейности в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас – при участие по обособена позиция 1.

3.4.3. списък на офисите на участника в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас с посочени точни адреси и лица за контакти – при участие по обособени позиции 1 и 2.


3.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП от ЗОП (съгласно Приложение № 6);
3.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП (съгласно Приложение № 7);
3.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (съгласно Приложение № 8);
3.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (съгласно Приложение № 9);
3.9. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното следва да бъде представено и в официален превод на български език.
Забележка: Съгласно §1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП „официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Списъкът на преводачите може да бъде намерен на Интернет-страницата на Министерство на външните работи на Република България на адрес: http://www.mfa.bg/content/2010/9/9/1.pdf.
4. Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”
Участникът представя предложението за изпълнение на поръчката в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в общия плик, обозначен с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и изписано името на участника. Плик № 2 се представя за всяка позиция, за която участникът подава оферта.

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа:


4.1. За Позиция 1:
4.1.1. Оферта (съгласно Приложение № 1);

4.1.2. Подробно описание на условията за изпълнение на поръчката като:

- покрити рискове;

- териториална валидност на застраховката;

- срок на застраховката;

- механизъм за оценка на щетите;

- начин на ликвидация на щетите;

- срок за изплащане на обезщетенията;

- преференции (няма да се оценяват);

- други.


4.2. За Позиция 2:
4.2.1. Оферта (съгласно Приложение № 1);

4.2.2. Подробно описание на условията за изпълнение на поръчката като:

- покрити рискове;

- начало, времетраене и прекратяване на застраховката;

- взаимоотношения между страните при настъпване на застрахователно събитие;

- срок за изплащане на застрахователното обезщетение;

- други (документи, съдържащи предложения от Застрахователя за преференциални условия, като например участие на възложителя в положителния финансов резултат по тази застраховка, без това да е свързано с ангажимент за сключване на бъдещ нов договор от страна на възложителя и др.)

4.3. За Позиция 3:

4.3.1. Оферта (съгласно Приложение № 1);

4.3.2. Подробно описание на условията за изпълнение на поръчката като:

- покрити рискове;

- начало, времетраене и прекратяване на застраховката;

- взаимоотношения между страните при настъпване на застрахователно събитие;

- срок за изплащане на застрахователното обезщетение;

- други (документи, съдържащи предложения от Застрахователя за преференциални условия, като например отстъпка при групова застраховка, над 4 лица с попълнени индивидуални застрахователни полици „Помощ при пътуване” и др.)..
4.4. За Позиция 4:

4.4.1. Оферта (съгласно Приложение № 1);

4.4.2. Подробно описание на условията за изпълнение на поръчката като:

- покрити рискове;

- начало, времетраене и прекратяване на застраховката;

- взаимоотношения между страните при настъпване на застрахователно събитие;

- срок за изплащане на застрахователното обезщетение;

- други.


5. Плик № 3 – „Предлагана цена”
Ценовата оферта трябва да бъде в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в общия плик, обозначен с надпис „Предлагана цена“ и изписано името на участника. Плик № 3 се представя за всяка позиция, за която участникът подава оферта.
Ценовата оферта трябва да съдържа:
5.1. За Позиция 1:
5.1.1. Подписано и подпечатано ценово предложение, изготвено съгласно Приложение № 2 от документацията, попълнено с цените (застрахователните премии) на участника за трите вида застраховки, като допълнително бъдат посочени и:

- общият размер на застрахователните премии за всяка една от застраховките;

- 2 % данък върху застрахователната премия, съгласно Закон за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП);

- общата дължима сума за трите вида застраховки.


5.2. За Позиция 2:
5.2.1. Подписано и подпечатано ценово предложение, изготвено съгласно Приложение № 3 от документацията, попълнено с цените (застрахователните премии) на участника за посочените в Приложение № 3 като допълнително бъдат посочени и:

- общият размер на застрахователната премия;

- 2 % данък върху застрахователната премия, съгласно ЗДЗП;

- общата дължима сума съгласно Приложение № 3.


5.3. За Позиция 3:
5.3.1. Подписано и подпечатано ценово предложение, изготвено съгласно Приложение № 10 от документацията, попълнено с цените (застрахователните премии) на участника, като допълнително бъдат посочени и:

- 2 % данък върху застрахователната премия, съгласно ЗДЗП;5.4. За Позиция 4:
5.4.1. Подписано и подпечатано ценово предложение, изготвено съгласно Приложение № 11 от документацията, попълнено с цената (застрахователната премия) на участника, като допълнително бъдат посочени и:

- общият размер на застрахователната премия;

- 2 % данък върху застрахователната премия, съгласно ЗДЗП;

- общата дължима сума за застраховката.Информация за ценовото предложение и начинът за определянето му не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.
6. Гаранции
6.1. Условия и размер на гаранцията за участие в откритата процедура

6.1.1. Участникът следва да представи документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размерите, посочени в т. 3.3 от този раздел, в една от следните форми съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП:

- парична сума, внесена по следната банкова сметка на ДП РВД:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1,BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG80UNCR 7630 5000 0444 14 или

- оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя по указания образец (съгласно Приложение № 4) и валидна най-малко 20 (двадесет дни) след изтичане срока на валидност на офертите.

6.1.2. Гаранциите за участие в процедурата се задържат и освобождават от Възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
6.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на застрахователния договор/полица

6.2.1. Съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП преди подписването на договора/полицата участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора, а за обособента позиция 3 в размер на 300 (триста) лева, в една от следните форми:

- парична сума, внесена по банковата сметка на ДП РВД, посочена в т. 6.1.1;

- оригинал на банкова гаранция за изпъление на договора, издадена в полза на възложителя по указания образец (съгласно Приложение № 5) и със срок на валидност, изтичащ най-малко 20 (двадесет) дни след изтичане срока на договора.

6.2.2. Гаранцията за изпълнение на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на договора.
7. Разяснения по документацията за участие

7.1. В срок до 7 (седем) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие на адреса на ДП РВД – гр. София 1540, бул. „Брюксел” № 1, тел. 02/ 937 16 51 – Теодора Пиротска или на факс 02/ 980 38 64.

7.2. Възложителят е длъжен да отговори писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането.

7.3. Възложителят изпраща писмено разяснение до участника, който е отправил писменото запитване и е посочил адрес за кореспонденция. За всички останали участници, Възложителят публикува в електронната си страница (www.bulatsa.com) разясненията по документацията за участие, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница