Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за мпс, собственост на дп рвд, застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственостстраница3/4
Дата13.09.2016
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4

12.5. Неразделна част от този договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Списък на МПС, собственост на ДП РВД, със съответния размер на застрахователната премия;

Приложение № 2 – Застрахователни полици (издадени от Застрахователя)....................................
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ЗАСТРАХОВАН: ЗАСТРАХОВАТЕЛ:
..................... ..............................

Диян Динев (име, фамилия)

Генерален директор длъжност
Д О Г О В О Р (по обособена позиция 2)
.........../.....................2012 г.

Днес, ............ 2012 г. в гр. София между:


1. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, регистрирано по ФД № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, със седалище и адрес на управление: София 1540, бул. “Брюксел” № 1, телефон 937 11 11, факс 980 00 43, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 000697179, представлявано от Диян Георгиев Динев - генерален директор, наричано накратко „Застрахован” от една страна, и
2. ........................................................, регистрирано в ..................................................................... ЕИК .........................................., със седалище и адрес на управление: ......................................................., телефон ........................................., факс ................................, представлявано от ..................................................................., длъжност ......................................, наричан накратко „Застраховател” от друга страна,
на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № РД -.................../...................... за класиране и определяне на изпълнители на обществената поръчка с предмет „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД” и „Застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения”, застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбинаи „застраховка „Обща гражданска отговорност” за сектор Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване” се състави и подписа настоящия договор за следното:
1. Предмет на договора
1.1. Застрахователят се задължава да застрахова имотите - публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Застрахования или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения, подробно описани в Приложение № 1.

1.2. Застрахователят се задължава при настъпване на застрахователни събития от посочените като покрити рискове в т. 1.3 да изплати на Застрахования обезщетение, покриващо пълната загуба или действителния размер на вреда на/върху застрахованите имоти, съгласно условията на този договор.
1.3. Покрити рискове
Земетресение, пожар, включително последиците от гасенето му (вкл. пожар причинен от служители и работници на Застрахования, поради нарушение на стандартите и изискванията на компетентните органи), умишлен пожар, мълния, експлозия, буря, ураган, наводнение, свличане и срутване на земни пластове, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при натрупване на сняг и лед, спукване на водопроводни, канализационни, газопроводни, отоплителни и климатични инсталации, внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него или от падащи дървета или клони, удар от превозно средство, чупене на стъкла, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), допълнителни разходи за отстраняване последици от настъпили застрахователни събития, гражданска отговорност към трети лица за щети, причинени от пожар, експлозия, неизправности в електрическата инсталация, наводнение, буря, спукване или изтичане тръби.
2. Срок на застрахователния договор
2.1. Застрахователният договор се сключва за срок с начало на покритието 00.00 ч. на 01.01.2013 г. и край 24.00 ч. на 31.12.2013 г.

2.2. В случай, че през срока на действие на договора отпадне застрахователният интерес по отношение на част от застрахованите имоти, с прилежащите им машини и съоръжение, подробно описани в Приложение № 1, Застрахованият е длъжен да уведоми незабавно Застрахователя за това, но не по-късно от 7 дни от отпадане на интереса. В този случай действието на настоящия договор по отношение на тези имоти се прекратява от датата, на която е отпаднал интереса на ДП РВД към тях. Застрахователят е длъжен да върне на Застрахования съответната част от платената за тези имоти застрахователна премия пропорционално на неизтеклата част от срока на договора.
3. Застрахователна сума
Общият размер на застрахователната сума е съгласно Приложение № 1.

4. Застрахователна премия
4.1. Застрахователната премия е в размер на ................ % (................... процента) от застрахователната сума и e както следва:

а) Застрахователна премия в размер на .............................(...........................) лева;

б) Данък върху застрахователната премия: ...................(.................)лева;

в) Общо...........................(......................)лева.4.2. Застрахованият се задължава да заплаща застрахователната премия разсрочено на четири вноски в годината, в лева, след получаване на сметка за дължимата вноска, по банкова сметка, посочена от Застрахователя, както следва:
Банка: ...................................................................

BIC: ...............................................

IBAN: ............................................

4.3. Застрахователят се задължава да изпрати на Застрахования първата сметката за дължимата вноска по т. 4.2. при подписване на застрахователния договор, а следващите сметки за дължимите вноски в срок от десет работни дни преди настъпване на съответния падеж, настъпващ, както следва:

Падеж по втора вноска – до ............2013 г.

Падеж по трета вноска – до .............2013 г.

Падеж по четвърта вноска – до .............2013 г.


4.4. Застрахованият си запазва правото да застрахова новопридобити след сключване на настоящия договор имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Застрахования или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения, като застрахователната премия се определя при същите тарифни условия, пропорционално на оставащия до края на договора срок, като дължимата премията се изчислява от датата на уведомлението по т. 7.1.6.

5. Оценка на вредите и изплащане на обезщетения
5.1. При настъпване на застрахователни събития от посочените като покрити рискове в т. 1.3. Застрахователят се задължава да изплати на Застрахования застрахователно обезщетение или размера на застрахователната сума, покриващо пълната загуба или действителния размер на вреда на/върху застрахованите имоти, определен по фактурна стойност за реално извършени услуги по възстановяване на застрахования имот, съгласно условията на този договор.

5.2. Размерът на застрахователното обезщетение при настъпило застрахователно събитие се определя в рамките на застрахователната сума по съответната позиция в Приложение № 1.

5.2.1. При пълно погиване - размерът на вредата е равен на действителната стойност на погиналия имот към датата на застрахователното събитие, но не повече от договорената застрахователна сума за този имот.

5.2.2. При частично погиване - размерът на вредата представлява стойността по фактура за реално извършени услуги по възстановяване на застрахования имот, в това число всички присъщи разходи за материали, строителство, монтаж, труд, ремонт, транспорт, данъци, мита и такси.

5.2.2.1. Размерът на вредата се определя по един от следните начини:

а) въз основа на експертна оценка на вещо лице;

б) на базата на представена пълна документация за извършения ремонт на имота чрез възлагане на външен изпълнител (с предварително писмено одобрение от Застрахователя на предложената от външен изпълнител оферта).

5.2.2.2. При частично погиване на застрахован имот, с/или на прилежащите му машини и съоръжения той се смята за застрахован до изтичане срока на застрахователния договор в размер, равен на разликата между първоначалната застрахователна сума и изплатеното застрахователно обезщетение.

5.3. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят е длъжен да изплати на Застрахования застрахователното обезщетение в срок до ……… (съгласно офертата на Застрахователя не повече от 5 дни) дни след представяне на последния писмено изискан от Застрахователя документ, имащ отношение към установяването на основанието и размера на претенцията към застрахователя.

5.4. Застрахователят е длъжен да изплати застрахователното обезщетение по следната банкова сметка на Застрахования:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1,BIC код UNCRBGSF, IBAN BG44 UNCR 7630 1000 0444 22

5.5. Застраховката се сключва без уговаряне на условни или безусловни франшизи в застрахователното покритие.

5.6. Застрахователят се задължава да поддържа лиценза си за застраховане на рисковете, предмет на този договор за срока на действие на същия.

6. Участие в положителния финансов резултат
6.1. Участието в положителния финансов резултат е връщане на част от платената застрахователна премия съгласно следната таблица (съгласно офертата на Застрахователя):


Квота на щетите

Участие в положителния финансов резултат

………………

……………..

………………

……………

……………

………………..

…………….

…………………


6.2. Положителният финансов резултат се формира като разлика между прихода и разхода по застрахователната полица, както следва:

6.2.1. Приход по застрахователната полица – застрахователната премия, платена от Застрахования.

6.2.2. Разход по застрахователната полица – изплатени обезщетения на Застрахования; висящи плащания по заявени обезщетения; административни разходи.

6.3. Участието в положителния финансов резултат не е свързано със сключването на нов договор за застраховане между страните по настоящия договор.
7. Задължения на Застрахования
7.1. По време на действие на настоящия договор Застрахованият е длъжен:

7.1.1. да поддържа застрахованите имущества в изправност и да ги стопанисва съобразно предназначението им с грижата на добър стопанин;

7.1.2. да спазва всички изисквания за безопасност, произтичащи от законодателството, както и предписанията от компетентните органи, проектант, изпълнител, производител и на Застрахователя;

7.1.3. да предприема необходимите мерки за предотвратяване настъпването на застрахователно събитие или ако такова е настъпило - за ограничаване размера на вредите;

7.1.4. да осигурява достъп на Застрахователя за проверка на състоянието на застрахованите имоти;

7.1.5. да съхранява необходимата и изисквана от действащото законодателство документация за застрахованите имоти и да сведе до минимум възможността тази документация да бъде повредена, унищожена или загубена;

7.1.6. да обявява незабавно и писмено Застрахователя за всички новонастъпили факти и обстоятелства, за които при сключването на договора Застрахователят писмено е поставил въпрос и които имат отношение към установяване наличието на застрахователен интерес или към носения риск, включително и при придобиване на имоти, публична и частна държавна собственост, от Застрахования след сключването на този договор.

7.2. Възложителят определя своя служител, който да подписва документи във връзка с изпълнението на настоящия договор и да следи за неговото изпълнение, както следва:....................................................................... (име, длъжност, тел., ел. поща)

8. Взаимоотношения на страните при настъпване на застрахователно събитие
8.1. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:

8.1.1. незабавно да вземе мерки за ограничаване на вредите и да уведоми съответните държавни органи (противопожарна охрана, полиция и други);

8.1.2. в срок от ............. (съгласно офертата на Застрахователя не по-малко от 72 часа) от узнаването за настъпване на застрахователното събитието да уведоми писмено Застрахователя чрез попълване на уведомление за щета по образец;

8.1.3. да не променя без разрешение от Застрахователя състоянието на увредените имоти или да не предприема действия, които биха увеличили размера на вреда;

8.1.4. да осигури свободен достъп на Застрахователя до увреденото имущество и източника на вредата;

8.1.5. при писмено поискване да предоставя на Застрахователя наличните информация, данни, документи и други доказателства във връзка с настъпилото застрахователно събитие, както и за произхода, причините и обстоятелствата за възникване на вредите.

8.2. Настъпилите вреди се установяват чрез оглед, описване и оценка от представители на Застрахователя в присъствието на Застрахования или негов представител. Срокът за оглед/повторен оглед не може да надвишава 5 работни дни от датата на уведомяването по т. 8.1.2.

8.2.1. Разноските за вещи лица, привлечени от Застрахователя, са за негова сметка. Ако Застрахованият не е съгласен с направената оценка, той може да възложи оценка на вредите на друго вещо лице за своя сметка. При различие между двете оценки и липса на споразумение, двете страни посочват трето вещо лице - арбитър като си поделят по равно разноските за него. Заключението на вещото лице арбитър е окончателно за страните.

8.3. За доказване настъпването на застрахователното събитие, причините за възникването му и размера на вредата Застрахованият е длъжен да представи пред Застрахователя:

8.3.1. документи от оторизирани служби и органи (противопожарна безопасност и охрана, полиция, хидрометеорологична служба, сеизмологичен институт и други), чертежи, фотоснимки, анализи, експертизи и други доказателства;

8.3.2. счетоводни книги, справки, планове, спецификации, актове за брак, фактури за предадени отпадъци, протоколи от ревизии и други доказателства;

8.3.3. други документи и доказателства, писмено поискани от Застрахователя, съобразно конкретния случай.
9. Неустойки и обезщетения
9.1. В случай на забава при изплащане на застрахователно обезщетение Застрахователят дължи на Застрахования неустойка в размер на 0.5 % (половин процент) от дължимото обезщетение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността по т. 4.1 буква „в”. В тези случай Застрахованият задържа съответната част от гаранцията за изпълнение на договора или от стойността на следващи плащания за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение и за дължимите неустойки.

9.2. При виновно забавено плащане на уговорената застрахователна премия Застрахованият дължи неустойка в размер на 1/360 от законната лихва върху просрочената сума за всеки ден от периода на забава, но не повече от стойността на забавената сметка за дължимата вноска.

9.3. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

9.4. В случай на загуба на лиценз за застрахователна дейност по посочените в договора рискове от Застрахователя, същият дължи на Застрахования неустойка в размер на оставащата част от стойността, посочена в т. 4.1. буква „в” сума, считано от датата на прекратяване на договора по т. 11.1.4. В този случай Застрахованият задържа съответната част от гаранцията за изпълнение на договора или от стойността на дължимо плащане, а при невъзможност за удовлетворяване - по общия исков ред.

9.5. При качествено и срочно изпълнение на договорните задължения Застрахованият освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок до 20 (двадесет) дни след изтичане на срока на договора.

9.6. Застрахователят носи пълна имуществена отговорност за причинени вреди на Застрахования и трети лица от свои виновни действия или бездействия.
10. Давност и регресен иск
10.1. Правата по застрахователния договор се погасяват с давността, предвидена в действащото българско законодателство.

10.2. С плащането на застрахователното обезщетение Застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата - до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне.

10.3. Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица няма сила спрямо Застрахователя за упражняване на неговите регресни права.

10.4. Застрахованият е длъжен при поискване от страна на Застрахователя да представи всички необходими документи, данни и доказателства, с които разполага, както и да изпълни формалностите за осъществяване правото на Застрахователя на регресен иск. Застрахованият е длъжен да съдейства на Застрахователя при набавянето на необходимата му информация и/или документация за упражняване на регресните му права.
11. Условия за прекратяване на договора
11.1.Настоящия договор се прекратява:

11.1.1. с изтичане срока на договора;

11.1.2. с едностранно едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната - при нарушение на някоя от клаузите на този договор.

11.1.3. от Застрахования, с едномесечно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на договора, съшият не е в състояние да изпълнят своите задължения.

11.1.4. от Застрахования, без предизвестие, в случай че Застрахователя изгуби лиценза си или бъде лишен от правото да упражнява дейността предмет на договора.

11.1.5. при започване на производство на ликвидация или несъстоятелност на Застрахователя, Застрахованият има право да прекрати договора с 14-дневно писмено предизвестие. В тези случаи, Застрахованият задържа гаранцията за изпълнение на договора, независимо от коя от двете страни по договора е инициативата за прекратяване.
12. Общи разпоредби
12.1. При възникване на необходимост Застрахованият си запазва правото да възложи повторение на обществената поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП. В този случай Застрахователят е длъжен да запази тарифните числа и при възлагането на повторната поръчка.

12.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

12.3. Всички спорове, възникнали между страните, при и по повод изпълнението на настоящия договор ще се решават по пътя на преговори, а при непостигане на съгласие от компетентния съд.

12.4. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път, факс или електронна поща, като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс или електронна поща. Съобщения или уведомления получени след 16:30 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.

За Застрахования: За Застрахователя:

адрес: гр. София, бул. „Брюксел” № 1 адрес: ....................................

лице за контакти: .......... лице за контакти: .................

тел. ................... тел. ………………………….

факс: ................. факс: .......................................

e-mail: ................ e-mail: ………………………


12.5. Неразделна част от този договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Списък на застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения;

Приложение № 2 – Застрахователна полица.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.


ЗАСТРАХОВАН: ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

Диян Динев (име, фамилия)

Генерален директор длъжност

ДОГОВОР (по обособена позиция 3)

№ .................... / ........................ 2012 г.


Днес,..................2012 г., в гр. София, между:
1. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, регистрирано по ФД № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, със седалище и адрес на управление: София 1540, бул. “Брюксел” № 1, телефон 937 11 11, факс 980 00 43, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 000697179, представлявано от Диян Георгиев Динев - генерален директор, наричано накратко „Възложител” от една страна, и
2..................................................................................., регистрирано по фирмено дело № ........./ ............ г. на ........................... съд, ЕИК ..............................., с адрес ................... ................................., телефон ...................., факс .….................., представлявано от ..............................................., наричано в текста „Застраховател”, от друга страна,
на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № РД -.................../...................... за класиране и определяне на изпълнители на обществената поръчка с предмет „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД” и „Застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения”, застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбинаи „застраховка „Обща гражданска отговорност” за сектор Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване” се състави и подписа настоящия договор за следното:
1. Предмет на договора
1.1. Застрахователят се задължава да застрахова всички служители на Възложителя, които са в трудовоправни отношения със същия, лицата по граждански договори и лицата по договори за управление и контрол на Възложителя, при служебните им пътувания в чужбина, наричани на кратко застраховани лица/застраховано лице, като за тази цел издава индивидуални електронни полици „Помощ при пътуване”.

1.2. Застрахователят се задължава да изплаща обезщетения на застрахованите лица съгласно условията и в размерите, определени в настоящия договор, при настъпване на застрахователни събития, посочени в т. 3.1.-т. 3.4.

1.3. Конкретните параметри на застраховката за всяко застраховано лице страните се задължават да уговорят в индивидуален застрахователен договор, сключен при спазване на условията, предвидени в настоящия договор.

  1. Застрахователят се задължава да предоставя застраховката „Помощ при пътуване” с териториално покритие за цял свят, с изключение на Република България.


2. Срок на договора
2.1. Застрахователният договор се сключва за срок от 00.00 ч. на 01.01.2013 г. и край 24.00 ч. на 31.12.2013 г., като конкретния срок на покритие за всяко застраховано лице се посочва в индивидуалната полица.
3. Покрити застрахователни рискове и застрахователни суми
3.1. Смърт на застрахованото лице.

3.1.1. При смърт на застрахованото лице, която е пряка и непосредствена последица от злополука или заболяване на застрахованото лице, Застрахователят е длъжен да изплати обезщетение в размер на 5 000 (пет хиляди) евро.

3.2. Медицински разходи, направени във връзка с възникнала злополука или заболяване от общ характер (без значение е моментът, когато е започнало заболяването), акутно заболяване в чужбина (когато събитието е станало през време или във връзка или по повод на извършената работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието), включително разходите за такси за престой в болнично заведение, медицински прегледи, консултации със специалист, медикаменти, медицински манипулации, изследвания и хирургична намеса, извършени в болнични (стационарни) и амбулаторни условия.

3.2.1. Когато застрахованото лице е направило разходи по т. 3.2., Застрахователят е длъжен да възстанови на застрахованото лице разходите в размер не повече от 30 000 (тридесет хиляди) евро.

3.3. При направени медицински разходи за спешно стоматологично лечение, наложено от злополука, абсцес и екстракция на зъб в чужбина, Застрахователят е длъжен да изплати на застрахованото лице се изплащат направените фактически разходи в размер на не повече от 300 (триста) евро.

3.4. При репатриране Застрахователят е длъжен да заплати размера на извършените разходи в размер на не повече от 25 000 (двадесет и пет хиляди) евро.
4. Застрахователна премия и начин на плащане на застрахователните обезщетения
4.1. Застрахователната премия се определя в зависимост от броя дни за престой в чужбина на застрахованото лице, както следва:

4.1.1. За едно лице при срок на застраховката от 1 до 7 (вкл.) дни:

4.1.1.1. Застрахователна премия - ................... евро на ден;

4.1.1.2. 2% ЗДЗП - ................;

4.1.1.3. Общо - ...................... лева на ден.

4.1.2. За едно лице при срок на застраховката над 7 дни:

4.1.2.1. Застрахователна премия - ................... евро на ден;

4.1.2.2. 2% ЗДЗП - ................;

4.1.2.3. Общо - ...................... лева на ден.
4.2. Застрахователят се задължава да прави отстъпки на Възложителя при групова застраховка, над 4 лица с попълнени индивидуални застрахователни полици „Помощ при пътуване”, в размер от....... % (съгласно офертата на Застрахователя);

4.3. Възложителят се задължава да извършва плащанията на застрахователните индивидуални премии ежемесечно по банков път, с платежно нареждане, в срок до 10 (десет) работни дни срещу представени от Застрахователя справка за издадените през предходния месец полици и дебитно писмо/сметка, в лева, по централния курс на БНБ на еврото към лева, валиден в деня на извършване на съответното плащане, в посочена от Застрахователя банкова сметка:

Банка: ...................................................................

BIC: ...............................................

IBAN: ............................................


4.4. При настъпване на застрахователното събитие, Застрахователят се задължава да изплати дължимото обезщетение по договорените застрахователни рискове на застрахованите лица в срок до ............. (съгласно офертата на Застрахователя не повече от 5 дни) след представяне пред Застрахователя или Асистант компанията по застраховка „Помощ при пътуване” на необходимите документи, посочени в индивидуалната застрахователна полица.

4.5. Застраховка „Помощ при пътуване” не включва самоучастие.

4.6. Възложителят не участва чрез допълнително заплащане на средства, ако бъде формиран отрицателен финансов резултат от застраховките.
5. Технология за работа
5.1. При необходимост от сключване на индивидуална застрахователна полица, определени от Възложителя лица за контакт изпращат на Застрахователя информация с данните на командированите лица, не по-късно от 2 (два) работни дни, а при спешни случаи не по-късно от 2 (два) часа преди пътуването.

5.2. Застрахователят се задължава да издава индивидуалните застрахователни полици, като електронни полици с електронен подпис при спазване Закона за електронния документ и електронния подпис и да ги доставя на Възложителя на посочения в т. 5.3. електронен адрес.

5.3. Възложителят определя своите служители, които да подписват документи във връзка с изпълнението на настоящия договор и да следят за неговото изпълнение, включително да извършват действията по т. 5.1. и да получават електронните полици, както следва:

.......................................................................(име, длъжност, тел., ел. поща).......................................................................(име, длъжност, тел., ел. поща)
5.4. При анулиране на издадени застрахователни полици или промяна в срока на полицата, Възложителят не търпи санкция.

5.5. В случай на непредвидено удължаване на срока на командировката (поради лоши метеорологични условия, по вина на авиопревозвача и други обстоятелства извън волята на застрахованото лице или Възложителя) и невъзможност на застрахованото лице предварително да съобщи за това, срокът на действие на сключената застрахователна полица се удължава автоматично до завръщане на застрахованото лице в България.
6. Права и задължения на страните
6.1. Възложителят се задължава да застрахова за своя сметка всички служители на Възложителя, които са в трудовоправни отношения със същия, лицата по граждански договори и лицата по договори за управление и контрол на Възложителя, при служебните им пътувания в чужбина, като сключва със Застрахователя индивидуални застрахователни полици по застраховка „Помощ при пътуване” за всеки един от тях и заплати на Застрахователя застрахователна премия за всяко застраховано лице в съответните размери, съгласно Приложение № 1, при условията на този договор.

6.2. Застрахователят се задължава при настъпване на застрахователното събитие да заплати дължимото обезщетение в срока, посочен в т. 4.4 от договора.

6.3. Страните се задължават да договарят параметрите на всяка индивидуална застрахователна полица - застраховано лице, начало и край на индивидуалното застрахователно покритие, съдържание на индивидуалното застрахователно покритие и др., съгласно услвоията на този договор.

6.4. Застрахователят има право при необходимост да иска от Възложителя информация, необходима му за сключване на конкретната индивидуална застрахователна полица.

6.5. Възложителят се задължава да предоставя на Застрахователя поисканата от последния информация, необходима за подготовката на застрахователната полица в срок до 2 (два) работни дни преди началото на служебното пътуване, а при спешни случаи в срок, не по-късно от 2 (два) часа преди пътуването.

6.6. Застрахователят предоставя на Възложителя застрахователната полица, до 2 (два) работни дни преди началото на служебното пътуване, а при спешни случаи в срок, не по-късно от 2 (два) часа преди пътуването.

6.6. Всяка една от страните се задължава:

6.6.1. Да уведоми съответните свои служители относно условията на този договор и да изисква прилагането му.

6.6.2. Да осигурява на другата страна всички документи, материали и консултации, необходими за изпълнение на задълженията й по настоящия договор.

6.6.3. Да определи свой служител, който да осигурява и координира изпълнението на настоящия договор.

6.6.4. Да пази търговските тайни и доброто име на другата страна и на нейните клиенти, включително и след прекратяването на този договор.

6.6.5. Да информира другата страна за изпълнението на този договор.

6.7. В случай, че едната страна (неин служител) е получил от другата страна документи, тя е длъжна да ги пази и съхранява с грижата на добрия стопанин.
7. Неустойки и обезщетения
7.1. В случай на забава на изплащане на застрахователно обезщетение от Застрахователя, същият дължи неустойка на Възложителя в размер на 0.5 % (половин процент) от дължимото обезщетение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на неизплатеното застрахователно обезщетение. В тези случай Възложителят задържа съответната част от гаранцията за изпълнение на договора или от стойността на следващи плащания за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение и за дължимите неустойки.

7.2. При виновно забавено плащане на уговорената застрахователна премия Възложителят дължи неустойка в размер на 1/360 от законната лихва върху просрочената сума за всеки ден от периода на забава, но не повече от стойността на забавеното плащане.

7.3. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

7.4. В случай на загуба на лиценз за застрахователна дейност по посочените в договора рискове от Застрахователя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 2 000 (две хиляди) лева. В този случай Възложителят се удовлетворява от гаранцията за изпълнение на договора или от стойността на дължимо плащане, а при невъзможност за удовлетворяване - по общия исков ред.

7.5. При качествено и срочно изпълнение на договорните задължения Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок до 20 (двадесет) дни след изтичане на срока на договора.

7.6. Застрахователят носи пълна имуществена отговорност за причинени вреди на Възложителя, застрахованите лица и трети лица от свои виновни действия или бездействия.
8. Давност и регресен иск
8.1. Правата по застрахователния договор/индивидуалните застрахователни полици се погасяват с давността, предвидена в действащото българско законодателство.

8.2. С плащането на застрахователното обезщетение Застрахователят встъпва в правата на застрахованото лице срещу причинителя на вредата - до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне.

8.3. Отказът на Застрахованото лице от правата му срещу трети лица няма сила спрямо Застрахователя за упражняване на неговите регресни права.

8.4. Застрахованото лице/Възложителят е длъжен при поискване от страна на Застрахователя да представи всички необходими документи, данни и доказателства, с които разполага, както и да изпълни формалностите за осъществяване правото на Застрахователя на регресен иск. Застрахованото лице/Възложителят е длъжен да съдейства на Застрахователя при набавянето на необходимата му информация и/или документация за упражняване на регресните му права.

9. Прекратяване на договора
9.1.Настоящия договор се прекратява:

9.1.1. с изтичане на уговорения срок;

9.1.2. с едностранно едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната - при нарушение на някоя от клаузите на този договор.

9.1.3. от Възложителя, с едномесечно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на договора, съшият не е в състояние да изпълнят своите задължения.

9.1.4. от Възложителя, без предизвестие, в случай че Застрахователя изгуби лиценза си или бъде лишен от правото да упражнява дейността предмет на договора.

9.1.5. при започване на производство на ликвидация или несъстоятелност на Застрахователя, Застрахованият има право да прекрати договора с 14-дневно писмено предизвестие. В тези случаи, Застрахованият задържа гаранцията за изпълнение на договора, независимо от коя от двете страни по договора е инициативата за прекратяване.

9.2. При прекратяване на договора страните подписват протокол за разчитане, с който уреждат всички взаимоотношения.
10. Общи условия
10.1. При възникване на необходимост Застрахованият си запазва правото да възложи повторение на обществената поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП. В този случай Застрахователят е длъжен да запази тарифните числа и при възлагането на повторната поръчка.

10.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

10.3. Всички спорове, възникнали между страните, при и по повод изпълнението на настоящия договор ще се решават по пътя на преговори, а при непостигане на съгласие от компетентния съд.

10.4. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път, факс или електронна поща, като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс или електронна поща. Съобщения или уведомления получени след 16:30 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.
За Възложителя: За Застрахователя:

адрес: гр. София, бул. „Брюксел” № 1 адрес: ....................................

лице за контакти: .......... лице за контакти: .................

тел. ................... тел. ………………………….

факс: ................. факс: .......................................

e-mail: ................ e-mail: ………………………


Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, и влиза в сила от датата на подписването му.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

Диян Динев (име, фамилия)

Генерален директор длъжност

Д О Г О В О Р (по обособена позиция 4)
.........../.....................2012г.

Днес, ............ 2012 г. в гр. София между:


1. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, регистрирано по ФД № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, със седалище и адрес на управление: София 1540, бул. “Брюксел” № 1, телефон 937 11 11, факс 980 00 43, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 000697179, представлявано от Диян Георгиев Динев - генерален директор, наричано накратко „Застрахован” от една страна, и

2. ........................................................, регистрирано в ..................................................................... ЕИК .........................................., със седалище и адрес на управление: ......................................................., телефон ........................................., факс ................................, представлявано от ..................................................................., длъжност ......................................, наричан накратко „Застраховател” от друга страна,
на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № РД -.................../...................... за класиране и определяне на изпълнители на обществената поръчка с предмет „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД” и „Застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения”, застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбинаи „застраховка „Обща гражданска отговорност” за сектор Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване” се състави и подписа настоящия договор за следното:
1. Предмет на договора

  1. Застрахователят се задължава да застрахова отговорността на Застрахования за нанесени имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица в резултат на извършваната от Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване (ЛКПСИ) дейност – калибриране на средства за измерване, както и отговорността на Застрахования за неизпълнение на негово договорно задължение по отношение на дейността на ЛКПСИ.

  2. Застрахователят се задължава при настъпване на застрахователни събития от посочените като покрити рискове в т. 1.3. да изплати на Застрахования обезщетение, покриващо пълната загуба или действителния размер на вредата, разходи, които Застрахования е направил за ограничаване на вредите, като е положил дължимата грижа, дори и ако усилията са безуспешни, включително за пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от съответното действие/бездействие, и за лихви за забава, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице, до лимита на отговорността, както следва:

   1. За едно събитие – 10 000.00 лева;

   2. Агрегатен лимит – 20 000.00 лева.


1.3. Покрити рискове

Имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността на звеното на Застрахования - Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване, а именно калибриране на средства за измерване, както и отговорността на Застрахования за неизпълнение на негово договорно задължение по отношение на посочената дейност.


2. Срок на застрахователния договор
2.1. Застрахователният договор се сключва за срок от една година с начало на покритието от начало 00.00 ч. на 01.01.2013 г. и край 24.00 ч. на 31.12.2013 г.

2.2. В случай, че през срока на действие на договора отпадне застрахователния интерес, Застрахованият е длъжен да уведоми незабавно Застрахователя за това, но не по-късно от 7 дни от отпадане на интереса. В този случай действието на настоящия договор се прекратява от датата на уведомлението., като Застрахователят е длъжен да върне на Застрахования съответната част от застрахователна премия пропорционално на неизтеклата част от срока на договора съгласно приложената тарифа.

3. Застрахователна премия
3.1. Застрахователна премия, която се дължи от Застрахования е както следва:
3.1.1. За застраховка „Обща гражданска отговорност”............................. лева.

3.1.2. Данък върху застрахователната премия: ...................(.................) лева.

3.1.3. Общо...........................(......................) лева.
3.2. Застрахованият се задължава да заплати застрахователната премия в лева, след сключване на договора, в срок до десет работни дни получаване на сметка за дължимата премия, по банкова сметка, посочена от Застрахователя, както следва:
Банка: ...................................................................

BIC: ...............................................

IBAN: ............................................

4. Оценка на вредите и изплащане на обезщетения
4.1. При настъпване на застрахователни събития от посочените като покрити рискове в т. 1.3. Застрахователят се задължава да изплати на Застрахования застрахователно обезщетение, покриващо пълната загуба или действителния размер на вреда до размера на посочените в. т. 1.2. лимити, в срок до …... ( съгласно офертата на Застрахователя, не повече от 5 дни) дни след представяне на последния писмено изискан от Застрахователя документ, имащ отношение към установяването на основанието и размера на претенцията към застрахователя.

4.2. Застрахованият, съответно увредените трети лица, имат право при настъпване на застрахователното събитие, предмет на застраховката, да получат застрахователно обезщетение съгласно условията на този договор.

4.3. Застрахователят е длъжен да изплати застрахователното обезщетение по следната банкова сметка на Застрахования:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1,

BIC код UNCRBGSF, IBAN BG44 UNCR 7630 1000 0444 22
5. Задължения на Застрахователя
5.1. Застрахователят се задължава:

5.1.1. да издаде застрахователна полица по застраховка „Обща гражданска отговорност” при условията на настоящия договор.

5.1.2. Да заплати обезщетение при настъпило застрахователно събитие при условията на този договор, без прилагане на самоучастие, като размера на обезщетението е 100% от оценената щета, до размера на лимитите по т. 1.2.

5.1.3. да не използва данните, оформени като приложение към този договор и информацията, получена при или по повод изпълнение на договора, за цели, които не са свързани с предмета на този договор, освен с предварителното съгласие на Застрахования.

5.2. Застрахователят и лицата, определени от него да извършват услугите, предмет на този договор, се задължават да не разкриват пред трети лица информацията, станала им известна във връзка с изпълнението на договора и/или представляваща служебна тайна за Застрахования, освен с неговото предварително писмено съгласие.

5.3. Застрахователят се задължава да поддържа лиценза си за застраховане на рисковете, предмет на този договор за срока на действие на същия.
6. Задължения на Застрахования
6.1. По време на действие на настоящия договор Застрахованият е длъжен да уведомява писмено Застрахователя за всички новонастъпили факти и обстоятелства, за които при сключването на договора Застрахователят писмено е поставил въпрос и които имат отношение към установяване наличието на застрахователен интерес или към носения риск, в срок от 7 (седем) дни от узнаването им.

6.2. Възложителят определя своя служител, който да подписва документи във връзка с изпълнението на настоящия договор и да следи за неговото изпълнение, както следва:

....................................................................... (име, длъжност, тел., ел. поща)7. Взаимоотношения на страните при настъпване на застрахователно събитие
7.1. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:

7.1.1. в срок от 7 (седем) дни от узнаването да съобщава на застрахователя обстоятелствата, които биха могли да доведат до възникване на гражданска отговорност. В същия срок застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя за предявените срещу него искове или за плащанията, които е извършил.

7.1.2. да извърши необходимите действия за ограничаване на вредите от застрахователното събитие и да следва указанията на застрахователя;

7.1.3. да допусне Застрахователя за извършване на оглед на увреденото имущество и да представи поисканите от застрахователя документи, пряко свързани с установяването на събитието и на размера на вредите При настъпване на застрахователното събитие застрахованият е длъжен да допусне застрахователя за извършване на оглед на увреденото имущество и да представи поисканите от застрахователя документи, пряко свързани с установяването на събитието и на размера на вредите..

7.2. Настъпилите вреди се установяват чрез оглед, описване и оценка от представители на Застрахователя в присъствието на Застрахования или негов представител. Срокът за оглед/повторен оглед не може да надвишава 5 работни дни от датата на уведомяването по т. 7.1.1.

7.2.1. Разноските за вещи лица, привлечени от Застрахователя, са за негова сметка. Ако Застрахованият не е съгласен с направената оценка, той може да възложи оценка на вредите на друго вещо лице за своя сметка. При различие между двете оценки и липса на споразумение, двете страни посочват трето вещо лице - арбитър като си поделят по равно разноските за него. Заключението на вещото лице арбитър е окончателно за страните.
8. Неустойки и обезщетения
8.1. В случай на забава при изплащане на застрахователно обезщетение Застрахователят дължи на Застрахования неустойка в размер на 0.5 % (половин процент) от дължимото обезщетение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността по т. 3.1.3.

8.2. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи на Застрахователя неустойка в размер на 1/360 част от законната лихва върху просрочената сума за всеки ден от периода на забавата за плащането, но не повече от размера на това плащане.

8.3. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

8.4. В случай на загуба на лиценз за застрахователна дейност по посочените в договора рискове от Застрахователя, същият дължи на Застрахования неустойка в размер на оставащата част от стойността, посочена в т. 3.1.3. сума, считано от датата на прекратяване на договора по т. 10.1.4.

8.5. Застрахователят носи пълна имуществена отговорност за причинени вреди на Застрахования и трети лица от свои виновни действия или бездействия.
9. Давност и регресен иск
9.1. Правата по застрахователния договор се погасяват с давността, предвидена в действащото българско законодателство.

9.2. С плащането на застрахователното обезщетение Застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата - до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне.

9.3. Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица няма сила спрямо Застрахователя за упражняване на неговите регресни права.

9.4. Застрахованият е длъжен при поискване от страна на Застрахователя да представи всички необходими документи, данни и доказателства, с които разполага, както и да изпълни формалностите за осъществяване правото на Застрахователя на регресен иск. Застрахованият е длъжен да съдейства на Застрахователя при набавянето на необходимата му информация и/или документация за упражняване на регресните му права.
11. Условия за прекратяване на договора
10.1.Настоящия договор се прекратява:

10.1.1. с изтичане срока на договора;

10.1.2. с едностранно едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната - при нарушение на някоя от клаузите на този договор.

10.1.3. от Застрахования, с едномесечно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на договора, съшият не е в състояние да изпълнят своите задължения.

10.1.4. от Застрахования, без предизвестие, в случай че Застрахователя изгуби лиценза си или бъде лишен от правото да упражнява дейността предмет на договора.

10.1.5. при започване на производство на ликвидация или несъстоятелност на Застрахователя, Застрахованият има право да прекрати договора със 7-дневно писмено предизвестие. В тези случаи, Застрахованият задържа гаранцията за изпълнение на договора, независимо от коя от двете страни по договора е инициативата за прекратяване.
11. Общи разпоредби
11.1. При възникване на необходимост Застрахованият си запазва правото да възложи повторение на обществената поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП. В този случай Застрахователят е длъжен да запази тарифните числа и при възлагането на повторната поръчка.

11.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

11.3. Всички спорове, възникнали между страните, при и по повод изпълнението на настоящия договор ще се решават по пътя на преговори, а при непостигане на съгласие от компетентния съд.

11.4. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път, факс или електронна поща, като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс или електронна поща. Съобщения или уведомления получени след 16:30 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.
За Застрахования: За Застрахователя:

адрес: гр. София, бул. „Брюксел” № 1 адрес: ....................................

лице за контакти: .......... лице за контакти: .................

тел. ................... тел. ………………………….

факс: ................. факс: .......................................

e-mail: ................ e-mail: ………………………

Приложение № 1 – Застрахователна полица „Обща гражданска отговрност” (издадена от Застрахователя)....................................
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.
ЗАСТРАХОВАН: ЗАСТРАХОВАТЕЛ:
..................... ..............................

Диян Динев (име, фамилия)

Генерален директор длъжност
Раздел VІІI - Приложения

Приложение № 1
ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

“РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО

ДВИЖЕНИЕ”

О Ф Е Р Т А
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД, застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения, застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбина и застраховка „Обща гражданска отговорност” за сектор Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване (ЛКПСИ)” по Позиция .........Административни данни на участника:
1. Наименование или име на участника ................................................................................................
2. ЕИК / Регистрирано по ф.д. ...............................................................................................................
3. Представлявано от ...............................................................................................................................
4. Седалище и адрес на управление ......................................................................................................

Телефон..........................................

Факс................................................

Е-mail..............................................


5. Лице за контакти ................................................................................................

Длъжност ............................................................................................................

Телефон/факс .....................................................................................................
6. Банкова сметка, по която да бъде върната гаранцията за участие в процедурата:

Банка: .................................................................................

б. код (BIC) ......................................., б. сметка (IBAN) ............................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в открита процедура с предмет: „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД, застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения, застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбина и застраховка „Обща гражданска отговорност” за сектор Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване (ЛКПСИ)” по Позиция ........................
1. Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие в процедурата, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.
2. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчката за срок от една година, с начало 00.00 ч. на 01.01.2013 г. и край 24.00 ч. на 31.12.2013 г.
3. Декларирам, че ........................................................../попълва се наименованието или името на участника/ като участник в процедурата отговаря/м на всички изисквания, посочени в ЗОП, НВМОП и в предварително обявените условия от Възложителя.
4. В плик 1 с надпис „Документи за подбор” представяме документите, посочени в ЗОП и в документацията за участие, удостоверяващи, че ........................................... /попълва се наименованието или името на участника/ отговаря на условията за участие. Същите са неразделна част от настоящата оферта.
5. В плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” (за съответната позиция) сме представили предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП, което е неразделна част от настоящата оферта.
6. В плик № 3 с надпис „Предлагана цена” (за съответната позиция) сме представили ценовото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗОП, което е неразделна част от настоящата оферта.
7. В случай, че ............................................................/попълва се наименованието или името на участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим:

а) Гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора (полицата) (за обособена позиция 3 – 300 (триста) лева).

б) Всички необходими и изискуеми от ЗОП и документацията за участие документи от съответните компетентни органи в това число и тези, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл.47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.
8. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

.................. 2012 г.

гр. .........................
Подпис: /............................/


Приложение № 4

Банкова гаранция за участие (образец)

ДО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

РЪКОВОДСТВО НА

ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

бул. “Брюксел” № 1

София 1540


БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ....................

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Ние, ....................................................... (банка) със седалище и адрес на управление ..........................................................., сме уведомени, че нашият клиент ........................... със седалище и адрес на управление ..........................., идентификационен № по БУЛСТАТ / ЕИК .........................., ще участва със своя оферта в обявения от Вас открита процедура с предмет: „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД, застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения, застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбина и застраховка „Обща гражданска отговорност” за сектор Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване (ЛКПСИ)” по позиция № ..........

В съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаване на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, произтичащи от участието й в откритата процедура.

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма ............................. ние, .................................. (банка) се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на ............................ лева, след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма ........................................................:


 1. е оттеглила офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или

 2. е определена за Изпълнител, но не е изпълнила задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ....................... (30 дни след изтичане срока на валидност на офертите) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до .............. часа на ........................ (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ........................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в .................... (банка).
................. 2012 г.

гр. ........................ Подпис: ....................................

(име, длъжност, печат)

Банкова гаранция за изпълнение (образец) - Приложение № 5

ДО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

РЪКОВОДСТВО НА

ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

бул. “Брюксел” № 1

София 1540БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ....................

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Ние, ....................................................... (банка) със седалище и адрес на управление ..........................................................., сме уведомени, че на .................. (дата) между Вас, Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение (ДП “РВД”), като Възложител и фирма ......................................., със седалище и адрес на управлениe ..............................................., идентификационен № по БУЛСТАТ / ЕИК ................................., като Изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД, застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения, застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбина и застраховка „Обща гражданска отговорност” за сектор Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване (ЛКПСИ)” по позиция № ......... на обща стойност ...................... лв. (.............с думи...................................................................) лева.

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата ........................... лева (.................................................................. с думи) лева, представляваща 3 (три) % от стойността на договора (за обособена позиция 3 – 300 (триста) лева).

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма ................................................. ние, .......................................... (банка) се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до ......................... (.................................................................. с думи ) лева (за обособена позиция 3 – 300 (триста) лева) при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма …............................................... не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ....................... (30 дни след изтичане срока на договора) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до .............. часа на ........................ (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ........................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ............................................................. (банка).

................. 2012 г.

гр. ........................ Подпис: ....................................

(име, длъжност, печат)

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница