Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за мпс, собственост на дп рвд, застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственостстраница4/4
Дата13.09.2016
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4

(образец)


по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................(трите имена)

ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на ...................................................................................................................., регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление ............................................................................................................ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

1.6. престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.


2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..................... 2012 г. Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)


Приложение № 7
Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)


по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................(трите имена)

ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на ...................................................................................................................., регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление ............................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваното от мен дружество:

1. Не е обявено в несъстоятелност;

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Не е в открито производство по несъстоятелност, или не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

В случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността му не е под разпореждане на съда, или не е преустановило дейността си;

4. Няма парични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.


Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..................... 2012 г. Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)
Приложение № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)


по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата .....................................................................................................(трите имена)

ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на .............................

от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на ..........................................................., както и временно изпълняващ такава длъжност в ............................................................, регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление .......................................... ........................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..................... 2012 г. Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)

Приложение № 9 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор (образец)
ДЕКЛАРАЦИЯ
(образец)
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

От ..................................................................., ЕГН..........................., жител на гр. ......................,

живущ гр. ................................................, община .................................................., ул. ................................., л.к. № ....................., издадена от .............................. гр. ........................... на .............. г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на ................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че

съм запознат/а с клаузите на проекта на договор по обособена позиция …….. и приемам условията на същия.Дата: .................... 20.... г.


Декларатор

.......................................

гр. (с.) ...............................(подпис)Приложение № 10 – Образец на ценово предложение по обособена позиция 3


ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

по обособена позиция 3 от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД, застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения, застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбина и застраховка „Обща гражданска отговорност” за сектор Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване (ЛКПСИ)”
от

.....................................................................................................

(пълно наименование на участника)
Зас

траховЗа

Застрахователна премия по застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбина


Стойност на премията в лева за едно лице

За период от 1 до 7 дни включителноЗа период над 7 дниЦената включва 2 % данък върху застрахователната премия, съгласно ЗДЗП.

Подпис: ....................................

Дата: ..................... 2012 г. (име, длъжност)Приложение № 11 – Образец на ценово предложение по обособена позиция 4


ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

по обособена позиция 4 от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД, застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения, застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбина и застраховка „Обща гражданска отговорност” за сектор Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване (ЛКПСИ)”
от

.....................................................................................................

(пълно наименование на участника)

Зас Обща дължима сума на застраховката …………………………… лв.
траховЗа

Общо стойност на премията в лева

Застрахователна премия по застраховка „Обща гражданска отговорност” за сектор ЛКПСИЦената включва 2 % данък върху застрахователната премия, съгласно ЗДЗП.

Подпис: ....................................Дата: ..................... 2012 г. (име, длъжност)Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница