Завеждане на дело мога ли да заведа съдебно дело лично или трябва да се обърна за съдействие към посредник, като например адвокат?Дата11.01.2018
Размер32.84 Kb.
#44399
ЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕЛО
Мога ли да заведа съдебно дело лично или трябва да се обърна за съдействие към посредник, като например адвокат?

Ищецът може да предяви съдебен иск лично или чрез упълномощен представител. Пълномощното, с което се упълномощава представителя, следва да бъде приложено към исковата молба.


Къде следва да подам документите ?

Исковите молби се подават в регистратурата на съда лично или чрез упълномощен представител. Искови молби се приемат в работното време на съда. Искови молби могат да се изпращат и по пощата.


На какъв език мога да изготвя исковата молба? Мога ли да предявя иска устно или се изисква подаване на писмена искова молба? Мога ли да изпратя исковата молба по факс или по електронната поща?

Исковите молби се подават в писмена форма в съда и трябва да бъдат написани на български език. Допуска се изпращане на исковите молби по пощата, но не и по факс или по електронна поща. Гражданският процесуален кодекс /ГПК/ постановява, че всички документи, изготвени на чужд език, които са представени от страните в процеса, трябва да бъдат придружени с официално заверени преводи на български език.


Съществуват ли специални формуляри за предявяване на искове; ако не - как следва да представя своя иск?

Исковете се предявяват в писмена форма. Не съществуват специални формуляри за тази цел, с изключение на утвърдените от Министерство на правосъдието образци на заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство. ГПК предвижда задължителни реквизити за съдържанието на исковите молби, но не предвижда някаква задължителна форма. Съгласно закона реквизитите на исковата молба са : посочване на съда; името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници, ако имат такива, както и единния граждански номер на ищеца и номера на факса и телекса, ако има такива; цената на иска, когато той е оценяем; изложение на обстоятелствата, на които се основава искът; в какво се състои искането; подпис на лицето, което подава молбата.

В исковата молба ищецът е длъжен да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, и да представи заедно с нея всички писмени доказателства.

Към исковата молба се представят : пълномощното, когато молбата се подава от пълномощник; документ за внесените държавни такси и разноски, когато такива се дължат; преписи от исковата молба и от приложенията към нея според броя на ответниците.


Трябва ли да заплатя съдебни такси? Дължа ли хонорар на адвокат още с внасянето на исковата молба?

В гражданското процес се събират държавни такси върху цената на иска и разноски за производството. Когато искът е неоценяем, размерът на държавната такса се определя от съда. Цената на иска е паричната оценка на предмета на делото.

Адвокатското възнаграждение се договаря между клиента и адвоката и се заплаща съобразно договореното.

Държавната такса се събира при предявяване на искането за защита или съдействие и при издаване на документа, за който се плаща такса, съгласно тарифа, приета от Министерския съвет. Държавните такси се заплащат по банков път при подаване на исковата молба по сметката на съда. Всяка страна предварително внася в съда разноските за действията, които е поискала.

Когато искът бъде изцяло или частично уважен, съдът осъжда ответника да заплати на ищеца съразмерно с уважената част от иска направените по делото разноски.

Такси и разноски по производството на делата не се внасят: от ищците - работници, служители и членове на кооперации, по искове, произтичащи от трудови правоотношения; от ищците - по искове за издръжка; по искове, заведени от прокурор; от ищеца - по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда; от назначените от съда особени представители на страна, чийто адрес не е известен.


Мога ли да бъда освободен от задължението да платя съдебни такси ?

Такси и разноски по производството не се внасят от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят. По молбата за освобождаване съдът взема предвид: доходите на лицето и на неговото семейство; имущественото състояние, удостоверено с декларация; семейното положение; здравословното състояние; трудовата заетост; възрастта; други констатирани обстоятелства. В тези случаи разноските по производството се плащат от сумите, предвидени от бюджета на съда.


От кой момент моят иск се смята за официално предявен ?

Искът се счита предявен с постъпването на исковата молба в съда. Ако исковата молба е изпратена по пощата или е постъпила в друг ненадлежен съд се счита, че тя е постъпила от датата на изпращането й по пощата или от датата на постъпването й в другия съд. Съдът проверява редовността на исковата молба. Когато исковата молба не отговаря на изискванията за редовност или не е придружена с всички изискуеми документи, на ищеца се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности, както и за възможността да ползва правна помощ, ако има необходимост и право на това. Поправената искова молба се смята за редовна от деня на подаването.
Каталог: img -> Image
Image -> О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни дела
Image -> О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни дела
Image -> О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни дела
Image -> О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни дела
Image -> О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни дела
Image -> О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни дела


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница