Завършени университетски проекти за научни изследвания 2011 ГДата19.01.2018
Размер109.13 Kb.
#48865


ЗАВЪРШЕНИ УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2011 Г.по ред


№ на сключения договор
Наименование (тема) на проектаИзпълнители

(ръководител, звено)


Срок на изпълнение


начало

край1.

НИД 21.03-1/2008

“Развитие на земеделските структури в условията на членство на България в Европейския съюз”

проф. д-р Недка Иванова

/катедра “Икономика на природните ресурси”/2008

2011


2.

НИД 21.03-10/2008

“Разработване на методическо пособие за академично четене и писане /за бакалавърските програми в професионално направление “Политически науки”/

доц. д-р Андрей Георгиев

/катедри: “Международни отношения” и “Политология”/2008

2011


3.

НИД 21.03-14/2008

“Е-политически форум /създаване на учебен софтуер за симулация на демократичен политически процес/”

доц. д-р Блага Благоева

/катедри: “Информационни технологии и комуникации”, “Икономическа социология и психология”, “Международни отношения” и “Политология”/2008

2011


4.

НИД 21.03-16/2008

“Национални и регионални измерения на политиките на ЕС за развитие и заетост. Новите предизвикателства, свързани със заетостта и пазарите на труда”

проф. д-р Катя Владимирова

/катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”/2008

2011


5.

НИД 21.03-18/2008

“Неформалните плащания в системата на здравеопазване в България”

проф. д-р Боян Дуранкев

/катедри: ”Маркетинг и стратегическо планиране” и “Статистика и иконометрия”, ИИП/2008

2011

6.

НИД 21.03-21/2008

“Ролята на Черноморския регион в енергийната сигурност на Европейския съюз. Предизвикателства пред България”

ред. докт. Елизабет Йонева

/катедра “МО”/2008

2011


7.

НИД 21.03-23/2008

“Приложни аспекти и проблеми на управленското счетоводство в аграрния сектор при членството на България в Европейския съюз”

гл. ас. д-р Теодора Рупска

/катедра “Счетоводство и анализ”/2008

2011


8.

НИД 21.03-24/2008

“Сближаване на българската икономика с европейската – разходи и ползи за България”

гл. ас. д-р Светла Бонева

/катедра “МИО и бизнес”/2008

2011


9.

НИД 21.03-25/2008

“Влияние на членството в ЕС върху динамиката на вътрешнополитическите кризи в България”

гл. ас. д-р Елена Симеонова

/катедра “Политология”/2008

2011


10.

НИД 21.03-27/2008

“Изследване на дейността на българските подразделения на германски транснационални корпорации в България”

гл. ас. д-р Георги Чанков

/катедра “МО”/2008

2011

11.

НИД 21.03-1/2009

“Проблеми и насоки за развитието на счетоводната система на предприятията на публичния сектор в процеса на интегрирането на България в Европейския съюз”

проф. д-р Стоян Стоянов

/катедра “Счетоводство и анализ”/2009

2011


12.

НИД 21.03-3/2009

“Проектиране и изграждане на система за дистанционно и електронно обучение на УНСС”

проф. д-р Валентин Кисимов

/катедра ‘Информационни технологии и комуникации” и Център за дистанционно обучение при УНСС/2009

2011


13.

НИД 21.03-4/2009

“Методи за проектиране и управление на корпоративни информационни системи от нова генерация – ‘Корпорация 3.0”, базирани на УЕБ 2.0, УЕБ 3.0 и семантични мрежи”

проф. д-р Валентин Кисимов

/катедра ‘Информационни технологии и комуникации”/2009

2011


14.

НИД 21.03-5/2009

“Изследване на възможностите и проектиране на методи за бизнес управление на информационната сигурност”

проф. д-р Валентин Кисимов

/катедра “Информационни технологии и комуникации”/2009

2011


15.

НИД 21.03-9/2009

“Международна конкурентоспособност на експортно ориентирани отрасли в България”

доц. д-р Антоанета Василева

/катедра ‘МИО и бизнес”/2009

2011


16.

НИД 21.03-12/2009

“Релокализиране на западно-европейските предприятия в България: Преките чуждестранни инвестиции и междуфирметите отношения след присъединяването към ЕС”

проф. д-р Валентин Гоев

/катедри: ‘Статистика и иконометрия” и “Икономикс” /2009

2011


17.

НИД 21.03-24/2009

“Корпоративното управление – реалност и перспективи в условията на интегриране на българските фирми в единния вътрешен европейски пазар”

проф. д.ик.н. Бистра Боева

/катедри: “МИО и бизнес” и “Статистика и иконометрия”/2009

2011


18.

НИД 21.03-25/2009

“Антикризисно управление на индустриалните фирми ”

проф. д.ик.н. Йосиф Илиев

/катедра «Индустриален бизнес»/2009

2011


19.

НИД 21.03-26/2009

“Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите”

проф. д-р Боян Дуранкев

/катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”/2009

2011


20.

НИД 21.03-33/2009

“Публична комуникация на научната продукция на факултет “Икономика на инфраструктурата”

доц. д-р Петко Тодоров

/катедра “Медии и обществени комуникации”/2009

2011


21.

НИД 21.03-37/2009

“Проучване на възможностите за оптимизиране на практическите аспекти на учебния процес в специалността “Право”

доц. д-р Борис Ланджев

/катедри: “Частноправни науки”, “Публичноправни науки” и “Социология”/2009

2011


22.

НИД 21.03-38/2009

“Хармонизиране качеството на продукта на туристическите агенции в България с европейските добри практики”

доц. д-р Мариана Янева

/катедра «Икономика на туризма»/2009

2011


23.

НИД 21.03-39/2009

“Интегрирана информационна система за управление на университетски научноизследователски проекти в УНСС”

доц. д-р Емил Денчев

/катедри: “Информационни технологии и комуникации” и “Управление”; дирекции: “Информационни технологии” и “Наука”/2009

2011


24.

НИД 21.03-40/2009

“Основни термини, използвани в учебния процес на УНСС”

проф. д.ик.н. Йосиф Илиев

2009

2011


25.

НИД 21.03-45/2009

“Развитие на интерактивна интернет страница на катедра “Мeждународни отношения” с интегрирана за он-лайн управление на преподаваните курсове в бакалавърската и магистърската програми по международни отношения и европеистика”

доц. д-р Андрей Георгиев

/катедра “Международни отношения”/
2009

2011


26.

НИД 21.03-51/2009

“Икономически аспекти на тероризма”

доц. д-р Димитър Димитров

/катедра “Национална и регионална сигурност” и Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността/2009

2011


27.

НИД 21.03-53/2009

“Иновационната активност на студентите /мотивация и личностни измерения/”

гл. ас. д-р Донка Никова

/катедра «Икономическа социология»/
2009

2011


28.

НИД 21.03-57/2009

“Сравнителен анализ на методи и модели за управление на инвестиционни портфейли на примера на Българска фондова борса”

гл. ас. д-р Ангел Марчев

/катедра “Управление“/2009

2011


29.

НИД 21.03-58/2009

“Изследване на пазарната ориентация на предприятия от сектора на българската индустрия”

доц. д-р Николай Щерев

/катедра “Индустриален бизнес”/2009

2011


30.

НИД 21.03-59/2009

“Изготвяне на работни критерии за подбор на текстове с икономическа насоченост за целите на специализираното обучение по чужд език”

ст. пр. Силвия Василева

/катедра «ЧЕПЛ»/2009

2011


31.

НИД 21.03-63/2009

“Европейският опит в приложението на факторинга в хотелиерството”

гл. ас. Ася Панджерова

/катедра “Икономика на туризма”/2009

2011


32.

НИД 21.03-70/2009

“Културата – фактор за регионално развитие в контекста на членството на България в ЕС /на примера на културните индустрии и културното наследство/”

ред. докт. Диана Андреева

/катедра “Медии и обществени комуникации”/2009

2011


33.

НИД 21.03-ДФП-1/2009

“Апробиране и допълване на методика за изследване на същността и разпространението на кибернасилието срещу деца /7-11 г. и 12-15 г./ ”

гл. ас. д-р Катя Михайлова – национален представител и представител на УНСС в Управителния съвет на акция IS0801 по програма COST на ЕС /катедра «Медии и обществени комуникации»/

2009

2011

Каталог: Uploads -> Main
Main -> П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност Икономика и управление
Main -> П р о г р а м а по Икономикс
Main -> В ъ п р о с н и к за кандидат-докторантски конкурсен изпит по научно направление „Социология”
Main -> Програма в областта на Мениджмънта и Съвременния свят насочена към млади дипломирани икономисти, инженери и юристи
Main -> Конюнктурата като икономическо понятие и научно- приложна
Main -> Конкурс „Млад икономист 2013г
Main -> София 1700, Студентски град "Хр. Ботев",  81-95-505
Main -> Конспект за кандидат докторантски изпит по приложение на изчислителната техника в икономиката тема Въведение в информатиката. Данни и информация. Обработка на данни
Main -> Световно стопанство и Мeждународни икономически отношения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница