Здравословни и безопасни условия на труд при надомна работа и работа от разстояние След като през 2010 г между представители на ръководствата на кнсб и кт „Подкрепа”


Правила за поведение при работа от разстояниестраница5/7
Дата14.09.2023
Размер130.03 Kb.
#118657
ТипРегламент
1   2   3   4   5   6   7
ЗБУТ при надомна работа и работа от разстояние
Свързани:
Чек-лист за самооценка - работа вкъщи

Правила за поведение при работа от разстояние 


Преминаването в режим на дистанционна работа не отменя по никакъв начин дисциплинарните и други задължения на работника, съгласно трудовия кодекс (чл.107п от КТ). Работодателят осигурява предварително писмена информация на работника или служителя за отговорността и санкциите при неспазване на установените правила и изисквания, в т.ч. за защита на служебните данни, която е неразделна част от индивидуалния му трудов договор. (чл.107и, ал.7 КТ). Тази информация може да бъде предоставена и чрез електронни средства като част от информационната система на работодателя/електронното трудово досие на работника (чл.128б, ал.2 КТ). 
Служителите, работещи от разстояние продължават да са задължени да спазват досегашното си работно време (чл.107л, ал.1 КТ), като имат свободата да определят сами почивките си, стига да са на разположение във времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка (чл.107л, ал.3 КТ). Изпълнението на работното време се отчита по форма, определена от работодателя, като работникът носи отговорност за верността на данните, които попълва (ал.5). 
Извън пряката си работа работникът или служителят може да ги използва в рамките на разумното и добрите нрави. Като работодателят трябва да съобрази възможността за личното ползване при изпълнение на задължението си за защита на личните данни на служителя. При настъпване на повреда в оборудването или срив в използваните информационни и/или системи за комуникация работникът е длъжен незабавно да сигнализира работодателя по предварително уговорени ред и начин (чл.107и, ал.4 и 6 КТ). 


Доказване на дисциплинарни нарушения


Ясно е, че един от най-големите проблеми на работата от дистанция е неефективността на работодателския дисциплинарен контрол. Липсата на възможност за интензивно наблюдение, съчетана с необходимостта от запазване на неприкосновеността на личния живот на работника, както и други социални фактори, създават многобройни рискове за извършване на нарушения на трудовата дисциплина. Да посочим най-характерните: 

 • неспазване на работните процеси/некачествена работа (чл.187, ал.1,т.3 и 4 КТ) ;

 • неуплътняване на работното време (чл.187, ал.1, т.1 КТ) ;

 • злоупотреба с доверието на работодателя и разкриване на поверителни сведения (чл.187, ал.1, т. 8 КТ) ;

 • неправилна експлоатация на предоставената техника от работодателя;

 • други задължения, посочени в Правилника за вътрешния ред или Правилата за работа от дистанция в компанията .

За всички тези простъпки, както и за всички останали дисциплинарни нарушения, работникът носи дисциплинарна и имуществена отговорност пред работодателя, но въпросът е как се доказват те? 
Разбира се, хипотезата, при която работодателят инспектира и проверява служителите си по домовете им е неприложима. Практически възможното е следене и събиране на доказателства от дистанция – чрез информационни и комуникационни средства. 
Така, например, неспазването/неуплътняването на работното време може да се установява със системи за следене на поведението на служителя на работния компютър в рамките на работния ден. Може да се следи дали и в каква пропорция се посещават/ползват продуктивни или непродуктивни сайтове/приложения. 
Достъпването и разкриването на поверителна информация може да се следи чрез логове за достъп до информационните системи на работодателя, както и системи за проследяване на входящата и изходящата кореспонденция на служителите. 
Следването на работните процеси може да се осигури чрез специфични функции на софтуера на работодателя, които сравняват работните стъпки на работника с установен стандарт (workflows/checklists).
Всички тези системи оставят електронни следи, които могат да бъдат събрани и обезпечени от работодателя и да служат като електронно доказателство (веществено) както в едно дисциплинарно производство, така и в съдебно такова. 
Разбира се, не трябва да се прекалява с навлизането в личното пространство на работниците. Системите за следене трябва да извършват дейности по обработка на личните данни на служителите, които са пропорционални на преследваната цел – съблюдаване на трудовата дисциплина. Само при това положение, те ще бъдат законосъобразни и основани на легитимния интерес на работодателя – чл.6, пар.1, б. е) ОРЗД. 
Нещо повече – работодателят трябва да е изготвил процедура, която описва мерките и дейностите за контрол на достъпа, трудовата дисциплина и работното време, която да е съобщена на работника – чл.25и ЗЗЛД. 


Какви са общите изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при надомна работа и работа от разстояние?

И в двата случая в Кодекса на труда е поставено изискване към работодателя да осигури на работника или служителя, извършващ надомна работа или работа от разстояние, здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), както и квалификация, преквалификация и обучение.


Докато по отношение на надомната работа е налице само общото изискване, то при работата от разстояние има и по-конкретни указания относно осигуряване на ЗБУТ.
Например:
Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.
Работодателят е длъжен да гарантира към датата на възникване или изменение на трудовото правоотношение работни места за извършване на работа от разстояние, които отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в нормативните актове по прилагането му.”


Задължения на работодателя

Въпреки, че изрично същото не е вписано в Кодекса на труда като изискване към работодателя, свързано с работещите, полагащи надомен труд, можем да считаме, че то се подразбира от задължението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, което съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд включва: • оценка на риска;

За да се оцени работното място от дома, то първо трябва да се определи от работещия. След това следва да се направят съответните измервания на условията на труд и да се оцени риска. Важат разпоредбите на досега действащото законодателство. Като добра практика в чужбина се приема и снимков материал на работното място от дома, като работещия декларира, че си е осигурил безопасни условия на труд на работното място.

 • планиране на превантивни мерки;

 • осигуряване на ефективен контрол за спазване на правилата по ЗБУТ;

 • информиране и обучение;

 • осигуряване на лични предпазни средства и др.В тази връзка какво може и е длъжен да направи работодателят за своите работещи, за да осигури безопасност и здраве при работа?  • да информира работещите, извършващи надомна работа или работа от разстояние, за всяка опасност, свързана с извършваната работа и за предпазните мерки, които трябва да се вземат, както и да осигури, където е необходимо, съответно обучение, да извърши оценка на риска за съответното работно място (която се предшества от измервания), да запознае работещия с резултатите от оценката на риска, да осигури инструкции за безопасна работа;

  • да осигури монтирането на съответни устройства за безопасност на машините, инструментите и другото оборудване и да планира разумни мерки за тяхната редовна поддръжка – в тази връзка да осигури квалифицирано лице за поддръжка на използваното оборудване;

  • да предостави безплатно необходимите специално работно облекло и лични предпазни средства.

И при двете форми на работа е в пълна сила Наредба РД-07-2/16.02.2009 г., съгласно която работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място.


При извършване на надомна работа и работа от разстояние работно място е домът на работника или служителя или друго помещение по негов избор извън предприятието. Тук започват да възникват първите проблеми.
Наредба № РД-07-2 допуска обучение по правилата за безопасност и здраве при работа да се провежда дистанционно, но не предвижда възможност началният или другите видове инструктажи да се провеждат и документират по електронна поща или друг дистанционен метод.
Въпреки, че дейностите, при които се изисква извършване на ежедневен инструктаж, са ограничени, от гледна точка на дейността, напълно е възможно да се извършва надомна работа, свързана с контакт с опасни химични вещества (например с някои видове лепила).
От гледна точка изискванията за инструктаж обаче, това става напълно невъзможно – работодателят не може да изпълни задължението си за извършване на ежедневен инструктаж.
Специални изисквания за организация на работата от разстояние и здравословни и безопасни условия на труд

Във връзка с работата с видеодисплей, работодателят е длъжен да осигури за своя сметка: 1. необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване (компютър, принтер и др.), както и консумативи за функционирането му;

 2. програмно (софтуер) осигуряване;

 3. техническа профилактика и поддържане;

 4. устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;

Тук законодателят е оставил «вратичка» – в индивидуалния трудов договор «може да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя, както и всички права и задължения, произтичащи от това.»


Освен това, чл. 107) позволява чрез индивидуалния трудов договор на работещия, извършващ работа от разстояние, да му бъдат прехвърлени задълженията за поддръжката на работното, техническо и друг вид оборудване на работното място. В такъв случай като ангажимент за работодателя остава само информирането относно изискванията за безопасност и здраве при работа и да контролира спазването им.
Целта на допълненията в Кодекса на труда, свързани с работата от разстояние и надомния труд е да бъдат регулирани редица въпроси, свързани с равнопоставеността на този вид работещи с лицата, извършващи дейности по трудови правоотношения.


Задължения на работещите • Работещите от дома съдействат усърдно при изпълнение на мерките и инструкциите за осигуряване на ЗБУТ;

 • Избягват поведение, което може да създаде рискове за собствените им здраве и безопасност или за тези на трети лица;

 • Избягват места, ситуации и обстоятелства, от които може да възникне опасност за собствените им здраве и безопасност или за тези на трети лица;Проблеми

По отношение на здравословни и безопасни условия на труд обаче тези текстове извеждат въпроси, за които все още няма отговори и като че ли са оставени настрана, като например:


Как се извършва преценка по отношение признаването на злополука за трудова? Ако работещият у дома излезе да изхвърли кошчето с отпадъци и си счупи крака, поради това, че се е подхлъзнал по пътя, това трудова злополука ли ще бъде?
Длъжен ли е работодателят да извърши измервания на фактори на работната среда, например микроклимат и осветеност и по електро-безопасност и ако бъде установено несъответствие негово ли е задължението да извърши необходимите подобрения, за да бъдат осигурени безопасни и здравословни условия на труд (подмяна на осветителни тела, монтиране на климатик, ремонт на електрическа инсталация)?
Как конкретно работодателят «гарантира, че работните места за извършване на работа от разстояние отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд» – чрез дадените указания и инструкции, чрез извършвания контрол или чрез предприемане на конкретни мерки, свързани със закупуване на оборудване, отговарящо на изискванията на приложенията на Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи?
Отговорите на тези въпроси продължават да остават ненамерени, но едно със сигурност се знае – ако имате работещи, извършващи работа от разстояние или надомна работа, вие сте задължени да им предоставите пълна информация за рисковете на работното място, мерките, които те трябва да предприемат, за да запазят здравето си и конкретни указания/инструкции за безопасно извършване не дейностите и работата с работното оборудване.

Предимства и недостатъци на дистанционната работа в контекста на здравето и безопасността на работното място


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница