Здравословни и безопасни условия на трудстраница1/8
Дата03.01.2022
Размер105 Kb.
#112616
  1   2   3   4   5   6   7   8
zdravoslovni-i-bezopasni-usloviya-na-trud

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права. Още през 1948 Организацията на обединените нации прокламира правото на всеки човек да работи при справедливи и благоприятни условия на труд. Това право се защитава и от Международната организация на труда, която от своето създаване досега е посветила на този въпрос 23 конвенции и 22 препоръки.

Универсално значение сред актовете на Международната организация на труда, защитаващи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, има Конвенция № 155 от 1981г., касаеща безопасността и хигиената на труда и производствената среда и Препоръка №164 за нейното приложение. Тази конвенция изисква всяка страна да разработи, да осъществява и периодически да актуализира националната политика в областта на безопасността на труда, хигиената на труда и производствената среда, която да съответства на националните условия и практики и да бъде съгласувана с представителните организациите на работниците и служителите и на работодателите. Основната цел на тази политика трябва да бъде предпазването от нещастни случаи и увреждане на здравето, възникващи в резултат на работата, по време на работата или свързани с нея, като се намалят до минимум, доколкото това е обосновано и практически осъществимо, причините за опасностите, присъщи на производствената среда.

Многопланови са изискванията на Международната организация на труда към провеждането на национална политика по здравословните и безопасни условия на труд в предприятията.

Преди всичко работодателят трябва да създаде такива условия, доколкото това е обосновано и практически осъществимо, че работните места, машините, съоръженията и процесите, които са под негов контрол, да са безопасни и да не застрашават здравето на работниците и служителите, а когато е необходимо - да предостави съответните защитни облекла и средства, за да се предотврати възникването на злополуки или вредни въздействия върху здравето. Във тази връзка, неговите основни задължения са: • да предостави работни места, машини и съоръжения, да се грижи за тяхната техническа изправност и да прилага такива методи, които са толкова безопасни, колкото това е обосновано и практически осъществимо;

 • да осигури необходимия инструктаж и подготовка, като отчита функциите и особеностите на различните категории трудещи се;

 • да контролира изпълнението на работите, на прилаганите методи на работа и на мерките в провеждани в областта на безопасността и хигиената на труда;

 • да приема мерки по безопасността и хигиената на труда и производствената среда;

 • да предоставя безплатно на трудещите се защитно облекло и средства за индивидуална защита, когато няма друг начин да се премахне или да се контролира опасността;

 • да осигурява такава организация на труда, коята да не оказва отрицателно влияние на безопасността и хигиената на труда;

 • да приема всички обосновани и практически осъществими мерки за намаляване на прекомерната физическа и психическа умора.

Освен това работодателят е длъжен при възникването на аварии и на трудови злополуки, когато това е необходимо, да предприеме мерки за оказване на първа помощ.

Специално внимание се отделя на назначаването на представители на трудещите се в службите по техника на безопасността и на създаването на комитети на трудещите се по безопасността и хигиената на труда или на съвместни комитети по безопасността и хигиената на труда, изградени на паритетни начала. Представителите на трудещите се в службите по безопасността и хигиената на труда, както и другите представители на трудещите се трябва: • да получат съответната информация по въпросите на безопасността и хигиената на труда, за да могат да могат да правят своите анализи на основните фактори за авариите, злополуките и професионалните заболявания;

 • да получават консултации, когато се разработват и осъществяват мероприятия по безопасността и хигиената на труда;

 • да получат консултации при планирането на промени в трудовите процеси или в организацията на труда, които могат да окажат влияние върху безопасността или здравето на трудещите се;

 • да бъдат защитени от уволнение или от други неблагаприятни за тях мерки, когато те изпълняват функциите на представители на трудещите се или на членове на комитетите по безопасността и хигиената на труда;

 • да имат възможност да сътрудничат в предприятието, когато се приемат решения по въпросите на безопасността и хигиената на труда;

 • да имат достъп до всички работни места и възможност да обсъждат с трудещите се на работните места и в работно време въпросите на безопасността и хигиената на труда;

 • да имат възможност да сътрудничат в преговорите, които се провеждат в предприятието по въпросите на безопасността и хигиената на труда;

 • да имат възможност в разумни предели да използват заплатеното работно време за изпълнение на своите функции в областта на безопасността и хигиената на труда и да получават необходимата подготовка, свързана с тези функции.

Задължение на работодателите е да разработят политиката на предприятието в областта на безопасността и хигиената на труда, конкретните мерки, чрез които се материализира тази политика, както и отговорностите на различните органи за тяхното изпълниние. Тази политика трябва да се направи достояние на всеки трудещ се на език, достъпен за него. Те трябва да осъществяват контрол върху производствената среда, както и да регистрират всички данни по безопасността и хигиената на труда, които съдържат информация за подлежащи на регистрация нещастни случаи и увреждане на здравето на трудещите се в трудовия процес, за контакта с определни вещества и агенти.

За да постигне задоволително равнище на безопасността и хигиената на труда, много важно е трудещите се: • да полагат разумна грижа за своята безопасност и безопасността на другите лица, която може да бъде поставена под заплаха в резултат на техните действия или бездействие по време на работа;

 • да спазват инструкциите, които са предвидени за осигуряване на тяхната собствена безопасност и хигиена на труда, а така също и безопасността и хигиената на труда на другите лица, и процедурите в областта на техниката на безопасността и хигиената на труда;

 • правилно да ползват устройствата по техника на безопасност и защитните средства и да не ги повреждат;

 • незабавно да информират своя непосредствен ръководител за всяка ситуация, която според тях може да представлява опасност, с която те сами не могат да се справят;

 • да съобщават за всеки нещастен случай или за всяко увреждане на здравето, възникнало в трудовия процес или във връзка с него.

Правото на здравословни и безопасни условия на труд е едно от основните конституционни права на гражданите и у нас. В съответствие с това Кодексът на труда задължава работодателите да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, така че всяка опасност за живота и здравето на работника или служителя да бъде предотвратена. За това трябва да съдействат и централните и местните органи на държавната власт.

Според Закона за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, трябва да се вземат мерки за: • предотвратяването на риска за живота и здравето;

 • оценка на риска, който не може да бъде предотвратен;

 • борба с риска при източника на възникването му;

 • приспособяване на условията на труд към индивида, с цел намаляване и премахване на вредното им влияние върху неговото здраве;

 • въвеждане на техническия прогрес в технологичните процеси, машини и съоръжения;

 • замяна на опасните производства, работно оборудване, инструменти, вещества, суровини и материали с по-малко опасни;

 • прилагане на единна обща политика за превънтивност, обхващаща технологията, работните места и организацията на работата, условията на труд и социалните взаимоотношения;

 • използването на колективни средства за защита с предимство пред личните предпазни средства;

 • предоставяне на необходимата информация във връзка с осогуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работещите лица;

 • означаване на съществуващите опасности и източниците на вредни за здравето и безопасността фактори.

Освен това Законът за здравословни и безопасни условия на труд изисква всеки, който проектира строителни обекти и дейности, производства, конструкции, технологии и работно оборудване, задължително да съобрази проекта с всички правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд. В процеса на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на обектите инвеститорът е отговорен и изисква, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от проектанта и изпълнителя. Въвеждането в експлоатация ня нови, реконструирани или модернизирани обекти се допуска при доказано съответствие с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Като отчита важността на оборудването за създаването на здравословни и безопасни условия на труд, законът определя необходимостта то: да бъде подходящо за извършваната работа, така че да не застрашава здравето и безопасността на работещите; да се подбира съобразно специфичните условия и характеристики на работата за намаляване на съществуващите в предприятието рискове и опасности, произтичащи от използването му; да се произвежда или да се внася в страната само ако отговаря на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, установени с нормативни актове; да се поддържа и да се ремонтира своевременно през целия период на използването му и след въвеждането му в експлотация, така че да не застрашава здравето и безопасността на работещите и други.

За да се гарантира законното право на работниците и служителите за здравословни и безопасни условия на труд, Кодексът на труда предвижда създаването на система от правила.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница