Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 11. 04. 2008 г. 17. 04. 2008 гДата31.03.2018
Размер26.17 Kb.Информация
за дейността на РИОСВ – Монтана

за периода 11.04.2008 г. - 17.04.2008 г.
През периода експертите на РИОСВ – Монтана са извършили 24 проверки на територията на област Монтана и област Видин. Съставен е един акт за нарушение на екологичното законодателство.

По-важните проверки са:

В гр. Берковица са извършени проверки по компонент „въздух” във връзка с прилагането на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти на следните обекти в гр. Берковица: „Ивас” ЕООД, „Крис” ЕООД, „Апамаран” ООД, „Шишкова къща” ООД. Установено е, че на обектите се извършва продажба на бои, лакове и авторепаратурни продукти, включени в Приложение №1 на наредбата. Всички продукти отговарят на изискванията за етикетирането, съгласно изискванията на наредбата.

В гр. Вълчедръм, обл. Монтана е извършена проверка по жалба на физическо лице във връзка със замърсяване с полиетиленови отпадъци на града. Проверката е осъществена в присъствието на жалбоподателката, зам.-кмет на гр. Вълчедръм и еколога на гр. Вълчедръм. Установено е, че за проект „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци” община Вълчедръм, е сключила договор с ПУДООС към МОСВ за безлихвен заем и безвъзмездна помощ. Проектът е реализиран като са закупени две сметосъбиращи машини, 1500 кофи тип „Мева” и 50 контейнери тип „Бобър”. Община Вълчедръм от 21.04.2008 г. ще раздаде съдовете на населението и ще започне организираното сметосъбиране и извозване да РДТБО /Регионално депо за твърди битови отпадъци/ в гр. Оряхово. Общината предстои да бъде обхваната от системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки, след като внесе докладна в общинския съвет за сключване на договор с организация по разделно събиране на отпадъци от опаковки. Предприети са мерки за пролетно почистване на населените места в общината, пътните артерии и прилежащите им територии.

На обект “Де Кер” ООД, гр. Монтана е направена проверка по компонент „въздух” във връзка с извършване на контролни емисионни измервания на концентрациите на прах в отпадъчните газове от дейността на две аспирации на Глазир линиите. Измерванията са контролни, съгласно утвърдения от Министъра на ОСВ график за емисионен контрол на обекти за 2008 г.

Извършени са проверки по закона за лечебните растения на билкозаготвителни пунктове в община Бойчиновци на: Потребителна кооперация ”Огоста” в с. Лехчево и ПК „Освобождение” в с. Владимирово и на физически лица в с. Владимирово. При проверките е установено, че в ПК „Огоста” не се изкупуват никакви билки от лечебни растения. За 2007 г. БЗП е подал обобщена справка за изкупените, реализираните и налични количества от лечебни растения в законоустановения срок в РИОСВ-Монтана. В ПК „Освобождение” – при проверката не са установени никакви количества от лечебни растения. В с. Владимирово са извършени две проверки на БЗП на физически лица. В пунктовете все още не се събират лечебни растения. При проверките са дадени указания относно изкупуването, заготвянето и реализирането на лечебни растения.Извършена е проверка на асфалтова база в с. Владимирово към “Пътинженеринг - М” ЕАД, гр. Монтана във връзка с постъпил сигнал срещу дейността на асфалтовата база. На обекта се експлоатира асфалтосмесител “Ammann” и мобилни трошачки за варовикови фракции. Изпълняват се дадените предписания за ограничаване на неорганизираните емисии на прах от площадката. Не са констатирани нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Проверена е площ за търсене и проучване на подземни богатства „Марлин” в землището на с. Бели брод, общ. Бойчиновци към БН „Консултинженеринг” ООД гр. София. В района на предоставената площ в момента не се извършват геолого проучвателни дейности. На терена няма техника и работен персонал. За 2008 г. не е представян годишен проект. Срокът на разрешението изтича на 16.06.2008 г. Нарушения не са констатирани.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница