Кодекс на Съюза, Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и формалности заДата06.07.2017
Размер18.2 Kb.

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният…………..……………....................….ЕГН...................………………, притежаващ л.к. №………...............…../..............………….издадена от МВР - …...............……, в качеството си на управител на …......................………………….........., ЕИК/БУЛСТАТ………...........…….Идентификационен номер ……..........……....…..,със седалище и адрес на управление: ……………....................................………..


У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М
„ИН ТАЙМ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Искър, ул. Неделчо Бончев №41 ЕИК 121094705, с разрешение за митнически агент № 89-4/22.04.2004г., представлявано от управителя Атанас Райков Белопитов
Да осъществява ПРЯКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО по смисъла на чл. 18 и чл.19 от Митническия кодекс на Съюза, Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и формалности за:

  • опростена декларация при регулярно използване;

  • одобрение на местата за представяне на стоки, с изключение на митническите учреждения;

  • общо обезпечение за специални режими, различни от транзит, в т.ч. с намален размер;

  • възстановяване или опрощаване на вносни или износни мита;

  • предоставяне на статус на одобрен изпращач за поставяне на стоки под режим съюзен транзит

  • допускане на безмитен внос и подписване на всички документи във връзка с упражняване на дадените права по това пълномощно.

Пълномощното ще важи пред: всички митници, митническите бюра и пунктове към тях.


Настоящото пълномощно е генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително в полза на упълномощения, издава се във връзка с уточненията по смисъла на чл. 18 и чл.19 от Митническия кодекс на Съюза и важи за срок до ……………………
Всяка промяна в правния статут на представляваното лице или на представителя ще бъде съобщена в 7-дневен срок от настъпването и в митническото учреждение, което води регистъра на представителите, за да бъде вписано в него.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:…………………………………...


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница