Минимални осигурителни прагове обнародвание в държавен вестник бр. 99 От 14. Декември 2012 ГДата04.08.2018
Размер268.62 Kb.МИНИМАЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАГОВЕ ОБНАРОДВАНИЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 99 ОТ 14.ДЕКЕМВРИ 2012 Г.


Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационнигрупи професии - 2 013г.

Ико -


но -

По - ми-


реден чески

но - дей-

мер ности

(ном.


А 31)
Ико -

номи-


чески

дей-


ности

(код по
НКИД)

Наименование на икономическа

дейност

Пер -

По - сонал,мо - зает с

Тех-


щен услуга

ници


ад- за на-

Спе - и при-

Ръково - ми- селе -

циали-ложни

дители ни- нието,

сти спе -

стра- търго -

циа-


тивен вията

листи


пер - и ох-

сонал рана-

та
Ква-

лифи-
ци-

рани

работ -
ницив сел-
ското,
гор -

ското,
лов-

ното

и риб -
нотосто -

пан-


ство
Ква-

ли-


фи-

ци-


Про -

рани Ма-


фесии,

ра- шин-


неизис -

бот - ни


кващи

ници опера-

специ-

и тори


ална

срод-и мон-

квали-

ни тажни-фика-

на ци


ция

тях


зана-

ят -


чии

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01, 03 Растениевъдство, животновъдство

1 А без и лов , спомагателни дейности ; 805 574 507 493 395 428 495 584 328

1.49 Рибно стопанство

2 А 02 Горско стопанство 700 500 450 430 390 400 440 490 320


Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 А 1,49

Отглеждане на други животни (пчеларство)

650 610 580 510

410 410 480 410 3204 В 05 Добив на въглища 825 676 641 461 399 310 641 582 428

5 В 06 Добив на нефт и природен газ 785 630 613 410 410 310 566 520 410

6 В 07 Добив на метални руди 816 678 600 431 372 310 594 513 385

7 В 08.11 Добив на строителни материали 640 504 457 471 471 310 547 504 471

8 В 08.11

Добив на декоративни скални материали

621 489 444 385

385 310 531 489 3859 В 08.11

Добив на варовик , суров гипс, креда , доломит и шисти

646 509 462 401

401 310 553 509 40110 В 08.12

Добив на трошен камък , чакъл и пясък

808 671 580 426

397 310 533 533 39711 В 08.12 Добив на глина и каолин 832 690 596 439 407 310 548 548 407

12 В


08.9 и

09

Добив на други неметални мате -риали и суровини; Спомагателни дейности в добива
646 509 462 401
401 310 553 509
401

Производство и преработка на

10.1 без месо; производство на месни про -

13 C 10.12, дукти, без готови ястия; Преработ- 950 690 550 450 350 310 430 420 350

10.2 ка и консервиране на риба и други

водни животни, без готови ястия14 C 10.12

Производство и преработка на месо от домашни птици

960 830 710 510

360 410 430 560

360


Преработка и консервиране на

15 C 10.3 плодове и зеленчуци, без готови 800 620 510 430 320 310 355 410 310

ястия


16 C 10.4

Производство на растителни и животински масла и мазнини

905 815 590 480

440 310 440 440

360

17 C 10.5

Производство на мляко и млечни продукти

961 631 511 351

341 310 351 401

312


Производство на мелничарски

18 C 10.6 продукти, нишесте и нишестени 1050 940 805 440 350 310 510 630 360

продукти


19 C


10.7 и

10.8 без


10.81 и
10.82

Производство на хлебни и тестени

изделия; Производство на други хранителни продукти

800 550 550 430

360 342 450 505

410

20 C

10.81 и
10.82Производство на захар; Произ -

водство на какао, шоколадови и захарни изделия


1050 850 800 560
350 310 550 600
360

21 C 10.9

Производство на готови храни за животни

960 850 750 560

350 380 580 580

360


11 без

22 C

11.05,


11.06 и

11.07


Производство на напитки

748 582 499 310

310 310 310 394

310


23 C

11.05 и


11.06 Производство на пиво и малц

780 670 581 433

407 310 480 460

418


Производство на безалкохолни

24 C 11.07 напитки , минерални и други 900 760 690 485 335 310 450 465 360

бутилирани води


25 C 12

Производство на тютюневи из -


делия

890 867 608 479

391 310 412 479

321


26 C 13

Производство на текстил и изде -


лия от текстил, без облекло

850 580 555 445

330 310 365 360

330


27 C

14 без


14.3 Производство на облекло

805 598 575 437

368 345 397 385

360


28 C 14,3

Производство на други трикотаж-


ни изделия

885 632 575 506

385 335 397 397

385


Обработка на кожи; производство

29 C 15 на обувки и други изделия от 780 530 515 425 315 310 330 320 310

обработени кожи без косъм

Производство на дървен материал


и изделия от дървен материал и

30 C 16 корк , без мебели; производство 505 395 365 310 310 310 310 310 310

на изделия от слама и материали
за плетенеД Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К
1 2 3 4 5 6 7 8 9

31 C 17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

760 560 500 360

310 310 450 370 310Печатна дейност и възпроиз -

веждане на записани носители;

32 C , J

18, 58 Издателска дейност; Производ-

и 59 ство на филми и телевизионни

предавания , звукозаписване и

издаване на музика

434 391 369 321

321 310 348 321 321

33 C 19

Производство на кокс и рафини-


рани нефтопродукти

1518 1128 890 651

760 310 825 833 479

34 C 20

Производство на химични про -


дукти

749 585 428 343

315 310 421 407 315

35 C 21

Производство на лекарствени


вещества и продукти

749 585 428 343

315 310 421 407 315

36 C 22

Производство на изделия от кау-


чук и пластмаси

529 371 350 328

315 310 371 328 315

37 C 23

Производство на изделия от други


неметални минерални суровини

624 491 446 387

349 310 491 450 354

38 C

24 без


24.5 Производство на основни метали

750 520 490 330

310 310 450 450 310


39 C 24.5 Леене на метали 710 480 460 315 310 310 390 420 310

40 C

25 без Производство на метални изделия,

25.4 без машини и оборудване

650 440 420 315

310 310 370 370 310


Производство на компютърна и

41 C 26 комуникационна техника , елек- 660 550 470 330 310 310 430 430 310

тронни и оптични продукти


42 C 27

Производство на електрически съоръжения

650 540 470 330

310 310 430 430 31028 без

43 C 28.11;

25.4

Производство на машини и обо -рудване с общо и специално
предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси

790 500 450 330

310 310 450 440 310


Производство на турбини и дви-

44 C 28.11 гатели, без авиационни, автомо - 890 580 580 470 310 310 490 490 310

билни и мотоциклетни

Производство на автомобили ,45 C 29, 30

ремаркета и полуремаркета; Про -

изводство на превозни средства , без автомобили

890 570 520 330

310 310 520 430 310


46 C 31 Производство на мебели 500 395 330 310 310 310 310 310 310

47 C


32 без

32.5, 33


Производство, некласифицирано

другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване


608 412 391 321
321 310 332 348
321

Производство на медицински и

48 C 32.5

зъболекарски инструменти и сред-

ства (Дейности в зъботехнически лаборатории)

800 600 350 350

350 310 400 450

310


49 D 35.1

Производство, пренос и разпре -


деление на електрическа енергия

930 730 690 400

350 310 580 550

350


Производство и разпределение на

50 D

35.2; газообразни горива по газоразпре-

49.5 делителните мрежи; Тръбопрово -

ден транспорт

1258 867 825 500

434 310 603 664

434

51 D 35.3

Производство и разпределение на топлинна енергия

820 625 595 370

345 310 445 495

345


Събиране, пречистване и доставя-

52 Е 36, 37 не на води; Събиране, отвеждане 660 600 540 390 360 310 450 390 330

и пречистване на отпадъчни води

53 E


38 без Събиране и обезвреждане на отпа-

38.12 и дъци; рециклиране на материали;

38.22; Възстановяване и други услуги по

39 управление на отпадъци


716 434 421 321
321 310 381 348
321

54 E


38.12 и
38.22

Събиране на опасни отпадъци;

Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
945 780 700 550
525 310 590 550
535


41, 42

без Строителство на сгради; Строи-

55 F 42.11 и телство на съоръжения; Специ- 720 590 560 350 310 330 530 530 310

42.22, ализирани строителни дейности

43Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К
1 2 3 4 5 6 7 8 9

56 F 42.11

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

800 630 575 400

310 330 575 575

310


Строителство на преносни и раз -

57 F 42.22 пределителни електрически и 650 525 495 345 330 310 365 420 330

далекосъобщителни мрежи

Търговия на едро и дребно с

45, 46, автомобили и мотоциклети, тех-

47 без ническо обслужване и ремонт ;

58 G 46.46, Търговия на едро, без търговията 1000 880 770 550 460 380 510 490 410

47.73, с автомобили и мотоциклети; Тър -

47.74 говия на дребно, без търговията с

автомобили и мотоциклети

Търговия на едро с фармацевтич-

46.46,

59 G 47.73,

47.74

ни стоки, медицинска техника иапаратура; Търговия на дребно с
лекарства и други фармацевтич-
ни стоки; Търговия на дребно с
медицински и ортопедични стоки
794 504 421 332
321 310 321 393
332

Хотелиерство; Ресторантьорство;

60 I


55, 56,
79

Туристическа агентска и опера-

торска дейност; други дейности,
свързани с пътувания и резер -
вации
905 780 610 485
430 310 515 510
385


49.1,

49.2, 52 - Пътнически железопътен транс -

само за порт, междуселищен; Товарен же -

61 H железо- лезопътен транспорт; Складиране 780 692 568 364 364 310 400 473 364

пътен на товари и спомагателни дей-

транс- ности в железопътния транспорт

порт

62 H


49.3, Друг пътнически сухопътен транс-

49.4 порт; Товарен автомобилен транс-

порт и услуги по преместване
727 560 496 331
331 310 414 414
331


63 H 50 Воден транспорт 870 795 679 432 382 310 440 489 382

64 H 51 Въздушен транспорт 906 832 679 422 432 310 440 489 382

52, без

железо - Складиране на товари и спомага-

65 H пътен телни дейности в транспорта (без 876 821 660 403 403 310 466 403 403

транс - железопътен транспорт)

порт


66 H 53 Пощенски и куриерски дейности 435 420 370 325 310 310 335 325 310

67 J 60, 61

Радио - и телевизионна дейност; Далекосъобщения

803 703 603 462

462 310 504 504 40168 K

64, 65, Финансови и застрахователни

66 дейности

1367 867 651 479

348 310 391 500 321

69

62, 63,68, 69,

J, L , 70, 71,

M, N 73, 74,

77, 78,


81, 82

Дейности в областта на инфор -

мационните технологии; Инфор -
мационни услуги; Операции с не -
движими имоти; Професионални
дейности и научни изследвания;
Административни и спомагателни
дейности

867 564 455 321


321 310 348 369 32170 N 80 Дейности по охрана и разследване 730 510 420 310 310 310 330 330 310

71 M 72

Научноизследователска и развой-


на дейност

580 416 371 348

321 310 323 323 321


72 O 84 Държавно управление 428 321 321 321 321 310 321 321 321

73 P 85 Образование 590 496 416 321 321 310 321 321 321

Хуманно здравеопазване и со -

циална работа (без медицинска

74 Q

86 без сестра , акушерка , рехабилитатор,

86.1, 75 фелдшер и лаборант, включително

главните и старшите); Ветеринар -

номедицинска дейност

900 575 370 330

310 400 340 340 310


Дейност на болници (без началник-
клиника/отделение, медицинска

75 Q 86,1 сестра , акушерка , рехабилитатор, 1150 850 560 450 360 420 430 430 310

фелдшер и лаборант, включително
главните и старшите)

Медико -социални грижи с нас -

76 Q 87, 88 таняване; Социална работа без 328 321 321 321 321 310 321 321 321

настаняване
Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К
1 2 3 4 5 6 7 8 9

90, 91,


77 R

92, 93


без Култура , спорт и развлечения

93.12


567 391 321 321

321 310 341 321 321Ремонт на компютърна техника ,

78 S, T

95, 96, на лични и домакински вещи; Дру-

97 ги персонални услуги; Дейности

на домакинства като работодатели

446 364 321 317

310 310 364 321 310Дейности на организации с нес-

94 без топанска цел (без длъжностите в

79 S, U 94.91, Българската православна църква); 771 542 401 321 321 310 371 332 321

99 Дейности на екстериториални

организации и служби

80 R 93,12 Дейност на спортни клубове 789 508

81 Централен кооперативен съюз 600 550 480 395 375 370 390 410 330

Хуманно здравеопазване и соци-

82 Q

86 без ална работа (само за медицинска

86.1 сестра , акушерка , рехабилитатор,

фелдшер и лаборант)

600 460 380

83 Q 86,1

Дейност на болници (само за

началник-клиника/отделение)

950


Дейност на болници (само за

84 Q 86,1 медицинска сестра, акушерка, ре - 660 610 600

хабилитатор, фелдшер и лаборант)

Дейност на религиозни органи-

85 S 94.91 зации (само за длъжностите в 321

Българската православна църква)

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работ -
ниците и служителите, които съгласно условията
на трудовия договор работят при непълно работно
време или непълен месец , се определя пропор -
ционално на законоустановеното работно време,
Приложение № 2

към чл. 13

Диференцирани осигурителни вноски за фонд

„ТЗПБ“ 2013

Осигу-

съответно на пълния брой на работните дни през

месеца.


2. Минималният осигурителен доход за работ -
ниците и служителите, които работят в специ-
ализирани предприятия , трудово -лечебните бази
и кооперациите на хората с увреждания съгласно
Закона за интеграция на хората с увреждания ,
се определя в размер 50 на сто от минималния

код


КИД
2008

1

0507

Наименование на икономи-

ческа дейност КИД 20 08
2

Добив на въглища

Добив на метални руди

рителна


вноска
(%)

3

1,11,1

осигурителен доход за съответната икономическа

дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономиче -
ска дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - приложение № 2 към Заповед № РД- 01-931 на министъра на труда и социалната политика от 27 декември 2 010 г.

09
13

16

Спомагателни дейности в до -бива

Производство на текстил и из-


делия от текстил, без облекло
Производство на дървен ма-
териал и изделия от дървен
материал и корк , без мебели;
производство на изделия от
слама и материали за плетене

1,1
1,1

1,1

Когато осигурителят осъществява две или повече

икономически дейности , основната му икономиче -


ска дейност се определя от дейността , в която са
заети най-голям брой лица , работещи по трудово
правоотношение. В този случай при определянето є

24
30

Производство на основни ме-

тали


Производство на превозни
средства, без автомобили

1,1
1,1не се вземат предвид работниците и служителите,

които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

33
38

Ремонт и инсталиране на ма-

шини и оборудване

Събиране и обезвреждане на


отпадъци; рециклиране на ма-
териали

1,1
1,14. Минималният осигурителен доход не се при-

лага за работниците и служителите в бюджетните


предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълни-
телната разпоредба на Закона за счетоводството.

39

42Възстановяване и други услуги

по управление на отпадъци


Строителство на съоръжения

1,1
1,1
Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К

1 2 3 1 2 3

50 Воден транспорт 1,1 Обработка на кожи; производ-

08

Добив на неметални материали и суровини

0,9

15 ство на обувки и други изделияот обработени кожи без косъм

0,5


17

Производство на хартия, картон


и изделия от хартия и картон

0,9


18 Печатна дейност и възпроиз-

веждане на записани носители

0,5

20
22
23

Производство на химични про -

дукти

Производство на изделия от каучук и пластмасиПроизводство на изделия от други неметални минерални суровини

0,9
0,9


0,9

29
37


46

51

Производство на автомобили,ремаркета и полуремаркета

Събиране, отвеждане и пре -


чистване на отпадъчни води

Търговия на едро, без търговия-


та с автомобили и мотоциклети Въздушен транспорт

0,5
0,5

0,5
0,5

Производство на метални изде-

25 лия, без машини и оборудване 0,9

Производство и разпределение

35 на електрическа и топлинна 0,9

68

72

74Операции с недвижими имоти

Научноизследователска и раз-


война дейност

Други професионални дейности

0,5

0,5
0,5енергия и на газообразни горива

41 Строителство на сгради 0,9

77

Даване под наем и оперативен лизинг0,5

43

49
01


02

Специализирани строителни

дейности

Сухопътен транспорт

Растениевъдство , животно -
въдство и лов; спомагателни дейности

Горско стопанство

0,9

0,9
0,7


0,7

78
80


82
86

Дейности по наемане и предос-

тавяне на работна сила

Дейности по охрана и раз -


следване

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужва-


не на стопанската дейност

Хуманно здравеопазване

0,5
0,5
0,5
0,5

10

11

12


19
21
27
28

Производство на хранителни

продукти

Производство на напитки


Производство на тютюневи
изделия

Производство на кокс и рафи-


нирани нефтопродукти

Производство на лекарствени вещества и продукти

Производство на електрически съоръжения

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

0,7

0,7


0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

87
88


90
93
99

03

0614

Медико -социални грижи с нас-

таняване

Социална работа без наста-


няване

Артистична и творческа дей-


ност

Спортни и други дейности ,


свързани с развлечения и отдих

Дейности на екстериториални организации и служби

Рибно стопанство

Добив на нефт и природен газ Производство на облекло

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,4


0,4
0,4

31

32
36

Производство на мебели

Производство, некласифици-


рано другаде

Събиране, пречистване и дос-


тавяне на води

0,7


0,7
0,7

Производство на компютърна

26 и комуникационна техника ,

електронни и оптични продукти

Търговия на едро и дребно с
45 автомобили и мотоциклети, тех-

ническо обслужване и ремонт

0,4

0,4


52

Складиране на товари и спома-


гателни дейности в транспорта

0,7
47

Търговия на дребно, без търгови-
ята с автомобили и мотоциклети

0,4


53

61
79

Пощенски и куриерски дей-

ности


Далекосъобщения

Туристическа агентска и опе -


раторска дейност; други дей-
ности, свързани с пътувания и резервации

0,7


0,7
0,7

55 Хотелиерство

56 Ресторантьорство

58 Издателска дейност

Производство на филми и теле-
59 визионни предавания, звукоза-

писване и издаване на музика

0,4

0,4
0,4


0,4

81

84

Дейности по обслужване насгради и озеленяване

Държавно управление

0,7

0,7


60

62

Радио - и телевизионна дейностДейности в областта на инфор -
мационните технологии

0,4
0,496 Други персонални услуги 0,7 63 Информационни услуги 0,4


Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К

1 2 3 1 2Предоставяне на финансови ус-

64 луги, без застраховане и допъл- 0,4

нително пенсионно осигуряване

Застраховане, презастраховане

65 и допълнително пенсионно 0,4

осигуряване

Обезщетения и помощи за дома-

кинствата

– Плащания от фонд „ГВРС “ на гарантирани вземания на работни-
ци и служители от предприятия в несъстоятелност
1 945,1

1 773,2

66
69
70

71
73


75

85

Спомагателни дейности въвфинансовите услуги и застра-
ховането

Юридически и счетоводни


дейности

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в об -


ластта на управлението

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпит -


вания и анализи

Рекламна дейност и проучване на пазари

Ветеринарномедицинска дей-
ност

Образование


0,4
0,4
0,4

0,4
0,4


0,4

0,4


– Издръжка - разходи за дейността,

извършени по чл. 13 ЗГВРСНР РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ

РАЗДЕЛ ІV. ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИ-
ШЪК (+) (І. - ІІ. + ІІІ.)

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИРАНЕ

Покупко-продажба на държавни (об -
щински) ценни книжа от бюджетни предприятия - нето (+/-)

Депозити и средства по сметки - нето


(+/-)

Депозити и сметки от предходния период (+) (§§ 96 - 01 - 96 - 03)


Депозити и сметки в края на периода (-) (§§ 96 - 07 - 96 - 09)
171,9
9 104,4
-9 104,4

-20 367,9


11 263,5
19 266,2
-8 002,7

91

Други дейности в областта на културата

0,4

11164


92 Организиране на хазартни игри 0,4

94

Дейности на организации с нестопанска цел

0,4


95

Ремонт на компютърна техни-


ка, на лични и домакински вещи

0,4

97

98

Дейности на домакинства катоработодатели на домашен пер -
сонал

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление


0,4

0,4Приложение № 3

към чл. 15, ал. 4

ПЛАН-СМЕТКА

На фонд „Гарантирани вземания на работ-

ниците и служителите“ за 2 013г.

ПОКАЗАТЕЛИ СУМА

(хил. лв.)

1 2


РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 11 463,3

Вноски от работодатели за работ -

ници и служители 0,0

Приходи и доходи от собственост 11 300,0

Глоби, санкции и наказателни лихви 163,3

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 2 358,9

Заплати и възнаграждения за пер -

сонала, нает по трудови и служебни

правоотношения 25,4

Други възнаграждения и плащания

за персонала 29,2

Осигурителни вноски от работо -

датели 328,9

Издръжка 30,3Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница