Община дулово, област силистраДата11.03.2018
Размер121.36 Kb.
ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020

e-mail: dulovokmet@abv.bg, http//dulovo.bg

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО -ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС,
УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО:

I.Одобряване на плансметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2016г.

II.Определяне размера на такса за битови отпадъци за 2016г. на територията на община Дулово

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО /ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА/ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Е ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, на основание чл.62, чл.63,ал.1, чл.66, ал.1,чл.чл.67,ал.2 от ЗМДТ, чл.8, ал.3 от ЗМДТ,чл.13,ал.1чл.14,ал.1 чл.15, ал.1,ал.2, ал.3 от Наредба №11 на Общински съвет – Дулово и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА.


ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ВКЛЮЧВА: 1. Необходимите разходи по видове дейности, както следва:
 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци/контейнери, кофи и други – 000 000лв.

 2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 720 000лв.

 3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците 610 000лв.

 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 50 000лв.

Всичко разходи: 1 380 000лв.


ІІ. Такса за битови отпадъци,пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти за 2016г. в размери ,както следва:

по ред

ВИД НА УСЛУГАТАЖИЛИЩНИ


ЗА ГРАДА

ИМОТИ


СЕЛАТА

НЕЖИЛИЩНИ


ЗА ГРАДА

ИМОТИ


СЕЛАТА

1

Осигуряване на съдове за съхраняване на

битовите отпадъци-контейнери,кофи и др./чл.66,ал.1.Т.1/
-

-

-

-

2

Събиране,включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или др. инсталации и съоръжения за третирането им / чл.66,ал.1.т.2/

3,5 на

хиляда

3,0 на хиляда-

5,5 на хиляда

3,5 на хиляда

3

Проучване,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или др.инсталации или съоръжения за обезвреждане,рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците /чл.66,ал.1.т.3/2,5 на

хиляда

2,5 на

хиляда

3,5 на хиляда

3,0 на хиляда

4

Почистване на уличните платна ,площадите,алеите,парковете и другите територии от населените места ,предназначени за обществено ползване /чл.66,ал.1.т.4/

1,0 на

хиляда

-

1,0 на хиляда

-
ОБЩ ПРОМИЛ:7,0 на

хиляда

5,5 на

хиляда

10,0 на хиляда

6,5 на хиляда


III. Разликата между необходимите разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2016г. и очакваните приходи от такса битови отпадъци, в размер на 640 000лв. да се изплати от други собствени приходи на Община Дулово.


Заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и становища по проекта чрез подаване на същите в деловодството на Община Дулово /стая №3/.

Приложение:Докладна записка на Кмета на Община Дулово


Оf ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” №18, тел: 0864/2-30-00, факс: 0864/2-30-20,

e-mail: dulovokmet@abv.bg, www.dulovo.bg


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ДУЛОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на Община Дулово
Относно:

I.Одобряване на плансметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2016г.

II.Определяне размера на такса за битови отпадъци за 2016г. на територията на община Дулово
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Съгласно изискванията на чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, внасям за обсъждане и приемане план–сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2016г.

План–сметката се изготвя и одобрява за всяка дейност, включваща необходимите разходи за: 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци/контейнери, кофи и други;

 2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

 3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Съгласно изготвена план-сметка, необходимите разходи по видове дейности за 2016г. са както следва: 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци/контейнери, кофи и други – 000 000лв.

 2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 720 000лв.

 3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците 610 000лв.

 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 50 000лв.

Всичко разходи: 1 380 000лв.
След приетите изменения и допълнения в ЗМДТ чл.67, ал.1 размерът на таксата за битови отпадъци се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.

Чл.67, ал.2 (в сила от 01.01.2016г.- - 01.01.2017г.) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.

Съгласно параграф 13а от ЗМДТ до 30 март 2015г. Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България разработва методика за изготвяне на план–сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и внася в Народното събрание проект за изменение на чл.66 и чл.67.

Поради това, че в горепосоченият срок не е приета от Народното събрание единна методика за изготвяне на план-сметка и видовете основи, които да служат за определяне на размера на ТБО, този срок е удължен до 30.06.2016г. и съответно тази промяна в закона ще влезе в сила от 01.01.2017г.


Както Ви е известно в Община Дулово размерът на такса битови отпадъци се определя:

- за имоти на граждани-пропорционално на данъчната оценка на имота:

- за жилищни имоти на предприятия – пропорционално на данъчната оценка на имота:

- за нежилищни имоти на предприятия (юридически лица и еднолични търговци) - според количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се установи количеството-пропорционално на данъчната оценка определена по чл.21 от ЗМДТ.


Последните изменения в размера на промилите за такса битови отпадъци в община Дулово са в сила от 01.01.2012г.

При така определените начини /основи и промили/ за начисляване и събиране на таксата за битовите отпадъци /приети с решение №21 от 28.12.2011г./, събраната сума за ТБО е следната:

2012г.-526491лв.

2013г.-569708лв.

2014г.-546711лв.

2015г.-595000лв. очаквано.

Преди приемането на изменението в Наредба №11 относно облагането на предприятията /юридически лица и еднолични търговци/-според така нареченото количество битови отпадъци/брой контейнер/, събраната сума за ТБО е следната:

2010г.-610200лв.

2011г.-601045лв.

Едновременно с решението за промилите за ТБО за 2012г. е одобрена и план-сметка за размера на ТБО, където общата необходима сума е в размер на 800хил.лева, а сега за 2016г. план-сметката е за 1 380 000лв./един милион триста осемдесет хиляди лева/.

Както е видно от посочените сметки и справки необходимите средства за дейността значително са увеличени спрямо предходните години и не могат да се осигурят само от приходи от такса битови отпадъци.
Предвид увеличените разходи по сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и не на последно място постоянно увеличаващите се размери на отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, предлагам промилите върху които се определя ТБО за 2016г. да бъдат увеличени приблизително с 20 %.

При условие, че се приемат посочените увеличения на промилите върху данъчната оценка на недвижимите имоти, а за нежилищните имоти на предприятия остане върху количество на битовите отпадъци, очакваният размер на облога за ТБО за 2016г. ще е приблизително – 820 000лв.

Очакваните приходи от такса битови отпадъци за 2016г. са в размер на 740 000лв. в това число: – от облог за 2016г. – 580 000лв. от минали години – 160 000лв.
Плащането на разходите за битови отпадъци с други собственици приходи не е противозаконно, както го позволява чл.8, ал.3 от ЗМДТ, а именно: Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага в защита на обществения интерес.
Съобразявайки се с отчета за внесените през 2015г. и невнесените суми (недобри) за предходни години за такса битови отпадъци и отчитайки възможностите на населението за плащане на необходимите суми за ТБО, предлагам разликата от 640 000лв. да се осигури от други собствени приходи на общината.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Дулово да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:

На основание чл.62, чл.63,ал.1, чл.66, ал.1,чл.чл.67,ал.2 от ЗМДТ, чл.8, ал.3 от ЗМДТ,чл.13,ал.1чл.14,ал.1 чл.15, ал.1,ал.2, ал.3 от Наредба №11 на Общински съвет – Дулово и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово:


І. Одобрява план-сметка за такса битови отпадъци за 2016г. за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци/контейнери, кофи и други – 000 000лв.

 2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 720 000лв.

 3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 610 000лв.

 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 50 000лв.

Всичко разходи: 1 380 000лв.
ІІ.Определя такса за битови отпадъци,пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти за 2016г. в размери ,както следва:

по ред

ВИД НА УСЛУГАТАЖИЛИЩНИ


ЗА ГРАДА

ИМОТИ


СЕЛАТА

НЕЖИЛИЩНИ


ЗА ГРАДА

ИМОТИ


СЕЛАТА

1

Осигуряване на съдове за съхраняване на

битовите отпадъци-контейнери,кофи и др./чл.66,ал.1.Т.1/
-

-

-

-

2

Събиране,включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или др. инсталации и съоръжения за третирането им / чл.66,ал.1.т.2/

3,5 на

хиляда

3,0 на хиляда-

5,5 на хиляда

3,5 на хиляда

3

Проучване,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или др.инсталации или съоръжения за обезвреждане,рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците /чл.66,ал.1.т.3/2,5 на

хиляда

2,5 на

хиляда

3,5 на хиляда

3,0 на хиляда

4

Почистване на уличните платна ,площадите,алеите,парковете и другите територии от населените места ,предназначени за обществено ползване /чл.66,ал.1.т.4/

1,0 на

хиляда

-

1,0 на хиляда

-
ОБЩ ПРОМИЛ:7,0 на

хиляда

5,5 на

хиляда

10,0 на хиляда

6,5 на хиляда
ІІI. Дава съгласие разликата между необходимите разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2016г. и очакваните приходи от такса битови отпадъци, в размер на 640 000лв. да се изплати от други собствени приходи на Община Дулово.

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД:

кмет на Община Дулово


Съгласувал:

Юксел Исмаил:

зам.–кмет на Община Дулово


Изготвили:

Баязит Алиш:

главен специалист „Екология”

Мюмюн Неджиб:

директор Дирекция „Местни приходи”


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница