Отчет име, презиме, фамилно име върбан минков савов катедра "Атомна физика"Дата11.07.2017
Размер149.74 Kb.
АТЕСТАЦИЯ НА НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – 2006

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ

Име, презиме, фамилно име ВЪРБАН МИНКОВ САВОВ


Катедра “Атомна физика”
Научно звание и дата (месец/година) на получаване: ст.н.с. ІІ ст, № 9910 (ВАК) 22.02.1987 г

Научна степен и година на получаване: кандидат на биологичните науки, 15.05.1978 г.доктор на биологичните науки, 26.10.1984 г.

Дата на предходното атестиране: 1974 г.


Заб. Атестиранетo на асистентите е за последните 3 академични години, а на доцентите и професорите - за последните 5 академични години, съответно за: 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006 и 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006.


 1. УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Изпълнение на ежегодната учебна заетост през целия период на атестация (приведени към упражнения за всяка учебна година)

часове

2001/2002: уч.зает. 452 ч., ауд. 270 ч.; 2002/2003: уч.зает. 639 ч.,ауд. 375 ч.; 2003/2004: уч.зает. 836.8 ч.,ауд. 585 ч.;

2004/2005:уч.зает. 668.6ч.,ауд.зает.495ч; 2005/2006:уч.зает. 872.4ч.,ауд. 643 ч. уч. заетост

планирана 2006/2007: 867.6 ч.; 655 ч. ауд. заетост


Приложете списък:

1) на четените курсовете по години

2) на водените семинарни и лабораторни упражнения по години


Ръководство на дипломанти

брой

7


Приложен е списък с имената на дипломантите и година

Ръководство на докторанти

брой

3

Приложете списък с име на докторанта, период на докторантурата и информация дали е защитена

Ръководство на действаща магистърска програма (за всяка учебна година)

1

“Медицинска физика”

2000-2006 г.
Написване на учебник с ISBN (вкл. и за средните училища)

-

-

Година и библиографични данни

Написване на учебно пособие с ISBN

-

-

Година и библиографични данни

Превод на учебник или учебно пособие с ISBN

-

-

Година и библиографични данни
Подготовка на нов за преподавателя курс лекци

-

-

Година и данни

Разработване и въвеждане на ново лабораторно упражнение с написване на упътванеГодина и данни

Подготовка на нови (за преподавателя) семинарни упражненияГодина и данни

Представяне на текст на лекционен курс на web –страница или на CD-носител

(предаден в библиотеката)

Година и данни

Други учебно-преподавателски дейностиПриложете списък 1. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСT

►Публикации за последните 3, респективно, последните 5 години
Монография на чужд език

-

-

Година и библиографични данни

Монография на български език

-

-

Година и библиографични данни

Глави в монографии на чужд език

брой

3

Приложете списък

Глави в монографии на български език

брой

-

Приложете списък с библиографични данни

Обзорни статии в списания с импакт фактор

брой

-

Приложете списък с библиографични данни

Обзорни статии в други списания

брой

-

Приложете списък с библиографични данни

Статии в списания с импакт фактор

брой

10

Приложете списък с библиографични данни

Статии в други научни списания

брой

3

Приложете списък с библиографични данни

Брой статии в сборник от конференции (с издател)

брой

6

Приложете списък с библиографични данни

Патенти, утвърдени в България

брой

-

Приложете списък с библиографични данни

Патенти, утвърдени в чужбина

брой

-

Приложете списък с библиографични данни

►Участие в международни и национални научни прояви за последните 3, респективно, последните 5 години
Пленарен доклад

брой

2

Приложете списък с библиографични данни

Секционен доклад

брой

5

Приложете списък с библиографични данни

Постерно или кратко научно съобщение

брой

10

Приложете списък с библиографични данни

Изнесени лекции в чужд университет или институт

брой

-

Приложете списък с място и дата

Участие в младежки научни сесии (за преподаватели на възраст под 32 г.)

брой

-

Приложете списък с място и тема и дата

Ръководство или участие в научни и научно-приложни проекти


Национални

Университетскиброй

1

2


Приложете списък с тема, източник на финансиране и сума

международни

брой

-

Приложете списък с тема, източник финансиране и сума

► По желание представете списък на цитати появили се през последните 3, респективно 5 години.

3. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕ СПОМЕНАТИ ПО ГОРЕ

Например: участие в съвети и комисии: факултетен, академичен, СНС, комисия на ВАК, комисия на МОН, редколегии и др. Представете списък с необходимата информация.

Отчетът се предава на ръководителя на катедрата на хартиен носител с подпис и в електронен формат – срок не по късно от 15 октомври 2006.

ДАТА ....................

ПОДПИС НА АТЕСТИРАНИЯ

...........................

Предложение за оценка на атестирания (попълва се от ръководителя на катедрата) :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Предложение за оценка на учебно-преподавателската дейност: положителна

(положителна; задоволителна; незадоволителна)
2. Предложение за оценка на научна изследователската дейност: положителна

(положителна; задоволителна; незадоволителна)


3. Аргументация и препоръки: да обърне внимание върху по-нататъшното си израстване в преподавателската си кариера.
Отчетът, оценката и протоколът от заседанието на катедрата се предават на Комисията по атестация – срок не по късно от 7 ноември 2006.

ДАТА 19.10.2006 g

ПОДПИС НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА КАТЕДРАТА
..................................................
/доц. д-р Румен Ценов/


Четени учебни курсове по години


 1. “Биофизика” – задължителен курс от бакалавърска и магистърска степени по “Медицинска физика” (2000-2006г.).

 2. “Патология на биомембраните” – задължителен курс от магистърска степен по “Медицинска физика” (2000-2006г.).

 3. “Физични методи в медицината” - задължителен курс от магистърска степен по “Медицинска физика” (2000-2006г.).

 4. (2004 – 2006 г.).

 5. “Билогична синергетика” – изборен курс от бакалавърска и магистърска степени по “Медицинска физика” (2000-2005г.).

 6. “Медицинска биофизика” – задължителен курс за магистри по “Био- и медицинска информатика” на Факултета по математика и информатика (2002-2006 г.).

 7. “Методи на медицинската физика” - задължителен курс от магистърска степен по “Био- и медицинска информатика” на Факултета по математика и информатика (2002-2006 г.).

 8. “Биомембрани в норма и патология” - задължителен курс от магистърска степен по “Медицинска и фармакологична биофизикохимия” на Химическия факултет (2002-2006 г.).

 9. “Увод в медицинската физика” – изборен курс за бакалаври (20 ч. от хорариум на курса 45 ч.) (2005-2006 г.).Написване на учебно пособие
Написано е учебно пособие “Дипломна работа и бакалавърска теза: подготовка, оформяне, защита” (2006 г.) и предстои обсъждане за печат през м.ноември.

Защитени дипломни работи за учебната 2005/2006 год.
наа магистри във Физическия факултет (магистр. “Медицинска физика”), Факултета по математика и информатика” (магистр.”Био- и медицинска информатика”) и Биологическия факултет


 1. Елица Любомирова Павлова, 2000 г.(Биологически факултет).

“Действие на римантадин-хидрохлорид върху процесите на свободнорадикално прекисно окисление и монооксигеназната активност при експериментална грипна вирусна инфекция”.


 1. Костадин Стоянов Беев, 2001 г., фак.№ 8204.

“Йон-селективни електроди на основата на импрегнирани нитроацетатцелулозни мембрани за целите на медицината, фармакологията и екологията”.
3. Илияна Димова, 2002 г., фак.№ 70062.

“Действие на йонизиращата радиация върху живите организми”, (методична разработка за учебни занятия по СИП по физика),
 1. Георги Цветанов Ангелов – тема” Цифров импедансен анализатор за изследване на моделни мембранни свойства”, 2006 г.
 1. Богомил Цеков, ФМИ, ф.№ 21175 – тема “Обработка на медицински изображения чрез ултразвук”, 2006 г..
 1. Юлиян Марков, ФМИ, ф.№ 21210 – тема “Автоматична корекция на артефактите от транслациите на движение при магнитно-резонансни изображения”, 2006 г.
 1. Лушка Лукова Раленекова, фак. № М-21148 – тема” Разработване на информационен сайт “Изследване на работа на сърце с метода на електрокардиографията”, 2005 г.Списък на докторанти, период на докторантурата и информация дали е защитена


 1. Елица Любомирова Павлова – тема “Оценка на биомаркерите на окислителния стрес при патологични състояния”, 2002-2006 г., защита м.ноември 2007 г.

 2. Лилия Страхилова Владимирова – тема “ Кинетика на адсорбция на феритин и албумин върху твърда подложка”, 2004 – 2007 г.

 3. Евстатиос Константинис Мацаридис, тема “ Възможности на липид-импрегнираните филтри като моделни мембранни системи”, свободна аспирантура, защита 2007 г.Подготовка на нов за преподавателя курс лекции
“Увод в медицинската физика” – изборен курс за бакалаври (20 ч. от хорариум на курса 45 ч.) (2005-2006 г.).

Разработване и въвеждане на ново лабораторно упражнение с написване на упътване
Разработени са 10 упражнения по “Медицинска физика” за магистри от “Био- и медицинска информатика” на ФМИ
Други учебно-преподавателски дейности
Председател на Държавната комисия за защита на дипломни работи по “Медицинска физика”.

Член на Държавната комисия за защита на бакалавърски тези по “Физика”.Глави в монографии на чужд език
1. V.M.Savov

“Bioluminescence and Chemiluminescence: Mechanisms, Fundamental Principles and Applications”,

“Advances in biophotonics”, NATO Science Series; Series I. Life and Behavioral Sciences – Vol. 369 ISSN: 1566-7693, ed. B. Willson, V. Tuchin, IOS Press (Amsterdam-Berlin-Tokyo-Washington, DS), 228-241
2. Stoeva E, Tancheva L, Mileva M, Savov V, Galabov AS, Braykova A,

Preventive effect of vitamin E on the processe of free radical lipid peroxidation and monooxygenase enzyme activity in experimental influenza virus infection, “Chemical and Biological mechanisms in susceptibility to and prevention on environmental diseases”, 2001, P.M.Dansette, R.Snyder, M.Delaforge, G.G.Gibson, H.Greim, D.J.Jellow, T.J.Monks, I.J.Sipes (eds.), Academic/Plenum Publisher, NY, vol.500, 212-216.


3.. Tantcheva, L., E. Pavlova, V. Savov, A.S. Galabov, M. Mileva, A.Braykova,

Free Radical Lipid Peroxidation and Monooxygenase Activity in Experimental Influenza Virus Infection after Treatment with Rimantadine

Biological Reactive Intermediates VI: Chemical and Biological Mechanisms in Susceptibility to and Prevention of Environmental Diseases. P.M. Dansette, R. Snyder, M. Delaforge, G.G. Gibson, H. Greim, D.J. Jollow, T.J. Monks and I.G. Sipes (eds.) Kluwer Academic/Plenum Publishers, Adv. Exp. Med. Biol. 2001; 500:217-20

Статии в списания с импакт фактор
1. Mileva M, V.Hadjimitova, L.Tancheva, T.Traykov, A.Galabov, V.Savov, St.Ribarov,

Antioxidant properties of rimantadine in influenza virus infected mice and in some model systems, Pharmacia, vol. XLVII, 2000, N 1, suppl. 1, 43.


2. Mileva M, Tancheva L, Bakalova R, Galabov A S, Savov VM, Ribarov St

Effect of vitamin E on lipid peroxidation and liver monooxygenase activity in experimental influenza virus infection, Toxicology letters, vol. 114, issue: 1-3, april 3, 2000, 39-45.

3. M.Mileva, V. Hadjimitova, L. Tancheva, Tr. Trajkov, A.S. Galabov, V. Savov, St. Ribarov, Antioxidant Properties of Rimantadine in Influenza Virus Infected Mice and Some Model Systems, 2000, Z. Naturforsch., 55 c, 824-829.
4. Lozanov V., K.Beev, M.Vankov, M.Lilova, V.Savov,

State of free radical lipid peroxidation and activity of antioxidant systems in biological fluids (urine, blood) with conductivity and chemiluminescence, in children with renal diseases, 2000, Biorheology, 156-159.


5.E.L. Pavlova, M.G. Pesheva, V.M. Savov,

Biomass Conductivity Estimation of Escherichia Coli,

Biotechnology & Biotechnological Equipment, Diagnosis Press ltd., issue No1, 2003, 153-156.
6. E.L. Pavlova, M. Lilova, V.M. Savov,

Oxidative Stress in Children with Kidney Disease,

Pediatric Nephrology, 2005 Nov; 20(11):1599-604.

7. D.S. Tsekova, V.Savov,

Energy barrier for protein adhesion and crystal nucleation on fat alien substrates

Protein Pept Lett, aug; 12 (6), 541-546.


8. E. L. Pavlova, V. M. Savov, G. H. Petkov, P. I. Chakarova

Oxidative Stress in -Thalassemia Patientsприета за печат в Prilozi, 2006

9. E. L. Pavlova, V. M. Savov

Chemiluminscent in vitro Estimation of the Inhibitory Constants of Antioxidants Ascorbic and Uric Acids in Urine,

Biochemistry (Moscow), 2006, Vol. 71, N 8, 1062-1065.


10. V. Savov, A. Galabov, L. Tantcheva, M. Mileva, E. Pavlova , E. Stoeva, A. Braykova,

Effects of Rutin and Quercetin on Monooxygenase Activities in Experimental Influenza Virus Infection,

Experimental and Toxicological Pathology, vol. 58, Issue 1, 15 august 2006, 59-64.

Статии в други научни списания
1. Matsaridis E.K., K.Beev, V.M.Savov,

Ion-selective electrode for ascorbic acid with biomimetic impregnated nitroacetate-cellulose ultrafilter membrane, 2002,

Meetings in Physics, Heron Press Science series, ed. A.Proykova, 49-54.
2. Matsaridis E.K., K.Beev, V.M.Savov,

Impregnated ultrafilter membrane electrode for uric acid in biological fluids,

Annuaire de l’Universite de Sofia “St.Kl.Ohridski”, Faculty de Physique, tome 95, 2002
3. Pavlova E., Lilova M., Savov V.M.,

Study Of Free Radical Peroxidation Processes In Urine By Enhanced Chemiluminescence

Annuaire de L`universite de Sofia “St.Kliment Ohridski”, Faculte de Physique, Tome 95, Presses Universitaires, 2002, 57-69.
Брой статии в сборник от конференции (с издател) с импакт фактор
1. Tantcheva, L., Pavlova, E., Savov, V., Galabov, A., Mileva, M. and Braykova, A., p.52

Free radical lipid peroxidation and monooxygenase activity in experimental influenza virus infection after treatment with rimantadin,

Sixth International Symposium of Biological Reactive Intermediates “Chemical and Biological mechanisms in susceptibility to and prevention of environmental diseases", Paris, 16-20 July, 2000, p.52

2. Stoeva E, Tancheva L, Savov V, Galabov AS, Braykova A,

Preventive effect of vitamin E on the processes of free radical lipid peroxidation and monooxygenase enzyme activity in experimental influenza virus infection,

2000 july 16-20, Sixth International Symposium on biological reactive intermediates, Paris, P-54. 1. Tancheva L., M. Mileva, V. Savov, A.S. Galabov, A. Braykova , E. Stoeva, E. Pavlova,

Biochemical mechanisms in pathogenesis of experimental influenza virus infection

Fifteenth International Conference on Antiviral Reasearch, March 17-21, 2002, Prague, Czech RepublicAntiviral Reasearch, vol.53, No3, 2002, A76.
4. E.K. Matsaridis, G.C.Angelov, V.M. Savov,

Phase transitions in model lipid-impregnated filter membranes,

6-th International conference of the Balkan Physical Union, 22-26 August 2006, Istanbul/Turkey, 1144; American Institute of Physics, Conference Proceedings.
5. B.I.Tsekov, G.T. Klement, V.M. Savov,

Ultrasound imaging of patients with testicular torsion,

6-th International conference of the Balkan Physical Union, 22-26 August 2006, Istanbul / Turkey, 1154 American Institute of Physics, Conference Proceedings.
6. L.S. Vladimirova, V.M.Savov,
Electrochemical and ellipsometrical studies of the adsorption kinetics of ferritin and albumin on gold surface,

6-th International conference of the Balkan Physical Union, 22-26 August 2006, Istanbul/ Turkey, 1157; American Institute of Physics, Conference Proceedings.
Пленарен доклад


 1. V.M. Savov,

Chemiluminescence, mechanisms, application..

NATO Advanced Study Institute, International Summer School in Biophotonics: From Fundamental Principles to Health, Environment, Security and Defense Applications, Ottawa, Ontario, Canada, September, 6 October, 2004.
2. V.M. Savov,

Bioluminescence in medicine.

NATO Advanced Study Institute, International Summer School in Biophotonics: From Fundamental Principles to Health, Environment, Security and Defense Applications, Ottawa, Ontario, Canada, September, 7 October, 2004.

Секционен доклад,


 1. V.M.Savov, L.Tantcheva, A.S.Galabov, M.Mileva, E.Pavlova, E.Stoeva,

The antioxidant activity of the flavonoids rutin and quercetin at influenza virus infection,

Tenth Congress of the Bulgarian Microbiologists with International Participation, Plovdiv, October 9-12, 2002


2. E. Pavlova, V. M. Savov,

Reactive oxygen species and signaling in influenza virus infection

Tenth Congress of the Bulgarian Microbiologists with International Participation, Plovdiv, October 9-12, 2002.
3.Pavlova E., V. Savov, L. Tancheva, M. Mileva, A. Braykova, A. Galabov,

Protective effect of rutin and quercetin in experimental influenza virus infection,

19th European Workshop on Drug Metabolism, DMW-2004, October 03-08, 2004 Antalya-Turkey, 97.


 1. Ж. Василева, В. Тодоров, М. Израел, Н. Балабанов, В. Савов,

Обучение и квалификация на медицинските физици в България,

ХХХІV Национална конференция на обучението по физика “Физиката в биологията и медицината”, Ямбол, 6-9 04.2006, L-2, 13-18.


5. E.K. Matsaridis, G.C.Angelov, V.M. Savov

Phase transitions in model lipid-impregnated filter membranes,

6-th International conference of the Balkan Physical Union, 22-26 August 2006, Istanbul/ Turkey, 1144.

Постерно или кратко научно съобщение
1. E. Pavlova, M. Pesheva, R.Petrova, K.Beev, V. Savov

On-line biomass estimation in cultures of Escherichia Coli by the conductivity method, Microbiologica Balkanika 2001, 2nd Balkan Conference of Microbiology, Thessaloniki, November 22-24, 2001, 264.


2. Matsaridis E., K.Beev, V.K.Kochev, V.Savov,

Biomimetic membranes: new essay of electrochemical properties across impregnated nitrocellulose ultrafilters, possibilities for construction of ion-selective electrodes like biosensor for drugs screening,

2ND Balkan conference of microbiology,

Thessalloniki, November 22-24, 2001, 386.


2. L.Tantcheva, A.Braykova, M.Mileva, E.Stoeva, E.Pavlova, V.Savov, A.S.Galabov ,

Biochemical mechanisms of oxidative stress in the pathogenesis of experimental inluenza virus infection,

Microbiologica Balkanika 2001, 2nd Balkan Conference of Microbiology, Thessaloniki, November 22-24, 2001, 288.
3. Е.Павлова, М.Пешева, Р.Петрова, К.Беев, В.Савов

Директно определяне на клетъчна биомаса от Escherichia Coli чрез измерване на електричната проводимост,

Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, IX Научна сесия, София, 29-30 ноември 2001, 234.
4. Е.Павлова, М.Пешева, Р.Петрова, К.Беев, В.Савов,

Директно определяне на клетъчна биомаса от Escherichia сoli чрез измерване на електричната проводимост,

XXIII Колоквиум “Физиката в опазване на човека и околната му среда”, Гьолечица, 2001.


 1. Pavlova E., R. Marinov, V. Pilosoff, V.M. Savov,

Dynamics of oxidative stress in children undergoing extracorporal blood stream

Пети Национален Конгрес по Фармакология и Токсикология, 21-23 Октомври, 2004, ВМА, София, 41.


6. NATO Advanced Study Institute, International Summer School in Biophotonics: From Fundamental Principles to Health, Environment, Security and Defence Applications, Ottawa, Ontario, Canada, September 29-October 9, 2004

Chemiluminescent assays in free radicals oxidation pathology

E. Pavlova, V. M. Savov


7. E. Pavlova, V. M. Savov,

Bioluminescent assays in free radicals oxidation pathology,

NATO Advanced Study Institute, International Summer School in Biophotonics: From Fundamental Principles to Health, Environment, Security and Defence Applications, Ottawa, Ontario, Canada, September 29-October 9, 2004.
8. Pavlova E., V.M. Savov,

In vitro study on flavonoids as complexions at oxidative stress,

Пети Национален Конгрес по Фармакология и Токсикология, 21-23 Октомври, 2004, ВМА, София, 146.


 1. Б. Цеков, Гр. Клемент, В. Савов,

Компютърен анализ на данни от ултразвукова диагностика при торзия на тестиси,

ХХХІV Национална конференция на обучението по физика “Физиката в биологията и медицината”, Ямбол, 6-9 04.2006, 176.
Ръководство или участие в научни и научно-приложни проекти
Национални
Университетски фонд “Научни изследвания”


 1. “Възможности за приложение на кондуктометричния анализ за изследване на биологични флуиди (кръв, урина) “– 2000 г.; 400 лв.

 2. “ Йон-селективни електроди с биомиметични импрегнирани филтърни мембрани за изследване на биологични флуиди” – мембрани” – 2002 г.; 2, 500 лв.


Национален фонд “Научни изследвания
1. “Изследване действието на природни и синтетични антиоксиданти при грипна вирусна инфекция” (1997-2001); 7,500 лв.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница