Отчет за дейността на Общински съвет Бургас и неговите комисии за периода 01. 11. 2013 г. 30. 04. 2014 гстраница1/3
Дата19.01.2018
Размер397.35 Kb.
  1   2   3
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26тел.: 056/ 84 13 00; факс: 056/ 86 09 10

www.burgascouncil.org; e-mail: council@burgas.org

line 3
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 36
от проведеното на 27.05.2014 година заседание

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-1594  Отчет за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.11.2013 г. - 30.04.2014 г.

 2. ОбС 08-00-1625 Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, изпълняваща функциите на кмет, съобразно Заповед за заместване № 1165/10.05.2014 г., относно: Одобряване на нова структура на общинската администрация и промяна в нейната численост в рамките на одобрената обща численост на персонала 

 3. ОбС 08-00-1596 Докладна записка от Ангел Божидаров и Христиан Митев - общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

 4. ОбС 08-00-1599 Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

 5. ОбС 08-00-1598  Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

 6. ОбС 08-00-1601 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейността на народните читалища, намиращи се на територията на Община Бургас 

 7. ОбС 08-00-1576 Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности", относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества и "Бургас Шеле Екосервиз" ЕООД за 2013 г. 

 8. ОбС 08-00-1607 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Бургас по оперативни програми

 9. ОбС 08-00-1620 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобрение на доклад за резултатите от последваща оценка на Общински план за развитие на община Бургас за периода 2007 - 2013 г., изготвен от проект: "Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики  и стратегически документи на Община Бургас", финансиран по ОП "Административен капацитет", приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство ри при разработване и провеждане на политики" 

 10. ОбС 08-00-1606 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за обект "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец" - зона "Хижи" 

 11. ОбС 08-00-1604 Докладна записка от Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Даване на съгласие Община Бургас да осигури авансово финансиране за периода на изпълнение на дейностите по проект "Черноморска мрежа за устойчив туризъм - стратегии за съвместим маркетинг в туризма и развитие в черноморския регион" (BS NST), реф. № 2.1.2.72115.179, MIS - ETC 2605, както и финансиране и възстановяване на всички недопустими разходи или други разходи във връзка с изпълнението му и да подпише договор за предоставяне на национално съфинансиране с Министерството на регионалното развитие 

 12. ОбС 08-00-1636 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за поставяне на статуя на големия български артист Георги Калоянчев в пространството пред Летен театър в УПИ I, кв. 1, по плана на Приморски парк, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас/

 13. ОбС 08-00-1637  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за поставяне  на статуя на Петко Благоев - Пандира в пространството пред Мостика в УПИ I, кв. 1,  по плана на Приморски парк, гр. Бургас / ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас/

 14. ОбС 08-00-1587 Докладна записка от д-р Радостин Захариев Дичев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на Виодеогастроскоп, съвместим с налична видеосистема "Олимпус", Електронен конвексен трансдюсер за ехограф "Соникс" и телефонна система "Панасоник", за нуждите на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

 15. ОбС 08-00-1644 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на изменение на ОУП на гр. Бургас за ПИ с идентификатор 07079.10.1004 по КК на гр. Бургас 

 16. ОбС 08-00-1622  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с пл. № 507705, местност "Мочура" (бивша "Герена"), землище кв. Банево 

 17. ОбС 08-00-1643 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за част от зона с потенциал за икономическо развитие ПЗ "Юг - Запад" по интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас

 18. ОбС 08-00-1639 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Одобряване на изменение на ПУП-ПР за УПИIV, УПИ VII-679, УПИ XIII-635, УПИ XV-646,663, УПИ -642,667, кв. , по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас и изменение на ПУП-ПУР за обслужващи улици, в участъка от о.т. 5Е до о.т. 5Ж и участък от о.т.238 до о.т.34б, кв.1, по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас

 19. ОбС 08-00-1641 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Одобряване на ПУП - План за улична регулация на обслужващи улици с о.т.60-о.т.61-о.т.63, о.т.61-о.т.62 и о.т.63-о.т.64 и обособяване на нов квартал 35 по плана на с. Твърдица - в границите на местност "Край село", землище с. Твърдица, Община Бургас

 20. ОбС 08-00-1642 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПУР на обслужваща улица за обособяване на нов квартал 16 и осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти на с.о. "Острица - 2", землище на кв. Банево, гр. Бургас

 21. ОбС 08-00-1628 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. "Л. Каравелов", № 12, вх. 3, ет. 6, ап. 8, на наемател, настанен по административен ред

 22. ОбС 08-00-1540 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи УПИ III в кв. 2, УПИ XIII в кв. 1 и УПИ IX в кв. 9 по ПУП - ПРЗ на ж.к. "Зорница", гр. Бургас 

 23. ОбС 08-00-1591 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находяща се в кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас 

 24. ОбС 08-00-1590 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване 

 25. ОбС 08-00-1608 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

 26. ОбС 08-00-1627  Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот - частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване  на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – София

 27. ОбС 08-00-1640 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 33 от дневния ред на проведеното заседание на 17.12.2013 г., отразено в Протокол № 31

 28. ОбС 08-00-1632 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Промяна на вида отопление на ОУ "Христо Ботев" - кв. Ветрен

 29. ОбС 08-00-1597  Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Издаване на предписания за ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ І, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас 

 30. ОбС 08-00-1600 Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г. 

 31. ОбС 08-00-1581 Докладна записка от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас и на Комисия по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

 32. ОбС 08-00-1613 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на атлет от движението Спешъл Олимпикс за участие на Европейски летни игри за атлети с интелектуални затруднения в Антверпен, Белгия, от 09 до 20 септември 2014 г., в подкрепа на националната кампания "СПОДЕЛИ УСЕЩАНЕТО" 

 33. ОбС 08-00-1609 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иванка Красимирова Георгиева

 34. ОбС 08-00-1610  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ирина Петрова Разходска

 35. ОбС 08-00-1611 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Донка Минчева Чанева

 36. ОбС 08-00-1612 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Христина Иванова Въчева

 37. ОбС 08-00-1614 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - д-р Тодор Василев Бояджиев за дъщеря му Дария Тодорова Бояджиева

 38. ОбС 08-00-1615 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Мариян Ангелов Тодоров

 39. ОбС 08-00-1616 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Мария Радостинова Кънчева

 40. ОбС 08-00-1617  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Стоян Зографов Диамандиев

 41. ОбС 08-00-1618 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Олга Евгениева Крамаренко за сина си Антон Гагик Асирян

 42. ОбС 08-00-1619  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Христина Григорова Струменлиева за дъщеря й Габриела Василева Струменлиева

 43. ОбС 08-00-1672 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне на обособен обект в сграда - общинска собственост с идентификатор по КККР на гр. Бургас № 07079.601.101.13.1 за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Бургас 

 44. ОбС 08-00-1674 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ в полза на Пенчо Трендафилов Трендафилов

 45. ОбС 08-00-1676 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за удължаване на срока за усвояване на поет общински дълг, за финансиране  на проект за преустройствено съществуващо бомбоубежище и изграждане на "Интерактивен атракцион - Подземния град"

 46. ОбС 08-00-1677 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1н от ЗОЗЗ за изработване на подробен устройствен план - (Парцеларен план ПУП - ПП) за обект "Обходен път на гр. Бургас първи етап от км 230+700 на път I-9 "Сарафово - Бургас" до км 493+550 на път I-6 "Ветрен - Бургас" и локални платна и реконструкция на инженерни мрежи във връзка с промяна на предназначението на засегнатия земеделски фонд - общинска собственост в землището на гр. Бургас

 47. ОбС 08-00-1539 Питане от Валентин Кирилов Касабов - Председател на групата общински съветници на ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ",относно: Прилагане на чл. 195, ал. 6 и чл. 223, ал. 1, т. 8 от Закона за устройство на територията и премахване на незаконните цигански гета на територията на община Бургас

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-1594  Отчет за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.11.2013 г. - 30.04.2014 г.

РЕШEНИЕ:

Приема отчет за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.11.2013 г. - 30.04.2014 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1625 Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, изпълняваща функциите на кмет, съобразно Заповед за заместване № 1165/10.05.2014 г., относно: Одобряване на нова структура на общинската администрация и промяна в нейната численост в рамките на одобрената обща численост на персонала 

РЕШEНИЕ:

ОДОБРЯВА предложената от Кмета на Община Бургас структура на администрацията, която е организирана в 13 дирекции и 4 отдела – обща администрация и 12 дирекции и 20 отдела – специализирана администрация и съобразно графичната част, представена на заседанието на Общински съвет Бургас и представляваща неразделна част от това решение.

ОДОБРЯВА обща численост на общинската администрация в размер на 441 щатни бройки, в т.ч. 249 като делегирана от държавата дейност и 192 местна отговорност.

НАМАЛЯВА числеността на местна дейност „Образование“, считано от 01.07.2014 година с 3 щатни бройки и фонд „Работна заплата“ с 17 000 лв., както и полагащите се социални и здравни осигуровки на тази сума.

НАМАЛЯВА числеността на местна дейност „Култура, почивно дело и религиозни дейности“, считано от 01.07.2014 година с 2 щатни бройки и фонд „Работна заплата“ с 8 000 лв., както и полагащите се социални и здравни осигуровки на тази сума.

УВЕЛИЧАВА фонд „Работна заплата“ за дейност 122 – Общинска администрация местна отговорност с 25 000 лв., както и полагащите се социални и здравни осигуровки на тази сума.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1596 Докладна записка от Ангел Божидаров и Христиан Митев - общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

РЕШEНИЕ:

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1599 Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

РЕШEНИЕ:

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1598  Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

РЕШEНИЕ:

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1601 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейността на народните читалища, намиращи се на територията на Община Бургас 

РЕШEНИЕ:

1. Приема отчета на читалищата през 2013 година с тяхната културно-просветна, библиотечно-информационна, образователно-социална и други дейности;

2. Приема финансовия отчет на НЧ - получената държавна, общинска субсидия и други средства през 2013 година.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1576 Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности", относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества и "Бургас Шеле Екосервиз" ЕООД за 2013 г. 

РЕШEНИЕ:

 1. Приема годишните финансови отчети за 2013 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала, както следва:

 • „Бургасбус” ЕООД

 • „Бургаски пазари” ЕООД

 • „Благоустройствени строежи ЕООД

 • „Дезинфекционна станция - Бургас” ЕООД

 • „Обреден комплекс” ЕООД

 • „Хляб и хлебни изделия” ЕООД

 • „Чистота” ЕООД

 • „Дентален център -1 Бургас” ЕООД

 • „Диагностично-консултативен център І -Бургас” ЕООД

 • „Диагностично-консултативен център ІІ- Бургас” ЕООД

 • „Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД

 • „Медицински център І -Бургас” ЕООД

 • „Медицински център ІІ- Бургас” ЕООД

 • „Медицински център ІІІ- Бургас” ЕООД

 • „Специализирана болница за активно лечение по пневмо фтизиатрични заболявания - Бургас” ЕООД

 • „Център за кожно-венерически заболявания - Бургас” ЕООД

 • „Център за психично здраве - Бургас” ЕООД.
 1. В качеството си на Общо събрание на „Чистота“ ЕООД, приема Годишния финансов отчет за 2013г. на „Бургас Шеле Екосервиз“ ЕООД.
 1. Задължава управителите на общинските търговски дружества да публикуват годишния си финансов отчет и годишния доклад за дейността, приети от Общото събрание в изпълнение на чл.40, ал.1, т.1, б от Закона за счетоводството.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-1607 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Бургас по оперативни програми

РЕШEНИЕ:

 1. Общински съвет Бургас дава съгласие Община Бургас да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на следните проекти:

 • Проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас”, по Оперативна програма „Регионално развитие“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”;
 • Проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен ”, по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, приоритетна ос1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване качеството на атмосферния въздух“, схема BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт”;

 • Проект „Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчните води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас”, по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване качеството на атмосферния въздух“, схема № 161РО005/10/1.11/02/16;

 • Проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчните води в квартал Горно Езерово, гр. Бургас”, по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване качеството на атмосферния въздух“, схема № 161РО005/10/1.11/02/16;

при следните основни параметри:

 • Максимален размер на дълга – 4 940 000 лв. (четири милиона деветстотин и четиридесет хиляди лева)

 • Валута на дълга – лева
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница