Отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бургас към 30. 06. 2012 гстраница1/6
Дата10.08.2017
Размер0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б У Р Г А С

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 13
от заседанието на 25.09. и 27.09.2012 година
ДНЕВЕН РЕД :


 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бургас към 30.06.2012 г.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на промени по доказани необходимости в утвърдената рамка на Бюджет 2012 год.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на основните месечни работни заплати на кметовете на кметства при Община Бургас 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева зам.-кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Приложение 2, Раздел V, т.15.2. „Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Ас. Златаров" към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас през 2012 година 1. Докладна записка от арх. Димитър Г. Георгиев – председател на Временната комисия за изработване на проект на Наредба за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Бургас
 1. Докладна записка от Константин Луков – общински съветник от ПП „ГЕРБ“ и председател на Временната комисия за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, относно: Изменение на решение на Общински съвет, прието с Протокол №11 по т. 7 от дневния ред на проведеното заседание на 26.06.2012 г. 1. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас в учредяване на независимо юридическо сдружение с нестопанска цел „Асоциация за развитието на културата на Бургас и бургаски регион“ за координиране на дейностите, свързани с кандидатурата на Община Бургас за „ Европейска столица на културата“, подкрепена от общините Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Средец, Сунгурларе и Царево 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци 1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова -председател на Общински съвет, относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община
 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева - заместник-кмет „Образование и култура", относно: Предоставяне на помещения в Общински детски комплекс -Бургас за изграждане на регионален център по кариерно ориентиране на ученици на територията на Община Бургас
 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева - заместник-кмет „Образование и култура", относно:

  1. Съществуването на 47 паралелки в начална, прогимназиална и гимназиална степен за учебната 2012/2013 година в учебните заведения на територията на Община Бургас с по-малко от установения брой ученици, определен в Наредба № 7 от 29.12.2000 година на МОМН

  2. Съществуването на 2 маломерни паралелки в помощно училище «Отец Паисий»-Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разкриване на социална услуга, предоставена в общността – „Дневен център“ за стари хора и финансирането му като държавно делегирана дейност
 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Полугодишен отчет за 2012 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас
 1. Докладна записка от арх. Димитър Г. Георгиев – общински съветник от ПП „ГЕРБ“, относно: Искане за допускане на отклонение от правилата и нормативите на застрояване спрямо предвидените показатели за урегулиран поземлен имот (УПИ) X-14, кв. 15а, к-с „Братя Миладинови“, гр. Бургас
 1. Докладна записка от арх. Димитър Г. Георгиев – общински съветник от ПП „ГЕРБ“, относно: Искане за допускане изменение на правилата и нормативите на застрояване спрямо предвидените показатели в ОУП за УПИ I-73 в масив 70, Стопански двор – кв. Ветрен, гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на улица с о.т. 9-о.т.12-о.т.13-о.т.14 за обслужване на имоти в масив 22, местност „Келеман“, землище с. Твърдица
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за трасе на кабел 20kV за зхранване на нов БКТП в УПИ XX-19, масив 22, местност „Келеман“, землище с. Твърдица
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на кабел 20кV за външно ел.захранване на обект „Складова база за метални конструкции и цех за ел.табла" в ПИ с идентификатор 07079.6.1114 по КККР - УПИ III-11, масив 57, землище Долно Езерово 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 54 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, за промяна границите на УПИ L – за озеленяване
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ I, кв. 13 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас - частна общинска собственост, за изграждане на обреден молитвен дом
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерални води от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да придобие право на управление върху имот - публична държавна собственост, представляващ скривалище - галерийно, масивно със застроена площ 3180 кв.м.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Закупуване на дълготрайни материални активи, собственост на „Летище Пловдив“ АД и безвъзмездно придобиване на правото на управление върху УПИ I 17, идентичен с поземлен имот 07079.690.65 с площ 7272 кв. м. по кадастралната карта на Бургас 1. Докладна записка от група общински съветници от „Демократична коалиция“, относно: Определяне и предвиждане на средства за проектиране и изграждане на средства за проектиране и изграждане на монумент на жертвите на комунизма 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" АД - гр. Пловдив за изграждане на трафопост в поземлен имот - публична общинска собственост
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на имоти – публична общинска собственост за имоти – частна общинска собственост поради отпаднало предназначение
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отмяна на взето Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 23 от дневния ред на проведеното на 22.10.2009г. заседание (Протокол № 25)
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълнение към решение на Общински съвет - Бургас по т.25 от проведеното на 26.06.2012 г. заседание (Протокол № 11) за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост за стопанската 2012/2013г. 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, в кв. 19, кв. 20 и кв. 21, по одобрен ПУП – ПРЗ на в.з. Росенец, гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ XIII в кв.16 и УПИ XI в кв.5 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ I-69 в кв.24А по ПУП-ПРЗ на ж.к."Изгрев", гр. Бургас 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Боровете“, в.з. „До стопански двор“, землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ Х1177о в кв.ЗЗ, по ПУП-ПРЗ на гр.Българово, чрез продажба на частта на общината, представляваща 7/637 кв.м ид. части
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 144/724 кв.м. ид. части от УПИ IV-162, кв.15 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ III -71 в квартал 9 по плана на в.з. Росенец, гр. Бургас 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна на имоти, собственост на физически и юридически лица, подлежащи на отчуждаване, с имоти, частна общинска собственост, по реда на чл. 21, ал. 4, предл. второ и ал. 5 от Закона за общинската собственост (ЗОС) 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчуждаване на имот собственост на физически лица, находящ се в Районен център, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от 5 години на мери и пасища -публична общинска собственост, за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на „Агенция по заетостта", гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков"№3 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, за дейността на „Дружество на инвалидите и диабетиците „ЗОРА-2000'', с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, гр. Бургас, ул. „Иван Шишман"№20А, ет.1
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване наследниците на Труфа Колева Цветкова 1. Докладна записка от Георги Георгиев - общински съветник и председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично - частно партньорство, относно: Допълване на Годишната план-програма за работата на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство за 2012 год. и Списъка с обекти за приватизация съгласно чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)
 1. Докладна записка от Димитър Димитров директор на дирекция „Вътрешен одит", относно: Съгласуване на Анекс №1/27.08.2012 год. за изменение на годишния план за одитната дейност на дирекция „Вътрешен одит" през 2012 год.
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Избиране на управител на „Диагностично-консултативен център I - Бургас" ЕООД
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Избиране на управител на „Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Избиране на управител на „Медицински център II-Бургас" ЕООД
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Избиране на управител на „Дентален център I-Бургас“ ЕООД
 1. Докладна записка от групата общински съветници от ПП Българска социалистическа партия, Необходимост от поставяне на обозначителни табели на улици, попадащи на територията на ж.к. „Възраждане“, гр.Бургас 1. Докладна записка от група общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ в Общински съвет – Бургас, относно: Проектиране и пътен възел на две нива на Т-образното кръстовище над „Капчето“ към зона „А“ на ж.р.“ Меден Рудник“
 1. Докладна записка от Христиан Митев и Делян Иванов - общински съветници от ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Премахване на паркоместа на територията на Община Бургас, разположени в нарушение на чл. 98, ал. 1, т. 6 от Закона за движение по пътищата
 1. Докладна записка от Христиан Митев и Делян Иванов - общински съветници от ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Поставяне на пешеходна пътека, очертана с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци, в парк "Езеро"
 1. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад ''Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД, с БУЛСТАТ: 130853770 , за срок от 30 години от 18.04.2007 г.
 1. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Извършени закононарушения от служители на Община Бургас с цел толериране на мюсюлманското вероизповедание 1. Докладна записка от Антонио Душепеев – председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро" на лица , двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Величка Димитрова Боева за сина й Боян Стоянов Боев
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Росица Маринова Михалева за дъщеря си Симона Панайотова Михалева
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димка Петрова Иванова
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иван Кръстев Стойчев
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Вяра Тодорова Вълкова
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Сашо Пенев Янев
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на Физическо лице - Катя Димова Димова
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иво Колев Атанасов
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иванка Димитрова Димитрова
 1. Искане за опрощаване на дължими държавни вземания от Грую Груев
 1. Питания 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на одобрение на Зони за въздействие – част от Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас по проект: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас“, Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/004, съфинансиран от ЕФРР чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за подписване на два договора за безвъзмездна финансова помощ по проект (1) „Интегрирано управление на горещи точки за опазване на живота Черноморска екосистема – горещо Черно море“ и (2) „Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони – 4GreenInn”, одобрени за финансиране по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013“ 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно:Съгласие за откриване на извънбюджетна сметка за изпълнение на договор по проект BG051PO001 – 1. 1. 03 „Нов избор - развитие и реализация“ 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас, като партньор на Сдружение „Социален център Бургас“, в проектно предложение с работно заглавие: „Новите модели социални услуги в общността – ключ към независимост и включване на хората с увреждания в Бургас“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Без граници – Компонент 1- Фаза 2, Бюджетна линия BG051PO0017.0.07. 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне право на Министерство на околната среда и водите да изгради туристически маршрут и нов посетителски център в парк „Езеро“ 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на община Бургас, относно:Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение“ АД за изграждане на бетонова комплексна закрита разпределителна уредба и тръбна канална мрежа в УПИ I, кв.56 по плана на к-с „Славейков“, гр.Бургас 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бургас към 30.06.2012 г.

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21 ал. 1 от ЗМСМА:1. Приема информацията за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бургас към 30.06.2012 г. в.ч по:

1.1.Приходите и разходите по бюджетни сметки, функции,дейности и параграфи на Община Бургас съгласно Приложение - отчет форма БО-3.

1.2.Приходите и разходите по извънбюджетни сметки и фондове на Община Бургас по функции съгласно Приложение - отчет форма ИБСФ.

2. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 30.06.2012 г., съгласно чл.9 от ЗОД.

3. Приема извършените разходи до размера на фактическите, съгласно чл.8, ал.З и ал.4 от ЗМДТ, в т.ч. за ЦДГ, детски ясли, млечна кухня, ДСП и други за сметка и на останалите приходоизточници. 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на промени по доказани необходимости в утвърдената рамка на Бюджет 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

 1. Намалява собствен бюджет, както следва:

 • дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", общинска дейност, §10-30 „Текущ ремонт" с 75 110 лв.

 • дейност 621 „Управление, контрол и регулиране дейностите по опазване на околната среда", общинска дейност § 10-20 „Разходи за външни услуги" с 48 200 лв.

 • дейност 622 „Озеленяване", общинска дейност §10-20 „Разходи за външни услуги" с 1 258 890 лв.

 1. Увеличава бюджета на второстепенните разпоредители:

 • ОП „Общински имоти" , общински средства § 10-00 „Издръжка" със сумата от 650 000 лв.

 • ОП „Спортни имоти", общински средства §10-00 „Издръжка" с 354 000 лв.

 • ОП „Летен театър" - „Дом на нефтохимика", общински средства 116 000 лв., в т.ч. §01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения" и § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели" - общо 35 430 лв. и § 10-00 „Издръжка" - 80 570 лв.

3. Увеличава собствен бюджет, както следва:

• Дава съгласие да се извърши следната промяна в дейност


714 „Спортни бази за спорт за всички", §10-98 „Други разходи,
некласифицирани в други параграфи", Приложение №5.4., както
следва: променя наименованието на т.4 от „Международен турнир
по хандбал" в „Международен турнир по водна топка в Полша" -
8 000 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

• дейност 604 „Осветление на улици и площади", общинска отговорност §10-16 „Вода, горива и енергия" - 85 000 лв.; §10-20 „Разходи за външни услуги" с 125 000 лв. 1. Завишава капиталова програма с източник на финансиране собствени бюджетни средства - обект „Закупуване на два броя електроскутери за екоинспектори" - годишна задача 3 200 лв.; обект № 1615 „Рекултивация съществуващо депо за битови отпадъци"- годишна задача 45 000 лв.

 2. Намалява обект № 1537 „Общински път Рудник - Брястовец" със сумата от 26 000 лв., източник на финансиране Републикански бюджет; увеличава обект № 1859 „Рехабилитация на път Бургас - Твърдица" със сумата от 26 000 лв. източник на финансиране Републикански бюджет.

 3. Утвърждава актуализиран поименен списък на промени в разчета за капиталови разходи 2012 год. съгласно Приложение № 1 , като в т.ч. включва допълнително три нови обекта, както следва:

Нов обект: Проект за изграждане на брегозащитни съоръжения и лодкостоянка на остров „Св.Анастасия“ с годишна задача 20 000 лв. Обектът да бъде преходен в 2013г. с източник на финансиране СБС. Средствата са за сметка на намаляване на СБС на обект 1590.

Нов обект: Проект за изграждане на брегозащитни съоръжения за ограничаване вредното влияние на морския бряг на централен и северен плаж Бургас с годишна задача 10 000 лв. Обектът да бъде преходен в 2013 г. с източник на финансиране СБС. Средствата са за сметка на намаляване на СБС на обект 1590.

Нов обект: Проект за реставрация на средновековна стражева кула на входа на Мандренското езеро-„Бургас“ с годишна задача 25 000 лв. Обектът да бъде преходен в 2013г. с източник на финансиране СБС. Средствата са за сметка на намаляване на СБС на обект 1607.

Намалява годишната задача на обект 1590 - „Културно-историческо наследство на о-в“Св.Анастасия“ и гр.Бургас“ с 30 000 лв. СБС.

Намалява годишната задача на обект 1607 - „Саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения“ с 25 000 лв. СБС.


 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на основните месечни работни заплати на кметовете на кметства при Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Утвърждава следните размери на основните месечни работни заплати на кметовете на кметства в Община Бургас, считано от 01.09.2012 година, както следва:


Кметство

Име, презиме, фамилия

ОМРЗ(лв.)

1

с. Рудник

Ангел Илиев Исаев

890

2

гр. Българово

Йордан Илиев Йорданов

830

3

с. Маринка

Лъчезар Николов Колев

830

4

с. Равнец

Христо Иванов Колев

830

5

с. Черно море

Любомир Вълчев Събев

830

6

с. Извор

Владо Иванов Стоянов

830

7

с. Драганово

Исмет Махмуд Реджеб

770

8

с. Изворище

Мехмед Мехмед Исуф

770

9

с. Твърдица

Сотир Йовчев Йовчев

770 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева зам.-кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Приложение 2, Раздел V, т.15.2. „Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Ас. Златаров" към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас през 2012 година

РЕШЕНИЕ:

Допълва Приложение 2 , Раздел V. т.15.2. Професионална гимназия по туризъм „Проф.д-р Ас.Златаров" към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас през 2012 година, както следва:

• Към т.2.9."Професия „Ресторантьор" се добавя нова т.2.9.2 „Специалност „Организация и управление в ресторантьорството „- задочен курс за IV-та квалификационна степен - цена на курсист - 873 лв. с ДДС, цена за 1 час на курсист - 1,16 лв. с ДДС.

• т.2.4.1. Специалност „Производство и обслужване на заведения за хранене и развлечения" става т.2.9.1.

• т.2.5."Печене на агне" става т.2.10.

• т.2.6 "Ползване на зала" става т.2.11.

• Добавят се нови т.2.12 „Професия „Хотелиер"; т. 2.12.1 Специалност „Организация и управление в хотелиерството"-задочен курс за 1V-та квалификационна степен - цена на курсист - 890 лв. с ДДС, цена на курсист за 1 час - 0,87 лв. с ДДС

• Добавят се нови т.2.13. „Професия „Аниматор в туризма" ; т. 2.13.1 „Специалност „Организатор на аниматорската дейност" - задочен курс за IV-та квалификационна степен - цена на курсист -988 лв. с ДДС, цена на курсист за 1 час - 0,78 лв.с ДДС. 1. Докладна записка от арх. Димитър Г. Георгиев – председател на Временната комисия за изработване на проект на Наредба за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Бургас.НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница