Отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01. 01. 2010Дата14.08.2018
Размер57.24 Kb.
ТипОтчет
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2010

до 31.12.2010 година

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за касовото изпълнение на бюджета

към 31.12.2010 година

Българската академия на науките разработва бюджет и изготвя обобщен отчет за касовото изпълнение на бюджета на съществуващите в системата звена. След проведената реформа от 01.07.2010 г. БАН има 42 научни института, 7 академични специализирани звена, 12 други специализирани звена и 3 поделения, които работят без бюджетна субсидия.

Отчетът е изготвен на база обобщената информация от поделенията.

Бюджетът на БАН за 2010 година е утвърден с Решение на Общото събрание на БАН от 04.03.2010 година.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година на Българската академия на науките беше утвърдена субсидия в размер на 74 695 135 лв. С изменението на закона от месец юли беше утвърден нов размер на бюджетната субсидия за БАН – 59 756 121 лв.

Извършени са корекции на бюджета с решения на Общото събрание на БАН : Протокол 44 от 30.07.2010 година и Протокол 50 от 23.12.2010 г.

В изпълнение на точка 8 от писмо ДДС № 10/ 29.12.2010 г. на Министерството на финансите прилагам разшифровка на трансферните операции.


ПРИХОДИ

Общият размер на собствените приходи е 27 430 532 лв. От тях над 8 млн. лв. са постъпили по международни програми и споразумения. Основната част от реализираните собствени приходи на поделенията в системата на БАН са от договори за научни разработки. Тези приходи са с целево предназначение, свързани са с конкретни договорни задължения и не могат да се ползват за общоакадемични нужди. В общата сума са включени и приходите на 3 поделения, които работят без бюджетна субсидия.


РАЗХОДИ

Работните заплати се плащаха в непълен размер от месец май, след приемането на ПМС 76. След изменението на ЗДБ на РБ за 2010 г. за второто полугодие липсваха 48 % от необходимите средства за работни заплати. Звената на БАН бяха принудени да прилагат непопулярни и социално тежки мерки като ползване на неплатени отпуски, преминаване на намалено работно време и др. Това доведе до увеличаване на сумите за обезщетения, тъй като много учени и служители бяха принудени да напуснат системата.

Средствата, показани в §§ 01-03 представляват платени пожизнени възнаграждения на работещите в БАН академици и член – кореспонденти, съгласно ПМС 203 от 1996 година. Пожизнените възнаграждения на пенсионираните и неработещи в БАН академици и член – кореспонденти са отразени в §§ 02-09.

Платените стипендии са за докторанти, обучавани в институтите на БАН.

Разходите в подпараграфи 02-01, 02-02 и 02-09 в основната си част са свързани с изпълнението на договори за научни разработки и по международни програми и споразумения и не се плащат от бюджетната субсидия. В по – голямата си част другите плащания и възнаграждения в §§ 02-09 са свързани с договорни задачи, сключени с външни възложители и са плащани на персонала – научен и друг в звената, който участва в изпълнението на договори. Сключват се допълнителни споразумения към трудовите договори.

В справката за параграф 02-00 са показани бройки по програми за временна заетост. Средствата за възнагражденията са за сметка на бюрата по труда.

При спазване разпоредбите на Кодекса на труда и строг режим на икономии са определени и изразходвани минимални средства за безплатна предпазна храна на работещите във вредни условия на труд и за специално работно облекло и лични предпазни средства, отразени съответно в §§ 10-11 и §§10-13.

Учебните и научно – изследователски разходи са предназначени за осигуряване дейността на НИМХ като национална хидрометеорологична служба - за метеорологични радиосондажи, метеорологични балони, метеорологични и хидравлични датчици и др.; за общодържавни дейности като сеизмологията, геофизиката, националната програма за космически изследвания, астрономически наблюдения, комуникациите, музейното и библиотечното дело. С бюджетната субсидия на БАН за 2010 година тези разходи не са осигурени и бяха извършвани със собствени средства.

Разходите за вода, отопление и ел. енергия през годината се плащаха със собствени средства на звената.

Разходите за външни услуги включват сумите за телекомуникационни и пощенски услуги, електронна поща и връзки с INTERNET, канални връзки на Геофизичен институт, международни канални връзки за НИМХ и др. В този параграф са отчетени големи суми, плащани по договори, финансирани от международни програми за подизпълнители.

Командировките в чужбина са предимно по дейност 168 “Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина”.

Намалената бюджетна субсидия на БАН не позволи да се извършват разходи за международната дейност на БАН, която е насочена предимно към интензифицирането на проектното сътрудничество в рамките на съществуващите двустранни спогодби за безвалутен обмен с 50 традиционни европейски партньори и от други страни.

Разходите по подпараграф 10 – 98 са предимно за представителни цели и посрещане на гости. Тези средства са от собствени приходи по договори. Приложени са разшифровки по дейности.

В средствата по §§ 93 – 10  са посочени внесени от лицата в неплатен отпуск средства за здравно – осигурителни вноски, внесени заемообразно лични средства на служители във връзка с изпълнението на договор, депозити и гаранции.

От сумата в §§ 93-39 са показани дължими суми на партньори по международен договор, включени са възстановени и преведени банкови гаранции и депозити, както и суми, преведени в сметките на звената от служебни сметки на банките.

Наличностите на 01.01.2010 г и на 31.12.2010 г. представляват средства по международни програми и договори с възложители, имат конкретно предназначение и точно определени етапи и срокове за изпълнение, направление на разходване на средствата и не могат да се ползват за общоакадемични нужди.

Срочните депозити във валутна сметка са на Института по хидро- и аеродинамика, Института по океанология и на Централната лаборатория по биомедицинско инженерство.
ФОРМУЛЯР ИБСФ - 3

Трансферите от структурните фондове на Европейския съюз са в размер на 1 551 152 лв. Средствата са отчетени, като са изпълнени указанията на ДДС № 06/ 04.04.2008 г. – приложена е отделна форма като ИБСФ. Звената на БАН имат участие в оперативна програма “Човешки ресурси”.

НАЛИЧНОСТИ ПО НАБИРАТЕЛНИТЕ СМЕТКИ

Наличността по левови набирателни сметки е на НИМХ и ЦУ на БАН. Това са средства от депозит на наематели като гаранция за плащането на консумативи и депозити за провеждане на търгове по ЗОП.

Наличностите по валутна набирателна сметка са на Институт по физикохимия от такси за правоучастие в 9-та Международна конференция по колоиди и повърхности.
ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ"

ДИРЕКТОР :

/ Наталия Жабленска /

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Декларирам, че информацията за касовия отчет на Българската академия на науките към 31.12.2010 г., нанесена на дискетите е идентична с тази на хартиения носител.

19.01.2011 г. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ :

/ Наталия Жабленска /

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Декларирам, че в данните, представени в оборотните ведомости, се съдържа информация за всички възникнали (начислени) към съответния период балансови вземания и задължения, съответно приходи и разходи, и е отразена (начислена) информация за задбалансови вземания и задължения, в т.ч. за поетите ангажименти по сключени договори.

07.03.2011 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ :/ АКАД. НИКОЛА СЪБОТИНОВ/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница