Poder notarialДата09.03.2017
Размер17.43 Kb.


П Ъ Л Н О М О Щ Н ОPODER NOTARIAL

Долуподписаният ……. с персонален № ……………, гражданин на Испания, роден на …………. г. в Испания, с документ за самоличност: "ПАСПОРТ", тип "Р", код "ESP", номер на паспорта …………., валиден до ……………. г.в качеството ми на управител на „........................” ЕООД в процес на регистрация

el abajo firmante ……….. con número personal ……………, ciudadano de España, nacido el …………. en España, con documento de identidad: "PASAPORTE", tipo "Р", código "ESP", número del pasaporte ………….., válido hasta …………. en mi calidad de administrador de „…………..” EOOD en el proceso de registro

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А МAUTORIZO


Адвокат ………………, член на ……. адвокатска колегия с ЕГН: ……………….., ЛК № ………., издадена на ………..г. от МВР-……….., вписан в Адвокатска колегия гр. …………. с личен номер …………… със следните права:


A abogado ………………………., miembro de Colegio de abogados de ………, con número de identificación personal: ………., carnet de identidad número ………., emitido el ……….. por em Ministerio del Interior-………, inscrito en Colegio de abogados ciudad de ………… con número personal …………………. de los derechos siguientes:

1. Да ме представлява пред Агенция по вписванията (Търговски регистър) във връзка с регистрацията на ”………….“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. …………, ул. „ …………..“ 2, като за целта подписва, подава и получава всякакви документи (заявления, молби, декларации и др.) и извършва всички необходими действия.

1. Que me represente ante la Agencia de registro (Registro Mercantil) en relación con el registro de „…………………” EOOD con sede y dirección ciudad de ………., C./ “………..” 2 firmando, entregando y recibiendo documentos de todo tipo (solicitudes, declaraciones, etc.) y realizando todas las acciones necesarias.

2. Да ме представлява пред банка във връзка с откриване на набирателна сметка и внасяне на учредителния капитал на „……………..” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. …………………, ул. „……………….“ 2, като за целта подписва, подава и получава всякакви документи и извършва всички необходими действия.

2. Que me represente ante un banco en relación con apertura de cuenta acumulativa en garantía e importe del capital constitutivo de „………………..” EOOD con sede y dirección ciudad de ……………….., C./ “……………..” 2 firmando, entregando y recibiendo documentos de todo tipo y realizando todas las acciones necesarias.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

PODERANTE:

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница