Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овосДата27.04.2017
Размер128.65 Kb.
Приложение № 2 към чл. 6

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I.

Информация за контакт с възложителя:
1.

Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице

МАРТИ-76” ЕООД, учредено и регистрирано съобразно законите на Република България, вписано в Търговския регистър ЕИК: 131218820 със седалище и адрес на управление вгр. София 1517, район „Подуене”, ж.к. Левски, ул. Поп Груйо” № 24,

представлявано от Мартин Иванов Стоянов

2.

Пълен пощенски адрес: гр. София 1517, район „Подуене”, ж.к. Левски, ул. Поп Груйо” № 24,

3.

Телефон, факс и e-mail: 0888840900, е-mail: marty76@mail.bg

4.

Лице за контакти: Мартин Иванов Стоянов

 
II.

Характеристики на инвестиционното предложение:

 

 

1.

Резюме на предложението.

Собственик съм на УПИ І – 297, 298, 300 – “ За обществено обслужване, магазини и ТП”, кв. 286, местност "Левски - бул. Ботевградско шосе-рамка" по плана на гр. София, съгласно договор № 073-09/04.01.2010г. за продажба на общински недвижим имот чрез публичен търг с явно наддаване, вписан в книгите за вписване том І, №3, вх. рег. № 13; нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 81, том І, рег. № 1633, дело № 73/2001г.; договор № 075-09/04.01.2010г. за продажба на общински недвижим имот чрез публичен търг с явно наддаване, вписан в книгите за вписване том І, № 2, вх. рег. № 12.

За гореописания УПИ имам издадена виза за проучване и проектиране на : Сграда за обществено обслужване, мазазини и трафопост с к.к. до 15м. и подземни гаражи. Визата е съгласувана с ЧЕЗ «Разпределение България» АД, «Vivacom” – БТК АД Експлоатация, Улично осветление” ЕАД, Софиягаз”ЕАД, «Топлофикация София» ЕАД и «Софийска вода» АД.

Инвестиционното намерение на дружеството е в собствения ни УПИ І – 297, 298, 300 – “ За обществено обслужване, магазини и ТП”, кв. 286, местност "Левски - бул. Ботевградско шосе-рамка" по плана на гр. София да построи сграда за обществено обслужване, мазазини, офиси и трафопост с к.к. до 15м. и подземен гараж.

Застрояването ще се състои от:

-Подземен етаж (сутерен), обхваща границите на имота, с площ 1130кв.м. - предвиждат се подземен гараж (оформят се паркоместа), склад за съхраняване на бяла техника и трафопост.

-Първи етаж (приземен етаж) – предвиждат се магазини – за продажба на нехранителни стоки, бяла техника

- Втори – магазини за промишлени стоки

- Трети, четвърти етаж- офиси и ателиета за творческа дейност;

- Пети етаж – ателиета за творческа дейност и офиси;

- В подопокривното пространство - ателиета за творческа дейност и офиси

Сграда ще е със застроена площ (ЗП) между 580 -650кв.м. и със разгъната застроена площ (РЗП) между 3600 - 3955кв.м., височината на сградата ще бъде до 15м. (кота корниз до 15м.)

Сградата ще се захрани е с ел. енергия и вода и ще се включени към обществената канализация.

2.

Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

С инвестиционното предложение за строителство на Сграда за обществено обслужване, магазини, офиси и ТП и подземни гаражи се постига много по-добро функционално ползване на урегулирания поземлен имот и се създават на по-добри условия за обществено обслужване на обитаващите в квартала.

3.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

По действащия Общ устройствен план на град София, кв. 286, местност "Левски - бул. Ботевградско шосе-рамка", гр. София попада в Смесена многофункционална зона (Смф).

Устройствените параметри за гореописаната зона са:

Макс. Пзастр. = 60%,

Макс. Кинт. = 3.5

Мин. Позел. = 40% (мин. 25% от озеленената площ е с висока дървесна растителност). Височината на застрояването не се ограничава.

С действащия подробен устройствен план за І-297,298,300, кв. 286, местност "Левски - бул. Ботевградско шосе-рамка" по плана на гр. София, одобрен със Заповед N РД – 09-50-1001/12.11.2012г. на главен архитект на София се предвижда свободно средно застрояване за обществено обслужване, нмагазини и трафопост (сграда-5ет. с височина до 15м.) и подземни гаражи.

4.

Подробна информация за разгледани алтернативи.

По предишния подробен устройствен план за трите поземлени имота са били отредени самостоятелни урегулирани имоти и е било предвидено високо жилишно застрояване (6ет.) с едноетажна част за обществено обслужване и подземни гаражи. С обединяването на трите имота, които са на един собственик се дава по-добра възможност за разпределение на предвиденото застрояване, от високо застрояване е предвидено средно. Съгласно действащия Общ устройствен план на град София, кв. 286, местност "Левски - бул. Ботевградско шосе-рамка", гр. София попадат в Смесена многофункционална зона (Смф) и застрояване за обществено обслужване е по-подходящо.

5.

Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Строителната площадка, т.е. теренът, необходим за извършване на строежа е определен от границите на УПИ І – 297, 298, 300 – “ За обществено обслужване, магазини и ТП”, кв. 286, местност "Левски - бул. Ботевградско шосе-рамка" по плана на гр. София, от север локално платно на бул. Ботевградско шосе», от запад – ул. «Поп Грую», изток – УПИ IV-295 (общинска собственост) и от юг УПИ XIII-299 (собственост на МАРТИ-76” ЕООД).

6.

Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

С инвестиционното намерение се предвижда изграждането на сграда за обществено обслужване, мазазини, офиси и трафопост с к.к. до 15м. и подземен гараж.

Застрояването ще се състои от:

-Подземен етаж (сутерен), обхваща границите на имота, с площ 1130кв.м. - предвиждат се подземен гараж (оформят се паркоместа), склад за съхраняване на бяла техника и трафопост.

-Първи етаж (приземен етаж) – предвиждат се магазини – за продажба на нехранителни стоки, бяла техника

- Втори – магазини за промишлени стоки

- Трети, четвърти етаж- офиси и ателиета за творческа дейност;

- Пети етаж – ателиета за творческа дейност и офиси;

- В подопокривното пространство - ателиета за творческа дейност и офиси

Сграда ще е със застроена площ (ЗП) между 580 -650кв.м. и със разгъната застроена площ (РЗП) между 3600 - 3955кв.м., височината на сградата ще бъде до 15м. (кота корниз до 15м.)

7.

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

С инвестиционното намерение не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

8.

Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Инвестиционното намерение на дружеството е в собствения ни УПИ І – 297, 298, 300 – “ За обществено обслужване, магазини и ТП”, кв. 286, местност "Левски - бул. Ботевградско шосе-рамка" по плана на гр. София да построи сграда за обществено обслужване, мазазини, офиси и трафопост с к.к. до 15м. и подземни гаражи. След одобряването на проекта и издаването на необходимите документи ще се пристъпи към осъществяване на строителните дейности.

Паркирането ще се извършва в подземния етаж и в свободната част на имота. С инвестиционния проект ще бъдат предвидени необходимия брой паркоместа.

Транспортният достъп към имота ще се осъществи от ул. «Поп Грую» .

Електрозахранването е съгласувано с ЧЕЗ „Разпределение България” АД , като е предписано проектиране на собствен трансформатор (трафопост) в имота.

9.

Предлагани методи за строителство.

Срадата ще се изпълнява по монолитен начин със стоманобетонова конструкция.

10.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Големината на урегулирания поземления имот и плътността за застрояване напълно гарантират наличието на свободна площ за осъществяване на спомагателните дейности по време на строителството – депо за отделения хумус, площадка за строителни материали и място за събиране на строителните отпадъци, при което няма да се допусне засягане на други територии извън границите на имота.

По време на строителството използваните природни ресурси ще бъдат вода и инертни материали, а при експлоатацията ще се използва питейна вода и електроенергия.

При строителството и експлоатацията на обект потреблението на електроенергия и питейната вода ще се осъществява чрез връзки към съществуващата електропреносна и водопроводна мрежа, захранваща местността «Левски-бул. Ботевградско шосе-рамка». Сградата ще бъде захранена от уличен вододпровод 200CHG, ще се изпълни сградно отклонение. За сградата ще се изпълни сградното канализационно отклонение (СКО) за заустване на отпадно фелкалните – битови води. Ще се осъществи гравитачно в съществувашата улична канализация.

Не се предвижда потребление на вода за производствени цели и заустване на замърсени производствени води.

11.

Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране.

По време на строителството се очакват да се формират следните видове отпадъци:

строителни – в процеса на изграждане на обекта: изкопани земни маси, бетон

тухли, керемиди, фаянсови и керамични изделия, дървесни материали

смесени-битови – след влизане на обекта в експлоатация - хартия и картон, стъкло, биоразградими отпадъци от кухни, смесени битови отпадъци,

отпадъци от паркове и градини - биоразградими отпадъци, хартиени и пластмасови опаковки, пластмасови опаковки, черни метали, цветни метали, отпадъци от пластмаса.

Отпадъците от новото строителството ще бъдат извозени на депо за строителни отпадъци или повторно използвани за насипвне след преработката им, а изкопаните земни маси ще бъдат депонирани на място определено от общината, като направленията за извозване ще бъдат определени с издаването на разрешението за строеж и протокола за откриване на строителна площадка.

Металните отпадъци ще бъдат предадени на фирма, притежаваща лиценз за оползотворяване на отпадъци от метали.

Пластмасовите и хартиените отпадъци ще се събират разделно и ще се предават за рециклиране.

Битовите отпадъци ще се събират в съдове за смет, предоставени от фирмата по сметосъбиране, обслужваща района.

Отпадъците от парковете и градини се компостират на място и повторно използват в градинските площи.12.

Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Поставяне на контейнери за събиране на различните видове строителни материали.

13.

Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Не се предвиждат добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия.

14.

Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Одобряване на инвестиционен проект и издаване на Разрешение за строеж..

15.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

16.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.

 

Към част ПБЗ към инвестиционния проект ще бъде дадена схема за ликвидиране на пожари и аварии и пътища за евакуация, както и схема с местата със специфични рискове при изпълнение на предвидените СМР.


III.

Местоположение на инвестиционното предложение


1.

План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

УПИ І – 297, 298, 300 – “ За обществено обслужване, магазини и ТП”, кв. 286, местност "Левски - бул. Ботевградско шосе-рамка" по плана на гр. София не попада в рамките на Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата на „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР и се намира в урбанизираната територия на град София.

 2.

Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

УПИ І – 297, 298, 300 – “ За обществено обслужване, магазини и ТП”, кв. 286, местност "Левски - бул. Ботевградско шосе-рамка" по плана на гр. София, в който ще бъде реализирано настоящето инвестиционно намерение е собственост на МАРТИ-76” ЕООД, учредено и регистрирано съобразно законите на Република България, вписано в Търговския регистър ЕИК131218820 със седалище и адрес на управление вгр. София 1517, район „Подуене”, ж.к. Левски, ул. Поп Груйо” № 24, представлявано от Мартин Иванов Стоянов

 3.

Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

По действащия Общ устройствен план на град София, кв. 286, местност "Левски - бул. Ботевградско шосе-рамка", гр. София попада в Смесена многофункционална зона (Смф).

4.

Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

С инвестиционното намерение не се засягат територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др., както и Националната екологична мрежа.

4а.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

При строителството и експлоатацията на обекта водовземането за питейни и други нужди ще се осъществява чрез обществено водоснабдяване, заустването на отпадните води (фекално-битови води) се осъществява в съшествуваща улична канализация.

5.

Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

 

Няма други алтернативи за местоположението на инвестиционното намерение.

IV.

Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

С реализацията на инвестиционното намерение ще се облагороди района и ще създадат възможности за по –добре обществено обслужване на същия.

1.

Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

С инвестиционното предложение не се засягат обекти на културното наследство и в близост няма обекти на културното наследство. Не се променя начина на земеползване. Реализирането на инвестиционното намерение няма да окаже вредно въздействие.

2.

Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

С инвестиционното предложение не се оказва въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа

3.

Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

С реализация на инвестиционното намерение се очаква положително въздействие.

4.

Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Инвестиционното предложение за изграждането на сграда за обществено обслужване, магазини и трафопост и подземни гаражи ще окаже благотприятно въздействие върху района и гр. София като цяло..

5.

Вероятност на поява на въздействието.

С реализиране на инвестиционното намерение ще се подобрят значително условията и качеството на живо, обслужванр и на обитателите в кв. 286, местност "Левски - бул. Ботевградско шосе-рамка", гр. София

6.

Продължителност, честота и обратимост на въздействието.


7.

Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Не е необходимо да се включат в инвестиционното предложение мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, тъй като такива не се очакват.

8.

Трансграничен характер на въздействията.

 

С реализирането на инвестиционното намерение не очаква трансграничен характер на въздействието.

Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница