Тема физиология и биохимия на храненетоДата10.10.2018
Размер304 Kb.ОСНОВНИ ТЕМИ НА КОНГРЕСА
ТЕМА 1. ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ НА ХРАНЕНЕТО
ТЕМА 2. СЪСТАВ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ. ОЦЕНКА НА РИСКА.

ГЕННО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ (ГМО)
ТЕМА 3. ХРАНИТЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ. ХРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА
ТЕМА 4. СЪВРЕМЕННИ ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕМА 5. ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
ТЕМА 6. ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ И НАПИТКИ
ТЕМА 7. ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ И ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИЯ
ТЕМА 8. НОВИ ХРАНИ И МЕДИКАМЕНТИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА

СЪВРЕМЕННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ХРАНИТЕЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И

ДИЕТОТЕРАПИЯ
ТЕМА 9. АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО И АСОЦИИРАНИ

ЗАБОЛЯВАНИЯ. МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ – ПРОФИЛАКТИКА

И ЛЕЧЕНИЕ
ТЕМА 10. КЛИНИЧНО ХРАНЕНЕ. МАЛНУТРИЦИЯ

MAIN TOPICS
TOPIC 1. PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF NUTRITION
TOPIC 2. FOOD COMPOSITION AND FOOD SAFETY. RISK ASSESSMENT.

GMO

TOPIC 3. NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY. FOOD AND NUTRITION POLICY
TOPIC 4. NEW FOOD TECHNOLOGIES
TOPIC 5. FOOD SUPPLEMENTS
TOPIC 6. FUNCTIONAL FOODS AND BEVERAGES
TOPIC 7. SPORT NUTRITION AND NUTRITION IN EXTREME CONDITIONS
TOPIC 8. NEW FOODS AND MEDICINES IN CHRONIC NON-COMMUNICABLE DISEASES.

FOOD PREVENTION AND DIET THERAPY
TOPIC 9. CURRENT ASPECTS OF OBESITY AND RELATED

DISEASES. METABOLIC SYNDROME – PREVENTION AND TREATMENT
TOPIC 10. CLINICAL NUTRITION. MALNUTRITION


БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА
BULGARIAN SOCIETY OF NUTRITION AND DIETETICS

ІХ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХРАНЕНЕ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
,,НАУКАТА ЗА ХРАНЕНЕ МЕЖДУ ДИСКУСИИТЕ И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА’’


IX NATIONAL CONGRESS OF NUTRITION

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
NUTRITION SCIENCE BETWEEN DISCUSSIONS AND EVIDENCES”
П Р О Г Р А М А
P R O G R A M M E

МДУ "Фр. Ж. Кюри", КК "Св. Константин и Елена", гр. Варна

19–22 май 2011 г.
IHS “F.J. Curie”, RC “St. Konstantin and Elena”, Varna

May 19-22, 2011
Официални езици: български и английски


19 май 2011 г. (четвъртък)
12.00–19.00 ч. Регистрация на участниците –– фоайе на МДУ „Фр. Ж. Кюри”

Registration
Зала 1
16.00–16.30 ч. Откриване на Конгреса и приветствия

Opening ceremony  • Проф. Лукан Балабански - 25 Години Българско дружество по хранене и диететика

  • Prof. Lukan Balabanski - 25 Years Bulgarian Society of Nutrition and Dietetics16.30–19.00 ч.
ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

PLENARY LECTURES

Председатели – проф. д-р Божидар Попов, дмн, доц. д-р Стефка Петрова,дм

Секретар – гл. ас. д-р Мария Николова

Chairmanship - Prof. Dr. Bojidar Popov DSc, Assoc.Prof.Dr. Stefka Petrova PhD

Secretary – Dr. Maria Nikolova
1. Б. Попов

МЕЖДУ ДИСКУСИИТЕ И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ОТНОСНО РОЛЯТА НА ЛИПИДИТЕ И МАСТНИТЕ

КИСЕЛИНИ В ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

B. Popov

BETWEEN DISCUSSIONS AND EVIDENCES ABOUT THE ROLE OF LIPIDS AND FATTY ACIDS IN HUMAN

HEALTH
2. С. Петрова

ЕВРОПЕЙСКА ХРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА И ПРИЛОЖЕНИЕТО Й В БЪЛГАРИЯS. Petrova

EUROPEAN NUTRITION POLICY AND ITS IMPLEMENTATION IN BULGARIA


3. Д. Байкова

МЕДИКО-БИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА КОНСУМАЦИЯТА НА ХРАНИ ПРИ ВЪЗРАСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ В

БЪЛГАРИЯ

D. Bajkova

HEALTH ASSESSMENT OF FOOD INTAKE OF ADULT POPULATION IN BULGARIA


4. Д.Попова

НУТРИТИВЕН СЪПОРТ – МЯСТО И РОЛЯ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА.D.Popova

NUTRITIONAL SUPPORT – THE PLACE AND THE ROLE IN CLINICAL PRACTICE


19.30 ч. КОКТЕЙЛ „ДОБРЕ ДОШЛИ”

WELCOME PARTY

20 май 2011 г. (петък)
8.00-18.00 ч. Регистрация на участниците –– фоайе на МДУ „Фр. Ж. Кюри”

Registration

ЗАЛА 1 / CONFERENCE ROOM 1

9.00 –12.00 ч.

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ / FIRST SESSION

ХРАНИТЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ. ХРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА

NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY. FOOD AND NUTRITION POLICY
Председатели – доц. д-р Стефка Петрова, дм, проф. д-р Донка Байкова,дм

Ari Istiany - Indonezia

Секретар – д-р Лалка Рангелова,дм

Chairmanship - Assoc.Prof.Dr. Stefka Petrova PhD, Prof. Dr.Donka Bajkova PhD

Ari Istiany - Indonesia

Secretary – Dr. Lalka Rangelova PhD

Пленарен доклад – 20 мин.

Plenary report – 20 min.
1. С. Петрова

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯS.Petrova

MODERN ASPECTS OF NUTRITION EPIDEMIOLOGY IN BULGARIA

2. A. Trichopoulou (Greece)

EATING OUT IN EUROPE


Научни съобщения – по 10 мин.

Scientific communications – 10 min.
3. Ari Istiany, Rusilanti and Sachriani (Indonesia)

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF CONSUMPTION OF MILK, COFFEE AND TEA WITH THE

PREVALENCE OF OSTEOPOROSIS AMONG ELDERLY IN INDONESIA WHO LIVE IN URBAN AND RURAL

AREAS
4. С.Петрова, В.Дулева, К.Ангелова, Д.Овчарова, Л.Рангелова, М. Куртишева

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА РАЗЛИЧНИ ПОПУЛАЦИОННИ ГРУПИ ОТ

НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

S. Petrova, V. Duleva, K. Angelova, D. Ovcharova, L.Rangelova, M. Kurtisheva

BULGARIAN FOOD-BASED DIETARY GUIDELINES FOR DIFFERENT POPULATION GROUPS


5. С.Петрова, В.Дулева, Л.Рангелова, К.Ангелова, Д.Овчарова

НАЦИОНАЛНИ ПРЕПОРЪКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ ЗА

ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ДЕФИЦИТИ И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ ПРИ ДЕЦА

S.Petrova, V.Duleva, L.Rangelova, K.Angelova, D.Ovcharova

NATIONAL GUIDELINES AND LEGISLATION RELATED TO HEALTHY NUTRITION FOR PREVENTION OF

NUTRIENT DEFICIENCIES AND OBESITY IN CHILDREN
6. С.Петрова, В.Дулева, Л.Рангелова

ОЦЕНКА НА ХРАНИТЕЛЕН СТАТУС ПРИ ДЕЦА ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ НА БАЗА

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КРИТЕРИИ

S. Petrova, V. Duleva, L. Rangelova

NUTRITIONAL STATUS ASSESSMENT OF BULGARIAN CHILDREN UNDER 5 USING INTERNATIONAL AND

NATIONAL STANDARDS AND CRITERIA
10.00 – 10.30 ч. КАФЕ – ПАУЗА / COFFEE BREAK
7. С. Петрова, Л. Рангелова

НАУЧНА БАЗА ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УКАЗАНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ НА КЪРМАЧЕТА И МАЛКИ ДЕЦА В

БЪЛГАРИЯ

S.Petrova, L.Rangelova

SCIENTIFIC BASIS FOR UP-DATING OF NUTRITION GUIDELINES FOR INFANTS AND YOUNG CHILDREN IN

BULGARIA
8. С.Петрова, В.Дулева

НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИЯ СТАТУС, СЕМЕЙНАТА И УЧИЛИЩНА СРЕДА ПРИ

УЧЕНИЦИ В БЪЛГАРИЯ

S.Petrova, V. Duleva

NATIONAL SURVEY OF NUTRITIONAL STATUS, FAMILY AND SCHOOL ENVIRONMENT OF

SCHOOLCHILDREN IN BULGARIA
9. П. Цонов

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ХРАНЕНЕP.Tsonov

PUBLIC HEALTH AND NUTRITION


10. Б. Юстиниянова, Е. Христова, Д. Димитрова

КУЛТУРА НА ХРАНЕНЕ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТB. Yustiniyanova, E. Hristova, D. Dimitrova

NUTRITION CULTURE DURING PREGNANCY


11.30 – 12.00 ДИСКУСИЯ / DISCUSSION

ЗАЛА 5 / CONFERENCE ROOM 5

9.00 – 12.00 ч. (петък)

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ / SECOND SESSION
СЪСТАВ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ. ОЦЕНКА НА РИСКА.

ГЕННО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ (ГМО)

FOOD COMPOSITION AND FOOD SAFETY. RISK ASSESSMENT. GMO
Председатели – доц. д-р Росица Еникова, дм , доц. Цвета Георгиева, дм

Секретар – Валентина Багдасарян дб

Chairmanship - Assoc.Prof.Dr. Rositsa Enikova PhD, Assoc.Prof.Tzveta Georgieva PhD

Secretary – Valentina Bagdasarian PhD
Камен Николов

БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – СТРУКТУРА, ДЕЙНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Kamen Nikolov

BULGARIAN FOOD SAFETY AGENCY – STRUCTURE, ACTIVITIES AND PERSPECTIVES
Пленарни доклади – по 20 мин.

Plenary reports – 20 min.
1. Р. Еникова

ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ БИОЛОГИЧНИ КОНТАМИНАНТИ В БЪЛГАРСКАТА ПРАКТИКАR. Enikova

ASSESSMENT OF THE RISK OF BIOLOGICAL CONTAMINANTS IN BULGARIAN PRACTICE

2. Т. Врабчева, Д. Чохаджиева

ДОБАВКИ В ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАРT. M. Vrabcheva, D. S. Chohadjieva

ADDITIVES IN FOODSTUFFS FROM BULGARIAN MARKET


Научни съобщения – по 10 мин.

Scientific communications – 10 min.
3. Л.Чипилска, В.Георгиева

ХИГИЕННО-МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА БУТИЛИРАНИТЕ ВОДИL.Chipilska, V. Georgieva

HYGIENIC-MICROBIOLOGICAL PROBLEMS IN BOTTLED WATERS


4. В.Николова, Ц.Георгиева

Генетично модифицирани организми в храни. законодателна рамка на ЕС и

хармонизиране на българското законодателство. Противоречия в изискванията за

етикетиране на суровини и храни, внос от трети страниV. Nikolova , Georgieva Tzv.
GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS IN FOODS. ЕU LEGISLATIVE FRAMEWORK AND HARMONIZATION

OF THE BULGARIAN LEGISLATION. Contradictions in LABELLING REQUIREMENTS FOR MATERIALS

AND FOOD IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
10.00 – 10. 30 ч. КАФЕ–ПАУЗА / COFFEE BREAK
5. В. Бърдаров, С. Цанова, А. Велчева, K. Бърдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХРОМАТОГРАФСКИЯ АНАЛИЗ В ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ВИНОТО И МОНИТОРИРАНЕ

НА ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО

V. Bardarov, S. Tzanova A. Velcheva, К. Bardarov

APPLICATION OF CHROMATOGRAPHY IN WINE ANALYSIS AND MONITORING OF ITS PRODUCTION


6. Р. Георгиева

МИНЕРАЛИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ В ХРАНИ: ФУНКЦИЯ, ДЕФИЦИТ И ИЗЛИШЪК, АНАЛИТИЧНО

ОПРЕДЕЛЯНЕ, ОЦЕНКА НА РИСКА

R.Georgieva

MINERALS AND TRACE ELEMENTS IN FOOD: FUNCTION, DEFICIIENCY AND EXCESS, ANALYTICAL

DETERMINATION, RISK ASSESSMENT
7. Цв. Георгиева, В. Николова

Валидирането на методите за количествено определяне на ГМО – основен етап в

процедурата на регистрация на Нови ГМО

Tzv. Georgieva, V. Nikolova

METHOD Validation of QUANTIFICATION OF GMOs - MAIN STAGE IN THE PROCEDURE OF

REGISTRATION OF NEW GMOs
8. В. Христова-Багдасарян, Ж. Тишкова

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА КОНСУМАТОРА ОТ ПЕСТИЦИДНИ ОСТАТЪЦИ ВЪВ ВНОСНИ РАСТИТЕЛНИ

ПРОДУКТИ

V. Hristova-Bagdassarian, J. Tishkova

RISK ASSESSMENT FOR CONSUMERS OF PESTICIDE RESIDUES IN IMPORTED PLANT PRODUCTS


9. Л. Донкова

НОВИ И ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ-ОПАСНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО ИЛИ ВЪПРОС НА

ИНФОРМИРАН ИЗБОР

L. Donkova

NEW AND GENETICALLY MODIFIED FOODSTUFFS- HEALTH RISK OR QUESTION OF INFORMED CHOICE


11.30 – 12.00ч. ДИСКУСИЯ / DISCUSSION
12.00 – 14.00 ОБЕДНА ПОЧИВКА / LUNCH


ПОСТЕРНА СЕСИЯ (Теми 1, 2, 3)

POSTER SESSION (Topics 1, 2, 3)

12.00–14.00 ч. - фоайе на МДУ „Фр. Ж. Кюри”/ foyer of IHS “F.J.Curie”
Председатели : доц. Бл.Йорданов, доц. Т.Врабчева

Chairmanship - Assoc.Prof.Dr. Bl.JordanovPhD, Assoc.Prof.Dr. T. Vrabcheva PhD

ТЕМА 1. ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ НА ХРАНЕНЕТО

TOPIC 1. PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF NUTRITION
1.1. Г.Кръстева, Е. Лакова

ОТ ИМУНОНУТРИЦИЯ КЪМ ФАРМАКОНУТРИЦИЯG. Krasteva, E. Lakova

FROM IMMUNONUTRITION TO PHARMACONUTRITION


1.2. Е.Лакова, Г. Кръстева

КЪСНИТЕ ПРОДУКТИ НА НЕЕНЗИМНО ГЛИКИРАНЕ (AGEs) В ХРАНАТА - ПАТОГЕННИ ФАКТОРИE.Lakova, G.Krasteva

Advanced glycation end-products (AGEs) in food - pathogenic factors


1.3. С.Димитрова, Д.Караяшева, Е.Ботева

KAРИЕСНA АКТИВНОСТ, ХРАНЕНЕ И БИОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СЛЮНКА - 20 ГОДИНИ

ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ

S.Dimitrova, D.Karaiasheva, E.Boteva

CARIES ACTIVITY, NUTRITION AND BIOCHEMISTRY OF SALIVA – A 20 YEARS COMPARATIVE STUDY
ТЕМА 2. СЪСТАВ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ. ОЦЕНКА НА РИСКА.

ГЕННО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ /ГМО/

TOPIC 2. FOOD COMPOSITION AND FOOD SAFETY. RISK ASSESSMENT. GMO

2.1. Е.Радоилска, Й.Тачев, Г.Анкова

МИКРОБИОЛОГИЧНО ВЕРИФИЦИРАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРКИ В ХРАНИТЕЛНИ ОБЕКТИ

E.Radoilska, Y.Tachev, G.Ankova

MICROBIOLOGICAL VERIFICATION OF DISINFECTION MEASURES IN FOOD COMPANIES

2.2. Г.Анкова, Е.Радоилска, Й.Тачев

СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗБРОЯВАНЕ НА МЛЕЧНОКИСЕЛИ

МИКРООРГАНИЗМИ В ХРАНИ

G.Ankova, E.Radoilska, Y.Tachev

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE METHODS FOR COUNTING THE LACTIC ACID BACTERIA IN

FOODS
2.3. Й.Тачев, Г.Анкова, Е.Радоилска

ПАТОГЕННИ МИКРООРГАНИЗМИ В НЯКОИ БЪЛГАРСКИ ХРАНИJ.Tachev, G.Ankova, E.Radoilska

PATHOGENIC MICROORGANISMS IN SOME BULGARIAN FOODS


2.4. Д. Гюрова, М. Йорданова, А. Русева, Ст. Младенов, Т. Панев

ЯДКИТЕ –ЧАСТ ОТ ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕD. Gyurova, M. Yordanova, A. Ruseva, St. Mladenov, T. Panev

NUTS – A PART OF HEALTHY NUTRITION


2.5. Р. Георгиева, И. Караджова, М. Караджов

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОКСИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ (As, Cd, Pb) ВЪВ ВОДИТЕ И РИБИТЕ НА ЯЗОВИР В

СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

R. Georgieva, I. Karadjova, M. Karadjov

TOXIC ELEMENT CONTAMINANTS (As, Cd, Pb) IN WATERS AND FISH TISSUES IN A DAM FROM

NORTHWESTERN BULGARIA
2.6. J. Slavković, Sl. Šobajić ,T. Kundaković (Serbia)

Determination of total polyphenols in coffee (Coffea sp) and tea (Camellia sinensis)

products and coffee and tea beverages


2.7. Н. Манолова, И. Петкова, В. Николова, Цв. Георгиева

Оптимизиране и внедрявна на процедура за екстракция на ДНК от соев лецитин за

нуждите на рутинната практика

N. Manolova, I. Petkova, V. Nikolova, Tzv. Georgieva

OPTIMIZATION AND IMPLEMENTATION OF PROCEDURES FOR DNA EXTRACTION FROM SOYA

LECITHIN FOR THE NEEDS OF ROUTINE practice


2.8. Д. Томов, Хр. Романова, И. Маринова, Н. Димитров, Т. Димитров, Д. Бояджиев

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОБРОВОЛНО ПРЕДСТАВЕНАТА ХРАНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИ ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ХРАНИТЕ

D. Tomov, Hr. Romanova, I. Marinova, N. Dimitrov, T. Dimitrov, D. Boyadjiev

CONFORMITY ASSESSMENT OF VOLUNTARY FOOD INFORMATION PRESENTED IN FOOD LABELLING


2.9. Т. Врабчева, Б.Рашкова, Т.Дикова

МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БИСФЕНОЛ А И ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРНИ ВНОСНИ

ПРОБИ БЕБЕШКИ ШИШЕТА

T. Vrabcheva, B.Rashkova, T.Diкova

METHOD FOR DETERMINATION OF BISPHENOL A AND PRIMARLY STUDY OF IMPORTED INFANT

FEEDING BOTTLES
2.10. П. Иванова, Д. Луднева, Пл. Моллов, К. Михалев

БИОХИМИЧЕН СЪСТАВ И РАДИКАЛОУЛАВЯЩА СПОСОБНОСТ НА РАЗЛИЧНИ СОРТОВЕ МАЛИНИP. Ivanova, D. Ludneva, Pl. Mollov, K. Michalev

BIOCHEMICAL COMPOSITION AND RADICAL TRAPPING ABILITY OF PRODUCTS OF DIFFERENT

VARIETIES OF RASPBERRIES
2.11. S. Panaiotov, P. Petkov, A. Naumova, V. Levterova, Nadia Brankova, V. Karamfilov, G.

Ivanova T. Kantardjiev

USE OF GRADIENT PCR FOR AUTHENTIFICATION OF IMPORTED HIGHLY PROCESSED AVIAN

PRODUCTS
2.12. Д. Гюрова, Ст. Младенов, М. Йорданова, Е. Славкова, Т. Панев

СЪВРЕМЕННИ БАЗИ ДАННИ ЗА ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ХРАНИТЕ – НЕОБХОДИМОСТ И КРИТЕРИИ ЗА

ИЗГРАЖДАНЕ

D. Gyurova, St. Mladenov, M. Yordanova, E. Slavkova,T. Panev

MODERN FOOD CHEMICAL COMPOSITION DATABASES – NECESSITY AND COMPILATION CRITERIA


ТЕМА 3. ХРАНИТЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ. ХРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА

TOPIC 3. NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY. FOOD AND NUTRITION POLICY

3.1. С. Петрова, В. Дулева, Л. Рангелова

ИНТЕРВЕНЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОМОЦИЯ КОНСУМАЦИЯТА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ ПРИ

ДЕЦА В БЪЛГАРИЯS.Petrova, V. Duleva, L.Rangelova

INTERVENTION STRATEGIES TO PROMOTE VEGETABLE AND FRUIT CONSUMPTION OF

SCHOOLCHILDREN IN BULGARIA
3.2. В.Дулева, Бл. Йорданов

ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ИНТЕРВЕНЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦА

ОТ ИНСТИТУЦИИ

V. Duleva, Bl. Jordanov

MAIN ASPECTS OF INTERVENTION STRATEGY FOR IMPROVING NUTRITION OF CHILDREN FROM

SOCIAL ESTABLISHMENTS
3.3. М. Русинова , Цв. Борисова

БАНКА ЗА МАЙЧИНА КЪРМАM. Rusinova,Tsv. Borisova,

HUMAN MILK BANK


3.4. Д. Найденова, Т. Дачева

ИЗСЛЕДВАНЕ КУЛТУРАТА НА ХРАНЕНЕ НА СТУДЕНТИ ОТ МК КЪМ МУ-ВАРНАD. Naydenova, T. Datcheva

RESEARCH ON FOOD CULTURE BY STUDENTS FROM MEDICAL COLLEGE AT MEDICAL UNIVERSITY OF

VARNA
3.5. Т. Момчилова, Ел. Михайлова, С. Кутрянска, Д. Алмухаметова

ХРАНИТЕЛЕН СТАТУС НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „АКУШЕРКА”, МУ - ПЛОВДИВT. Momchilova, El. Mihailova, S. Kutryanska, D. Almuhametova

NUTRITION STATUS OF THE STUDENTS FROM “MIDWIFE” FACULTY, MEDICAL UNIVERSITY- PLOVDIV


3.6. Д.Овчарова, К.Ангелова

СОЦИАЛЕН МАРКЕТИНГ И ХРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКАD. Ovcharova, K. Angelova

SOCIAL MARKETING AND FOOD POLICY


3.7. Д.Овчарова, К. Ватралова

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕD. Ovcharova, Kr. Vatralova

HEALTHY NUTRITION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

3.8. З. Митова

АНТРОПОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОДКОЖНАТА И НА ВИСЦЕРАЛНАТА МАСТНА ТЪКАН

ПРИ 9-15 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ ОТ СОФИЯ (БЪЛГАРИЯ)

Z. Mitova

ANTHROPOLOGICAL ASSESSMENT OF SUBCUTANEOUS AND VISCERAL ADIPOSE TISSUE IN 9-15-YEAR-

OLD SCHOOLCHILDREN FROM SOFIA (BULGARIA)
3.9. С.Петрова, Д.Байкова, М.Куртишева, Хр. Юруков

Аспекти при актуализиране на сборник рецепти за хранене на ученициS. Petrova, D. Bajkova, M. Kurtisheva, Chr. Yurukov

ASPECTS IN UPDATING OF A BOOK OF RECIPES FOR SCHOOLCHILDREN’S NUTRITION


3.10. С. Петрова, В. Дулева, Е.Чикова-Ишченер

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ ПРИ СТАРИ ХОРАS.Petrova, V. Duleva, E. Chikova-Iscener

CURRENT ASPECTS OF THE FOOD-BASED DIETARY GUIDELINES FOR OLDER PEOPLE


3.11. В. Горанова-Атанасова, С. Харизанова, Р. Василева, П. Гацева, А. Александрова

ПРОУЧВАНЕ ВНОСА НА ОМЕГА-6 И ОМЕГА-3 ПОЛИНЕНАСИТЕНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ В

ХРАНЕНЕТО НА СТУДЕНТИ

V. Goranova-Atanasova, S. Harizanova, R. Vasileva, P. Gatseva, A. Aleksandrova

STUDY OF OMEGA-6 AND OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS INTAKES IN STUDENTS’ DIET
ЗАЛА 1 / CONFERENCE ROOM 1

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ / THIRD SESSION

14.00 – 16.00 ч. (петък)
ХРАНИТЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ. ХРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА.

NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY. FOOD AND NUTRITION POLICY.
Председатели – доц.д-р Мариана Маринова дм, доц.д-р Б.Кавалджиева, дм

Секретар – д-р Дарина Найденова

Chairmanship - Assoc.Prof.Dr. Mariana Marinova PhD, Assoc.Prof.Dr.B.Kavaldzhieva PhD

Secretary – Dr. Darina Naydenova
Пленарен доклад – 20 мин.

Plenary report – 20 min.
1. М. Маринова

РОЛЯТА НА ОМЕГА-3 МАСТНИТЕ КИСЕЛИНИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТАM. Marinova

THE ROLE OF OMEGA-FATTY ACIDS FOR CHILD DEVELOPMENT


Научни съобщения – по 10 мин.

Scientific communications – 10 min.
2. Leser Vladka (Slovenia)

NUTRITION OF NURSING STUDENTS IN SLOVENIA


3. Б.Кавалджиева ,Т.Димитрова , Д.Демирева

ХРАНЕНЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ – ЕЛЕМЕНТ ОТ ЗДРАВОСЛОВНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУДB.Kavaldzhieva, T.Dimitrova, D.Demireva

THE NUTRITION OF WORKERS - AN ELEMENT OF HEALTHY WORKING CONDITIONS


4. Н. Ушева, Р. Панчева, С. Попова

ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА – ПРАКТИКИ НА КЪРМЕНЕ И ЗАХРАНВАНЕ ВЪВ ВАРНАN.Usheva, R.Pancheva, S.Popova

CHILD NUTRITION – BREASTFEEDING AND COMPLEMENTARY FEEDING PRACTICES IN VARNA


5. З.Митова

ВРЪЗКИ НА ИТМ И НА НЕГОВИТЕ КОМПОНЕНТИ СЪС СОМАТОТИПА ПРИ 9-15 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ

ОТ СОФИЯ (БЪЛГАРИЯ)

Z.Mitova

RELATIONS OF BMI AND ITS COMPONENTS WITH SOMATOTYPE IN 9-15-YEAR-OLD SCHOOLCHILDREN

FROM SOFIA (BULGARIA)
6. Я. Жечева, Ив. Янкова, А. Начева

Персентилни стойности за обиколката на талията при български деца и подрастващиY. Zhecheva, Iv. Yankova, An. Nacheva

Waist circumference percentile values in Bulgarian children and adolescents


7. Х. Деянов

ВИСОКАТА ЛИЧНА И ОБЩЕСТВЕНА ЗДРАВНА КУЛТУРА МОГАТ ДА СПАСЯТ ЖИВОТА НА ХИЛЯДИ

БЪЛГАРИ ВСЯКА ГОДИНА

H. Deyanov

HIGH PERSONAL AND PUBLIC HEALTH CULTURE MAY SAVE THE LIFE OF THOUSANDS BULGARIANS

EVERY YEAR

8. В. Бирданова, Н. Статев, К. Петков

СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РЕГРЕСИОННИ УРАВНЕНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНАТА ОБМЯНА,

ПРИЛОЖЕНИ ПРИ МЛАДИ ЖЕНИv. Birdanova, N. Statev, K.Petkov

comparison study of predictive equations calculating for resting energy expenditure

IN YOUNG WOMEN
9. Л. Иванова, Е. Ставрова

ТЕНДЕНЦИИ В ХРАНЕНЕТО НА БЪЛГАРИНА В ПЕРИОД НА ДИНАМИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНИL. Ivanova, E.Stavrova

NUTRITION TRENDS IN BULGARIA IN A PERIOD OF DYNAMIC ECONOMIC CHANGES


15.30 – 16.00 ч. ДИСКУСИЯ / DISCUSSION
16.00 – 16.30 ч. КАФЕ–ПАУЗА / COFFEE BREAK
ЗАЛА 5 / CONFERENCE ROOM 5

14.00 – 16.00 ч. (петък)

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ / FORTH SESSION
АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО И АСОЦИИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ – ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

CURRENT ASPECTS OF OBESITY AND RELATED DISEASES

METABOLIC SYNDROME – PREVENTION AND TREATMENT
Председатели – доц. д-р Даниела Попова, дм, Doina Cârstea

Секретар – д-р Борислав Георгиев

Chairmanship - Assoc.Prof.Dr. Daniela Popova PhD, Doina Cârstea

Secretary – Dr. Borislav Georgiev
Пленарен доклад – 20 мин.

Plenary report – 20 min.
1. D. Cârstea, M. Zaharie, S. I. Zaharie, A. P. Cârstea (Romania)

THE ASSOCIATION BETWEEN GESTATIONAL DIABETES AND PREGNANCY-INDUCED HYPERTENSION


Научни съобщения – по 10 мин.

Scientific communications – 10 min.
2. Д.Въндева, Д.Попова, Б.Страхилова, М.Дичева, B.Каменова

ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕ.D.Vundeva , D.Popova, B.Strahilova, M.Ditcheva, V.Kamenova

STUDY ON QUALITY OF LIFE IN OBESE PATIENTS.

3. Б.Страхилова, Д.Попова, Д.Въндева, Н.Хаджипетров, Е.Димитрова

ПРОУЧВАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ ПРИЛАГАЛИ АЛТЕРНАТИВНИ ДИЕТИЧНИ РЕЖИМИ.B.Strahilova, D.Popova, D.Vundeva,N.Hadjipetrov, E.Dimitrova

STUDY IN OBESE PATIENTS ON ALTERNATIVE DIETS.


4. Д.Попова, Б.Страхилова, Д.Въндева, Р.Попова

СКРИНИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА КОСТНАТА ПЛЪТНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С РАЗЛИЧНИ

АНТРОПОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

D.Popova, B.Strahilova, D.Vundeva, R.Popova

SCREENING STUDY ON BONE DENSITY IN SUBJECTS WITH DIFFERENT ANTHROPOMETRIC INDICES


5. Н.Гочева, Б.Георгиев, Д.Попова

ЧЕСТОТА И КОНТРОЛ НА ДИАБЕТА ПРИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ С ИБС В БЪЛГАРИЯ -

EUROASPIRE III

N. Gotcheva, B. Georgiev, D. Popova

DIABETES IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE – THE BULGARIAN COHORT OF EUROASPIRE

III-HOSPITAL ARM
6. Н.Гочева, Б.Георгиев, Д.Попова

ЧЕСТОТА И КОНТРОЛ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО ПРИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ С ИБС В

БЪЛГАРИЯ - EUROASPIRE III

N. Gotcheva, B. Georgiev, D. Popova

OBESITY IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE – THE BULGARIAN COHORT OF EUROASPIRE

III-HOSPITAL ARM
15.30 – 16.00 ч. ДИСКУСИЯ / DISCUSSION
16.00 – 16.30 ч. КАФЕ–ПАУЗА / COFFEE BREAK

ЗАЛА 1 / CONFERENCE ROOM 1

16.30 – 17.30 ч. (петък)  • НАУЧЕН СИМПОЗИУМ НА FRESENIUS KABI/ SYMPOSIUM OF FRESENIUS KABI “SUPPORTAN’’ В ОНКОЛОГИЯТА – ПОДДЪРЖА ЖИВОТА/ ”SUPPORTAN” IN ONCOLOGY – SUPPORTS LIFEПЕТО ЗАСЕДАНИЕ / FIFTH SESSION

17.30–19.00 ч. (петък)
КЛИНИЧНО ХРАНЕНЕ. МАЛНУТРИЦИЯ

CLINICAL NUTRITION. MALNUTRITION
Председатели – проф.д-р Димитър Карадимов ,дмн, доц.д-р Евгени Стойнев, дм

Секретар : д-р Мая Дичева

Chairmanship - Prof.Dr. Dimitar Karadimov DSc, Assoc.Prof.Dr.EugenyStoynev PhD

Secretary – Dr. Maya Dicheva

Научни съобщения – по 10 мин.

Scientific communications – 10 min.
1. М. Белитова, Д. Карадимов

ПЕРМИСИВНО ХИПОКАЛОРИЙНО ПАРЕНТЕРАЛНО/ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОБЕЗИТЕТ

В ЦЕНТРАЛНА РЕАНИМАЦИЯ НА УМБАЛ”Ц. ЙОАННА” – ИСУЛ

M. Belitova, D. Karadimov

PERMISSIVE HYPOCALORIC UNDERFEEDING (PARENTERAL/ENTERAL) IN OBESE PATIENTS, LOCATED IN

UNIVERSITY HOSPITAL ‘QUEEN GIOVANNA’S ICU
2. М. Ангелова, Н. Янева, В. Недкова

ЦИНКОВ СТАТУС ПРИ ДЕЦА С МАЛАБСОРБЦИОНЕН СИНДРОМM. Angelova, N. Yaneva, V Nedkova

ZINC STATUS IN CHILDREN WITH MALABSORPTION SYNDROME


3. Р. Попова, Д.Попова

АНАЛИЗ НА ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА МАЛНУТРИЦИЯR.Popova, D.Popova

ANALYSIS OF PATIENTS WITH MALNUTRITION


4 . Н.Хаджипетров, Д.Попова, Р.Попова

МАЛНУТРИЦИЯ И СЪРЦЕN.Hadjipetrov, D.Popova, R.Popova

MALNUTRITION AND HEART


5. М. Дичева, Д.Попова


РЕДКИ ВРОДЕНИ МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - РАЗСТРОЙСТВА НА МЕТАБОЛИТНИЯ ЦИКЪЛ НА

УРЕЯТА И ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ - ПРОБЛЕМИ ПРИ ПАЦИЕНТИ НАД 18 г.M.Ditcheva, D.Popova

RARE CONGENITAL METABOLIC DISEASES – UREA CYCLE DISORDERS AND PHENYLKETONURUA –

PROBLEMS IN PATIENTS UP 18 YEARS
18.30 - 19.00 ч. ДИСКУСИЯ / DISCUSSION

21 май 2011 г. (събота)
9.00 – 12.00 ч. Регистрация на участниците –– фоайе на МДУ „Фр. Ж. Кюри”

Registration
ЗАЛА 1/ CONFERENCE ROOM 1

9.00–12.00 ч.

ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ / SIXTH SESSION
НОВИ ХРАНИ И МЕДИКАМЕНТИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ХРАНИТЕЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И ДИЕТОТЕРАПИЯ
NEW FOODS AND MEDICINES IN CHRONIC NON-COMMUNICABLE DISEASES.

FOOD AND NUTRITION PREVENTION AND DIET THERAPY
Председатели – доц.д-р Александър Пенков, дм, доц.д-р Т.Търновска дм

Секретар – д-р Димитър Христов

Chairmanship - Assoc.Prof.Dr.Alexandar PenkovPhD, Assoc.Prof.Dr.T.Turnovska PhD

Secretary – Dr. Dimitar Hristov
Научни съобщения – по 10 мин.

Scientific communications – 10 min.
1. Т. Търновска, М. Кубатева, В. Радева

ПРОУЧВАНЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ХРАНЕНЕ В МБАЛ – СМОЛЯНT. Turnovska, M. Kubateva, V. Radeva

INVESTIGATION ON THE CURATIVE NUTRITION IN THE GENERAL HOSPITAL OF ACTIVE TREATMENT

IN THE TOWN OF SMOLYAN
2. А. Пенков

ХРАНЕНЕ И РАК НА ПРОСТАТАТАA. Penkov

DIET AND PROSTATE CANCER RISK


3. Д. Христов

ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЛАКНИНИ В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ХРОНИЧНИТЕ НЕИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯD. Hristov

FIBERS IN THE PREVENTION OF CHRONIC NONINFECTIOUS DISEASES


4. Ан. Димитрова

РОЛЯТА НА ЦИНКОВИЯ ДЕФИЦИТ В ПАТОГЕНЕЗАТА НА АТЕРОСКЛЕРОЗАА. Dimitrova

THE ROLE OF ZINC DEFICIENCY IN THE PATHOGENESIS OF ATHEROSCLEROSIS


5. В.Недкова, М.Ангелова, Н.Янева, С.Асенова

CYSTIC FIBROSIS И СЕРУМЕН ЦИНКV. Nedkova, M. Angelova, N. Yaneva, S. Asenova

CYSTIC FIBROSIS AND SERUM ZINC


10.00 – 10.30 ч. КАФЕ – ПАУЗА / COFFEE BREAK
6. Св. Кирякова

ЙОДИРАНАТА СОЛ КАТО ПРОФИЛАКТИКА НА ЙОДДЕФИЦИТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯS. Kiriakova

IODIZED SALT IN THE PREVENTION OF IODINE DEFICIENCY DISORDERS


7. М. Николова

НУТРИГЕНОМИКАТА И НУТРИГЕНЕТИКАТА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА РАКАM. Nikolova

NUTRIGENOMICS AND NUTRIGENETICS IN CANCER PREVENTION


8. Д. Герасимова

ПЕРСПЕКТИВИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ДИЕТОТЕРАПИЯ ПРИ ИНТЕГРАТИВНОТО

ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА

D. Gherassimova

BREST CANCER INTEGRATIVE TREATMENT: DIET THERAPY PERSPECTIVES AND APPLICATION

GROUNDS
9. Д.Попова, T.Saldeen, Ю.Илиева, Р.Попова

ОМЕГА ИНДЕКС И КОГНИТИВЕН СТАТУС ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОМЕГА-З МАСТНИ КИСЕЛИНИ В

НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ

D.V.Popova, T.Saldeen, Y.Ilieva, R.B.Popova

OMEGA INDEX AND COGNITIVE STATUS IN ELDERLY AFTER OMEGA-3 FATTY ACIDS

SUPPLEMENTATION
10. Вл.Шишков, М. Христов, Д.Герасимова
СИСТЕМЕН НУТРИЦИОЛОГИЧЕН ПОДХОД ПРИ КАНЦЕРОПРЕВЕНЦИЯ

V. Shishkov, M.Hristov, D,Gerassimova

SYSTEMATIC NUTRITIONAL APPROACH TO CANCER PREVENTION


11.30 – 12.00 – ДИСКУСИЯ / DISCUSSION
12.00 – 14.00 ч. ОБЕДНА ПОЧИВКА / LUNCH


ПОСТЕРНА СЕСИЯ (Теми 4, 6, 8, 9, 10)

POSTER SESSION (Topics 4, 6, 8, 9, 10)
12.00–14.00 ч. - фоайе на МДУ „Фр. Ж. Кюри”/ foyer of IHS “F.J.Curie”
Председатели: доц.д-р. С.Попова, дм, доц.д-р Х. Деянов, дм

Chairmanship - Assoc.Prof.Dr. S.Popova PhD, Assoc.Prof.Dr. H. DeyanovPhD

ТЕМА 4. СЪВРЕМЕННИ ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

TOPIC 4. NEW FOOD TECHNOLOGIES
4.1. М. Огнянов, Ир. Янакиева, Алб. Кръстанов, М. Николова, В. Късовски, М. Крачанoва

ЕНЗИМНО ПОЛУЧАВАНЕ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ФРАКЦИИ ОТ ПЕКТИНОВ ПОЛИЗАХАРИД НА

ПРАЗ.

M. Ognyanov, I. Yankeiva, M. Nikolova, A. Krastanov,V. Kussovsky, M. Kratchanova

ENZYMATIC PRODUCTION OF BIOLOGICALLY ACTIVE FRACTIONS OF PECTIC POLYSACCHARIDE

FROM LEEK
4.2. М. Николова, G. Ambrozova, М. Крачанова, П. Денев В. Късовски, M. Ciz, Ant. Lojek

ЕФЕКТ НА ПЕКТИНОВИ ПОЛИЗАХАРИДИ, ИЗОЛИРАНИ ОТ ПРАЗ ВЪРХУ ПРОДУКЦИЯТА НА

РЕАКТИВНИ ФОРМИ НА КИСЛОРОДА И АЗОТА ОТ ФАГОЦИТИ.

M. Nikolova, G. Ambrozova, M. Kratchanova, P. Denev, V. Kussovski, M. Ciz, Ant. Lojek

EFFECT OF PECTIC POLYSACCHARIDES ISOLATED FROM LEEK ON THE PRODUCTION OF REACTIVE

OXYGEN AND NITROGEN SPECIES BY PHAGOCYTES
4.3 Я. Янев

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕСТЕТИЧЕСКИ ОФОРМЕНИ, ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ ПЕЧИВА ОТ

МАЯНО ТЕСТО

Y. Yanev

PRODUCTION POSSIBILITIES OF ATTRACTIVELY SHAPED, WHOLEMEAL BAKED DISHES FROM YEAST DOUGH


4.4. М. Рускова, Н. Пенов, Т. Петрова, П. Цонев

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЯТЯ НА ЕКСТРУДИРАНЕ НА СМЕСИ ОТ ЯБЪЛКОВИ ПРЕСОВКИ И ПШЕНИЧЕН ГРИС

ВЪРХУ СТРУКТУРНО – МЕХАНИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА ПОЛУЧЕНИТЕ ЕКСТРУДАТИ

M. Ruskova, N. Penov, T. Petrova, P. Tsonev

EFFECT OF EXTRUSION CONDITIONS ON STRUCTURAL– MECHANICAL PROPERTIES OF APPLE

POMACE - WHEAT SEMOLINA EXTRUDATES
4. 5. И. Петрова, Н. Пенов, С. Стамов

ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ РЕОЛОГИЯТА НА ЕКСТРУДАТИ ОТ ЕЛДАIv. Petrova, N. Penov, St. Stamov

RESEARCH ON RHEOLOGY OF BUCKWHEAT EXTRUDATE

4. 6. Д. Михайлова, Цв. Тенева, В. Станчев, С. Бахчеванска, В. Тонева

ОПТИМИЗИРАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГЛИЦЕРИНОВ ЕКСТРАКТ ОТ HABERLEARHODOPENSIS

D.Mihaylov, Tsv.Teneva, V.Stanchev, S.Bahchevanova, V.Toneva

OPRIMIZING THE OBTAINING CONDITIONS OF GLYCERIN EXTRACT FROM HABERLEA RHODOPENSIS


4.7. П. Цонев, Н. Пенов ,Т. Петрова, М. Рускова

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА НА ЕКСТРУДИРАНИ СМЕСИ ОТ ЧЕРЕН НАХУТ И ПШЕНИЧЕН ГРИСP. Tsonev, N. Penov, T. Petrova, M. Ruskova

PHYSICAL PROPERTIES OF EXTRUDED BLENDS FROM black chick-peas AND WHEAT SEMOLINA


4.8. Р. Михов

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА КЕТЪРИНГ-КУЛИНАРНОТО

ПРОИЗВОДСТВО

R. Mihov

UP-TO-DATE TRENDS OF TECHNOLOGY EQUIPMENT IN CATERING


ТЕМА 6. ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ. БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

TOPIC 6. FUNCTIONAL FOODS. BEVERAGES
6.1. Васил Карагьозов, Мариана Николова, Мария Крачанова, Христо Крачанов

ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ СУРОВИНИ. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЮРЕОБРАЗНИ

ПРОДУКТИ ОТ ПРАЗ.

V. Karagyozov, M. Nikolova, M. Kratchanova, Chr. Kratchanov

FUNCTIONAL FOODS FROM VEGETABLES. DEVELOPMENT OF PURE-LIKE PRODUCTS FROM LEEKТЕМА 8. НОВИ ХРАНИ И МЕДИКАМЕНТИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ХРАНИТЕЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И ДИЕТОТЕРАПИЯ

TOPIC 8. NEW FOODS AND MEDICINES IN CHRONIC NON-COMMUNICABLE DISEASES.

FOOD AND NUTRITION PREVENTION AND DIET THERAPY
8.1. С. Петрова, Л. Рангелова, В. Дулева

рИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА АНЕМИЯ ПРИ МАЙКИ И ДЕЦА ДО 5 – ГОДИШНА ВЪЗРАСТ в бЪЛГАРИЯS. Petrova, L. Rangelova, V. Duleva

ANEMIA IN CHILDREN UNDER FIVE YEARS OLD AND CHILDBEARING WOMEN IN BULGARIA:

risk factors
8.2. М. Йорданова, Д. Гюрова, Т. Панев

ПЪЛНОЗЪРНЕСТИЯТ ХЛЯБ – НЕЗАМЕНИМ ИЗТОЧНИК НА ХРАНИТЕЛНИ ВЛАКНИНИM. Yordanova, D. Guyrova, T. Panev

THE WHOLEGRAIN BREAD – AN INDISPENSABLE SOURCE OF DIETARY FIBERS

8.3. Т.Димитрова, Б.Кавалджиева, Н.Дончев

СВЪРЗАНИ С ХРАНЕНЕТО РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА СЪРДЕЧНО-СЪДОВА ПАТОЛОГИЯ СРЕД

РАБОТЕЩИ ЛИЦАT.Dimitrova, B.Kavaldjieva, N.Donchev

NUTRITION RELATED CARDIO-VASCULAR RISK FACTORS AMONG WORKERS


8.4. Б. Русева, Р. Иванова, М. Моллова, К. Цачев, А. Димитрова

Влияние на различния селенов прием върху промените в аортна стена на млади

нормотензивни плъхове

B. Ruseva, R. Ivanova, M. Mollova, K. Tsachev, A. Dimitrova

influence of different selenium intake on the changes in aortic wall of young

normotensive rats
8.5. Д.Димитров

РЕСВЕРАТРОЛD. Dimitrov

RESVERATROL


8.6. М. Пенкова, Д. Радичева

СТЕАТОЗА НА ЧЕРЕН ДРОБ И ХИПЕРФЕРИТИНЕМИЯM. Penkova, D. Radicheva

LIVER STEATOSIS AND HIPERFERRITINEMIA


ТЕМА 9. АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО И АСОЦИИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ – ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

TOPIC 9. CURRENT ASPECTS OF OBESITY AND RELATED DISEASES

METABOLIC SYNDROME – PREVENTION AND TREATMENT
9. 1. П. Денев, Н. Ботушанов, Д. Троев, М. Орбецова, М. Крачанова, Хр. Крачанов

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОК ОТ АРОНИЯ ПРИ ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДИАБЕТ ТИП II.P. Denev, N. Botushanov, D. Troev, M. Orbetzova, M. Kratchanova, Chr. Kratchanov

APPLICATION OF ARONIA JUICE IN THE PREVENTION AND CONTROL OF TYPE II DIABETES.


9.2. Т.Янакиева

ПРОУЧВАНЕ НА ИНДЕКСА НА ТЕЛЕСНА МАСА И СТЕПЕНТА НА РИСКА ОТ ЗАТЛЪСТЯВАНЕ ПРИ

ДЕЦА ОТ ДВЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГР. ХАСКОВО

T.Yanakieva

RESEARCH ON BODY MASS INDEX AND LEVEL OF RISK OF OBESITY IN CHILDREN OF TWO

KINDERGARTEN IN HASKOVO
9.3. Н.Чакърова, Ц. Танкова, Л. Даковска, И. Атанасова

ОЦЕНКА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК ПРИ НАРУШЕНА ГЛИКЕМИЯ НА ГЛАДНО И НАРУШЕН

ГЛЮКОЗЕН ТОЛЕРАНС

N. Chakarova, T.Tankova, L. Dakovska, I. Atanassova

CARDIOVASCULAR RISK ASSESSMENT IN IMPAIRED FASTING GLUCOSE AND IMPAIRED

GLUCOSE TOLERANCE
ТЕМА 10. КЛИНИЧНО ХРАНЕНЕ. МАЛНУТРИЦИЯ

TOPIC 10. CLINICAL NUTRITION. MALNUTRITION
10.1. А. Ничева

МАЛНУТРИЦИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТA.Nicheva

MALNUTRITION OF YOUNG CHILDREN14.00 – 15.00 ч. НАУЧЕН СИМПОЗИУМ НА ’АЛКАЛОИД’ / SYMPOSIUM OF ‘ALKALOID’

От хранене, през сърдечно-съдови рискови фактори до съвременна стратегия за превенция на исхемична болест на сърцето при метаболитен синдром”/ From nutrition via cardiovascular risk factors to contemporary strategy for prevention of coronary heart disease in metabolic syndrome


Модератори: Доц. Даниела Попова, УМБАЛ „Царица Йоанна”

Доц. Владимир Христов, МЦ „Про-Вита”

1.   „От хранителни рискови фактори до компоненти на метаболитния синдром”

Доц. Даниела Попова, УМБАЛ „Царица Йоанна”

2.   „От метаболизъм, през съдова регулация до сърдечно-съдови рискови фактори при метаболитен синдром”

Доц. Владимир Христов, МЦ „Про-Вита”

3.   „Съвременни препоръки за медикаментозно лечение на повишеното артериално налягане и атерогенната дислипидемия при пациенти с метаболитен синдром”

Д-р Борислав Георгиев, НКБ

15.00 - 17.00 ч. ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ / FIRM PRESENTATIONS

Модератори : проф.д-р Б.Попов,дмн, доц.д-р Д.Попова,дм
Фирмени презентации на ДАНОН / DANONE
1. д-р К.Траев

„Публично-частни партньорства в борбата с детското затлъстяване - опитът на Данон”

Детайли относно програмата "Активни и здрави" - успешна публично-частна инициатива в

борбата със затлъстяването и ниското ниво на спортна активност сред българските деца с

участието на ФДБ, Данон, известни спортни личности, НЦООЗ, УХТ-Пловдив и т.н.

2. д-р К.Траев

„Ролята на млечно-киселите продукти в здравословното хранене в детска възраст”

Представяне на новата продуктова гама на Данон - здравословни продукти,

съобразени с препоръките на НЦООЗ и наредба 37 за здравословно хранене в училищата
3. Фирмена презентация на КЕНДИ Фарма / KENDY

‘Пробитиците – приложение в съвременната медицинска практика’


4. Фирмена презентация на UNILEVER

"Новото поколение маргарини за мазане"


5 Фирмена презентация на СОЛЕЙ” / SOLAE

д-р Гари Менделсън/ Garry Mendelson

„Ползата от соевия протеин – изводи от последните научни проучвания”

Benefits of soy protein. Summary of recent scientific researches
6. Фирмена презентация на ДЕВИН / DEVIN

‘Диетите и водата’


7. Фирмена презентация на СБМ Интернешънъл ЕООД / SBM International Ltd

Миглена Георгиева

‘Хранителна алергия в кърмаческа възраст и приложението на ‘’ФРИЗОПЕП АС’’
8. Фирмена презентация на SANDOZ

д-р Персиан Буков

‘Дисбактериоза – повече от дисконфорт’
9. Фондация Български Национален Воден Съвет/ Bulgarian National Water Council

Виктория Стойчева

‘Български воден съвет – амбициозен проект в името на здравето’
17.00 – 17.30 ч. КАФЕ - ПАУЗА / COFFEE BREAK
СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ / SEVENTH SESSION

17.30 – 19.00 ч. (събота)
СЪВРЕМЕННИ ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ.

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ. ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ И НАПИТКИ.

NEW FOOD TECHNOLOGIES. FOOD SUPPLEMENTS.

FUNCTIONAL FOODS AND BEVERAGES
Председатели – доц. д-р Веселка Дулева,дм, доц. Габриела Маринова, дб

Секретар – д-р Светлана Кирякова

Chairmanship - Assoc.Prof.Dr. Vesselka Duleva PhD, Assoc.Prof. Gabriela Marinova PhD

Secretary –Dr. Svetlana Kiriakova
Пленарни доклади – по 20 мин.

Plenary reports- 20 min.
1. В. Дулева

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ФОРМУЛИРАНЕ НА ЗДРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ И

ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ

V. Duleva

REQUIREMENTS FOR FORMULATION OF HEALTH CLAIMS FOR FOOD SUPPLEMENTS AND

FUNCTIONAL FOODS
2. K. Пашова-Балтова, Ж Димитров, Н.Нинова, М.Михайлова, З.Уршев

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА И БИОЛОГИЧНА СТОЙНОСТ НА

МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

K. Pashova, Zh. Dimitrov, N.Ninova, M. Mychailova, Z Urshev

INNOVATIVE SOLUTIONS TO INCREASE THE NUTRITIONAL AND BILOGICAL VALUE OF MILK PRODUCTS


3. С. Иванов, С. Милева, В. Алексиева, Е. Шопов, Т. Йончева, Л. Митева, Л. Бранкова,

П. Керчев

ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ КОНСУМАЦИЯ НА НИСКОАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ – МИТ ИЛИ

РЕАЛНОСТ?

S. Ivanov, S. Mileva, V. Alexieva, E. Shopova, T. Yoncheva, L. Miteva, L. Brankova, P. Kerchev

THE POSITIVE EFFECTS OF LOW-ALCOHOLIC BEVERAGES CONSUMPTION – MYTH OR REALITY?


Научни съобщения – по 10 мин.

Scientific communications – 10 min.
4. Г. Маринова

ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ АНТИОКСИДАНТНАТА АКТИВНОСТ НА НОВИ НАШИ ПРОБИОТИЧНИ ХРАНИG. Marinova

INVESTIGATION ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF NEW PROBIOTICS FOODS

5. М. Николова

РОЛЯТА НА ВИТАМИН D – МЕЖДУ ДИСКУСИЯТА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТАM. Nikolova

THE ROLE OF VITAMIN D – BETWEEN DISCUSSION AND EVIDENCES


6. Г. Бекяров, М. Какалова, Ц. Бекярова

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА СЕЛЕНОВИЯ ДЕФИЦИТ В ХРАНАТА НА БЪЛГАРИТЕG. Bekyiarov, M. Kakalova, Ts. Bekyarova

SELENIUM DEFICIENCY IN THE DIET OF BULGARIANS AND OPPORTUNITIES FOR COMPENSATION


19.00 – 19.30 ч. ДИСКУСИЯ /DISCUSSION
20.30 ч. ГАЛА ВЕЧЕРЯ В РЕСТОРАНТ НА КОМПЛЕКСА / OFFICIAL DINNER

22 май 2011 г. (неделя)
ЗАЛА 1/ CONFERENCE ROOM 1

9.00–13.30 ч.

ОСМО ЗАСЕДАНИЕ / EIGHTH SESSION
ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ НА ХРАНЕНЕТО. ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ.

ПРЕВЕНЦИЯ НА КАРДИОВАСКУЛАРНИЯ РИСК
PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF NUTRITION. SPORT NUTRITION.

PREVENTION OF CARDIOVASCULAR RISK
Председатели : доц. Констанца Ангелова,дм, доц.Петър Атанасов

Доц.д-р Нина Гочева,дм

Секретар – д-р Росица Попова

Chairmanship – Assoc.Prof.Konstanza Angelova PhD, Assoc.Prof.Peter Atanassov, Assoc.Prof.Dr.Nina Gocheva PhD

Secretary –Dr. Rosica Popova

Пленарни доклади – по 20 мин.

Plenary reports – 20 min.
1. Ив. Хинков, К. Ангелова

НАНОТЕХНОЛОГИЯ И ЗДРАВЕН РИСКIv. Hinkov, K. Angelova

NANOTECHNOLOGY AND HEALTH RISK


2. Л. Андреева, С.Цветков, Д.Стефанова, Л.Петров, Г.Матеев, Л.Каменов, А.Басон,

Т. Джарова

ЕФЕКТИ ОТ СУПЛЕМЕНТАЦИЯ С НАТУРАЛЕН ШОКОЛАД ВЪРХУ КРЪВНО НАЛЯГАНЕ, ПУЛСОВА

ЧЕСТОТА, ЧЕРВЕНИ КРЪВНИ КЛЕТКИ, ХЕМОГЛОБИН И ХЕМАТОКРИТ В ОТГОВОР НА

СУБМАКСИМАЛНО НАТОВАРВАНЕ ПРИ ПЛУВЦИL. Andreeva, S.Tzvetkov, D. Stefanova, L. Petrov, G. Mateev, L.Kamenov, A.Basson, T. Djarova

THE EFFECTS OF DARK CHOCOLATE SUPPLEMENTATION ON BLOOD PRESSURE, HEART RATE, RED

BLOOD CELLS, HAEMOGLOBIN AND HAEMATOCRIT IN RESPONSE OF SUBMAXIMAL EXERCISE IN

MALE SWIMMERS.


3. Д. Зайкова, Л. Петров, Н. Заеков, Б. Илинова, О. Грошев, П. Йорданов, П. Атанасов

Контрол на храненето при оценка на ефект от хранителни добавки при спортисти,

занимаващи се непрофесионално с културизъм

D. Zaykova, L.Petrov, N.Zaekov, B.Ilinova, O. Groshev, P.Jordanov, P.Atanassov

CONTROL OF NUTRITION and EVALUATION OF THE EFFECT OF dietary supplements for

NON-PROFESSIONAL bodybuilders
Научни съобщения – по 10 мин

Scientific communications – 10 min.
4. Р.Попова

ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНА МАСА – ДИАГНОСТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИR.Popova

BODY MASS INDEX – DIAGNOSTIC VALUE AT DIFFERENT AGES


5. Р. Попова

КЕТОГЕННАТА ДИЕТА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЕПИЛЕПСИЯТАR. Popova

THE KETOGENIC DIET IN THE TREATMENT OF EPILEPSY


6. Д. Димитров

ХИСТАМИН И ХИСТАМИНОВА НЕПОНОСИМОСТD. Dimitrov

HISTAMINE AND HISTAMINE INTOLERANCE


10.30 – 11.00 КАФЕ - ПАУЗА / COFFEE BREAK
11.00 – 12.00 НАУЧЕН СИМПОЗИУМ НА HAPPY / SYMPOSIUM OF FIRM HAPPY

Пленарен доклад – 20 мин

Plenary report – 20 min.

7. Н.Гочева

ХРАНЕНЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ СПОРЕД РЪКОВОДСТВАТА НА

ЕВРОПЕЙСКОТО КАРДИОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В БЪЛГАРИЯ (ДАННИ ОТ

EUROASPIRE III)N. Gotcheva

NUTRITION AND PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES ACCORDING TO THE GUIDELINES OF

THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY - APPLICATION IN BULGARIA

(DATA OF EUROASPIRE III)


Научни съобщения – по 10 мин.

Scientific communications – 10 min.
8. Н.Гочева, Б. Георгиев, С. Иванов, Д. Гочев

РИСКОВ ПРОФИЛ НА БОЛНИТЕ С КОРОНАРНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО – БЪЛГАРСКА КОХОРТА НА

ПРОУЧВАНЕТО EUROASPIRE III (ПАЦИЕНТИ С ДОКАЗАНА ИБС)

N. Gotcheva, B. Georgiev, S. Ivanov, D. Gotchev

RISK PROFILE OF PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE - THE BULGARIAN COHORT OF

EUROASPIRE III-HOSPITAL ARM
9. Б.Георгиев

ПОДХОДИ В ТЕРАПИЯТА ЗА ПО-ДОБРА СЪПРИЧАСТНОСТ И ПРИДЪРЖАНЕ КЪМ ЛЕЧЕНИЕТО ПРИ

ВИСОКО-РИСКОВИ БОЛНИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИЯ РИСК

B. Georgiev

MANAGEMENT APPROACH FOR BETTER COMPLIANCE AND PERSISTENCE IN HIGH RISK PATIENTS

TO PREVENT CARDIO-VASCULAR RISK
10. Е. Стойнев

ВАРИАНТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА НЯКОИ МЕТАБОЛИТНИ НАРУШЕНИЯE. Stoynev

VARIANTS FOR MODELLING OF SOME METABOLIC DISEASES


11. Д. Найденова, Ст. Порожанова, Б. Кавалджиежа, Т. Геров, Е. Димитрова

МЯСТО НА РИБНИТЕ ПРОДУКТИ В ХРАНЕНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ЧЕРНОМОРИЕТОD. Najdenova, St. Porojanova, B. Kavaldjieva, T. Gerov, E. Dimitrova

PLACE OF FISH AND FISH PRODUCTS IN THE NUTRITION OF THE BLACK SEA COAST POPULATION


12. Н. Гочева, Б. Георгиев, С. Иванов, Д. Гочев

ЛИПИДЕН ПРОФИЛ НА ПАЦИЕНТИ С КОРОНАРНА СЪРДЕЧНА БОЛЕСТ – БЪЛГАРСКА КОХОРТА НА

EUROASPIRE III – БОЛНИЧНО РАМО

N. Gotcheva, B. Georgiev, S. Ivanov, D. Gotchev

LIPID PROFILE OF PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE - THE BULGARIAN COHORT OFEUROASPIRE III-HOSPITAL ARM
13.00 – 13.30 ч. ДИСКУСИЯ / DISCUSSION


ЗАЛА 1/ CONFERENCE ROOM 1
13.30 ч. ЗАКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА / CLOSING CEREMONY


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница