Актуални въпроси на прилагането на правото наДата26.01.2017
Размер99.27 Kb.

2
0 години

Силата на информацията
СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

и

АПИС БЪЛГАРИЯ

организират семинар на тема:

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ СЪДИЛИЩА И СЪДА НА ЕО
11 декември 2009 г. - 13.30 ч.

залата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” №7, ет.2, СофияПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИЯ: 12.30 – 13.30 ч.
ОТКРИВАНЕ: 13.30 – 13.45 ч.

Приветствие от организаторите на семинара:

Владислав СЛАВОВ– председател на Съюза на юристите в България

Васил ХРИСТОВИЧ – управител на АПИС

МОДЕРАТОР: Росен ХУБЕНОВ, директор на фондация “Институт за изследване на законодателството и правоприлагането”

ЛЕКЦИИ:

доц. Юлия ЗАХАРИЕВА: Лисабонският договор – последна ревизия в нормативната база на Европейския съюз?

гл.ас. Станислав КОСТОВ: Някои проблеми в уредбата на преюдициалните запитвания в Гражданския процесуален кодекс. Развитие на практиката на българските съдилища по преюдициалните запитвания.

ас. Боряна МУСЕВА: Приложимото право към договорите по правилата на Регламент “Рим І”

ПРЕЗЕНТАЦИИ:

Христо КОНСТАНТИНОВ, управител на Апис:

CASELEX – Практика на националните върховни съдилища и европейските юрисдикции по приложението на европейските норми.

Евро Право – информационна система за европейското законодателство и съдебна практика и връзката им с българското право
КОКТЕЙЛ за участниците

Моля да потвърдите участието си на тел.: 02/ 988 35 41, 980 48 27

Участието е безплатно. Условия за партньори и рекламодатели – на тел.: 02/ 923 98 00

Заявки се приемат до изчерпване на местата. Уведомяваме Ви, че данните за контакт с Вас могат да бъдат използвани от съорганизаторите за маркетингови цели. Следете за информация сайта на Апис www.apis.bg


И ОЩЕ ОТ АПИС:


10% отстъпка за всеки закупен нов продукт до 31 декември 2009 г.

АПИС ПРАВО

Пълните текстове на действащите нормативни актове, архив на изменените и отменени разпоредби, законопроекти с мотиви към тях, ненормативни актове и необнародвани документи на централни ведомства, богата съдебна практика

Модулът АПИС ПРАВО е предназначен за най-широк кръг потребители - държавни ведомства, търговски дружества, ко­операции и еднолични търговци, сдружения с нестопанска цел, адвокатски и нотариални кантори, консултантски и посред­нически фирми, юристи, счетоводители, бизнесмени и въобще хора, интересуващи се от действащата в страната норматив­на уредба в нейния най-актуален и удобен за ползване вид.

годишен абонамент с ежемесечна актуализация 283 лв. с ДДС
АПИС ВРЕМЕ

Модерното ефективно решение, което работи лично за Вас

Освободете се от задължението непрекъснато да следите в “Държавен вестник” дали някой от нормативните актове, с които работите, не се променя:

• “Индикаторът за промени в законодателството” следи непрекъснато всички нормативни актове, които Вие лично сте избрали за наблюдение и при промяна на който и да е от тях Вашият персонален компютър ще Ви подаде сигнал чрез мигаща икона на лентата вдясно долу на екрана.

Дори и да сте в отпуск, индикаторът ще работи за Вас.

• Възложете на АПИС ВРЕМЕ да следи вместо Вас законови­те текстове, които четете на екрана на компютъра.годишен абонамент с ежемесечна актуализация 207 лв. с ДДС
АПИС КАНТОРА

Деловодна система за адвокати и юрисконсултиАПИС КАНТОРА е най-новият продукт от информацион­ните системи на АПИС, който предлага удобна, систематична и практична организация на ежедневната дейност и делата на българския юрист със средствата на съвременните информа­ционни технологии.

годишен абонамент с ежемесечна актуализация 522 лв. с ДДС /едно работно място с до трима потребители при съвместно ползване с АПИС ВРЕМЕ/


АПИС ПРАКТИКА

Информационен модул за съдебната практика и иско­вия процес

Модулът предоставя на потребителя най-пълната и добре структурирана колекция от актовете на всички видове съди­лища в Република България, в съчетание с авторски статии и анализи, изследващи и обобщаващи съдебната практика, както и теми за исковото производство в помощ на юрисконсултите и адвокатите.

годишен абонамент с ежемесечна актуализация 213 лв. с ДДС


АПИС ПРОЦЕДУРИ

Готови решения за извършване на административни услуги, правни действия, сключване на сделки, договориАПИС ПРОЦЕДУРИ е компютърен юридически съветник с готови решения за административно-правни и технически про­цедури, обслужващи лицата и стопанските субекти, както и изчерпателно описание на гражданско-правни и търговски сдел­ки, с приложен примерен образец за всяка сделка. Продуктът съ­държа повече от 1250 експертни разработки с над 2800 бланки и формуляри, използвани ежедневно в работата на ведомства­та и фирмите, с възможност за автоматизирано попълване, както и над 1200 примерни образци на молби, заявления, пълно­мощни и други използвани в практиката документи

*годишен абонамент с ежемесечна актуализация 285 лв. с ДДС

АПИС ЕВРО ПРАВО

Информационен модул за европейското законодателство и връзката му с българското право

Информационната система АПИС ЕВРО ПРАВО предоста­вя достъп до действащите актове на правото на Европейския съюз – в сила за България от 1 януари 2007 г. – в тяхната връз­ка и взаимодействие с българското законодателство.

годишен абонамент с ежемесечна актуализация 260 лв. с ДДС

АПИС СОФИТА

Българското законодателство на английски език

Съвместният продукт на “АПИС” и “СОФИТА” обединява досегашния опит и достиженията на двете фирми, за да пред­ложи на потребителите удобна и съобразена с нуждите им въз­можност за ползване на българските законови, а така също и на международни правни актове на английски език

*годишен абонамент с ежемесечна актуализация 730 лв. с ДДС
* цените на АПИС ПРОЦЕДУРИ и АПИС СОФИТА са при съвместно ползване с АПИС ПРАВО
АПИС ГЛОБУС

Модул за чуждестранните инвеститори и за правоотношенията с международен елементАПИС ГЛОБУС предлага актуална информация на български и английски език за

• правния режим на чуждестранните инвестиции в Република България;

• регламентация на стопанската дейност на чуждестранните субекти;

• бизнес-средата за чужди и със смесено участие капитали;

• правният статут на чужденците;

• правоотношенията с международен елемент;

• административните процедури с участието на чуждестран­ни физически или юридически лица.

годишен абонамент с ежемесечна актуализация 226 лв. с ДДС


КОНСТРУКЦИИ НА „АПИС - ДИГЕСТА” ООД

Незаменим помощник при анализ и решаване на казусиКОНСТРУКЦИИ на „АПИС - ДИГЕСТА” ООД са подходящи за анализ на големи и особено трудни юридически казуси и са пред­назначени за всички, които прилагат, тълкуват и използват правото. Особено внимание се отделя на функции, подходящи за магистрати, администратори, практикуващи юристи.

годишен абонамент с ежемесечна актуализация 238 лв. с ДДС
АПИС РЕГИСТЪР +

Информационната система за лицата и фирмите

• Регистър БУЛСТАТ и Търговски регистър

• Регистър на осигурителите с брой на осигурявания персо­нал;

• неофициален раздел на “Държавен вестник”;

• данъчни регистри – фирми без съдебна и данъчна регистра­ция, списък на длъжниците;

• участия в изборите – парламентарни, президентски и мест­ни;

• указател на държавните структури;

• обществени поръчки, търгове и конкурси;

• годишни финансови отчети;

• бизнес информация за фирми – издадени разрешения и лицен­зии, регистрирани търговски марки, участия в изложения, сертификация по ISO;

• бърза справка за икономически свързани лица.годишен абонамент с ежемесечна актуализация 618 лв. с ДДС
РЕГИСТЪР МЕДИЙНО ПРИСЪСТВИЕАПИС - ГАЛЪП

Информационна система за съставяне на досиета на лица и фирми, цитирани в медиите

Съвместен продукт на АПИС и Gallup International

Съдържа:

• текстовете на статии и новини от медиите от 2004 г. на­сам;

• бързо идентифициране на търсено лице или фирма чрез клю­чови думи – характеристики на субектите, с които те са известни в публичното пространство и достъп до цялата информация за тях;

• анализиране на медийното присъствие за един или група су­бекти;

• съставяне на медийни досиета и ежедневно следене и попъл­ване на нова информация;

пълна справка за лица и фирми, както и за произволно избра­на тема.годишен абонамент с ежемесечна актуализация 376 лв. с ДДС
Повече информация за продуктите на АПИС и различните начини за обновяване ще получите на тел. 02/9239800 или на адрес: www.apis.bg
СD НАРЪЧНИЦИ ЗА МАЛКИЯ БИЗНЕС!
БОГАТА ПО СЪДЪРЖАНИЕ

ПРАВНА И ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ АПИС

НА НИСКИ ЦЕНИ  • ФИНАНСОВИ CD НАРЪЧНИЦИ: данъчно облагане на юридически и физически лица, облагане по ЗДДС, труд и работна заплата, счетоводство за малки и средни предприятия

  • ПРАВНИ CD НАРЪЧНИЦИ: всичко за трудовото право, договорите, управлението на ООД и АД, обществените поръчки и неправителствените организации

  • БРАНШОВИ CD НАРЪЧНИЦИ: норми, правила, процедури, образци на документи в строителството и недвижимите имоти


Повече информация за наръчниците на АПИС ще получите на тел. 02/9239800 или на адрес: http://cdmagazin.apis.bgПРАВНИ CD НАРЪЧНИЦИ
НАРЪЧНИК ПО ТРУДОВО ПРАВО - Нормативни актове, съдебна практика, процедури, образци и формуляри, ведомствени писма и указания, авторски коментари и анализи. Календар на работодателя.
еднократен диск 65.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)
ТРУДОВОПРАВНИ ИСКОВЕ - Исковете по Кодекса на труда – практически разяснения и коментари с примерни образци на искови молби и отговори на ответника; правна уредба и съдебна практика.
еднократно CD 24.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)
ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ - Над 150 примерни образци на най-често използваните в практиката граждански и търговски договори. Общи и специфични правила за сключването и изпълнението на сделките. Българска и европейска нормативна уредба. Статии, анализи и коментари в областта на договорното право. Практика на съдилищата.
еднократно CD 39.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)
НАРЪЧНИК ЗА ООД - Процедури с практически указания за регистрация и пререгистрация, приемане на съдружник и др. Формуляри, примерни образци, нормативна уредба, съдебна практика.
еднократно CD 24.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)
НАРЪЧНИК ЗА АД - Процедури с практически указания за регистрация и пререгистрация, приемане на съдружник и др. Формуляри, примерни образци, нормативна уредба, съдебна практика.
еднократно CD 35.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ - Процедури, образци и формуляри. Норми и съдебна практика относно учредяване, регистрация и управление на фондации, сдружения с нестопанска цел, партии, културни организации и др.
еднократно CD 19.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - Българските и европейските норми по обществените поръчки. Съдебна и арбитражна практика. Авторски коментари, процедури, примерни образци и формуляри.
еднократно CD 29.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)

Повече информация за наръчниците на АПИС ще получите на тел. 02/9239800 или на адрес: http://cdmagazin.apis.bg
БРАНШОВИ CD НАРЪЧНИЦИ
СТРОИТЕЛНИ ПРАВИЛА И НОРМИ - Български и европейски норми в строителството. Писма и указания на ДНСК и МРРБ.Съдебна практика. Коментари, процедури, актове, формуляри и примерни образци.
еднократно CD 65.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПРАВЕН НАРЪЧНИК - Вашият юридически съветник при сделки с недвижими имоти. Нормативна уредба. Писма и указания на МРРБ, ДНСК и МЗХ. Съдебна практика. Указания, процедури, коментари.Формуляри, примерни образци.
еднократно CD 65.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)

Повече информация за наръчниците на АПИС ще получите на тел. 02/9239800 или на адрес: http://cdmagazin.apis.bg


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница