Bg комисия на европейските общности брюксел, 28 2009 com(2009) 448 окончателен предварителен проект на коригиращ бюджет №9 на общия бюджет за 2009 ГДата07.12.2017
Размер184.48 Kb.


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 28.8.2009

COM(2009) 448 окончателен

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 9
НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 Г.


РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ
Раздел III — „Комисия“

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 9
НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 Г.


РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ
Раздел III — „Комисия“

Като взе предвид:  • Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 272 от него,

  • Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 177 от него,

  • Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности1, последно изменен с Регламент (EО) № 1525/2007 на Съвета2, и по-специално член 37 от него,

Европейската комисия представя на бюджетния орган предварителния проект на коригиращ бюджет № 9 на бюджета за 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение Error: Reference source not found

2. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС Error: Reference source not found

2.1. Италия: земетресение Error: Reference source not found

2.2. Финансиране Error: Reference source not found

ОБОБЩАВАЩА ТАБЛИЦА ПО ФУНКЦИИ ОТ ФИНАНСОВАТА РАМКА Error: Reference source not found

ПРОМЕНИ В РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ

Промените в разходната част на бюджета по раздели се изпращат отделно чрез системата SEI-BUD. За информация като бюджетно приложение се прилага версия на английски език на промените в разходната част на бюджета по раздели.1. Въведение

Предварителният проект на коригиращ бюджет (ППКБ) № 9 за 2009 г. включва мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за сума от 493 771 159 EUR като бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, свързани с последиците от земетресение в Италия. Предлага се съответните бюджетни кредити за плащания да бъдат преразпределени от области на политиката 05 Земеделие и развитие на селските райони, 07 Околна среда, 08 Научни изследвания и 11 Морско дело и рибарство.2. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС

2.1. Италия: земетресение

През април 2009 г. силно земетресение засегна италианския регион Абруцо, като причини смъртта на 300 души и предизвика изключително сериозни разрушения. В рамките на предвидения в член 4 от Регламент (EО) № 2012/2002 на Съвета3 десетседмичен срок италианските власти кандидатстваха за финансова помощ от фонд „Солидарност“ на ЕС във връзка със земетресението.Службите на Комисията извършиха задълбочено проучване на заявлението за помощ в съответствие с Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета, и по-специално с членове 2, 3 и 4 от него. Най-важните елементи от оценките могат да бъдат обобщени, както следва:

  1. Заявлението е представено на Комисията на 8 юни 2009 г. в рамките на десетседмичния срок след първите регистрирани щети на 6 април 2009 г.

  2. Бедствието е с природен характер. Италианските власти оцениха общите преки щети на 10 212 036 560 млн. EUR. Тази сума представлява 0,67 % от БНД на Италия и е над три пъти повече от обичайния праг за мобилизиране на фонд „Солидарност“. Анализът на службите на Комисията посочи, че използваните от Италия методи за оценка на различните категории щети са много подробни и солидни и че резултатите са правдоподобни. Оценката на общите преки щети изглежда всъщност по-скоро предпазлива.

  3. Понеже общите преки щети, изчислени на 10 212 036 560 млрд. EUR, надвишават долния праг от 3 398 млрд. EUR (т.е. 3 млрд. EUR по цени от 2002 г.), приложим за Италия за отпускане на средства от фонд „Солидарност“ за 2009 г., бедствието е определено като „голямо природно бедствие“ и по тази причина попада в основното поле на приложение на Регламент (ЕО) № 2012/2002. Общите преки щети служат за основа при изчисляването на размера на финансовата помощ. Финансовата помощ може да бъде използвана само за основни неотложни действия съгласно определеното в член 3 от регламента.

  4. Земетресението причини сериозни разрушения на основните инфраструктури, частните домове, обществените сгради, предприятията, както и на значителното културно наследство и нанесе тежки щети на населението. Засегнатите от събитието области включват цялата провинция Л'Аквила, по-голямата част от региона Абруцо и някои райони, граничещи с тях. Регионалната столица Л'Аквила бе особено тежко засегната, а най-много — историческия ѝ център, до който все още няма никакъв достъп. Според наличните данни общо около 300 000 души са пострадали от бедствието, а сред тях има 300 убити и 1500 ранени. Хиляди хора са загубили домовете си и/или частните си предприятия, а около 30 000 продължават да бъдат настанени в палаткови лагери. Други 32 000 са настанени в хотели и в частни домове по Адриатическото крайбрежие, а за около 20 000 има данни, че са се преместили в частни квартири извън региона. От проучените сгради досега за 25 % е констатирано, че са изцяло опасни. Бедствието също така сериозно навреди на социално-икономическата ситуация в целия регион, като икономическата активност намаля драстично, дори направо спря. Това важи и за дейността на местния университет, който със своите 27 000 студенти представлява значителен икономически фактор в региона. Заявлението съдържа подробен анализ на последиците от земетресението и разбивка на изчислените общи щети по сектори.

  5. Разходите за основните неотложни дейности, отговарящи на условията по член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2012/2002, се оценяват от властите на Италия на 2 004 142 174 EUR и са разбити по типове дейности. Най-голям дял от спешните действия (над 1,6 млрд. EUR) се пада на дейностите на спасителните служби, и по-специално за временно настаняване и цялостна помощ на над 65 000 души. Въз основа на информацията от италианските власти става ясно, че действителните разходи по дейностите, отговарящи на условията за финансиране, далеч надвишават размера на евентуалните отпуснати средства от фонд „Солидарност“. Типовете действия, които ще се финансират ефективно от фонда, ще бъдат определени в споразумението за прилагане.

  6. Италианските власти декларираха, че разглеждат възможностите за финансиране на част от възстановяването извън спешните операции чрез съответните оперативни програми, съфинансирани от структурните фондове.

  7. Италианските власти потвърдиха, че операциите, посочени в точка 5 по-горе, не са застраховани.

В заключение, поради изброените по-горе причини се предлага да се приеме заявлението, подадено от Италия във връзка с окачественото като „голямо бедствие“ земетресение през месец април 2009 г., и да се предложи мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“.

2.2. Финансиране

Наличният общ годишен бюджет за фонд „Солидарност“ е в размер на 1 000 млн. EUR. През 2009 г. за предишни заявления вече са заделени 121,2 млн. EUR и в наличност остават 878,8 млн. EUR.

Тъй като солидарността бе главното основание за създаването на фонда, Комисията счита, че помощта от фонда трябва да бъде прогресивна. Това означава, че в съответствие с досегашната практика делът на щетите, надвишаващ прага (0,6 % от БНД или 3 млрд. EUR по цени от 2002 г. в зависимост от това коя е по-малката сума), следва да води до по-голям интензитет на помощта в сравнение с щетите под този праг. Прилаганият преди процент за определяне на отпусканите средства при големи бедствия е 2,5 % от общите преки щети под прага за мобилизиране на фонда и 6 % от тези над прага. Методологията за изчисляване на помощта по фонд „Солидарност“ беше изложена в Годишния доклад за фонд „Солидарност“ за 2002—2003 г. и приета от Съвета и Европейския парламент.

Предлага се в този случай да се приложат същите проценти и да се отпуснат следните помощи:


(EUR)
Преки щети

Праг

Сума на база 2,5 %

Сума на база
6 %


Общ размер на
предложената помощ


Италия, земетресение в Абруцо

10 212 036 560

3 398 601 000

84 965 025

408 806 134

493 771 159


Общо

493 771 159

Този размер на компенсацията ще остави поне 25 % от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в наличност за разпределяне през последното тримесечие на годината съгласно изискването в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2012/2002.

В бележката от 18 юни 2009 г. от системата за ранно предупреждение за изпълнението на бюджета бе представено състоянието на наличността на средства към 31 май 2009 г. Съответно се предлага бюджетните кредити за плащания за 493 771 159 EUR да бъдат преразпределени от области на политиката 05 Земеделие и развитие на селските райони, 07 Околна среда, 08 Научни изследвания и 11 Морско дело и рибарство, както е посочено по-долу.05 04 02 01 Приключване на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция „Ориентиране“ — региони в обхвата на цел 1 (от 2000 до 2006 г.) – 70 110 359 EUR: Преразпределението е възможно, защото обратно на първоначалните планове няма да бъдат закривани програми през 2009 г. и наличните бюджетни кредити за плащания ще бъдат използвани само за възстановявания до 95 % от заделените суми.

06 02 06 Програма Марко Поло II – 23 000 000 EUR: В хода на бюджетната процедура за 2009 г. бюджетният орган гласува 37 млн. EUR допълнителни бюджетни кредити за плащания по този бюджетен ред. Нуждите през 2009 г. ще бъдат обаче ограничени до плащания по предварителното финансиране и тъй като през годината няма да се дължат междинни плащания, ще бъде възможно да се усвои само част от допълнителната сума чрез предварителното финансиране за 2009 г.

06 04 06 – Рамкова програма за иновации и конкурентоспособност — програма „Интелигентна енергия — Европа“ – 38 000 000 EUR: В хода на бюджетната процедура за 2009 г. бюджетният орган гласува 50 млн. EUR допълнителни бюджетни кредити за плащания по този бюджетен ред, което е почти два пъти повече от исканата сума (23 млн. EUR) в предварителния проектобюджет. Въпреки че 12 млн. EUR, представляващи 52 % от първоначалното разпределение, могат да бъдат усвоени, Комисията и бенефициерите нямат капацитета да усвоят остатъка от 38 млн. EUR през 2009 г. Съответно ще бъде възможно да се усвои само част от това увеличение през 2009 г.

06 06 01 02 Научни изследвания, свързани с енергетиката — Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ – 19 660 800 EUR: Поканата за представяне на предложения бе стартирана в началото на юли с крайна дата 15 октомври 2009 г. Предвид нужното време за оценка, подбор и договаряне на проектите, договорите се очаква да се подпишат през 2010 г. Следователно по този бюджетен ред няма да има плащания през 2009 г.

06 06 02 01 Научни изследвания, свързани с транспорта (включително аеронавтика) – 15 000 000 EUR: През 2007 г. бе направена покана за представяне на предложения, но договорите бяха подписани едва в края на 2008 г., което означава, че през 2009 г. няма да бъде възможно да се извършат по-голямата от част от междинните плащания. Освен това договорите, свързани с поканата от 2008 г., няма да бъдат подписани до края на 2009 г., което означава, че предвидените плащания по предварителното финансиране няма да бъдат извършени. Причината за закъснението във финализирането на договорите е, че преговорите с бенефициерите и за 2008, и за 2009 г. отнеха повече време от предвиденото и на практика времето, необходимо за сключване на договорите, бе по-дълго от планираното.

06 06 02 03 Съвместно предприятие SESAR – 10 000 000 EUR: SESAR се финансира също и с бюджетни кредити от EUROCONTROL. Обаче графикът за финансовата подкрепа от EUROCONTROL не бе ясен при изготвянето на бюджета за 2009 г. EUROCONTROL преведе вноската си през 2009 г., което доведе до това, че е необходима по-малка вноска от бюджета на Общността — само 13 млн. EUR в сравнение с предвидените в бюджета 23 млн. EUR.

06 06 05 02 Приключване на Шестата рамкова програма на ЕС (2003—2006 г.) – 35 000 000 EUR: Пълното изпълнение на този бюджетен ред допълнително закъсня поради забавяния в представянето на междинни доклади от бенефициерите.

07 03 07 – LIFE+ (Финансов инструмент за околната среда – 2007-2013 г.) – 110 000 000 EUR: В хода на бюджетната процедура за 2009 г. бюджетният орган увеличи бюджетните кредити за LIFE+, както в бюджетни кредити за поети задължения (+ 29,3 млн. EUR), така и в бюджетни кредити за плащания (+ 131 млн. EUR ). Комисията прилага режим на плащания по отношение на безвъзмездните средства по LIFE+, който се основава на изискванията на правното основание относно организирането на годишна покана за представяне на предложения за проекти. Като се вземе предвид многогодишната продължителност на проектите, този режим на плащания води до плащане на 40 % от поетото задължение (свързано с тази покана за представяне на предложения) в годината на подписването му, на 30 %, когато е достигнато достатъчно ниво на изразходване (обикновено между първата и третата година след подписването), и на 30 % след оценка на окончателния доклад (от три до шест или повече години след подписване). Поради тази причина гласуваното увеличение на бюджетните кредити за плащания не може да бъде изпълнено през 2009 г. Този факт бе съобщен на бюджетния орган при изготвянето на писмото за приложимостта (ноември 2008 г.) и отново в обосновката на дейността 07 03, която придружаваше предварителния проектобюджет за 2010 г.

08 02 01 Сътрудничество — Здравеопазване – 25 000 000 EUR: Поради закъснения в процедурите за поемане на задължения плащанията по предварителното финансиране, предвидени за 2009 г., бяха отложени за 2010 г. Графикът за осъществяване на поканата за представяне на предложения за РП7 — Здравеопазване за 2009 г. бе леко изместен, тъй като одобрението на работната програма за 2009 г. „Сътрудничество — Здравеопазване“ бе отложено за края на август 2008 г. В действителност в началото на 2008 г. при подготовката на ППБ 2009 г. беше предвидено одобрението на работната програма за 2009 г. да приключи в края на юни 2008 г. Изместването на публикуването на работната програма с два месеца предизвика закъснение в датата на публикуване и на приключване на поканата за представяне на предложения (декември 2008 г., а не октомври, както беше предвидено). Вследствие на това закъсня първоначално предвиденият график за оценката, общите поети задължения, преговорите, поетите задължения, подписването на договорите и накрая предварителното финансиране. Поради тази причина по-малко конкретни поети задължения ще бъдат изпълнени през 2009 г. и следователно по-малко предварително финансиране ще бъде отпуснато през 2009 г. (остатъкът ще бъде отложен за 2010 финансова година). Предвид това могат да се отпуснат бюджетни кредити за плащания.

08 07 02 Сътрудничество — Транспорт — Съвместно предприятие „Чисто небе“ – 22 000 000 EUR: Оперативният бюджет за 2009 г. ще бъде изпълнен чрез два различни типа договори: 1) споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за членове — едногодишни договори с предварително финансиране от 80 % през самата година и 20 % през следващата година, и 2) споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за партньори — сключвани след покани за представяне на предложения и с график за осъществяване, обхващащ няколко години. Поканата за представяне на предложения ще бъде стартирана през третото или четвъртото тримесечие на 2009 г., което означава, че по нея няма да има плащания за 2009 г. Това означава, че единствените бюджетни кредити за поети задължения, вписани в този оперативен ред, които са предвидени за 2009 г., произтичат от неизпълнените поети задължения (RAL) за 2008 г. и от предварителното финансиране на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства за членове. Бюджетът за 2009 г. бе изготвен на 26 май 2009 г. преди годишния план за изпълнение на „Чисто небе“. Тъй като според приетия план вноската от бюджета на Общността е по-малка от първоначално предвидената, могат да бъдат преразпределени около 22 млн. EUR.

08 10 01 Идеи – 45 000 000 EUR: 2009 е първата година от програмата „Идеи“, за която се дължат междинни плащания. Въз основа на първите заявления за възстановяване на разходи първоначалните оценки бяха намалени. Освен това закъснението в оценките ще доведе до по-късно подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства. Поради това размерът на бюджетните кредити, необходими за плащания по предварителното финансиране, също е намален. Като цяло това води до очаквано намаление от 45 млн. EUR.

11 06 01 Приключване на Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) — цел 1 (2000—2006 г.) – 16 000 000 EUR и 11 06 04 Приключване на Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) — области извън цел 1 (2000—2006 г.) – 65 000 000 EUR: Налични са бюджетни кредити за плащания в размер на 81 млн. EUR за програмния период 2000—2006 г., защото за редица оперативни програми плащанията, които могат да се извършат преди окончателното приключване, достигнаха тавана си. Този таван бе достигнат по-рано от предвиденото, тъй като държавите-членки подадоха през 2008 г. искания за плащане, по-високи от очакваното, които бяха покрити чрез прехвърляне, което позволи известен брой плащания, предвидени за 2009 г., да бъдат извършени през 2008 г.

ОБОБЩАВАЩА ТАБЛИЦА ПО ФУНКЦИИ ОТ ФИНАНСОВАТА РАМКА

Финансова рамка
Функция/подфункция


Финансова рамка за 2009 г.

Бюджет за 2009 г.

(включително КБ 1—5 и ППКБ 6—8)

ППКБ 9/2009

Бюджет за 2009 г.

(включително КБ 1—5 и ППКБ 6—9)
БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

1. УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ

1а. Конкурентоспособност за растеж и заетост

13 272 000 000
13 768 997 000

11 100 585 513
-232 660 800

13 768 997 000

10 867 924 713

1б. Кохезия за растеж и заетост

48 428 000 000
48 426 884 669

34 963 348 78948 426 884 669

34 963 348 789

Общо

61 700 000 000
62 195 881 669

46 063 934 302
-232 660 800

62 195 881 669

45 831 273 502

Марж44 118 331


4 118 331
2. ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

От които разходи, свързани с пазара, и преки плащания

46 679 000 000
41 180 696 325

41 083 823 32541 180 696 325

41 083 823 325

Общо

57 639 000 000
56 770 777 011

52 566 129 680
-261 110 359

56 770 777 011

52 305 019 321

Марж868 222 989


868 222 989
3. ГРАЖДАНСТВО, СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

3а. Свобода, сигурност и правосъдие

872 000 000
866 225 000

617 440 000866 225 000

617 440 000

3б. Гражданство

651 000 000
772 125 542

800 122 542

493 771 159

493 771 159

1 265 896 701

1 293 893 701

Общо

1 523 000 000
1 638 350 542

1 417 562 542

493 771 159

493 771 159

2 132 121 701

1 911 333 701

Марж55 812 000


5 812 000
4. ЕС — ФАКТОР ОТ СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ6

7 440 000 000
8 103 930 360

8 324 169 1588 103 930 360

8 324 169 158

Марж-419 930 360


-419 930 360
5. АДМИНИСТРАЦИЯ7

7 699 000 000
7 700 730 900

7 700 730 9007 700 730 900

7 700 730 900

Марж76 269 100


76 269 100
6. КОМПЕНСАЦИИ

210 000 000
209 112 912

209 112 912209 112 912

209 112 912

Марж887 088


887 088
ОБЩО

136 211 000 000

121 934 000 000

136 618 783 394

116 281 639 494

493 771 159

0

137 112 554 553

116 281 639 494

Марж535 379 148

6 095 523 048535 379 148

6 589 294 207
1OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

2OВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9.

3Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3).

4Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) не е включен в изчисляването на маржа по функция 1a.

5Сумата за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е вписана над съответните функции съгласно предвиденото в Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (ОВ С 139, 14.6.2006 г.).

6Маржът за 2009 г. за функция 4 не отчита бюджетните кредити, свързани с Резерва за неотложна помощ, или мобилизирането на Инструмента за гъвкавост.

7За изчисляване на маржа под тавана за функция 5 е взета предвид бележка под линия (1) от финансовата рамка за 2007—2013 г. за сума в размер на 78 млн. EUR за вноските на персонала по пенсионната схема.

BG BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница