Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчкаДата04.08.2018
Размер222.69 Kb.
00699-2011-0005

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", бул. "Джеймс Баучер" № 51, ет. 18, За: Биляна Драгомирова-Динкова, България 1407, София, Тел.: 02 9624948, E-mail: bilyana.dragomirova@dprao.bg, Факс: 02 9625078

Общ адрес на възлагащия орган: www.dprao.bg.Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Управление на радиоактивни отпадъциВъзложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАII.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на работно облекло и лични предпазни средства" - по позиции

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: СП "РАО-Козлодуй", гр. Козлодуй СП "ИЕ-Козлодуй", гр. Козлодуй СП "ПХРАО-Нови хан, с. Нови хан
Код NUTS:

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Поръчката включва две групи: 1. Лични предпазни средства с 32 самостоятелно обособени позиции; 2. Работно облекло, разделено в 4 групи с общо 22 самостоятелно обособени позиции.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18000000, 18100000, 18800000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Обувни изделия

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:За една или повече обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

73 387 броя общо по всички позиции

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаСрок на изпълнение в месеци

12
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участника следва да представи парична гаранция за участие в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева), внесена по сметка BG59KORP92201012953001, BIC: KORPBGSF при Корпоративна Търговска Банка АД – София, за участие в открита процедура с предмет: " Доставка на работно облекло и лични предпазни средства” или неотменима безусловна банкова гаранция за същата стойност със срок на валидност 30 дни по-голям от този на предложението. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 /три/ % от стойността на договора, със срок на валиднаст 30 дни по-голям от този на договора, която се освобождава след изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Съгласно документацията

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Комисията за оценка и класиране на офертите, отстранява участник, който: - наличие на обстоятелства по чл.69 от ЗОП; - не е представил някой от посочените документи в т.2.3 от Указанията за подготовка на офертата; - не може да участва в процедурата за възлегане на обществена поръчка, поради наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП; - е представил оферта която не отговаря на условието по т. 2.6 от Указанията за подготовка на офертата;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Доказателства за търговска репутация на участника, съгласно чл.50, ал.1, 2 и 3 от ЗОП.


Минимални изисквания:

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: - Доказателства за техническа възможност и квалификация на участника, съгласно чл. 51, ал.1 от ЗОП; - Референции; - Декларация за съответствие.
Минимални изисквания:

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услугиРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Показатели, посочени в документацията

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 06.07.2011 г.  Час: 16:00Платими документи

ДА

Цена

120 BGN

Условия и начин на плащане

Внесената сума от 120 лв. (с ДДС) по сметка BG59KORP92201012953001, BIC: KORPBGSF при Корпоративна Търговска Банка АД – София, получаване на адрес: гр.София, бул. Дж. Баучер №51, ет.18, офис 1805

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

13.07.2011 г.  16:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертитеДата: 14.07.2011 г.  Час: 11:00

Място

гр. София, бул. "Джеймс Баучер" № 51, ет.18Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.06.2011 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Каска ударозащитна

1) Кратко описание

Каска ударозащитна с възможност за окомплектоване с подбрадник, шумозаглушителни наушници и лицев щит, околожка с шест-точково закрепване, до 440 V, БДС EN 397:2002

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18143000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Предпазна екипировка

3) Количество или обем

195 бр.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Каска ударо- и електрозащитна до 1000 V

1) Кратко описание

Каска ударо- и електрозащитна с възможност за окомплектоване с подбрадник, шумозаглушителни наушници и лицев щит, околожка с шест-точково закрепване, до 1000 V БДС EN 397:2002

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18143000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Предпазна екипировка

3) Количество или обем

17

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Външни антифони за каска

1) Кратко описание

БДС EN 352-3:2002

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18143000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Предпазна екипировка

3) Количество или обем

14

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование Очила - ударо и прахозащитни

1) Кратко описание

БДС EN 166:2003

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18143000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Предпазна екипировка

3) Количество или обем

90

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 / Наименование Очила "закрит тип"

1) Кратко описание

Очила "закрит тип", срещу агресивни вещества и UV защита за заваряване БДС EN 166:2003

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18143000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Предпазна екипировка

3) Количество или обем

54

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 / Наименование Полумаска прахо и газозащитна "ФИЛТРИРАЩ ТИП"

1) Кратко описание

Полумаска прахо и газозащитна "ФИЛТРИРАЩ ТИП" с едно гнездо в комплект с по 4 бр. Филтри Р3 БДС EN 140:2003 или еквивалент БДС EN 14387:2004+A1:2008 или еквивалент

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18143000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Предпазна екипировка

3) Количество или обем

18

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 / Наименование Целолицева маска

1) Кратко описание

Целолицева маска комбинирана прахо и газозащитна "ФИЛТРИРАЩ ТИП", филтър А2В2Е3К2Р3, с едно гнездо в комплект по 4 бр. Комбинирани филтри БДС EN 136:2002 или еквивалент БДС EN 14387:2004+A1:2008 или еквивалент

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18143000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Предпазна екипировка

3) Количество или обем

45

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 / Наименование Ръкавици с 5 пръста - топлоизолиращи

1) Кратко описание

Ръкавици с 5 пръста, топлоизолиращи, противопретриващи, противопробождащи, противозамърсяващи, плетено безшевно трико, топени в латекс, ластичен маншет БДС EN 388:2006 БДС EN 511:2006

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18141000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Работни ръкавици

3) Количество или обем

500

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 / Наименование Ръкавици с 5 пръста за химическа защита

1) Кратко описание

Ръкавици с 5 пръста, дълги 36 cm за химическа защита от агресивни вещества (киселини, основи, разтворители, лакове, лепила и масла) БДС EN 374

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18141000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Работни ръкавици

3) Количество или обем

800

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 / Наименование Ръкавици с 5 пръста , дълги диелектрични

1) Кратко описание

Ръкавици с 5 пръста , дълги диелектрични до 20 кV БДС EN 60903:2003):2004 Клас 0.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18141000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Работни ръкавици

3) Количество или обем

12

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 / Наименование Ръкавици за заварчици

1) Кратко описание

Ръкавици от телешки велур с памучна подплата, топлозащитни, EN 420, EN 407е, дължина 35 см, топлоустойчиви

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18141000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Работни ръкавици

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 / Наименование Ръкавици докерски от велур и плат

1) Кратко описание

Ръкавици с 5 пръста и длани от велур, с гръб от плат за защита от претриване при работа БДС EN 388, EN 420

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18141000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Работни ръкавици

3) Количество или обем

100

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 / Наименование Боти (Цели обувки)

1) Кратко описание

Боти (Цели обувки) огне-искрозащитни (за заварчици) БДС EN ISO 20347:2005

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18800000, 18832000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Обувни изделия
Специални обувки

3) Количество или обем

7

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 / Наименование Бахили

1) Кратко описание

Бахили медицински

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18143000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Предпазна екипировка

3) Количество или обем

60

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 / Наименование Ръкавици латекс

1) Кратко описание

Латексови ръкавици за еднократна употреба

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18141000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Работни ръкавици

3) Количество или обем

18 000

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 / Наименование Прахова маска (респиратор)

1) Кратко описание

Прахова маска (респиратор) с клапан и с вертикално сгъване. Клас FFР EN149

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18143000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Предпазна екипировка

3) Количество или обем

6 500

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 / Наименование Ръкавици домакински

1) Кратко описание

Ръкавици домакински дълги

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18141000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Работни ръкавици

3) Количество или обем

400

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 / Наименование Защитна престилка

1) Кратко описание

Престилка от PVC Размер: 0.90/1.20, бяла . За защита от пръски агресивни течности, прах, въздушни течения.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18143000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Предпазна екипировка

3) Количество или обем

90

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 / Наименование Гащеризон защитен

1) Кратко описание

Импрегниран гащеризон, защитен, с качулка. С пристягане на китките и глезените. Защита срещу течности и аерозоли, слабо концентрирани неорганични химикали, прах и изпарения. Антистатични свойства.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18110000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Работно облекло

3) Количество или обем

120

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 / Наименование Галоши бели

1) Кратко описание

EN 347 Цвят: БЯЛ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18800000, 18810000, 18816000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Обувни изделия
Обувки, с изключение на спортни или предпазни
Галоши

3) Количество или обем

100

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 / Наименование Галоши червени

1) Кратко описание

EN 347 Цвят: ЧЕРВЕН

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18800000, 18810000, 18816000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Обувни изделия
Обувки, с изключение на спортни или предпазни
Галоши

3) Количество или обем

150

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22 / Наименование Галоши зелени

1) Кратко описание

EN 347 Цвят: ЗЕЛЕН

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18800000, 18810000, 18816000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Обувни изделия
Обувки, с изключение на спортни или предпазни
Галоши

3) Количество или обем

165

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 / Наименование Щит лицев ударозащитен

1) Кратко описание

Поликарбонатен, прозрачен щит, c околожка и надчелник, EN 166

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи

3) Количество или обем

31

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 / Наименование Ръкавици с 1 пръст

1) Кратко описание

Ръкавици с 1 пръст, топлоизолиращи, студозащитни, противопретриващи от брезент - изцяло с подплата

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18141000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Работни ръкавици

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 / Наименование Предпазен колан за работа на височина

1) Кратко описание

Позициониращ колан с два D-образни пръстена и комфортна подложка на гърба; EN 358

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

3) Количество или обем

15

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26 / Наименование Алпинистки столчета

1) Кратко описание

Алпинистки столчета

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

3) Количество или обем

4

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 27 / Наименование Огнезащитни престилки

1) Кратко описание

Огнезащитни престилки

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18143000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Предпазна екипировка

3) Количество или обем

5

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28 / Наименование Алпинистки осигурителни въжета

1) Кратко описание

Алпинистки осигурителни въжета 10, 15 и 20 метра

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

3) Количество или обем

20

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29 / Наименование Диелектрично килимче

1) Кратко описание

Диелектрично електротехническо килимче до 20 кV

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18400000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Дрехи със специално предназначение и аксесоари

3) Количество или обем

1

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30 / Наименование Противопожарни одеяла

1) Кратко описание

По размер

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

3) Количество или обем

20

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 31 / Наименование Пожарогасители, преносими (За заваряване)

1) Кратко описание

6 кг. СО2 3 кг.-прахови

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44000000, 44400000, 44480000, 44482000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)


Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули
Различно оборудване за защита от пожари
Устройства за защита от пожари

3) Количество или обем

6

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 32 / Наименование Предпазни щитове срещу -лъчи

1) Кратко описание

Прозрачни предпазни щитове срещу -лъчи от поликарбонат или плексиглас

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18143000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Предпазна екипировка

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 33 / Наименование Костюм: яке и полугащеризон

1) Кратко описание

Костюм: яке и полугащеризон, студо-влаго-прахозащитен, противозамърсяващ - по Спецификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18110000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Работно облекло

3) Количество или обем

180

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 34 / Наименование Полушуба (шуба)

1) Кратко описание

Полушуба (шуба) студо-влаго-защитна , противозамърсяващ - по Спецификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18110000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Работно облекло

3) Количество или обем

120

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 35 / Наименование Елек

1) Кратко описание

Елек противозамърсяващ, студо-влаго-прахозащитен - по Спецификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18110000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Работно облекло

3) Количество или обем

58

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 36 / Наименование Лятна шапка

1) Кратко описание

Шапка с козирка, тип „бейзболна”, 100%памук, зелена с фирмен знак

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18400000, 18440000, 18444000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Дрехи със специално предназначение и аксесоари
Шапкарски изделия
Предпазни шапки

3) Количество или обем

50

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 37 / Наименование Зимна шапка

1) Кратко описание

Шапка с козирка, тип „бейзболна” с ватирани наушници, от промазан плат, зелена с фирмен знак

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18400000, 18440000, 18444000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Дрехи със специално предназначение и аксесоари
Шапкарски изделия
Предпазни шапки

3) Количество или обем

50

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 38 / Наименование Чорапи - зимни

1) Кратко описание

Чорапи - топли, зимни, изработени от ватирана материя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18300000, 18310000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Облекла
Долни дрехи

3) Количество или обем

100

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 39 / Наименование Костюм: куртка и панталон противозамърсяващ, бял

1) Кратко описание

по Спецификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18110000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Работно облекло

3) Количество или обем

20

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 40 / Наименование Костюм - куртка и полугащиризон противозамърсяващ, прахозащитен (дочен)

1) Кратко описание

по Спецификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18110000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Работно облекло

3) Количество или обем

190

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 41 / Наименование Обувки половинки

1) Кратко описание

Обувки половинки противозамърсяващи противохлъзгащи, мъжки, дамски БДС EN ISO 20346:2005

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18800000, 18830000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Обувни изделия
Предпазни обувки

3) Количество или обем

250

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 42 / Наименование Ботуши прахо- и водозащитни

1) Кратко описание

Ботуши от РVС с акрилова подплата, дълж. 38 см.р грайферно ходило;Размер: 40-47; EN 347

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18800000, 18830000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Обувни изделия
Предпазни обувки

3) Количество или обем

20

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 43 / Наименование Обувки половинки

1) Кратко описание

Обувки половинки, противохлъзгащи киселинно-алкало-маслозащитни, мъжки, дамски, комфортни, черни, без метални части, с олекотено композитно бомбе (от Fiberplast) издържащо на удар при енергия 200 J, масло-, киселиноустойчиви. Размери 35 - 48, EN 345 и EN 344 СЕ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18800000, 18830000, 18831000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Обувни изделия
Предпазни обувки
Обувки със защитно метално бомбе

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 44 / Наименование Защитни ботуши

1) Кратко описание

Защитни ботуши срещу агресивни хим.в-ва, радиоактивни аерозоли и прахове , масло и киселинно устойчиви, антистатична и противохлъзгаща грайферна подметка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18800000, 18830000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Обувни изделия
Предпазни обувки

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 45 / Наименование Боти- противозамърсяващи

1) Кратко описание

Боти- противозамърсяващи, противохлъзгащи, студо-киселинно-алкало-маслозащитни, мъжки, дамски БДС EN ISO 20347:2005

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18800000, 18830000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Обувни изделия
Предпазни обувки

3) Количество или обем

147

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 46 / Наименование Диелектрични боти

1) Кратко описание

Диелектрични боти до 20кV EN1149

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18800000, 18830000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Обувни изделия
Предпазни обувки

3) Количество или обем

1

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 47 / Наименование Гащеризон

1) Кратко описание

Специално облекло за работа в контролираната зона - по Спецификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18110000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Работно облекло

3) Количество или обем

1 800

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 48 / Наименование Бонета

1) Кратко описание

Специално облекло за работа в контролираната зона - по Спецификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

3) Количество или обем

1 800

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 49 / Наименование Фанелка с дълъг ръкав

1) Кратко описание

Работно бельо - по Спецификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

3) Количество или обем

620

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 50 / Наименование Фанелка с къс ръкав

1) Кратко описание

Работно бельо - по Спецификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

3) Количество или обем

900

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 51 / Наименование Гащи с дълъг крачол

1) Кратко описание

Работно бельо - по Спецификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

3) Количество или обем

700

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 52 / Наименование Гащи с къс крачол

1) Кратко описание

Работно бельо - по Спецификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

3) Количество или обем

600

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 53 / Наименование Чорапи

1) Кратко описание

Работно бельо - по Спецификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

3) Количество или обем

8 200

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 54 / Наименование Ръкавици - памук

1) Кратко описание

по Спецификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18000000, 18100000, 18140000, 18141000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Аксесоари за работни дрехи
Работни ръкавици

3) Количество или обем30 000

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 12


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница