Bİngo gel описание на продукта: Течен препарат за ръчно миене на чинииДата09.01.2018
Размер69.12 Kb.
И
НФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Дата на издаване: 21.08.2008

Дата на редакция:011.ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ХИМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
Име на продукта:

BİNGO GEL
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: Течен препарат за ръчно миене на чинии
Производител:

"Хайат Кимия Санаи " А.Ш.

Махир Из.Джадеси No 25

Алтунизаде , Истанбул, Турция

Телефон: +90 216 55 44 000

E-mail: sales@hayat.com.tr


Вносител:

Хайат България Кемикъл ООД

Гр.Варна ЗПЗ

Телефон, Телефон за спешни случаи: +359 (52) 501717

Факс: +359 (52) 503571

Контакт:

sales@hayatbg.com


2. ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

ВЪЗМОЖНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО (Остри и хронични симптоми):

Поглъщане: Може да причини временно стомашно-чревно раздразнение. Може да доведе до гадене, повръщане и диария.

Контакт с очите: Може да причини леко, временно раздразнение.

Контакт с кожата: Леко зачервяване може да се появи по ръцете и предмишниците, ако лицето има анамнеза за кожна алергична реакция. След повтарящ се и продължителен контакт с човешката кожа може да се развият дерматит и чувствителност на кожата.

Абсорбция от кожата: Систематично токсични концентрации най-вероятно няма да се абсорбират през кожата при хората.

Вдишване: Няма известни.


Специфични рискове за човека и околната среда в съответствие с 67/548/EC:

Символи за опасност: Няма

Стандартни изрази относно безопасността (S-фрази):

S2 Да се пази от достъп на деца.

S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.Стандартни израази относно риска (R-фрази): Няма

3. СЪСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ


CAS НОМЕР

ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ

EINECS НОМЕР

КОНЦЕНТРАЦИЯ

ГРАНИЦИ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ВЕЩЕСТВОТО

68411-30-3

Бензенсулфонова киселина, C10-13алкил производни. Натриева сол

270-115-0

15-30 %

Няма определени

68891-38-3

Натриев лаурил етер сулфат

-

5-15 %

Няма определени

1310-73-2

Натриев хидроокис

215-185-5

5-15%

Няма определени

102-71-6

Триетаноламин

203-049-8

<5%

Няма определени

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Необозначените съставки не се считат за опасни съгласно федералния стандарт за обявяване на опасностите (29CFR 1910.1200).4. ПЪРВА ПОМОЩ

КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Незабавно изплакнете очите с много вода в продължение на поне 15 минути като държите клепачите отворени. Своевременно потърсете лекарска помощ.

КОНТАКТ С КОЖАТА: Свалете замърсените дрехи. Измийте добре със сапун и вода. Потърсете медицинска помощ, ако раздразнението продължи. Изперете дрехите преди да ги облечете отново.

ПОГЛЪЩАНЕ: Пийте вода или мляко, за да разредите погълнатия продукт. Предизвикайте повръщане само ако такъв съвет Ви е даден от лекар или центъра за контрол на отравянията. Незабавно се свържете с местния център за контрол на отравянията или с лекар.

ВДИШВАНЕ: Не е необходимо лечение.

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ: Няма известна

ДОЛНА ГРАНИЦА НА ИЗБУХВАНЕ: Няма известна

ГОРНА ГРАНИЦА НА ИЗБУХВАНЕ: Няма известна

СРЕДСТВА ЗА ПОТУШАВАНЕ НА ПОЖАР: Въглероден двуокис, вода или сухи химикали.

СПЕЦИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ: Не се изискват специални процедури.

НЕОБИЧАЙНИ ОПАСНОСТИ ОТ ПОЖАР/ ЕКСПЛОЗИЯ: Няма известни.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Няма6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЕН РАЗЛИВ

Покрийте с инертен абсорбиращ материал и изхвърлете в контейнера за боклук. Повърхността, върху която има разлят продукт, може да бъде хлъзгава. Изплакнете с обилно количество вода.7. ОБРАБОТКА И СКЛАДИРАНЕ

Съхранявайте в затворен контейнер на хладно, сухо и добре проветриво място.

Кутиите и торбите на всички продукти, произведени от Hayat Chemical Ind. Co. са направени от влакна, които са 100% рециклируеми, като в производството им се използва 80% отпадъчна хартия.

8. КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕТО НА ВЛИЯНИЕТО НА ПРОДУКТА/ ЛИЧНА ЗАЩИТА

ОБЩИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ: Избягвайте контакт с очите и кожата.

ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО: Препоръчва се използването на предпазни очила и защитни ръкавици.

ВЕНТИЛАЦИЯ: Локален смукателен вентилатор: Не се изисква при нормалното потребление.

Специална вентилация: Няма; Механична (Обща): Достатъчна е вентилация за общо/ нормално разреждане на въздуха

Друга: Няма

ДРУГО ЗАЩИТНО ОБОРУДВАНЕ: Не се изисква за нормалната употреба.

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА:

ТОЧКА НА КИПЕНЕ (F): 212 градуса Фаренхайт/ 100 градуса Целзий

РАЗТВОРИМОСТ ВЪВ ВОДА: Напълно разтворим
ТОЧКА НА СТАПЯНЕ: -
ВИСКОЗИТЕТ: -
ФОРМА И МИРИС: Цветно вещество и мирис на парфюм
10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ
СТАБИЛНОСТ: Нормално стабилен.
РАЗЛАГАНЕ: Не е определено.
НЕСЪВМЕСТИМОСТ: Няма известна несъвместимост.
ОПАСНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ: Няма да се появи.
11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Този продукт е химически препарат съгласно значението, определено в закона за химикалите. Продуктът не трябва да бъде класифициран като вреден въз основа на наличните данни и токсикологичната оценка.12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Данни от изпитването за екотоксичност: Няма налични данни

Разпространение и поведение в околната среда: Няма налични данни

Първично разграждане:

Сурфактантите, съдържащи се в продукта са обикновено поне 90% биоразградими.Пълно биологично разграждане:

Лесно разградими и бързо разградими. Всички органични вещества, съдържащи се в този продукт,

постигат > 60% BOD/COD или освобождаване на СO2, или разграждане до > 70% DOC при тестовете за

разграждане. Достигнати за пределните стойности за "лесно разграждане" (напр. по OECD Метод 301 ).

GHS: Не е категоризиран

ПАВ съдържащи се в този продукт отговорят на критериите за биоразградимост определени от Регламент (ЕС) № 648/2004 относно детергентите.

Метод: Анекс ІІІ, част А

.
13. ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ПРОДУКТА

При всички методи на изхвърляне трябва да се спазват всички федерални, регионални и местни закони и наредби (свържете се с местните или държавни агенции по околната среда за конкретните правила). Не изхвърляйте в канализацията, във водоизточници или върху почвата.
14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
Код за точно наименование на пратката според DOT: ZZZ

Точно наименование на пратката според DOT: Не се изисква за този тип транспорт

Код за точно наименование на пратката според IMO: ZZZ

Точно наименование на пратката според IMO: Не се изисква за този тип транспорт

Код за точно наименование на пратката според IATA: ZZZ

Точно наименование на пратката според IATA: Не се изисква за този тип транспорт

Код за точно наименование на пратката според AFI: ZZZ

Точно наименование на пратката според AFI: Не се изисква за този тип транспорт

Допълнителна транспортна информация: Не се изисква за този тип транспорт

15. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Символи за опасност: Няма

Стандартни изрази относно безопасността (S-фрази):

S2 Да се пази от достъп на деца.

S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.Стандартни израази относно риска (R-фрази): Няма
ОБРАБОТКА И СКЛАДИРАНЕ: Съхранявайте в затворен контейнер на сухо място.

Кутиите и торбите на всички продукти, произведени от Hayat Chemical Ind. Co. са направени от влакна, които са 100% рециклируеми, като в производството им се използва 80% отпадъчна хартия.

ВНИМАНИЕ: Задължително прочетете инструкциите за употреба.

Не използвайте за почистване на ръцете, лицето, тялото и хранителни продукти.

Да се пази от деца.
16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Класификация на опасностите: Здраве: 0 4 = Изключителна

според Хаят Запалимост: 0 3 = Висока

Реактивност: 0 2 = Средна

Специална опасност: Няма 1 = Лека


ИЗГОТВЕН ОТ: ХАЯТ КЕМИКЪЛ, ТУРЦИЯ


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница