Целодневна детска градина “европейчета”Дата09.01.2018
Размер66.26 Kb.
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА “ЕВРОПЕЙЧЕТА”

гр.Враца 3000, ул. “ Полк.Кетхудов “ №14,

тел. 0884 308 937 е-mail: cdg16@abv.bg

СТАТУТ

на работилница за родители

„Светът на детето”

Враца, 2013 г.

І. Теоретична обосновка.
Развитието на децата се осъществява под влиянието на огромно количество от постоянно променящи се вътрешни и външни фактори. Условията за възпитание и отглеждане на деца се променят бързо - изискванията към родителите – също. Влияние върху детето оказват не само преднамерените педагогически въздействия, но и всички особености в поведението на родителите.

Разглеждайки родителите като партньори, съвременната европейска образователна стратегия издига тезата за демократично участие на семейството в образованието чрез ново сътрудничество с родителите. Базисните постановки за усъвършенстване на европейското образователно пространство се конкретизират в овладяване на редица ключови компетенции. Отнесени към проблематиката на взаимоотношенията „родители -деца”, те се изразяват в следните приоритети на семейното възпитание:Приоритетна цел на развитието в предучилищното детство е изграждане основите на култура на поведение. Диференцирането и се изразява в следните основни задачи на семейното възпитание:

 • Създаване на условия и предпоставки за въвеждане и ориентиране на детето в средата, солидарност с ценностите на семейството.

 • Първоначално овладяване на моралните и правни норми на обществото – знания, умения и отношение за адекватно социално поведение.

 • Приобщаване към националните и общочовешки ценности.

 • Изграждане на хуманно отношение и алтруизъм към другите хора.

 • Стимулиране на индивидуалността и творчеството в опознаването на света.

 • Развитие на познавателните способности и самосъзнанието.

 • Създаване на условия за правилно физическо и здравно-хигиенно развитие.

 • Изграждане на позитивно отношение към знанията.

Формирането на интелекта предполага проблематизация на детското реално и игрово битие, в която провокирането на качествата активност, инициативност и самостоятелност се предпоставя от:

  • висок емоционален заряд на сътрудничество с родителите, взаимодействие и равнопоставенос;

  • откриване на връзки и зависимости между предметите и явленията чрез въпроси, догадки и предположения;

  • стимулиране на стремежа към самодейност, експериментиране, откривателство и творчество.

В плана на личностния просперитет на детето акцентът трябва да се поставя върху социалните, семейните и престижните характеристики в поведението му. Тази позиция ориентира сътрудничеството „родител – дете” към емоционални и „делови” компоненти, предполагащи обмен на познания, възможности и поведение от гледна точка на изявата на собствените личностни качества.

Сътрудничеството между образователните институции и семейството трябва да цели: • разширяване и систематизиране формите на взаимодействие между учители и родители;

 • утвърждаване на неформални стратегии и нетрадиционни форми на сътрудничество между детската градина и семейството;

 • извеждане на понятия, свързани с проблематиката на взаимодействието „детска градина – семейство”;

 • усвояване умения за формулиране на проблеми, анализ на възможностите и перспективите за решаването им, търсене и откриване на адекватни решения за преодоляването им.

Базирайки се на тези теоретични постановки ЦДГ „Европейчета” реши да предостави нова възможност на родителите – да участват в редовни сесии на открита към детската градина работилница за родители

„ Светът на детето”.

В работилницата родителите ще имат възможност, в присъствието на специалисти / психолози и педагози / да споделят своя опит, тревоги, да натрупват знания и да развиват своите умения за общуване с децата. Използвайки терминологията на педагогическата и психологическа теория, работилницата за родители ще представлява съвременна форма за споделяне, учене и подкрепа и ще води към натрупване – израстване – развиване – моделиране и отговорност на родителството.ІІ. Стратегически цели:


 • Да се осигури подкрепяща среда, в която родителите спокойно да споделят своите знания, опит, тревоги и притеснения, свързани с отглеждането, общуването и възпитанието на своите деца.

 • Да се осигури присъствието на компетентни специалисти, които да стимулират родителите да обменят идеи относно това как възприемат родителството, да опознаят по-добре себе си като родители, своите деца и техните послания, да научат за нови начини и технологии за общуване с децата.


 • Да се постигне подобряване на тристранния диалог /родител-дете-педагог / по посока на синхронизиране на очаквания, постижения и възможности за реализиране.

 • Да се осигури възможност за сътрудничество между учители и родители по посока осигуряване на психолого-педагогическа подкрепа на децата.

 • Да се повишат педагогическите компетенции на учителите за психологическите особености на съвременното дете и начините за общуване с него.

ІІІ. Организация и участници.
1. Работилница за родители „Светът на детето” стартира като съвместна инициатива на ЦДГ „Европейчета” и СОУ „Хр. Ботев” – Враца като част от План за приемственост между детската градина и училището.

2. Работилницата ще се провежда като безплатна /за родителите/ съвременна форма за квалификация и ще работи в периода септември – май в централната сграда на детската градина.

3. Темите ще бъдат предварително оповестявани, така че родителите и учителите ще имат възможност да избират. Когато към определена тема има интерес, тя ще продължава до тогава, докато има желаещи, в рамките на същия или следващ месец.

4. Записването за съответната тема ще става не по-късно от пет дни преди датата на съответната сесия на работилницата.

5. Участието в работилницата ще става на доброволен принцип, като участниците във всяка сесия не могат да бъдат повече от петнадесет при спазване на съотношение 2 – 3 – 10 / психолози – учители – родители.

6. По време на сесиите на родителите ще бъде предоставена възможност да работят в големи и малки групи, ще се провеждат тренинги, интерактивни упражнения и дискусии по зададената тема.

7. Участници в работилницата могат да бъдат родители на деца, посещаващи детската градина, бъдещи родители, учители от ЦДГ „Европейчета”, които са заявили участието си в съответната сесия.
8. Модератори на заниманията ще бъдат специалисти – психолози от СОУ „Христо Ботев”.

9. Участниците имат право на достъп до помощна литература, печатни и електронни материали.
Мама, татко и аз!

ІV. Продължителност и устойчивост.
Работилницата ще се провежда ежегодно в рамките на учебната година, като темите се повтарят с цел да се обхванат и родителите на новопостъпващите деца. В случай, че децата бъдат записани в СОУ „Христо Ботев” и проявяват интерес, могат да продължат участието си в сесиите.

3. Работното време на работилницата е всеки четвъртък от 17.30 ч. до 19.00 ч., като нова тема стартира само в последния четвъртък от месеца.

4. Графикът с темите се обявяват в началото на всеки месец.

5. Заявки за участие се правят при главния учител с попълване на бланка по образец.

При засилен интерес и необходимост темите и честотата на сесиите могат да се увеличат.

Материалите от проведените сесии ще бъдат организирани в картотека и могат да бъдат обогатявани за следващо използване от педагози и родители.Работилницата ще продължи да съществува докато има заявен интерес от родители и учители.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница