Ценово предложениеДата11.01.2018
Размер46.34 Kb.
Образец № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от.....................................................................................................(пълно наименование и адрес на управление на участника)

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП с предмет: “Съвместни познавателни и спортни дейности на деца от различни етноси” в 135 СОУ "Ян Амос Коменски” за нуждите на проект BG05M2OP001-3.002-0115 с наименование: „Заедно ще успеем II”, съгласно договор № ДО3-246/24.08.2016г, сключен между Министерство на образованието и науката и 135 СУ „Ян Амос Коменски”- гр. София за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, приоритетни оси 2 и 3, финансирана от Европейски съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове “

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 2, т.2от ЗОП с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение.След като се запознахме с документацията за участие и при съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, с настоящата ценова оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

  1. Дейност № 1: Провеждане на двудневна екскурзия до гр. Трявна и гр.Велико Търново”.Наименование на разхода

Мярка

Брой

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

1

Провеждане на двудневна екскурзия до гр. Трявна и гр.Велико Търново за 200 ученика, 16 учители и медицинска сестра.

Разходи за хранене, застраховки и туристическа програма

брой

217Разходи за транспорт

Брой групи

5Общо разходи по т. 1


  1. Дейност № 2: Провеждане на „Зелено” училище”Наименование на разхода

Мярка

Брой

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

1

Организиране на „зелено училище” за 200 ученика, 16 учители и медицинска сестра. Продължителност – 5 дни, 4 пълни хранодни (пансиона).

Разходи за хранене, нощувки, застраховки, туристическа програма

Брой

868Разходи за транспорт

Брой групи

5Общо разходи по т. 1
Дейност № 3: Провеждане през лятото на 10 дневно „Синьо училище” на морe.Наименование на разхода

Мярка

Брой

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

1

Организиране на „синьо училище” за 150, придружени от 16 учители, ръководител на лагера, ръководител културно-масова дейност, медицинска сестра и спасител, разпределени в 4 туристически групи. Продължителност – 10 дни, 9 пълни хранодни (пансиона).

Разходи за хранене и нощувки

Брой

1530Разходи за транспорт

Брой групи

4Общо разходи


  1. За изпълнение на предмета на обществената поръчка, така, както е определен обхватът й в документацията за участие, предлагаме следната обща цена по трите дейности (Дейност №1, №2 и №3) без начислен ДДС и с начислен ДДС:

………………............ (……………….. лева и ………… стотинки) лева без начислен ДДС и ………………............ (……………….. лева и ………… стотинки) лева с начислен ДДС.

  1. При така предложената от нас цена сме включили всички разходи, свързани с изпълнението на обществената поръчка в описания вид и обхват съобразно техническото ни предложение.

  2. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията, техническата спецификация по обществената поръчка и нормативните изисквания.

Име и фамилия:
Длъжност:
Подпис и печат на упълномощено лице:
Наименование на участника:
Дата:
Забележки:

  1. При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

  2. Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница