Данни катедра: Физика на полупроводницитестраница4/4
Дата22.07.2016
Размер0.49 Mb.
1   2   3   4

(2.3.6) Финансиране от договори от средства на ВУ

Възложител

Ръководител

Колектив

Период

Тема

Финансиране

1

Фонд “Научни изследвания на СУ “Св. Климент Охридски”

Е.Трифонова

Е.Трифонова, Л. Хитова,

С. Ценева,

С. Лазарова,

С. Тодорова15.06.2001 – 15.06.2002

Разпределение на микротвърдостта в стъпаловидни А3В 5-епитаксиални структури

232 лв

Относителни дялове на финансиране от договори с външни възложители от страната и чужбинакатедра

брой

Общ брой

%

ФП

14

18

78
Относителен дял на финансиране от средства на ВУ (бюджетни и други собствени приходи)катедра

брой

Общ брой

%

ФП

4

18

22

(3.2.2)


Относителен дял на хабилитираните преподаватели на ОТД от научно-преподавателския състав на ВУ

катедра

брой

Общ брой

%

ФП

5

7

71

Средна възраст на хабилитираните преподаватели от научно-преподавателския състав на ВУ, в т.ч. на преподавателите на ОТДкатедра

Сума възраст

брой

Средна възраст

ФП

307

5

61

Относителен дял на доктори на науките на ОТД от хабилитирания научно-преподавателски съставкатедра

брой

Общ брой

%

ФП

2

5

40

(3.2.4)


Съотношение на обучаващи се докторанти спрямо броя на хабилитираните преподаватели във ВУ (средно през последните 5 години)

катедра

Брой докторанти

Брой прeподаватели

Отношение

ФП

1

7

0,14

Съотношение на успешно завършилите докторантура спрямо броя на обучаваните докторанти през последните 5 годиникатедра

Брой защитили докторанти

Общ брой докторанти

Отношение

(3.3.1) Учебни лаборатории

Име

стая

Работни места

площ

Ръководител

Преподаватели

Брой обучавани студенти

1

Технология на

полупроводникови прибориA104

6

48

доц. д-р Станислав Кръстев Лилов

доц.д-р Станислав Кръстев Лилов,

доц. д-р Светла Крумова Евтимова70

2

Технология на полупроводникови материали

А106

3

24

доц. д-р Станислав Кръстев Лилов

доц.д-р Станислав Кръстев Лилов,

доц. д-р Светла Крумова Евтимова70

3

Физика на

полупроводникови прибориА108

7

24

доц д-р Светла Крумова Евтимова

доц д-р Светла Евтимова

120

4

Физикохимия на

оптоелектронни материалиА110

6

24

доц. д-р Станислав Кръстев Лилов

доц.д-р Станислав Кръстев Лилов,

доц. д-р Светла Крумова Евтимова90

5

Физика на полупроводниците

и диелектрицитеА120

8

24

доц. д-р Светла Крумова Евтимова

доц. д-р Светла Евтимова

проф дфзн Борис Арнаудов130

6

Активни оптоелектронни

прибори


А122

6

24

доц. д-р Светла Крумова Евтимова

доц. д-р Светла Евтимова

проф. дфзн Борис Арнаудов150

7

Полупроводникови лазери – характеристики

302

ЛФТП


4

18

проф. дфзн Борис Георгиев Арнаудов

проф. дфзн Борис Арнаудов

20

8.

Повърхностна обработка на полупроводникови

кристали


201

ЛФТП


4

36

проф. дфзн Борис Георгиев Арнаудов

проф. дфзн Борис Арнаудов

доц. д-р Светла Евтимова10

(3.3.1) Научни лаборатории

име

стая

Работни места

площ

Ръководител

Апаратура

1

Технология на полупроводникови

материалиА106

2

24

доц. д-р Станислав Кръстев Лилов

Лабораторна апаратура за израстване на кристали (високотемпературна пещ, мощен трансформатор, помпи за преден (2DS-30) и висок (HVPO-500) вакуум, вакууметри (mgt-406, ВИТ-1А), система за охлаждане); Микротвърдомер – ПМТ-3

2

Нанобариерни полупроводникови структури

ЛФТП

211


212

213


6

54

проф. дфн Ангел Сашев Попов

Елитаксиална апаратура и апаратура за

изследване на епитаксиални слоеве,

двоен спектрометър SPEX1403,

лазери ILA 120, ILA 1903

Течна епитаксия и контакти

319

ЛФТП


5

18

доц. д-р Светла Крумова Евтимова

Апаратура за течна епитаксия на GaAs

Апаратура за сплавни контакти4

Полупроводникови лазери - характеристики

302

ЛФТП


4

18

проф Борис Георгиев Арнаудов

Апаратура за спектрални и мощностни характеристики на полупроводникови лазери

5

Електрични и фотоелектрични измервания

А216

3

24

доц. д-р Светла Крумова Евтимова


Апаратура за измерване на електрична проводимост и ефект на Хол, Спектрометър ИСП51

6

Фурие спектроскопия

Б6

2

21

проф. дфзн Деян Боянов Кушев

(до 1.10.2003 г)

доц. д-р Нели Николова Желева


Фурие спектрометър Bomem DA3

(3.3.1)


Аудиторна и лабораторна площ за учебна заетост в кв.м. на 1 студент (средно приравнен брой)

катедра

площ

Брой студенти

Отношение

ФП

222

660

0,34

Брой работни места за аудиторна и лабораторна работа на 100 студенти (средно приравнен брой)катедра

Брой места

Брой студенти

Отношение на 100 студенти

ФП

44

660

6.66

Лабораторна площ за изследователска дейност в кв.м на 1 преподавател на ОТДкатедра

Обща площ

Брой преподаватели

Отношение

ФП

159

22

7.2

Характеристика на друга специфична учебна база: Катедра “Физика на полупроводниците” е тясно интегрирана в учебно и научно отношение с Лабораторията по физика и техника на полупроводниците (ЛФТП), като част от Учебния център по високи технологии. Преподаватели от Катедрата са ръководители на научни лаборатории в ЛФТП, в които се извършва както научна, така и учебна дейност със студенти от трите степени на обучение (бакалаври, магистри, докторанти).


(3.4.2)

Относителен дял на преподавателите във ВУ, участвали в национални проектикатедра

Брой преподаватели,

участвали в проектиОбщ брой

преподавателиОтношение

ФП

4

9

0,44

Относителен дял на преподавателите във ВУ, участвали в международни проектикатедра

Брой преподаватели,

участвали в проектиОбщ брой

преподавателиОтношение

ФП

6

9

0.67

(3.4.3)


Брой творчески командировки и специализации в чужбина на 1 преподавател

катедра

Брой командировки

и специализацииОбщ брой

преподавателиОтношение

ФП

9

7

1.3

Относителен дял на студенти (бакалаври и магистри), обучаващи се по европейските програми за обмен на студентикатедра

Брой студенти,

Обучаващи се в програмиОбщ брой

студенти


Отношение
Относителен дял на докторанти, обучаващи се по съвместни проекти с чуждестранни университети и организациикатедра

Брой студенти,

участващи в проектиОбщ брой

студенти


ОтношениеДвустранни договори

Години

Тема

Ръководител

Колектив

С университет “Аристотел”

Солун, Гърция2001-2005

Числено моделиране на електронните състояния и електронен транспорт в полупроводници


проф дфзн Борис Георгиев Арнаудов

проф. дфзн Борис Арнаудов, доц. д-р И. Янчев, доц. д-р С. Евтимова, проф. А. Анагностопулос, доц. О. Валасиадес.

С университет “Аристотел”

Солун, Гърция2001-2005

Анализ на хетероструктури и поликристални материали (както и А3В5, А4В4 и А4В6 материали) с използване на оптични методи и методи на сканираща и трансмисионна електронна микроскопия.

проф. дфзн. Ангел Сашев Попов

проф. дфзн. Ангел. Попов, доц. д-р С. Лилов, проф. Т. Каракостас, доц. К. Камбас и доц. Ф. Комнину.

С университет “Аристотел”

Солун, Гърциядо 2003

Анализ на свойствата на свободни токови носители и дефекти в полупроводниците чрез оптични методи и електронна микроскопия

проф. дфзн Деян Боянов Кушев

проф. дфзн Деян Кушев, доц. д-р Нели Желева, Дж. Стоименос, Д. Шапкас

Бълг.-гръцко научно-технологично сътрудничество

1999-2001

Идентификация на съкровища от Византийския период-икони:Влияние на Византия върху технологията на българските икони

проф. дфзн Деян Боянов Кушев

доц.Стефка Ангелова (ИФ)проф. дфзн Деян Кушев, доц. д-р Стефка Ангелова, доц. д-р Нели Желева, К. Параскевопулос


Бълг.-гръцко научно-технологично сътрудничество

1999-2001

Развитие на преки методи и моделиращи техники за контрол на качеството и количесствено определяне на физическите свойства на многослойни системи

проф. дфзн Деян Боянов Кушев

проф. дфзн Деян Кушев, доц. д-р Нели Желева, Д. Шапкас
Каталог: archive -> akreditacia 2005 -> katedri
katedri -> Данни катедра: Радиофизика и електроника (рфе)
katedri -> Данни катедра: Ядрена техника и ядрена енергетика (ятяе)
katedri -> 1 6 Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите
katedri -> Данни катедра: Обща физика
katedri -> 1 6 Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите
katedri -> 1 6 Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите
katedri -> Метеорология и геофизика
katedri -> Данни катедра: Лаборатория по лазерна техника (ллт)
katedri -> Данни катедра: квантова електроника (КЕ)
katedri -> 1 6 Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница