Декларация по чл. 3 Ал. 7, Чл. 3В Ал. 1, Ал. 2, Ал. 3 От зспззДата30.10.2017
Размер13.68 Kb.
Обр. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ. 3 АЛ. 7, ЧЛ. 3В АЛ. 1, АЛ. 2, АЛ. 3 ОТ ЗСПЗЗ

Долуподписаният/ата:(име, презиме, фамилия)


ЕГН


гражданство

постоянен адрес

притежаващ/а документ за самоличност

издаден на _______________________г. от


  1. На основание по чл. 3в, ал.1 от ЗСПЗЗ ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  • пребивавам в Република България повече от 5 години. (вярното се подчертава)

  • съм се установил в Република България повече от 5 години. (вярното се подчертава)

  1. На основание по чл. 3в, ал.3 от ЗСПЗЗ ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка) покупко-продажба на право на собственост върху земеделска земя

по нотариален акт № _______, том ______, дело № _______, рег. № _______/_________
имат следния произход:

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ДЕКЛАРАТОР:
_________________ __________________________________________________________________ /подпис/ /трите имена/

__.__. 20__г.Гр. _______________


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница