bg/legislation/biodiversity
  Наредба №8 от 12 декември 2003 Г. За реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от приложение
  Наредба №6 от 23 октомври 2003 Г. За минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни
  Наредба №2 от 18 декември 2006 Г. За условията и реда за създаването и функционирането на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие
  Наредба №5 от 1 август 2003 Г. За условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове
  Наредба №2 от 20 януари 2004 Г. За правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения
  Наредба №14 от 27 октомври 2005 Г. За условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни
files/file/Nature/Biodiversity/NCBP/NSBR_2014
  Проекто-план за действие за келереров центрантус
bg/legislation/biodiversity
  Наредба №5 от 19 юли 2004 Г. За изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
e107_files/downloads
  Закон за биологичното разнообразие
files/file/Nature/Biodiversity/NCBP/NSBR_2014
  За люспесто изтравниче (Asplenium lepidum C. Presl) 2013 г. Враца
files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/palni tekstove konv
  "ïðèëåïè" îçíà÷àâà åâðîïåéñêèòå ïîïóëàöèè íà chiroptera (Rhinolophidae è Vespertilionidae), êîèòî ñå ñðåùàò â Åâðîïà è íååâðîïåéñêèòå äúðæàâè â ðåãèîíà
files/file/Nature/Biodiversity/Protected_specie/Action_Plans/AP_PLANTS/PD2015
  Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед № рд – 493/26. 06. 2014 г. На министъра на околната среда и водите
main/structure/biodiv
  Отчет за 2009 г. Годишен отчет за 2009 Г
files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii
  Многостранни споразумения с участието на република българия в областта на опазване на околната среда
files/file/Nature/Biodiversity/Obrazci na zaqvleniq/CITES
  Import notification
wp-content/uploads/filebase/Nature/Biodiversity/Protected_specie/Action_Plans/AP_PLANTS/PD2015
  Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед № рд – 991/23. 12. 2014 г. На министъра на околната среда и водите
wp-content/uploads/filebase/Nature/Biodiversity/NCBP/NSBR_2014
  Проекто-план за действие за разпростряно (Алпийско) плюскавиче
wp-content/uploads/filebase/Nature/Biodiversity/NCBP/NSBR_2014/Gr_4
  Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед: / … г. На министъра на околната среда
wp-content/uploads/filebase/Nature/Biodiversity/NCBP/HCBP2013
  Съдържание стр
bg/legislation/biodiversity
  Наредба №4 от 8 юли 2003 Г. За условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата
dobrogea/biodiversity/International_Conservation_Conventions
  Международни конвенции за защитата на природата
dobrogea/biodiversity/Biodiversity_and_protected_territories
  Защитени територии в България
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Direktivi
  Директива на съвета 89/370/еио от 8 юни 1989 година
dobrogea/biodiversity/Biodiversity_and_protected_territories
  Интересни видове в българия (от гледна точка на биоразнообразието)
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/NCBP/HCBP4122012
  Утвърден със заповед: / … г. На министъра на околната среда
  Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед: / … г. На министъра на околната среда
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/NCBP/NSBR_2014
  За люспесто изтравниче (Asplenium lepidum C. Presl) 2013 г. Враца
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Protected_specie/Action_Plans/AP_PLANTS/PD2015
  Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед № рд – 493/26. 06. 2014 г. На министъра на околната среда и водите
bg/legislation/biodiversity
  Наредба №2 от 18 декември 2006 Г. За условията и реда за създаването и функционирането на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Tatiana
  Регистър на помещенията за работа с генетично модифицирани организми (гмо) в контролирани условия, съгласно чл. 27 (1)от закона за гмо
static/media/ups/tiny/file/Nature/Biodiversity/NCBP/НСБР2017
  Проект план за действие за опазването на червеногушата гъска (branta ruficollis) в българия за периода 2017 – 2026
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/palni tekstove konv
  Конвенция за биологичното разнообразие
dobrogea/biodiversity/Biodiversity_and_protected_territories
  Биоразнообразие и защитени територии какво е биоразнообразието – нива, как се създава и поддържа, къде се намира, как се губи, заплахи и др
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Kalina/Zapovedi_ka4_2015
  Приложение към т. 1 на Заповед № рд – 89 / 01. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Konvencii
  Многостранни споразумения с участието на република българия в областта на опазване на околната среда министерство на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/palni tekstove konv
  "ïðèëåïè" îçíà÷àâà åâðîïåéñêèòå ïîïóëàöèè íà chiroptera (Rhinolophidae è Vespertilionidae), êîèòî ñå ñðåùàò â Åâðîïà è íååâðîïåéñêèòå äúðæàâè â ðåãèîíà
static/media/ups/tiny/file/Nature/Biodiversity/NCBP/НСБР2017
  Проект план за действие за опазването на червеногушата гъска (branta ruficollis) в българия за периода 2017 – 2026
  Проект план за действие за опазване на белоглавия лешояд (gyps fulvus)
static/media/ups/tiny/file/Nature/Biodiversity/Direktivi
  Директива на съвета 89/370/еио от 8 юни 1989 година
wp-content/uploads/filebase/Nature/Biodiversity/NCBP/NSBR_2014
  За люспесто изтравниче (Asplenium lepidum C. Presl) 2013 г. Враца
bg/legislation/biodiversity
  Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Protected_specie/Action_Plans/AP_PLANTS/PD2015
  Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед № рд – 493/26. 06. 2014 г. На министъра на околната среда и водите
wp-content/uploads/filebase/Nature/Biodiversity/Obrazci na zaqvleniq/GMO
  И форма B2 нформация за реципиентния организъм1
wp-content/uploads/filebase/Nature/Biodiversity/NCBP/NSBR_2014
  Проекто-план за действие за разпростряно (Алпийско) плюскавиче
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/NCBP/NSBR_2014
  Проекто-план за действие за келереров центрантус
wp-content/uploads/filebase/Nature/Biodiversity/Tatiana
  Инструкция за организацията и реда за извършване на контрол от структурите на Министерство на околната среда и водите върху работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия и освобождаването им в околната среда
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Tatiana
  Регистър на помещенията за работа с генетично модифицирани организми (гмо) в контролирани условия, съгласно чл. 27 (1)от закона за гмо
wp-content/uploads/filebase/Nature/Biodiversity/Protected_specie/Action_Plans/AP_PLANTS/PD2015
  Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед № рд – 991/23. 12. 2014 г. На министъра на околната среда и водите
directory legislation biodiversity  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница