До есо еад мер монтана гр. Монтана 3400Дата23.12.2017
Размер131.06 Kb.
РАЗДЕЛ V. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА
(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

ЕСО ЕАД МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал.Стамболийски”, №45

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпитване на електрозащитни средства.


От ...........................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ..........................................................................,(улица, град, община)

..................................................................................................................................,

представлявано от ............... .................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти ................................................................

...................................................................................................................................,

адрес за съобщения ..............................................................................................,

ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,
Разплащателна сметка:

BIC:................................................;

IBAN: ........ ..................;

банка:.............................................;

град/клон/офис:..............................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с Вашите изисквания от изпратената ни покана Ваш №....................., с настоящото Ви представяме нашата първоначална оферта за участие в договарянето в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: Изпитване на електрозащитни средства използвани в обектите на МЕР Монтана, както следва:

Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно приложеното техническо предложение.


Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е съгласно приложеното ценово предложение.

С подаване на настоящата първоначална оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.


Запознати сме с условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок, при подписването на който ще Ви представим:

1. гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на договора в една от следните форми:
парична сума внесена в касата на МЕР Монтана на адрес: гр.Монтана,

ул."Александър Стамболийски" № 45, или по банкова сметка на МЕР Монтана

IBAN: BG67TTBB94001526649879

BIC: TTBBBG22

SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК

ОФИС МОНТАНА

адрес: бул. „3-ти март” № 37, гр. Монтана 3400,
банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.
2. Документи от съответните компетентни органи, изискуеми съгласно чл. 47, ал.10 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 от ЗОП.
Забележка: Не се изисква представяне на тези от документите по чл. 47, ал. 10, които се отнасят за обстоятелства, вписани в търговския регистър. Ако е посочен Единен идентификационен код /ЕИК/, не се изисква доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:


  1. Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 11 от ЗОП

  2. Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 12 от ЗОП, удостоверяваща приемане условията на проекта на договор.

  3. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (попълва се когато е приложимо);

  4. Техническо предложение.

  5. Ценово предложение.


Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

РАЗДЕЛ VІ. ОБРАЗЦИ НА документи, неразделна част от ПЪРВОНАЧАЛНАта ОФЕРТА:

(Попълват се на фирмена бланка на участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата............................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта № ...................................., издадена на .......................................

от .............................................................– гр............................................................................,

адрес:..........................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на.....................................................................................................................

(посочете длъжността)

на................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)


кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Изпитване на електрозащитни средства”


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В предложената цена е спазено изискването за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки, и условията на труд..


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:...............................(подпис и печат)
Органите, от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд са Националната агенция по приходите, Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.
Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП „Минимална цена на труд“ е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата............................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта № ...................................., издадена на .......................................

от .............................................................– гр............................................................................,

адрес:..........................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на.....................................................................................................................

(посочете длъжността)

на................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)


кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Изпитване на електрозащитни средства”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за участие в процедурата.

Дата: ДЕКЛАРАТОР: .................................(подпис и печат)

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

ЕСО ЕАД МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал.Стамболийски”, №45
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпитване на електрозащитни средства използвани в обектите на МЕР Монтана.


От ................................................................................................................................

(наименование на участника)
представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

І. Условия за изпълнение на услугата:

1. Срок за изпитване на всяка една партида електрозащитни средства: .................. (не повече от 7 кал.дни) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по т.3.1. от Техническите изисквания, неразделна част от документацията за изпълнение на поръчката:

2.Срок за изпълнение на поръчката:12 (дванадесет) месеца след влизане на договора в сила.

3. Място за изпълнение на поръчката - .........................................................................................../лабораторията с която разполага кандидата за изпитване на електрозащитните средства/

Загубени или повредени ЛПС по време на процеса на изпитание, констатирани с приемо-предавателни протоколи ще бъдат за наша сметка и ще се възстановят на МЕР Монтана.ІІ. Технически спецификации

1.Изпитванто ще се извършва, съгласно сроковете, нормите и методите посочени в НАРЕДБА № 22 от 8.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация, както и съгласно указанията на производителите.

2.След извършване на изпитването на всяка една партида ще издаваме протокол относно резултатите от извършените изпитвания, както и сертификат за контрол на изпитаните електрозащитни средсва.

3.Изпитаните електрозащитни средства ще бъдат маркирани, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 22 от 8.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация

Като неразделна част от настоящото техническо приложение прилагаме следните документи:

Заверено копие на Сертификата - Заповедта за акредитация за изпитване на електрозащитни средства по НАРЕДБА № 22 от 08.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация, преведени на български език.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

....................................................................(длъжност на представляващия участника)


Д Е К Л А Р А Ц И Я
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)
Долуподписаният/ -ата..............................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)


притежаващ/а лична карта № ......................................., издадена на ....................................

от ................................................................– гр .........................................................................,

адрес:..........................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на.....................................................................................................................

(посочете длъжността)

на...............................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изпитване на електрозащитни средства


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
В представената от мен оферта в част: ........................................................................

(посочва се коя част/части от офертата)

има конфиденциален характер по отношение на ..............................................информация(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.)

и същата не следва да се разкрива от възложителя.


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност

по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:.................................

(подпис)

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

ЕСО ЕАД МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал.Стамболийски”, №45
ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпитване на електрозащитни средства” използвани в обектите на МЕР Монтана.


От ....................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е............................. (.................словом ...........) лева, без ДДС.

2. Единичните и общите цени, за отделните видове работи, с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката и формирани на база посочените по-долу параметри, са дадени в следната ценова таблица:
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
по

ред

Описание на електрозащитните средства

Кол-во

Мярка

Ед.цена

/лв.без ДДС/Обща цена /лв.без ДДС/

1

Диелектрични ръкавици

77

чифт2

Диелектрични боти

52

чифт3

Диелектрични галоши

14

чифт4

Изолиращи оперативни щанги 110кV, 20кV и 10кV

49

бр.5

Указатели за напрежение 400, 220, 110 и 20 кV

90

бр.6

Изолационни щанги за поставяне на преносими заземления 400, 220, 110 и 20кV

145

бр.7

Изолиращи щанги за замяна на предпазители 20 кV

3

бр.


ОБЩА СТОЙНОСТ /ЛВ БЕЗ ДДС/1:


при несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.
Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

образец за банкова гаранция за изпълнение на договор
До

ЕСО ЕАД МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал.Стамболийски”, №45

Известени сме, че нашият Клиент, (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № / г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 

Подпис и печат,(БАНКА)
Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!1 Общата стойност се получава от сбора на произведенията на прогнозното количество по единичната цена за съответния вид дейност и служи само за класация на Кандидатите.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница