Доклад за дейността на „ випом ад гр. Видин за първо тримесечие на 2009 годинаДата22.10.2017
Размер275.23 Kb.
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

ВИПОМ” АД гр.ВидинЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН


31 МАРТ 2009 г.
Обща информация

Фирмено наименование „Випом”АД

Предмет на дейност –Производство на помпи, помпени агрегати и резервни части

Директори:

Гошо Цанков Георгиев-Изп.Директор

Регистриран офис: гр.Видин ,ул.Цар Иван Асен II ,№ 9Правни консултанти – адвокат Рени Христова ДлъгнековаОбслужваща банка-ИА Банк АД клон ВидинОдитор- гр. София „ЕЙЧ ЕЛ БИ България „ ООД

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО , като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

С оглед обстоятелството, че „Випом” АД публично дружество отговорностите на ръководството са големи. Акциите на дружеството са публично предлагани и това задължава ръководството да изготвя проспекти за публичното предлагане на акциите и да спазва стриктно счетоводните и финансови изисквания.
Информация, относно възнагражденията на управителните органи - Съвет на директорите със сключени договори за управление и контрол:

През първо тримесечие на 2009 година начислените разходи за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите по договори за управление и контрол, възлиза на 5424.56 лева. В това възнаграждение са включени и осигуровките за периода . Възнаграждението на Изпълнителния директор е включено във възнаграждението на Съвета на директорите.


Учредяване на дружеството

„ Випом „ АД е акционерно дружество съгласно Търговския закон със седалище и адрес на управление както следва :

Гр. Видин

Ул. Цар Иван Асен II № 9

Тел./094/60-90-25

Факс /094/60-90-21

„Випом” АД е вписано във Видински окръжен съд , фирменно дело 228/97г.том IV пар.№ 127,ст.74 рег.1 по описа на Видински окръжен съд .С решение № 405/13.11.2002 г на Видинския окръжен съд „Випом” АД е вписан като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други елементи на ценните книжа, водени от ДКЦК на основание чл.18, ал.1 от ЗППЦК,

С решение № 990/06.12.2005 г. се прави промяна в СД и вписване на нов Изпълнителен Директор.

С решение №739/12.09.2007г.се вписа промяна в Съвета на директорите .

Описание на дейността

„Випом „АД е акционерно дружество със седалище гр. Видин и адрес на управление гр. Видин ул. Цар Иван Асен II № 9 . Предмет на дейност на “Випом” АД – производство на помпи, помпени модули,стационарни станции и комплектни обекти, търговска дейност в страната и чужбина.

Фирмата е с дългогодишен опит в своята дейност . Наложила се твърдо на нашия и чуждия пазар .

Дейността на „ Випом” АД включва групи продукти , както следва: помпи , помпени агрегати , резервни части за тях , както и услуги по ремонт и въстановяване на изброените артикули .

Дружеството има традиционно много добри позиции на пазарите в Русия , ОНД, Украйна , Македония .
Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите от финансовият отчет .

На 13.03.2008 година е приет и одобрен годишен отчет за финансовото състояние на дружеството за 2007година .

На 25.04.2008 година е регистриран междинен отчет за финансовото състояние на дружеството за първо тримесечие на 2008година .

На 25.07.2008година е регистриран междинен отчет за финансовото състояние на дружеството за второ тримесечие на 2008година .

На 24.07.2008г . е обявено общо събрание на акционерите на дружеството .

На 25.10.2008г. е регистриран междинен отчет за финансовото състояние на дружеството за трето тримесечие на 2008г.

На 13.03.2009г е приет и одобрен годишен финансов отчет за финансовото състояние на дружеството за 2008година .

Не е регистрирано влияние от никакви фактори върху резултатите от финансовите отчети на дружеството, който да се дължат на цитираните с натрупване от началото на годината важни събития.

“Випом” АД е реализирало приходи от продажби в размер на 1940 хил. лева за първо тримесечие на 2009година . Дружеството запазва устойчив темп на приходите от продажби във всички основни сектори на дейността си.

Натрупаната през 2009година печалба на дружеството е в размер на 53 хил. лева .Собственост и структура на управление


Към 31.12.2007 г. акционерният капитал е 299 120 лева;

- разпределен в 299 120 брои акции с номинална стойност 1 лев всяка една;- разпределението на акционерният капитал към 31.12.2008 година е както следва:Акционери

Брой

Относителен

по ред

Акции

дял в %

1

Общо физически лица

28711

9.5%

2

Общо юридически лица

270762

90.5%

 

ОБЩО Капитал

299120

100 %

Структура на основния капитал на дружеството през 2009 година .Акционер

31.03.2009 г.
Брой акции

Стойност

Платени

% Дял

Pandects CO-Кипър

147 000

147 000

147 000

49%

N&A CO -Кипър

62 673

62 673

62 673

21%

MEL -Romanie en Bulgarije

37 392

37 392

37 392

13%

Приви АД

15 696

15 696

15 696

5%

Министерство на икономиката

342

342

342

0%

ДФ КД Акции България

1 340

1 340

1 340

0%

Физическ лица

28 711

28 711

28 711

10%

Други юридически лица

415

415

415

0%

ТК Холдинг

5 551

5 551

5 551

2%

 Общо

299120

299120

299120

100%
Акционери, притежаващи над 5% от броя на акциите на Дружеството са „ТК Холд”, „Приви” АД, ” Pandekts CO” –Кипър , N&A СО-Кипър , MEI_ Romanie en Bulgarije .

„Випом” АД е акционерно дружество с 99,98% частно участие и е с предмет на дейност – производство на помпи, помпени агрегати и резервни части за тях.

Структура на управление :

„Випом” АД се управлява от съвет на директорите състоящ се от трима члена.:

Гошо Цанков Георгиев-председател и изпълнителен директор

Иван Петров Ревалски- заместник председател

Красимир Андреев Кръстев-член

Свързани лица

„.Випом „АД част от икономически свързаната група на следните дружества:

„ Випом”ООО Русия-Випом АД е 100% собственик на капитала;

Търговските взаимоотношения между „.Випом” АД и дъщерното дружество от икономическата група са поставени на равноправна търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.Информация, относно придобиването и притежаването акции на дружеството от членовете на Съвета на директорите

Име

Брой акции

% от капитала

1

Гошо Цанков Георгиев-председател

13

0,004

2

Иван Петров Ревалски – член

0

0

3

Красимир Андреев Кръстев –член

0

0Информация, относно участието на членовете на Съвета на директорите, като неограничено отговорни съдружници, участие в управлението и притежаването на 25 и повече на сто от капитала на други дружества:

Гошо Цанков Георгиев не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Иван Петров Ревалски не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Красимир Андреев Кръстев не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
Численост и структора на персонала

Списък на персонала по класове професии:

 

Списъчен брой на 31.03.2009
Общо наети лица по трудово правоотношение

231
Ръководни служители

15
Аналитични специалисти

18
Приложни специалисти

20
Квалифицирани производствени работници

95
Помощен персонал

13
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства

55

Нискоквалифицирани работници

15Образователният ценз на персонала през първо тримесечие на 2009 година и същия период на 2008 година:

Персонал

Брой

Брой

по ред

2009

2008

1

Висше образование

33

35

2

Средно образование

180

191

 3

Основно образование

18

23
общо

231

249


Преглед на пазара
Структора на продажби вътрешен и външен пазар .Направление на продажбите

Външен/вътрешен пазар

03.2008г.

03.2009г.

Външен пазар

904

260

Вътрешен пазар

332

1634

общо

1236

1894

Структурата на продажбите в процентно изражение за първо тримесечие на 2008г. и 2009г. е следната:
Направление на продажбите

Външен/вътрешен пазар

03.2008г.

03.2009г.

Външен пазар – относителен дял

73.14


13,73

Вътрешен пазар – относителен дял

26,86

86,27

От горната таблица е видно , че износът е решаващ за формиране на постъпленията от продажба на фирмата.Клиенти вътрешен пазар

Като цяло продуктовата номенклатура на „Випом „ АД е добре развита и се

реализира както за вътрешния така и за външния падзар. За първо тримесечие на

2009 година е реализирана продажба на продукция в размер на 1894 хил.лв. в това

число износ 1634 хил. лв. и приходи от продажба вътрешен пазар 260 хил.лв.

Видно от ОПР и Баланса на Дружеството за последния отчетен период е

реализирало печалба размер 53 хил. лв.

С най – голям дял в реализацията на продукция на вътрешния пазар за първо

тримесечие на 2009 година са следните фирми .


КЛИЕНТ
“Енел Марица Изток 3”
“ВИПОМ ИНВЕСТ”АД
“Делектра”
Стомана Индъстри”
“Агромашинаимпекс Видин”
Лук ойл –България ООД
Топлофикация Перник
ТЕЦ Бобовдол
Мини Марица Изток Раднево ЕАДС
Технома ООД
В И К Йофковци ООД
Терем КРЗ -ЕООД
Кремиковци Рудодобив
ТЕЦ МАРИЦА Изток 2 ЕАДКлиенти на фирмата на външния пазар за първо тримесечие на 2009 г. са:
Клиенти износ за 2009г.

1. Азърбейджан
2. Германия
3. Египет
4. Косово
5. Литва
6. Македония
7. Румъния
8. Украйна
9. Русия
Общо:

Възможности за реализиране продажби на вътрешния пазар през 2009г.

И през 2009г. “ВИПОМ”АД ще разчита на следните основни потребители на продукцията му:

3.1. “В и К” дружествата - тук усилията трябва да бъдат насочени в следните направления:


 • Участие в конкурси за възлагане на обществени поръчки;

 • Пряко договаряне;

 • Лични контакти със съответните лица.

  1. Увеличаване нивото на продажбите за енергопроизводителите, като АЕЦ-Козлодуй, ТЕЦ Марица изток 1,2,3, мините в Раднево, Перник, ”Нефтохим-Лукойл “ Бургас и др.

  2. Масовия потребител.

Усилията свързани с повишаване нивото на продажбите, трябва да бъдат насочени предимно в следните направления:

 • поддържане и установяване на контакти с лица, отговарящи за доставката на помпи и помпено оборудване в съответните дружества, използващи такива;

- За целта е нужно да се планират и подготвят посещения в почти всички В и К – дружества, Мини Раднево, Енергопроизводителите и т.н.


 • участие във всички процедури, организирани по силата на

закона за обществените поръчки, както и участие като

подизпълнители в процедури. Във връзка с това търсене

на начини за предлагане на по атрактивни тръжни

условия. • съкращаване на сроковете за производство и доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части. Планиране и пускане на авансови поръчки за най – търсените стоки.
 • повишаване на качеството и външния вид на предлаганите стоки.
 • Поддържане на постоянна връзка с клиентите и получаване на обратна информация от тях, касаеща тяхната удовлетвореност от закупената стока и условията на закупуване.
 • Навременни отговори на отправените запитвания от съответните клиенти.

 • Реклама на произвежданата продукция, презентации и .т.нДоставчици на дружеството са за 2009 година :

а / достовчици в лева :
Доставчици
Балканско ехо ЕООД
Бимекс 92 ЕООД
Елпром Харманли АД
Метаком СЛЗ АД
Ремеко ООД
Сиат -България
Янивел ЕООД
ЕТ Такев – София
Петрол- АД София
Чез – електро –Плевен
Ангел Стойлов-96 София
Елпром ЗЕМ –АД София
ЕТ Кеш- Видин
Ником 65- Варна
Каолин – АД Сеново
Инсметал- ЕООД София
б/Доставчици валута :
Доставчици валута

ООО Гидромаш –Русия

Сърбокварц – ДОО- Сърбия

ЗАО Росгидромаш- център РусияПредстоящи поръчки за изпълнение през 2009година

През 2009 година са сключени доста договори за изпълнение поръчки на

клиенти които са със :

. ООО Гидромаш – договор на стойност 3000000 лв.

. Делектра - договор за стойност 112 895 лв.

. Интертръст Холдинг – договор за стойност 66 189 лв.

. Лукойл Нефтохим - договор за стойност 19 977 лв.

. Мини Марица Изток „ЕАД – договор за стойност 1 590 814 хил.лв.


Анализ на конкурентната среда - дружества с подобен вид дейност , пазарен дял, предлагани продукти и услуги .

Променените структури на основните пазари от една страна и фокусиране на мощни маркетингови бюджети на мултинационалните компании към тях в бранша, оказват влияние върху производството на дружеството. . Силната конкуретна среда, като ефект се отразява и върху дружеството.

Основни конкуренти на вътрешния пазар са : GRUNDFOS. KSB.EMU. WILO, PLEUGER, SAER, LOWARA и много други български фирми , които се явяват представители на тези и други западноевропейски фирми.

Характерна особеност на тези фирми е засилената активност и мобилност , предлагащи допълнителни услуги и големи търговски отстъпки

В областа на помпите с по-малка мощност все по – силно се чуства конкуренцията на китайски и италиански фирми.

За външния пазар , конкуренти се явяват всички западноевропейски фирми производители който присъстват и на вътрешния пазар , както и местни производители за Русия и Украйна „Ливгидромаш „гр.Ливни , Кутаисский насосньй завод , Ясногорски насосньй завод и др.Регистрационни, лицензионни и разрешителни режими

Дружеството не е зависимо от доставчици и клиенти поради широката номенклатура на произвеждани изделия – 1000 типоразмера помпи,разпределени в 31 серии в различни варианти на приложение.Дружеството е сертифицирано от СЖС “България” по ИСО 9001,т.е. обхваната е цялостната дейност от проектирането на нови изделия до продажбата на произвежданата продукция. Разполагаме с единствената в страната оторизирана лаборатория за хидравлични помпи.

„Випом „АД е сертифицирано по ISO -9001 и притежава сертификат ISO -9001-2000, което е гаранция за осигуряване на високо качество на продукцията. През 2007 година са извършени и два периодични одита.

Дружеството разполага с единствена акредитирана лаборатория в страната за хидравлични изпитания.

Дружеството притежава свидетелство за търговска марка помпи „ВИДА”. ” до 07.09.2015 година .
Финансови показатели на дружеството през последния отчетен период .

Финансовото състояние на фирмата се запазва стабилно и през отчетния период
Показатели
03.2009 г.

03.2008 г.

Разлика

Стойност

Стойност

Стойност
Дълготрайни активи /общо/

4549

4590

-41
Краткотрайни активи в т.ч.

6222

4321

1901
Материални запаси
3445

3054

391
Краткосрочни вземания

2777

1267

1510
Парични средства
33

31

2
Обща сума на активите
10804

8942

1862
Собствен капитал
299

299Финансов резултат
53

264

-211
Дългострочни пасиви
738

213

525
Краткосрочни пасиви
2493

1209

1284

Обща сума на пасивите
10804

8942

1862
Приходи общо
1940

1310

630
Приходи отпродажби на продукция
1894

1236

658
Разходи общо
(1887)

(1046)

841
Разходи за материали
(1989)

(696)

1293
Разходи за услуги
(71)

(96)

-25
Разходи за амортизация
(46)

(40)

6
Разходи за заплати и осигуровки
(360)

(413)

-53
Други разходи
(30)

(14)

16
Финансови разходи
(14)

(12)

2
Сума с корективен характер
-653

-261


Сравняваики текущите данни с данните от даните от първо тримесечие на 2009 г. е видно подобрение на всички показатели .

В приходите от продажби на дружеството , които са на стойност 1940 хил.лв. основен дял - 1894 хил. лв. заемат приходите от продажби на готова продукция, а останалата част от приходите – 46 хил. лв. са от продажба на услуги и материали , реализираните приходи от продажби като цяло за 2009 са с 630 хил.лв. повече през отчетния период сравнено със същия за 2008година, които са в ръзмер на 1940хил.лв .

Разходите за обичайна деиност 1887 хил.лв. сравнено с предходния период 1046 хил.лв. , което е с841 хил.лв. повече разходи за текущия период .

От данните е видно,че обемът на продажбите на подукция , материали и услуги през 2009 година се е увеличил в сравнение с 2008 година същият период с 630 хил . лева, печалбата е намаляла в сравнение с печалбата за същият период на 2008 година с 211 хил.лв. Тези резултати са в следствие на по високата реализация на произведена продукция . Сумата на активите от 8942 хил. лв. се е повишила на 10804 хил .лв. с 1862хил.лв. , повече запаси от материални цености от предходния период .

През анализирания период общия капиталов ресурс възлиза на 10804 хил.лв. От тях 7573 хил. лв.собствен капитал , 3231хил.лв.привлечен капитал .

Собствения капитал е увеличен с 53 хил.лв. , в т.ч. от:

- увеличаване на капитал 0 хил.лв.

- увеличаване на финансовия резултат от текущия период 53 хил.лв.

Текущите пасиви през отчетния период възлизат на 2493 хил лв. сравнени с предходната година които са на сума 1209хил.лв и са с 1284 хил. лв. по малко от предходния период .

Увеличението на текущите пасиви е основно от увеличение на задълженята към доставчици на дружеството .


Взаимоотношения с банки


 • Открити сметки –Интернешънъл Асет Банк АД – гр. Видин

Разплащателни сметки в лева , евро и долар. • Получени кредити
Банка / Кредитор

Валута

Л. %

Падеж

Обезпечения/Гаранции

Асет банк Видин кредитна ливния-400000лв

лв.

12%

31.03.2010

Ипотека на актив

Асет банк Видин-200000лв

лв.

11%

20.08.2012

Ипотека на актив

Асет банк Видин-300 000лв.

лв.

13%

26.05.2009

Ипотека на актив

 

 

 

 

 

и не е изпадало в просрочие в изплащане на главниците и лихвите по кредитите .
Инвестиции в активи за периода

През отчетната година дружеството инвестира в закупуване на следните активи.

Съоръжения на стойност - 0,00

Сгради на стойност - 0,00

Машини и обурудване - 12826,00

Транспортни средства - 0,00

Други - 428,00
Общо инвестирани с-ва - 13254,00

Нови усъвършенствани изделия и технологии

В дружеството са разработени и внедрени в редовно производсво 3 нови и 9 усъвършенствани изделия , по – важни от който са следните : • Завършено е внедряването на помпа 700Д62 и са произведени 15 броя за износ в Русия .

 • Произведени са 10 броя помпи „6ЕС15”като пробна партида и са реализирани на вътрешния пазар .

 • Проведени са изпитания на корабни помпи тип „К”съссамозасмукващо устойство „ VATEC”. Уточнена е номенклатурата на корабни самозасмукващи помпи .

 • Разработена е техническа документация , корегирана е леярската екипировка за помпа тип „ Д „ във специално материално изпълнение за :

. Помпа 220Д36 от неръждаема стомана с челни уплатнения :

Произведени са 3 броя помпи за износ .

. Помпа 350Д63 от стомана 35 с челни уплатнения :

Произведени са 3 броя помпи за износ

. Помпа 900Д50 от неръждаема стомана с челни уплатнения , излят

е един комплект детайли и е започнала обработка .

Предстои производство на 3 броя помпи за износ през 2009 година .

. Произведени са 10 броя помпи тип 200Д90 за гореща вода .

- Реконструиран е лагерният възел на помпа 140МТР50 и са произведени 15 броя помпи за износ .

- Реконструирани са помпи серия „Е „ за вграждане на челни уплатнения и са произведени 23 броя различни помпи .

С цел подобряване качеството на продукцията и намаляване на разходите при производството са внедрени нови технологии , както следва :

- Формовка и отливка на корпусни детайли за помпи серия „ Д” в две каси с хоризонтална делителна .

- Поправка на дефекти на отливки с двукомпонентни китове .

- Обезмасляване на изделия преди нанасяне на защитни покрития .


Рискови фактори свързанеи с дейноста на „ Випом” АД са:


 • Валутен риск

 • Лихвен риск

 • Секторен риск

 • Фирмен риск


Валутен риск

„Випом”АД е експортно ориентирано . През 2009 реализацията за износ е 13,73% от общата реализация като 91% от износа е предназначен за Русия и Украйна от където постъпленията са в щатски долара .От това произтича валутен риск за дружеството . За да преодолеем този риск през 2008 година дружеството преподписа даговорите с Русия а именно с разплащателна еденица в евро , през отчетния период задълженията се плащат в евро това се отрази положително на постъпленията от руския пазар .Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища при които “Випом” АД финансира своята дейност, да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да намалеят. Дружеството работи с привлечен капитал : кредити за оборотни средства и кредити за инвестиционо предназначение .

„Видин ” АД има получени банкови заеми .

Дружеството обслужва задължението си към банката в срок и не е изпадало в просрочие в изплащане на главниците по кредитите и лихвите .

„Випом „АД не е предоставило търговски заеми на други дружества .
Секторен риск

Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и други. Увеличаване на вноса на помпи с ниска продажна цена.

По отношение на дейността на “Випом.” АД секторният риск е увеличен, тъй като с всяка изминала година се изостря конкурентната борба на пазара на помпи, възли и резервни части за помпи. Наред с традиционните европейски производители на пазара все по-активно през последните няколко години се намесват фирми от трети страни. Последните много агресивно налагат по-ниски цени в страните от Балканския полуостров, което допълнително усложнява ситуацията на този пазар.

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

Основният фирмен риск за “ВИПОМ” АД е свързан с възможни различия в търсенето и предлагането на нашата продукция, в предпочитанията на потребителите или в резултат на засилената конкуренция. Така рискът може да окаже отрицателно въздействие върху продажбите и съответно върху приходите на дружеството. Чрез анализ на основните фактори влияещи върху получаваните приходи дружеството може да се намали влиянието на риска.

Перспективи и развитие

Разработване и внедряване в редово производство на нови и усъвършенствани изделия съобразени с изискванията на потребностите на пазара .

Съвета на директорите е взел решение за подържане на високо качество на произведената продукция с цел достигане на резултати от текущата година .

Осигуряване на пазари за увеличаване обема на продажбите .

Научно ислеледователска и развойна дейност –за отчетния период не

Събития които са настъпили след датата на финансовия отчет


Няма настъпили сабития след датата на финансовия отчет

Представляващ :………………………..Гошо Цанков Георгиев


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница