Дванадесета глава Оценка на финансовото състояние на търговското дружествоДата11.07.2017
Размер168.49 Kb.

Дванадесета глава - Оценка на финансовото състояние
на търговското дружество

Учебни цели


¨ След усвояване на материала в тази глава вие ще можете:

  • да анализирате и оценявате рентабилността на търговското дружество;

  • да анализирате и оценявате ефективността на търговското дружество;

  • да анализирате и оценявате риска на търговското дружество;

  • да анализирате и оценявате ликвидността на търговското дружество;

  • да изчислявате пазарните коефициенти на търговското дружество.

В тази глава се разглеждат въпросите за оценяването на финансовото състояние на търговското дружество. Представени са пет групи показатели за оценка. Анализирани са критериите за оценка на различните аспекти на финансовото състояние.

Оценката на финансовото състояние на търговското дружество се прави както за целите на финансовия мениджмънт, така и от гледна точка на външни лица - инвеститори, кредитори, доставчици. В зависимост от целта на анализа и достъпа до счетоводни данни се изчисляват показатели на база на различна по степен на детайлизираност информация. Използват се показатели (коефициенти) за оценка на финансовото състояние, които позволяват да се направи сравнение с други търговски дружества за същия период или със същото дружество за предходни периоди. Така се постига сравнителна оценка на финансовото състояние на анализираното дружество. Определя се дали неговото финансово състояние е по-добро или по-лошо в сравнение с други дружества; със средното за отрасъла; със средното за страната. Оценява се дали финансовото състояние се подобрява или се влошава, като се съпоставят показателите за няколко последователни периода.

Показателите са в пет групи и позволяват да се направи оценка на пет различни аспекта на финансовото състояние:

- рентабилност;

- обръщаемост на активите (ефективност);

- финансов риск;

- ликвидност;

- показатели за пазарно представяне (пазарни коефициенти).

Нека да използваме условни данни, за да приложим различните показатели за анализ на финансовото състояние.
Баланс на АД "Х" (хил. лв.)

31.12.2012 г.

31.12.2013 г.

АктивиДълготрайни активиДМА

5 500

6 000

ДНА

1 000

800

ДФА

500

600

Всичко ДА

7 000

7 400

Краткотрайни активиМатериални запаси

1 500

1 800

Вземания

1 500

1 600

Пазарни ценни книжа

100

500

Парични средства

400

500

Всичко КА

3 500

4 400

Общо активи

10 500

11 800


Собствен капитал,

6 100

7 300

в т.ч.Основен капитал

4 000

4 000

Резервен капитал

1 000

1 000

Неразпределена печалба

700

800

Печалба

400

1 500

ПасивиДългосрочен дълг

2 400

2 100

Краткосрочни банкови кредити

200

400

Задължения към доставчици

1 100

1 200

Други краткосрочни задължения

700

800

Всичко пасиви

4 400

4 500

Собствен капитал и пасиви

10 500

11 800


Отчет за доходите за 2013 г. (хил. лв.)

Нетни приходи от продажби 18 000

Разходи по производството без амортизациите 11 200

Брутна разлика (Брутен марж) 6 800

Разходи по продажбите 3 000

Общи и административни разходи 1 600

Печалба преди амортизации, лихви и данъци (EBDIT) 2 200

Амортизации 500Печалба от дейността (Оперативна печалба) 1 700

Други извънредни приходи - други извънредни разходи 300

Положителна (отрицателна) разлика от финансови операции 0

Приходи от дивиденти и лихви 0Печалба преди лихви и данъци (EBIT) 2 000

Разходи за лихви 235Печалба преди данъци (EBT) "счетоводна печалба" 1 765

Данък върху печалбата (10 %) 177Нетна печалба (NI)"балансова печалба" 1 588

1. Показатели за рентабилност


Показателите за рентабилност се изчисляват на база на печалбата. В зависимост от целите на анализа може да се работи с всеки един от показателите за печалба: печалба от дейността; печалба преди лихви и данъци; печалба преди данъци; нетна печалба.

1. Показател за рентабилност на продажбите

Печалба : Нетни приходи от продажби

Най-често се работи с "печалба от дейността" или с "печалба преди лихви и данъци".

Рентабилност на продажбите 1 = = 0,0944 (9,44 %)

Рентабилност на продажбите2 = = 0,1111 (11,11 %)

Този показател дава информация за печалбата, която се съдържа в един лев приход от продажби. Оценката на дружеството трябва да се направи, като се сравни с други търговски дружества със същите мащаби на дейността в същия отрасъл.

2. Икономическа рентабилност (рентабилност на активите)

Печалба : Средна стойност на активите

Най-често се работи с "печалба от дейността" или с "печалба преди лихви и да­нъци". Средната стойност на активите се изчислява като средна хронологична величина. За опростяване може да се приложи и методът на изчисляване на средна аритметична, като се вземат стойностите по баланса в началото и в края на периода.

Показателят дава информация за възвръщаемостта на капитала, вложен в активи, независимо от начина на финансиране.

Средна стойност на активите = = 11 150 хил. лв.

Икономическа рентабилност 1 = = 0,1525 (15,25 %)

Икономическа рентабилност 2 = = 0,1794 (17,94 %)

3. Финансова рентабилност (рентабилност на собствения капитал)

Печалба : Средна стойност на собствения капитал

Най-често се работи с показателя "нетна печалба". Средната стойност на собствения капитал се изчислява по балансите както при предходния показател.

Средна стойност на собствения капитал = = 6 700 хил. лв.

Финансова рентабилност = =0,237 (23,70 %)

2. Показатели за ефективност (обръщаемост на активите)


2.1. Коефициент на обръщаемост на вземанията

Нетни приходи от продажби : Среден размер на дебиторската задлъжнялост

Вземанията зависят от общия обем на продажбите, процента на продажбите на кредит, срока на търговския кредит, кредитоспособността на клиентите.

Среден размер на дебиторската задлъжнялост = = 1 550 хил. лв.

Коефициент на обръщаемост на вземанията = = 11,61 пъти

Среден период на събиране на вземанията = 360 : Коефициент на обръщаемост на вземанията

Среден период на събиране на вземанията = = 31 дни

2.2. Коефициент на обръщаемост на материалните запаси

Продажби по себестойност1 : Среден размер на материалните запаси

За да се отчетат промените в стойността на запасите в рамките на разглеждания период, се препоръчва да се изчислява среден размер като средна хронологична величина.

Среден размер на материалните запаси = = 1650 хил. лв.

Продажби по себестойност = 16 300 хил. лв.

Коефициент на обръщаемост на материалните запаси == 9,88 оборота

За по-прецизен анализ е необходимо да се изчислят, по възможност, брой на обороти на всеки отделен вид материален запас. Това ще позволи да се разкрият специфичните проблеми и да се управлява обръщаемостта. На тази основа може да се изчисли средно претеглен съвкупен брой на оборотите.

2.3. Продължителност на един оборот в дни =

= 360 : Коефициент на обръщаемост

Продължителност на един оборот в дни = = 36,44 дни
Този показател дава информация за средния период от постъпването на материалния запас до продажбата. По този начин се постига възможност за съпоставка с периода на покриване на текущите задължения.

2.4. Коефициент на обръщаемост на нетния оборотен капитал

Нетни приходи от продажби : Среден размер на нетния оборотен капитал

При висока стойност на този показател се прави изводът, че трябва да се следят стриктно дните на обръщаемост на оборотния капитал и сроковете на плащанията. Дори и малко забавяне на обръщаемостта може да предизвика сериозни затруднения при покриване на текущите задължения.

НОК към 31.12.2012 г. = 3 500 - (200 + 1 800) = 1 500 хил. лв.

НОК към 31.12.2013 г. = 4 400 - (400 + 2 000) = 2 000 хил. лв.

Среден размер на НОК == 1 750 хил. лв.

Коефициент на обръщаемост на НОК = = 10,29 оборота

2.5. Коефициент на обръщаемост на оборотния капитал

Нетни приходи от продажби : Среден размер на краткотрайните активи

Среден размер на КА = = 3 950 хил. лв.

Коефициент на обръщаемост на оборотния капитал = = 4,56 оборота

2.6. Коефициент на обръщаемост на активите

Нетни приходи от продажби : Средна стойност на активите

Коефициент на обръщаемост на активите = = 1,61 оборота

2.7. Коефициент на обръщаемост на дълготрайните активи

Нетни приходи от продажби : Среден размер на дълготрайните активи по баланса

Среден размер на ДА = = 7 200 хил. лв.

Коефициент на обръщаемост на ДА = = 2,5 оборота

Този показател характеризира ефективността на капитала, вложен в дълготрайните активи. Той зависи от амортизационната политика на предприятието.


3. Показатели за финансов риск


3.1. Коефициент на обща задлъжнялост= Пасиви : Активи

Коефициент на обща задлъжнялост към 31.12.2012 г. = = 0,42 (42 %)

Коефициент на обща задлъжнялост към 31.12.2013 г. = = 0,38 (38 %)
3.2. Показател ДД/СК = Дълг по дългосрочните заеми : Собствен капитал

Показател ДД/СК към 31.12.2012 г. = = 0,39 (39 %)

Показател ДД/СК към 31.12.2013 г. = = 0,29 (29 %)

3.3. Показател ДД/ (ДД+СК) = Дълг по дългосрочните заеми : (Дълг по дългосрочните заеми +Собствен капитал)

Показател ДД/ (ДД+СК) към 31.12.2012 г. = = 0,28 (28 %)

Показател ДД/ (ДД+СК) към 31.12.2013 г. = = 0,22 (22 %)


3.4. Показател ДД/А = Дълг по дългосрочните заеми : Активи

Показател ДД/А към 31.12.2012 г. = = 0,23 (23 %)

Показател ДД/А към 31.12.2013 г. = = 0,18 (18 %)

3.5. Коефициент на покритие на разходите за лихви = (ППД + Лихви по кредити) : Лихви по кредити

Коефициент на покритие на разходите за лихви = = 8,51 пъти

3.6. Коефициент на покритие на плащанията по кредити = (НП + Лихви по кредити) :


: (Лихви по кредити +Погашения по главниците)

Да приемем, че погашенията по главниците за 2006 г. са 300 хил. лв.

Коефициент на покритие на плащанията по кредити = = 3,24 пъти

4. Показатели за ликвидност


Ликвидността на предприятието е характеристика, която показва неговата способност да посреща без затруднения своите текущи плащания. Търговското дружество ежедневно извършва различни плащания за уреждане на своите задължения към доставчици, банки, персонала, бюджета, социалното осигуряване, здравното осигуряване. За да извършва плащанията без забавяне, са необходими достатъчно парични средства и активи, които бързо ще се превърнат в пари. Ако възникне недостиг от парични средства, предприятието ще бъде принудено да търси спешни и следователно скъпи банкови кредити или да продава спешно и евтино свои активи. Затова е изключително важно да се осигури необходимата степен на ликвидност. Ликвидността се анализира в два аспекта:

- към момента на оценяване - като съотношения между бързоликвидни активи и текущите пасиви;

- в динамика - като взаимна връзка между сроковете на превръщане на бързоликвидните активи в парични средства и сроковете на плащане на задълженията.

4.1. Показател за текуща ликвидност =

= Краткотрайни активи : (Краткосрочни заеми + Краткосрочни задължения)

Показателят за текуща ликвидност показва до каква степен се покриват краткосрочните (до една година) задължения с материалните запаси, вземанията, краткосрочните инвестиции и паричните средства. При него не се взема предвид, че ликвидността на краткотрайните активи е различна и в техния състав може да се съдържат и неликвидни активи (залежали и ненужни суровини и материали, непродаваема готова продукция, несъбираеми вземания и др.).

В специализираната литература се препоръчва този показател да бъде над 2. Но следва да се вземе предвид, че ликвидността се влияе от разнообразни фактори:

- отрасъла (дейността);

- големината на предприятието;

- състоянието на икономиката като цяло.

Затова най- правилно е да се направи сравнителна оценка:

- да се сравни със средната стойност на показателя за съответната група търговски дружества (малки, средни или големи) за същия отрасъл и период;

- да се сравни със стойностите на показателя за същото дружество за няколко последователни периода.

Минималната граница за показателя е 1, защото, ако показателят е по-малък от единица, това показва, че нетният оборотен капитал на предприятието е отрицателен.

Показател за текуща ликвидност към 31.12.2005 г. = = 1,75

Показател за текуща ликвидност към 31.12.2006 г. = = 1,83

4.2. Показател за бърза ликвидност =

= (Краткотрайни активи - Материални запаси) : (Краткосрочни заеми + Краткосрочни задължения)


При този показател от краткотрайните активи се изваждат материалните запаси, защото те по правило са най-ниско ликвидната им част.

Показател за бърза ликвидност към 31.12.2005 г.= = 1

Показател за бърза ликвидност към 31.12.2006 г. = = 1,08

4.3. Показател за незабавна ликвидност =

= (Краткотрайни активи - Материални запаси - Вземания) : (Краткосрочни заеми + Краткосрочни задължения)
При този показател се изчислява съотношението между краткосрочните инвестиции и паричните средства, от една страна, и краткосрочните задължения, от друга страна.

Показател за незабавна ликвидност към 31.12.2012 г.= = 0,25

Показател за незабавна ликвидност към 31.12.2013 г.= = 0,42

4.4. Показател за абсолютна ликвидност =

= Парични средства : (Краткосрочни заеми + Краткосрочни задължения)
Показател за абсолютна ликвидност към 31.12.2012 г.= =0,20

Показател за абсолютна ликвидност към 31.12.2013 г.= =0,21

Показателите за ликвидност се основават на тясната връзка и зависимост между краткотрайните активи и текущите пасиви. Те обаче не са достатъчни за разкриването на възможностите на предприятието да извършва нормално и без забавяне своите плащания. Необходимо е да се направи анализ на обръщаемостта на оборотния капитал и факторите, които я определят.

Комбиниран анализ на показателите

Най-разпространената схема за комбиниран анализ е схемата на Дюпон.

НП : СК = (НП : НПП) х (НПП : А) х (А : СК)

където:

НП е нетната печалба;СК - собственият капитал;

НПП - нетните приходи от продажби;

А - активите.

5. Показатели за пазарно представяне
(само за публичните акционерни дружества)


Показателите за пазарно представяне се изчисляват на база на пазарната цена на акциите на публичното акционерно дружество. Те показват как инвеститорите оценяват финансовото състояние, риска и възможностите за растеж на акционерното дружество.

5.1. Показател "цена / печалба"

Изчислява се, като цената на една акция се дели на нетната печалба на една акция. Това е основният показател за пазарно представяне. Той показва колко пъти повече е цената на акцията в сравнение с нетната печалба. Финансовите анализатори класифицират акциите според този показател на "скъпи" и "евтини". Показателят зависи от различни фактори:

- финансовото състояние на емитента;

- състоянието на капиталовия пазар;

- състоянието на икономиката като цяло;

- вида на отрасъла или дейността;

- големината на акционерното дружество;

- ликвидността на акциите;

- структурата на акционерите и наличието на мажоритарен акционер.

Средните равнища на показателя по отрасли варират в широк диапазон.

Средни равнища на показателя за САЩ1

Сектор Текущ За петгодишен период

Комунални услуги 14,9 11,5

Финансови услуги 24,3 15

Технологии 43 38,8

Здравни услуги 30 29

Търговия на дребно 24 24,4

5.2. Показател "цена / дивидент"

Изчислява се, като цената на една акция се дели на дивидента на една акция.

5.3. Показател "цена / активи"

Изчислява се, като цената на една акция се дели на стойността на активите на една акция.

5.4. Показател "цена / краткотрайни активи"

Изчислява се, като цената на една акция се дели на стойността на краткотрайните активи на една акция.

5.5. Показател "цена / нетен оборотен капитал"

Изчислява се, като цената на една акция се дели на стойността на нетния оборотен капитал на една акция.

5.6. Показател "цена / собствен капитал + дългосрочен дълг"

Изчислява се, като цената на една акция се дели на стойността на собствения капитал плюс дългосрочно привлечения капитал на една акция.

5.7. Показател "цена / счетоводна стойност на една акция"

Изчислява се, като цената на една акция се дели на стойността на собствения капитал на една акция.

P/E - коефициент "Цена /Нетна печалба"

P/BV - коефициент "Цена / Собствен капитал на една акция"

P/S - коефициент "Цена / Приходи от продажби на една акция"

EV/EBITDA - коефициент "Пазарна стойност на акциите / Печалба преди лихви, данъци и амортизации"

EV/EBIT - коефициент "Пазарна стойност на акциите / Печалба преди лихви и данъци"

Firm Value/BV - коефициент "Пазарна стойност на дружеството/ Собствен капитал по баланса"

EV/Sales - коефициент "Пазарна стойност на акциите / Приходи от продажби"
Резюме

В тази глава бяха разгледани показателите за оценка на финансовото състояние на търговското дружество. Те се използват за сравнителна оценка и показват:

- дали дружеството има по-добро или по-лошо финансово състояние в сравнение със средното за отрасъла или за съответната група предприятия (малки, средни и големи) в отрасъла;

- дали финансовото състояние на дружеството се подобрява (в сравение с предходни периоди) или се влошава.

Коректността на оценките зависи от надеждността на информацията, която се използва за изчисляване на показателите.

Показателите са в пет групи и позволяват да се направи оценка на пет различни аспекта на финансовото състояние:

- рентабилност;

- обръщаемост на активите (ефективност);

- финансов риск;

- ликвидност;

- показатели за пазарно представяне (пазарни коефициенти).

Показателите позволяват да се оцени финансовото състояние в различен аспект, което налага общите изводи за дружеството да се правят на базата на едновременното прилагане на показатели от всички групи.@ Въпроси за самоподготовка

Въпрос 1. Какво е влиянието на инфлацията върху показателите за рентабилност на търговското дружество?
Въпрос 2. С какво трябва да се съпоставят показателите за ликвидност, за да може да се оцени коректно ликвидността на търговското дружество?
Въпрос 3. Какви проблеми по определянето на цената на акциите трябва да бъдат решени за коректно изчисляване на показателите за пазарно представяне на акционерното дружество?
Въпрос 4. Кой от показателите за финансов анализ има определящо значение за оценяване на финансовото състояние на търговското дружество?Ñ КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНИ

Ликвидност - Ликвидността на предприятието е характеристика, която показва неговата способност да посреща без затруднения своите текущи плащания.

Рентабилност – Рентабилността на предприятието е характеристика, която показва неговата способност да генерира печалба.

Литература

1. Георгиева, М. – „Корпоративни финанси - практическо пособие”, Изд. „Ваньо Недков”, С., 2011 г.

2. Динев, Д. и Ненков, Д. - “Финанси на съвременната фирма” С., 1992 г.

3. Петров, Г. и колектив - “Корпоративни финанси”, С., Тракия-М, 2012 г.

4.Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. - “Principles of Corporate Finance”, 9th, McGraw-Hill Irwin, 2008

5. Ross, S.A., Westerfield R.W., Jaffe J. – “Corporate Finance – Core Principles and Applications”, 2nd Edition, McGraw-Hill, 2009Допълнителна литература:

1. Вачков, С. и др., „Корпоративни финанси”, СТЕНО, Варна, 2006 г.

2. „Корпоративни финанси, учебно помагало”, Лотос 23, Варна, 2007 г.

3. Higgins, R. – “Analysis for Financial Management”, IRWIN, 1992
1 В търговските предприятия - по цена на придобиване.

1 Morningstar StockTools 31.07.1997.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница