Европейски съюз европейски земеделски фонд за развитие на селските райониДата19.11.2018
Размер69.31 Kb.

Европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО
ДО

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СНЦ „МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ -

ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“

Д О К Л А Д

от Тереза Тодорова Вакареева – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово“

ОТНОСНО:


Проект на насоки за кандидатстване за провеждане на процедура за подбор на проектни предложения по мярка Мярка 6 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - ХаджидимовоУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка със сключено Споразумение № РД – 197/29.11.2017 г. за изпълнение на СВОМР на територията на община Гоце Делчев, община Гърмен и община Хаджидимово, и делегирани на основание чл.42, ал.2 от ПМС №161/20161 г. и чл.6 от Споразумението функции на Управителния съвет на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово по утвърждаване на Насоки за кандидатстване и/или друг документ на основание чл. 26 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), Ви представям за утвърждаване на насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 6 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби инфраструктура, като се очаква успешно реализираните проекти по настоящата процедура да окажат положително въздействие върху подобряване средата и качеството на живот на населението, подобряване на качеството и достъпа на базови услуги на населението в сферата на образованието, социалните грижи, културата, благоустройството и отдиха, повишаване на привлекателността на територията на МИГ.

В чл.43, ал.1 от ПМС № 161 от 2016 г. е предвидено подаването на проектни предложения, както и процесът на оценка от МИГ за мерките от СВОМР да се провежда посредством Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН).

Съгласно чл.42, ал.3 от ПМС 161/2016 г. Управителния съвет на МИГ утвърждава за всяка процедура Условия за кандидатстване с проектни предложения за изпълнение на стратегията, в това число специфичните критерии предвидени от МИГ в одобрените стратегии, съгласно указанията на УО, в случая УО на ПРСР 2014 -2020 г.

В проекта на Насоки се уреждат условията за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на проекти по Мярка 6 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово. В проекта на насоки са посочени допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите и критериите за подбор.

От обхвата на допустимите дейности, определени в СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Гърмен – Хаджидимово, са изключени дейности по изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони, със следните мотиви:

1. Изискване на Европейската комисия е финансиране във ВиК сектора да се предоставя единствено на консолидирани територии, които се обслужват от един ВиК оператор. На територията на област Благоевград е учредена Асоциацията по ВиК, обслужвана от оператора “ВиК” ЕООД, гр. Благоевград, но не всички общини от територията на област Благоевград са членове на Асоциацията. На територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на този етап не могат да се финансират дейности за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения, тай като такива са допустими само на територията на общини с консолидирани ВиК оператори.

2. Съгласно ПРСР 2014 – 2020 г., във връзка подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, е определено, че не могат да се финансират дейности по доизграждане на канализационни мрежи и съоръжения за пречистване на отпадъчни води, тъй като нуждите от тяхното изпълнение ще се определят след подготовката на регионални прединветиционни проучвания на по-късен етап, като наличието на консолидирани регионални ВиК оператор ще бъде взето предвид при приоритизиране на инвестициите за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони. На този етап не са налице предпоставки за осъществяване на инвестиции за тези дейности.

3. В СВОМР на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е налице ограничение, съгласно което кандидатите следва да са регистрирани и да осъществяват дейност на територията на МИГ. Дори да има консолидиран ВиК оператор, който да осъществява дейност на територията на действие на МИГ, същият ще бъде допустим, ако е регистриран на тази територията. ВиК операторите са регистрирани в областните центрове, което ги прави недопустими кандидати по мерки от Стратегиите.

4. Решението на национално ниво относно приложимия режим на държавни помощи за финансиране с публични средства на инфраструктура в отрасъл водоснабдяване и канализация е, че финансирането попада извън обхвата на държавните помощи по смисъла на чл.107, параграф 1 от ДФЕС. В случай, че са налице всички други основания за обявяване на прием за дейността, Държавен фонд „Земеделие“ ще подписва договори за представяне на безвъзмездна помощ след влизане в сила на решението на национално ниво.

Във връзка с описаните по-горе ограничения и на основание Чл. 46 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. /Обн. - ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г.; изм. и доп., бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г.; изм. и доп., бр. 69 от 25.08.2017 г./, Управителният съвет на МИГ може да одобри в поканата за прием на проектни предложения по мерки от СВОМР и в Насоките за кандидатстване да не бъде включена като допустима дейност от одобрената СВОМР, ако в Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г, в наредбата по съответната мярка или друг нормативен акт е предвидено съответното ограничение.

В проекта на Насоки е предвидено да се обяви една процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 6 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово с общ размер на средствата от 1 173 498,00 лева, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения.

Критериите за подбор са част от одобрената СВОМР. Условията на проекта на насоки се основават на Мярка 6 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 - 2020 г. и на разпоредбите на правото на Европейския съюз. В проекта на насоки са включени и условия, гарантиращи предоставяне на финансова помощ за обосновани разходи, и минимизиращи риска от създаване на изкуствени условия за заобикаляне на правилата.

В изпълнение на задължения по чл.41 ал.8 от ПМС 161/2016 г. и чл.6, т.2 от Споразумение №РД 197/29.11.2016г. е направено съгласуване на Насоките за кандидатстване за съответствие с приложимите правила за държавни помощи с министъра на финансите съгласно Наредба № 4/22.07.2016 г. а определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

В настоящия проект на Насоки за кандидатстване са взети предвид отговори на въпроси във връзка с провеждане на процедури за подбор на проектни предложения, публикувани през месец април 2018 г.и имащи отношение към реда за оценка на проекти и проверки за основателност на предложените от кандидатите разходи, както и публикуваните на страницата на ДФЗ контролен лист за проверка на процедури за подбор на проекти, образец на анализ „разходи – ползи“.

Проектът на насоки беше публикуван на електронната страница на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово за писмени възражения и предложения в съответствие с чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 26 от ЗУСЕСИФ и чл.42, ал.3 от ПМС №161/2016 г. и чл. 35, ал. 1, т.13.3 и т.13.4. от Устава, предлагам УС на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен- Хаджидимово да вземе решение за утвърждаване на насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 6 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, финансирана от от ПРСР 2014 – 2020 г., при горепосочените условия и ограничения.


С уважение,

ТЕРЕЗА ВАКАРЕЕВА

Изпълнителен директор

На СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“

1 ПМС № 161 от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 – 2020 г.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница