Географски координати на язовира и надморска височинаДата18.06.2018
Размер27.97 Kb.


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект


Проектни параметри на използванетоИнвестиционното предложение(ИП) е за „Свободно отглеждане на сладководна риба в съществуващ язовир „Долно ново село”, в имот №000008 землището на с.Малко Дряново, община Братя Даскалови със залята площ 171,295дка. В тази водна площ ще се отглеждат по полуинтензивна технология основно двулетен шаран в поликултура с растителноядни видове риби – бял амур, бял и пъстър толстолоб и някои хищни представители – бяла риба, европейски сом, костур и щука. В началото на вегетационния период, в края на месец март язовира се зарибява със зарибителен материал от топлолюбиви видове риби, закупен от други рибовъдни ферми в района на стопанството. След отглеждането им през първия вегетационен период, те се прехвърлят за угояване през втория вегетационен период в основната водна част на язовира. В производствената програма се предвижда среден добив на риба за консумация около 75 000 кг.


Географски координати на язовира и надморска височина:

N 42°25'06.97" E 25°15'21.03" Н=408м
  • Специфични условия за издаване на разрешително за предвидените дейности по отглеждане на аквакултури, съгласно Приложение №4, раздел 7 на ПУРБ на ИБР:
  • Да не се допуска зарибяване с хищни риби в местообитанията на южен гребенест тритон, освен ако зарибяването не е необходимо като консервационна мярка.
Цел на заявеното ползване

Аквакултури и свързаните с тях дейностиВодно тяло /воден обект/

Водно тяло с код BG3МА300R063 – „река Омуровска горно течение”.

Воден обект - язовир „Долно ново село”, ПИ № 000008
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Землище с. Малко Дряново , ЕКАТТЕ 46588

община Братя Даскалови, област Стара Загора
Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лицаГр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – ПловдивИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”


4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.еаrbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница