Информация по Приложение №2 към чл. 6, аДата23.05.2018
Размер265.25 Kb.


ИНФОРМАЦИЯ

по Приложение №2 към чл.6, ал.1
от

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (публ. ДВ бр. 25/2003г. с изм. и доп.)
1. Информация за контакт с възложителя:

МАЛТО” АД, с. Куртово Конаре

/име на възложителя – физическо/юридическо лице, орган /

Представлявано от Богдан Чочков - Управител

Пълен пощенски адрес: Област Пловдив, Община Стамболийски, Село Куртово Конаре - код 4223, Стопански двор 3, № 2

Телефон, факс и адрес по електронна поща:

тел.: 0888 33 49 70, факс: ........, е-mail: malto_ad@abv.bg

Лице за връзка: Богдан Чочков – Управител


Инвестиционно предложение:

«Предприятие за дълбочинна преработка на царевица» в имоти № 000478 и № 000479, (стопански двор 3 № 2 ) по плана на с. Куртово Конаре, община «Стамболийски»
2. Характеристика на инвестиционното предложение:
Информацията за настоящото инвестиционно предложение е изготвена на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и е съобразена с критериите заложени в чл. 93, ал.4 от ЗООС. Дейността на обекта, за която се изготвя настоящото инвестиционно предложение е включена в Приложение II към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС.
2.1.Резюме на предложението

Сградата на предприятието е ново строителство и е проектирана на един етаж с площ от 4 500 км. м, като на едно ниво ще са разположени производствено-складовата част, битови помещения за работниците, зона за клиенти, а в югоизточната част е зоната за зареждане на обекта. За производствено складовата част са отделени 3 760 кв. м.

Капацитетът на предприятието е преработка на 60 т/24 часа царевица за производство на малтоза и глюкозни сиропи 30 т/24 часа. Целият процес ще бъде в затворени кръгове и автоматизиран.
2.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Малтозата е въглехидрат, малц амилаза, съдържащ производно на нишесте в системата. Използва се като хранителна добавка, но също така и за приготвяне на сиропи и сладкарски изделия. Малтозата и глюкозни сиропите се използват в различни преработени храни и безалкохолни напитки.

Местоположението на имота и съществуващото ползване е подходящо за реализиране на инвестиционното предложение, като основните мотиви за реализацията на инвестиционното предложение се състоят в следното:


 • имотът е собственост на възложителя съгласно приложен нотариален акт ;

 • имотът е разположени в климатично и релефно позитивна среда;

 • теренът е добре транспортно обезпечен и позволява ползуването на транспортна инфрастуктура.

 • в района има частично изградена инженерна инфраструктура;

- имотът не попада в обхвата на защитени територии и защитени зони.

Разположението и конфигурацията на площадката съответстват на предстоящото предназначение на обекта.

Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатацията на обекта и се изразява в разкриване на временни работни места – осигурява се временна работна заетост на проектантски и строителни фирми и разкриване на постоянни работни места чрез осигуряване на постоянна работна заетост на изпълнителския и административен персонал.

При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.

Намеренията на инвеститора ще бъдат отразени в заданието за проектиране, на база на което ще бъде изготвен и работен проект. Последният ще бъде съобразен с визата за проектиране, както и с действащата нормативна уредба.
2.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Понастоящем имотите са с начин на трайно ползуване „Животновъдна ферма“ и „друга производствена база“, разположени в стопански двор 3 № 2 на с. Куртово Конаре.. Изграждането на бъдещия обект ще стане след след промяна функционалното предназначение на имотите и ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията и всички други действащи закони и наредби.


2.4. Подробна информация за разгледани алтернативи
Относно местоположението на бъдещия обект няма разгледани такива, тъй като теренът е собственост на възложителя и е подходящ за целта..

“Нулева” алтернатива ще означава имотът да остане в сегашното си положение и обектът да не бъде реализиран.

Теренът е подходящ за изграждането на такъв род обект.

Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на пътно-транспортната обстановка за реализиране на такъв вид проект.


2.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

. В имоти № 000478 И № 000479, по плана на с. Куртово Конаре, община «Стамболийски. От североизточната страна на имотите има общински път. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура, освен оформяне на входа и изхода от обекта.

Площадката е достатъчна за извършване на строителните дейности и временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху имота собственост на възложителя и няма да засегне съседни имоти.
2.6 Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет
Капацитетът на предприятието е преработка на 60 т/24 часа царевица за производство на малтоза и глюкозни сиропи 30 т/24 часа

Технологичната схема е следната:

Царевицата се доставя изсушена с камиони, приема се в разтоварище и с елеватор се транспортира за съхранение в силоз. От силоза с елеватор царевицата се доставя до работното помещение, където се почиства от камъни, навлажнява се и се смила, като се отделят зародишите и триците. Получената скробяла се смесва с вода, загрява се до определена температура за клейстеризация и с добавка на солна киселина и ензими се озахарява, неутрализира се с натриева основа, след което се обезцветява с активен въглен, филтрува се и се концентрира до желаната гъстота с изпарител. Готовият сироп се съхранява в цистерни и се извозва по заявка до клиенти с автоцистерна.

Описание на производствения процес

Производство на царевично брашно (суровина)

1. Подбор на материала

Чрез кофъчен елеватор суровия материал се издига до машината за премахване на твърди частици (камъни и др.). Чрез вибрация машината отделя по-големите нежелани частици и раздробява царевичните зърна. След това прочистения материал минава през тръба към вибриращо сито, което чрез употребата на вакуум и вирация едновременно, отделя останалите дребни нежелани частици и пропуска единствено доброкачествения царевичен материал, който се складира в отделен съд.

2. Отделяне на царевичните зародиши

След процеса на подбор на материала, вентилатор, създаващ ниско налягане, издухва церивичната суровина към машина за раздробяване, която да отдели и съхрани зародишите.

3. Производство на царевично брашно

След като напусне машината за раздробяване, почистената царевична суровина се насочва към трошачка, която допълнително да раздроби по-едрите парчета. След това вентилатор издухва еднаквите по големина частици в ролкова мелница.

Ролковата мелница стрива малките царевични частици на прах до получаването на брашно. При този процес се използва и сито за достигане на оптимален размер на частиците на брашното. Полученото брашно се съхранява в отделен резервоар.

Производство на глюкоза и високо-фруктозен сироп F-42

1. Смесителен резервоар

Фунцията на смесителния резервоар е да се достигне провилната гъстота на суровината. В него се смесват царевичното брашно и вода. Резервоарът е направен от неръждаема стомана 304. Капацитетът е 10 куб.м.

2. Пластинчат резервоар

Пластинчатия резервоар се използва за загряване на царевичното нишесте.

3. Озахарителен резервоар

В озахарителния резервоар към нишестето се добавя ензим и се използва пара. Поддържа се постоянна температура в съда, като за тази цел той е изолиран термично от вътрешната страна.

4. Обезцветителен резервоар

Основната фунция на обезцветителния резервоар е да премахва цвета. До 90% от цвета на продукта се премахва чрез този процес. Поддържа се постоянна температура.

5. Филтърна преса

Филтърната преса се използва, за да се отдели активния въглен от основния продукт. Поддържа се постоянна температура и налягане.

6. Йонообменна колона

В нея се използва постоянна температура, като се следи и количеството на потока.

7. Изпарител с троен ефект

Чрез изпарителя с троен ефект се увеличава гъстотата на получената глюкоза. Поддържат се постоянна температура и налягане.

8. Хетерогенна колона

Хетерогенната колона служи за контрол на цвета и гъстотата.

9. Единичен концентриращ изпарител

Чрез единичния концентриращ изпарител се получава крайния продукт. Тук се контролират и задават крайната гъстота и цвят на продукта.

10. Резервоар за съхранение на готовата продукция
Целият процес ще бъде в затворени кръгове и автоматизиран. Движението на скробялата става с пневмотранспорт, а на течните междинни продукти и готовата продукция - с помпи.

Необходим персонал – 10 човека.

Отпадъци от производството няма, тъй като отделените зародиши и трици се използват за приготвяне на фуражи за храна на животни.

Загряването на водата и междинните продукти и отоплението става с котел с мощност до 400 КВт високо налягане на метан от връзка със „Сити газ“2.7 Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

При изготвянето на работния проект ще бъдат отразени съществуващите пътни връзки за обекта и отклоненията от тях до него.

Не се предвижда промяна на съществуващата улична мрежа.

Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на пътно - транспортната обстановка в района.

Транспортния достъп до имота ще се осъществява от съществуващ общински път, с който имотът граничи

2.8 Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Сградата на предприятието ще е ново строителство, проектирана на един етаж с площ от 4 500 км. м, като на едно ниво са разположени производствено-складовата част, битови помещения за работниците, зона за клиенти, а в югоизточната част е зоната за зареждане на обекта. За производствено складовата част са отделени 3 760 кв. м

Конкретна програма за дейностите, вкл. строителство и експлоатация на обекта ще бъде разработена при следващи, детайлни нива на проектиране.

Като правило, дейностите, които включва реализацията на инвестиционното предложение се свеждат до: • подготвителни работи–подготовка и почистване на площадката, монтиране на ограждащи и предпазни съоръжения;

 • земни работи – изкопи за основите на сградите и за инженерната инфраструктура;

 • строителни работи;

 • възстановителни работи, включващи възстановяване на нарушени по време на строителството площи;

 • провеждане на благоустройствени и озеленителни мероприятия.

Не се разглеждат други форми на ползване на имота, освен изграждане на бъдещия обект, което напълно ще отговаря на предвижданията на възложителя..

На този етап не се предвиждат фази на закриване или други форми на последващо ползване.

Строителството и експлоатацията на обекта не е свързано с действия, които ще доведат до съществени промени на района, където ще се реализира предложението (топографията, промени във водните обекти и др.). При строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение ще бъдат използвани природни ресурси като земя, вода, материали и енергия. Няма невъзстановими или в недостатъчно количество природни ресурси.

Подходът за транспортна и друга техника към площадката ще се осъществява по съществуващ общински път.

Ще бъдат спазвани изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

За предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на работната площадка, ще бъдат взети мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Срокът за строителството на обекта ще бъде около 1 година, след получаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ.


  1. Предлагани методи за строителство

Видовете материали, които ще бъдат използвани ще се транспортират до строителната площадка. За превозване на материали и за строителната техника и механизация ще се използват различни горива и смазочни масла, чиито количества на този етап на проектиране не са определени.

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода за питейно-битови нужди и ПП нужди от съществуващо водопроводно отклонение.

Земните маси от изкопните работи ще се използват за подравняване на площадката, оформяне на тревните площи.

За озеленяване ще се предвидят разнообразни, отговарящи на местните условия тревни, храстови и дървесни видове, предимно с колористичен ефект.

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
  1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

За производството е необходима вода с питейни качества по 180 м3 на 24 часа или 47700 м3 годишно.

Отпадните води от производството са само от миенето на подове веднъж на ден и веднъж седмично от миенето на оборудването поради непрекъснатият технологичен процес и трисменен режим на работа. Очакваното количество отпадна производствена вода дневно е 1 м3, а залпово веднъж седмично 10 м3, което е общо 785 м3 годишно.

Измиването на автоцистерните ще става по договор извън обекта.

Отпадните битови води са максимум 1 м3 на ден или 265 м3 годишно.

Общото количество отпадни води са 1050 м3, които ще се събират и ще се пречистват в локално пречиствателно съоръжение и отвеждат в резервоар за напояване на зелените площи. Отпадните битово фекални води ще се отвеждат в оразмерена водоплътна яма с последващо почистване и извозване до ЛПСОВ от специализирана фирма до най-близката пречиствателна станция.

Общото количество вода необходима за работата на предприятието е 48750 м3 годишно и ще се достави от селската водопроводна мрежа и новоизграден сондаж. Подадено е в Басейнова Дирекция ИБР Пловдив заявление за водоползуване с вх. № ПВ-90/13.05.2014г.


Хумусният слой, който ще се изземе ще се използва за подравняване на площадката и оформяне на тревните площ и реализацията проекта по озеленяване. Част ще се извозва на депо за земни маси.

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.


2.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране
Отпадъци при строителството и експлоатацията на обекта:

При строителството на обекта ще се формират следните отпадъци:Смесени отпадъци от строителни материали

 • код 17.09.04; свойства ;неопасни; начин на третиране събиране и извозване на опре-делено от общинските органи мястоЗемни маси – от изкопни работи

 • код 17.05.04; свойства: неопасни;начин на третиране - събиране и извозване на опре-делено от общинските органи място на излишните земни маси и за обратна засипка

При експлоатацията на обекта ще се формират следните отпадъци:Смесени битови отпадъци

 • код 20.03.01;свойства неопасни- начин на третиране - събиране и извозване на;договорни начала от лицензирани фирми.


Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

- код 20.01.21- свойства:опасни:начин на третиране - събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми.


Хартия и картон

- код 20.01.01- свойства:не опасни:начин на третиране - събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми.пластмаси

- код 20.01.39- свойства: не опасни:начин на третиране - събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми.


2.12 Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Инвестиционното предложение съдържа необходимите мерки за недопускане на здравен риск и замърсяване на околната среда, както следва: • по компонент “води” – Поради липса на канализация в района се предвижда изграждането на събирателни резервоари за дъждовна и пречистена технологична вода, която в последствие да бъде използвана за напояване на тревните площи. Отпадните битово фекални води ще се отвеждат в оразмерен а водоплътна яма с последващо почистване и извозване до ЛПСОВ от специализирана фирма

 • по компонент “въздух” – по време на строителството се предвижда използване на изправна строителна техника, което е гаранция за намаляване на вредните емисии от строителната и транспортна техника, поради което не се очаква наднормено замърсяване на въздуха; по време на експлоатацията на обекта, няма да има замърсяване на атмосферния въздух, поради характера на дейността / производство на електрическа и топлинна енергия

 • по компонент “почви” – при работа с изправна строителна техника не се очакват разливи на горива и масла и замърсяване на почвите; предвижда се при необходимост “внасяне” на хумус за терените, предвидени за озеленяване, което ще гарантира създаване на подходящи условия за развитие на зелената система на площадката;

 • по фактор “отпадъци” – предвижда се част от изкопаната земна маса, която остава неоползотворена след завършване на строителството да се използва за рекултивация на нарушени терени; строителните отпадъци ще се извозят на посочено от общината място; битовите отпадъци ще се събират в подходящи съдове и ще се извозват на място, посочено от общината; луминесцентните лампи и отпадъците от хартия и картон и пластмаса ще се предават на организации или лица, притежаващи съответните разрешителни;

 • по компонент “растителност” – осъществяването на предвидените с ПУП-ПРЗ мин. 50 % зелени площи е устройствено решение с положителен знак по отношение качествата на околната среда.


2.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води)
Исканата информация по тази точка касае водите за битови и ПП нужди, изграждането на нови вътрешни и външни ВиК мрежи, изграждането на площадкова разделна канализация.
Ще се изпълни външно електрозахранване на обекта от прилежащата електропреносна мрежа, съгласно предварителния договор с „EVN”. Сградата ще се подсигури с осветителна инсталация, според действащите нормативни изисквания, силова, слаботокова, заземителна и всички необходими инсталации за нормалното функциониране на обекта.

2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Освен нормативно заложените в ЗУТ стандартни процедури /съгласувателни писма от ВиК, Електроразпределение, РСПБЗН, РЗИ, КАТ и др./ пряко свързани с инвестиционното намерение са и следните разрешителни:

- Класификация на отпадъците, съгласно Закона за управление на отпадъците - ЗУО /ДВ, бр. 58/ 13.07.2012г./

-Разрешително за извозване на земни маси и строителни отпадъци.
2.15 Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Предвиденото от възложителя инвестиционно предложение за изграждане не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. При разработването и одобряването на работните проекти ще бъдат заложени мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Изграждането на обекта ще бъде свързано с извършване на изкопни, насипни, асфалтополагащи строителни работи и транспорт.

По време на изграждането на обекта, предмет на инвестиционното предложение, въздухът в района ще се замърсява основно следствие на неорганизирани емисии от източници, които могат да бъдат систематизирани в следните групи: • стационарни /временни открити складове за строителни насипни материали, временни площадки за земни маси от изкопните работи и депата за съхранение на хумусния слой/;

 • строителна техника /земекопни машини, багер, булдозер и други/;

 • мобилни /транспортни средства доставящи строителни материали и извозващи строителни отпадъци/.

Вредните вещества, които ще се отделят от тези източници са: прах, азотни оксиди, серни оксиди, въглеродни оксиди, сажди, въглеводороди /метанови и неметанови/ и в микроколичества тежки метали, полициклични ароматни въглеводороди, диоксини и фурани и полихлорирани бифенили.

В периода на строителните работи, обектът ще бъде източник само на неорганизирани емисии. Емисиите в периода на строителството ще бъдат следствие на извършване на следните дейности:

- изкопни работи – изкопаване на хумусен слой;

- транспорт и депониране на хумусен слой;

- изкопни работи – изкопаване на земни маси;

- обратно засипване на земни маси;

- изграждане на асфалтови настилки;

- транспорт на инертни материали и разтоварването им до временни складове;

- товарене на строителни отпадъци, след приключване на процеса на строителство.

За извършване на строително-монтажните работи ще се използва следната механизация и МПС:багер, булдозер, фадрома, автокран, авто бетоновози, бетон-помпи, самосвали , бордови коли и др.

Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи. Ще се използва основно електроенергия.

Определено атмосферни емисии, различни от съществуващите ще се формират само по време на строителството. Последните ще бъдат главно прахови емисии, формиращи се при изкопните работи и евентуално би могло да се очаква отделяне на полиароматни въглеводороди, формиращи се при полагане на асфалтобетонова смес.

Емисионното въздействие вследствие извършването на строителни работи и асфалтополагане непосредствено до работната площадка не би могло да бъде значително и ще е кратко по време. На разстояние около 100 м въздействието върху атмосферния въздух ще бъде незначително.

Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

От реализирането на обекта /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.
2.16 Риск от инциденти
По време на изграждане на обекта ще се извършват земни работи, строителни дейности, монтаж на съоръжения, транспорт и др. Строителните, монтажните и транспортни работи ще са свързани с шумово въздействие, локално замърсяване с отработени газове, запрашаване на средата, вибрации (при работа на строителните машини и тежкотоварна транспортна техника). Рисковите фактори, които могат да допринесат за увреждане на здравето на работещите се свеждат до замърсяване на атмосферния въздух с прах и отработени газове. При контрол за състоянието на МПС и строителните машини, това отрицателно въздействие може да се сведе до възможния минимум. Възможно е допълнително шумово натоварване за работещите, в случай че не се използват лични защитни средства. При неспазване на изискванията на нормативните документи, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд, е възможна проява на рискови ситуации.

За да не се допуска риск от инциденти е необходимо: • да се спазва технологичната последователност, предвидена в предварително изготвеният Работен проект за организация и изпълнение на строителството;

 • да се осигури подходящо облекло и необходимите предпазни средства за работниците;

 • да не се допуска безредно складиране и разхвърляне на материали, детайли и отпадъци по и извън строителната площадка;

По време на експлоатация на обекта рискови инциденти са възможни евентуално от пожари, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда, но той е в пряка зависимост от мерките, заложени в Работния проект и Правилниците, както и от квалификацията и съзнанието за отговорност на обслужващия персонал.

3. Местоположение на инвестиционното предложение
3.1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики както и за разположенитев близост елементи на Националната екологична мрежа

В имоти № 000478 И № 000479, (стопански двор 3 № 2 )по плана на с. Куртово Конаре, община «Стамболийски».

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура, освен оформяне на входа и изхода от обекта.

Площадката е достатъчна за извършване на строителните дейности и временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху имота собственост на възложителя и няма да засегне съседни имоти.

Инвестиционното предложение за изграждане на обекта не засяга територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.).
3.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Бивш Стопански двор на с. Куртово Конаре.

Проектирането, изграждането и експлоатацията на обекта ще бъде съобразено с изградената в близост до площадката инженерна инфраструктура.
3.3. Зониране или земеползванесъобразно одобрени планове

Обектът ще се разположи в реално урбанизиран район, с характерно интензивно антропогенно влияние.


3.4. Чувствителни територии в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и други; Национална екологична мрежа
Бъдещият обект се разполага в стопански двор. Районът не е третиран като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени и задължителни норми и изисквания или налагане на ограничения.

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти, крайбрежна зона. Независимо от това възложителят ще осъществява контрол по време на строителството и експлоатация на обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма пътища или съоръжения за достъп до места за отдих, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализацията на предложението.

Инвестиционното предложение за изграждане на обекта не засяга територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.).


3.5 Качеството и регенеративната способност на природните ресурси
Обектът ще бъде изграден в урегулиран поземлен имот-отреден за такъв вид обект .
3.6 Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположението
Няма разгледани алтернативи, тъй като теренът е собственост на възложителя.

Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на транспортен достъп и възможност за дейността му, както и обвързването на площадката със съществуващата техническа инфраструктура.


4. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение)
4.1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ланшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, разлините видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.


 • Въздействие върху хората и тяхното здраве

Реализирането на инвестиционното предложение, предвид естеството на бъдещия обект няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в района.

По време на изграждането на обекта, здравният риск на работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах, заваръчни аерозоли). Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден. Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба №2/2004год. за минимални изисквания за спазване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи. • Атмосфера и атмосферен въздух

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, тъй като няма да се отделят вредности , които да замърсяват околното среда Предвидената когенерационна биогаз инсталация няма да бъде източник на вредни емисии..

Дейността няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над ПДН. • Води

При нормална експлоатация на така предвидената водоплътна септична яма за отпадните води не се очаква съществена промяна или замърсяване на повърхностните и подземни води в района на площадката.


 • Земни недра, минерално разнообразие, почви и ландшафт

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта и не предвижда добив на подземни богатства.

Промените ще бъдат функционални и социални. Ще се подобри инфраструктурата на района, като свободните площи ще се озеленят с подходящи растителни видове, с което ландшафтът ще се подобри.
 • Биоразнообразие и неговите елементи, защитени територии, паметници на култура

Няма защитени територии и паметници на културата в границите на инвестиционното предложение.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Инвестиционното предложение не засяга територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.).


 • Отпадъци,- ще бъдат класифицирани съгласно Наредба №3/2004 год. за класификация на отпадъците:

Не се предвижда допълнителна преработка на посочените по-горе отпадъци.

Всички генерирани от дейността отпадъци ще се събират разделно на площадката до предаването им на лицензирани фирми за по-нататъшно третиране.На този етап количества на отпадъците не могат да се посочат, тъй като те ще бъдат функция от дейността на обекта. • Физични фактори

Характерът на дейността на бъдещия обект няма да бъде източник на шумови нива на работните места над ПДН 85dВ/А/ допустимо ниво на дневната персонална шумова експозиция на работещия/, съгласно Наредба №2 от 27.02 2003год за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа.

Съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006год за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различни части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойността на показателите за шум в околната среда /ДВ.бр.58 от 18.07.2006год. граничните стойности на нивото но шума в различни територии и устройствени зони в урбанизирани територии и извън тях в dВ/А / са следните:

Централни градски части:

-Ден- 60 dВ/А /;

-Вечер-55 dВ/А /;

-нощ-50 dВ/А /;

Шумовият режим създаван в околната среда от обекта ще се формира от различни източници – помпи, строителна техника, агрегати-компресори и др. машини и съоръжения както при изграждане на обекта.

Характерът на дейността на обекта- офис сграда определя вида и количеството на очакваните нива на щума и вибрациите. Оборудването ще е на съвременно ниво с добри шумови характеристики и ще гарантира спазването на допустимите нива, ще бъде обезопасено и ще изисква допълнителни мерки за обезшумяване и обезопасяването им за опазване здравето и безопасността на работещия и обслужващ персонал.

Изграждането и експлоатацията на обекта не са свързани със завишаване интензивността на автомобилния поток и не се очаква надвишаване на шумовите нива над пределно допустимите норми.

Използваните строителни материали, машини и конструкции ще гарантират необходимата шумоизолация и виброустойчивост.

Инвестиционното предложение не предвижда излъчване на шум и вибрации, на светлинни, топлинни или електромагнитни излъчвания.

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите в следствие на изпускане на замърсители върху земята или в повърхностни водни обекти и подземни води при правилна експлоатация на обекта.

Съществува риск от злополуки по време на строителството или при експлоатацията на обекта - основно от пожари, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда, но той е в пряка зависимост от мерките, заложени в проекта и Правилници, както и от квалификацията и съзнанието за отговорност на обслужващия персонал и посетителите.
Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)
Очаквано въздействие: краткотрайно по време на строителството, непряко по време на експлоатация.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.


4.2 Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение
На територията на площадката и в близост няма обекти, които могат да бъдат засегнати и са защитени от международен или национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна и друга ценност.

На територията на инвестиционното предложение и в близост няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

Инвестиционното предложение не засяга територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.).
4.3 Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)
Обектът ще се изгради в урегулиран поземлен имот след провеждане на съответните процедури по ЗУТ.

Очакваното въздействие ще бъде:

- краткотрайно по време на изграждане на обекта;

- непряко по време на експлоатацията.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.
4.4.Обхват на въздействието - географски район;засегнато население; населени места (наименование, вид- град, село, курортно селище, брой жители и други)

Очакваното въздействие може да се оцени като:

- с малък териториален обхват – на територията на имота собственост на възложителя;

- локален характер, незначително и с възможност за възстановяване.

Засегнати могат да бъдат само обслужващия персонал на обекта и то в незначителна степен, при неспазване изискванията за безопасни условия на труд.
4.5. Вероятност на поява на въздействието

Вероятността от поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на последствията от пожари и аварии.


4.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Продължителността на въздействие зависи от времето на експлоатация на обекта.


4.7 Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

Рисков фактор при разглежданото инвестиционно предложение е възможността от възникване на пожар и авария поради неспазване на трудовата дисциплина, поради което от страна на възложителя е задължително:

-Изготвяне на Авариен план за обекта;

-Изготвяне на Правила за безопасна работа по работни места и дейности ;

-Водене на Начален и периодичен инструктаж на обслужващия персонал по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

-Изготвяне на „Оценка на риска по работни места”;

-Спазване на изискванията на Наредба № Із -1971 за ПСТН;

-Спазване на изискванията на Наредба № Із-2377/2009г. за противопожарната безопасност на обекти в експлоатация;

-В работния проект ще се предвиди част „Озеленяване” на свободните от застрояване пространства, след приключване на строителните работи.
Определянето и изпълнението на мерките, които се предлагат за намаляване, ограничаване и недопускане на негативно влияние на обекта върху компонентите на околната среда се отнасят за четирите основни фази от реализацията на всяко инвестиционно предложение:


 • проектиране

 • строителство

 • експлоатация

 • закриване.

Във фаза Проектиране е необходимо да се предвидят местата за временно депониране на изкопаните земни маси и подходите за достъп на строителната механизация и транспортните средства за доставка на материали и суровини.

Във фаза Строителство, отговорни функции имат: “Длъжностно лице”, което се назначава от строителя на основание чл.24 от ЗБУТ и “Координатор по безопасност и здраве”, който е орган на възложителя и се назначава от него съгласно Наредба №2/2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Инвеститорът упражнява непрекъснат контрол за изпълнението на проекта и качеството на строително-монтажните работи. По време на строителството на обекта следва да се обърне особено внимание на: • инструктиране на работниците за спазване изискванията за безопасна работа;

 • да се предвиди разделно изземване, депониране и оползотворяване на хумусния слой и при необходимост се изградят временни депа за съхраняването му в обсега на терена;

 • да се предвиди събиране и извозване на генерираните твърди битови отпадъци в контейнери;

 • да се съгласува с общинската администрация мястото и маршрута за депониране на строителните отпадъци.

 • след приключване на строителните работи да се заличат временните депа за земни маси и да се възстанови нарушената почвена и растителна покривка с максимално възстановяване на нарушенията в и по границите на терена.

Във фазата на Експлоатация на изградените и функциониращи обекти, мерките касаят основно:

 • поддържане на зелените и благоустроени площи на площадката;

 • събиране и временно съхранение на отпадъците съгласно нормативните изисквания.

4.8 Трансграничен характер на въздействията

Няма вероятност инвестиционното предложение да окаже въздействие с трансграничен характер.Управител: ………………… Б. ЧочковБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница