Информация за преценяване наДата07.10.2017
Размер256.13 Kb.
Информация за преценяване на

необходимостта от ОВОС
съгласно прилож. 2 към чл. 6 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.)

Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 2011г.


Инвестиционно предложение:

Изграждане на оранжерия, кравеферма и инсталация за производство на биогаз с мощност 1.5 Мвт в ПИ с № 000556, землище на село Черноземен, община Калояново
I Информация за контакт с инвеститора:

„/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице/

ТЕРАУАЙН ЧЕРНОЗЕМЕН ЕООД ЕИК 200318713,

с.Черноземен, ул.15-та №8 Тел.: 0879 819 711 Пълен пощенски адрес: община Калояново, с.Черноземен, ул.15-та № 8

Телефон, факс и е-mail: e.karamuzova@ataro.bg, тел.0879 819 711

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител Христо Атанасов Рогачев

Лице за контакти: Елена Карамузова

II Характеристика на инвестиционното предложение:

2.1. Резюме на предложението.
ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


Име на обекта

Изграждане на оранжерия, кравеферма и инсталация за производство на биогаз с мощност 1.5 Мвт в ПИ с № 000556, землище на село Черноземен, община Калояново

Местоположение

ПИ с № 000556 (нула, нула, нула, пет, пет, шест), землище на село Черноземен,

община КалояновоСобственост

ТЕРАУАЙН ЧЕРНОЗЕМЕН ЕООД

Инвеститор

ТЕРАУАЙН ЧЕРНОЗЕМЕН ЕООД

В регулация

не

Наличие на ПУП

не

Площ на имота


122,72 дка

озеленяване

Не

Необходимост от изграждане на допълнителна инфраструктура в т.ч.
водопровод

Да

канализация

Да

електрозахранване

Да

Пречистване на отпадни води

не

Третиране на отпадъци на площадката

не

В имота ще бъде обособен комплекс, състоящ се от оранжерия, кравеферма за 500 бр. едър рогат добитък - ЕРД и когенерационен блок. Ще бъде монтирано необходимото оборудване за получаване на биогаз чрез анаеробна мезофилна ферментация на биологични отпадъци от тор на ЕРД/ едър рогат добитък/ и растителна биомаса /царевичен силаж/. Предвижда се произведения биогаз от тор и растителна биомаса да захранва когенератор, произвеждащ електрическа и топлинна енергия. Електрическата енергия, която се предвижда да е около 1500 кВт., като 6% от нея ще се ползват за поддръжка на технологичните процеси , а оставащите 94% ще се подава в електрическата мрежа. Топлоенергията отделена при работата на когенератора ще е около 1500 кВт., от която 15% ще се използва за технологични нужди в системата , а останалата – за нуждите на оранжерията и фермата.2.2. Доказване на необходимостта от инвестиционно предложение.

С обособяването на комплекса ще се постигне осигуряване на пълен производствен цикъл – растениевъдство, животновъдство и оползотворяване на отпадъците от тяхната дейност. Производството на биогаз има изключително голям екологичен ефект. Енергията на биогазовите инсталации спада към възобновяемата (регенерираща) енергия. Биогазът може да се разглежда като продукт от трансформацията на слънчевата енергия. В резултат на ферментационните процеси преобразуваната и натрупана в растенията слънчева енергия се освобождава като нов вид енергоносител – биогаз. Много важно е, че процесът е практически неутрален по отношение на баланса на въглеродния двуокис в атмосферата. При изгарянето на изкопаемите горивни суровини (въглища, нефтопродукти, природен газ) се освобождава въглероден диоксид, който в този момент не е включен в природния кръговрат и липсата на ресурс за неговото преработване го оставя в свободно състояние в атмосферата. Въглеродният диоксид има силен парников ефект и увеличаването на концентрацията му води до промени в температурния режим на земята с всички отрицателни последици за природата и за човека. В противовес на това при изгарянето на получения биогаз в атмосферата се отделят само онези количества въглероден диоксид, които преди това, в резултат на фотосинтезата, са били използвани от растенията за произвеждане на биомаса. Освободеният след изгарянето на биогаза въглероден диоксид е в такова количество, че отговаря на ресурса на възобновяващата се биомаса и може да бъде включен непосредствено във фотосинтезата на растенията.

Инвестицията ще обхваща изграждането оранжерията, фермата и технологичен модул на биогазова инсталация с когенератор, чрез ферментация на биомаса.

2.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Ще се изготви ПУП за промяна предназначението на земеделска земя, при спазване на всички нормативни изисквания.2.4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
Имотът е собственост на Възложителя и е подходящ за реализация на конкретното инвестиционно намерение, като до този момент не са разглеждани алтернативи за неговото местоположение. Но при невъзможност да се изгради обекта точно в този имот и поради липса на друг подходящ, единствената възможна алтернатива ще бъде „нулева”.

Възможни са различни варианти в работна фаза по отношение на технологичната схема и състава на суровините.2.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000556 (нула, нула, нула, пет, пет, шест), находящ се в землището на село Черноземен, ЕКАТТЕ 81133 (осем, едно, едно, три, три), община Калояново, област Пловдив, местност „Черноземен”, целият с площ от 122.720 дка (сто дванадесет и два декара седемстотин и двадесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: изоставена нина, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи по скица: имот № 999029 – полски път на Община Калояново, имот № 000557 – пасище, мера на Община Калояново, имот № 000560 - пасище, мера на Община Калояново, имот № 000001 – жил.територия на с.Черноземен, имот № 000555 – пасище, мера на Община Калояново.Имотът е образуван от имот № 000492.2.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Оранжерия със системи за капково напояване и мъглуване:

Оранжерията е проектирана да бъде ТОТАЛНО ЗАТВОРЕНА, така че конструкцията да гарантира издръжливост на вятър до 110 км/ч, сняг до 50 kg/m2, натоварване от културите до 20 kg/m2. Поставянето на двойно покритие от полиетиленово фолио позволява да се създаде въздушна камера за термична изолация, която намалява изстиването през нощта. Освен че намалява отдаването на топлина, системата на двойната камера намалява също така и феномена „кондензация”, макар че се наблюдава и понижаване на светлината, дължащо се на втория слой на фолиото.

Най-популярният и ефикасният начин на инсталиране на двоен слой се състои в напълването с въздух на камерата между двата слоя на фолиото. Въздушната камера е ефективна

бариера за загубата на топлина, като оптималното разстояние между двата слоя е от 2 до 10 cm; колкото по-малко е това разстояние, толкова по-ефективна е системата на двойната камера.


Ферма за 500 бр. ЕРД- крави и телета, отглеждани с цел месопроизводство:

Новопроектираната сграда ще е предназначена за двуредово отглеждане на животните. Ще бъдат изградени следните необходими сгради и съоръжения:

- помещение за отдглеждане на животните - обор

- склад за груб и концентриран фураж/дневна дажба/

- родилно помещение

- навес за телета/до 3 месечна възраст/

- битови помещения за персонала

-оразмерена торова лагуна от водоплътен бетон

Средно тегло на едно животно- 450-500 кг. Предвижда се вързано отглеждане върху несменяема постеля през зимния период, съчетано с пасищно отглеждане през летния период. Това отглеждане е подходящо за малък брой крави с висока продуктивност и разнообразен състав .

Отглеждането на крави в сграда с обща хранителна пътека позволява механизирано разнасяне на фуража. Предвидени са легла с дължина до 2.10 м. с цел запазване чистотата на вимето и чистотата на млякото .

Подът ще е твърд, удобен за почистване,измиване и дезинфекция.

ХРАНЕНЕ


Фуражът ще се доставя от фирма производител ежедневно.

В помещението за отглеждане на животни се предвижда хранителна пътека, което позволява механизирано подаване и разнасяне на фуражите. Доставянето и до хранителните пътеки се извършва с маломерна техник . Кравите се връзват и отвързват ръчно.

Поене

В помещенията за отглеждане ще се монтират групови автопоилки.МРЪСНА ЗОНА

В мръсната зона ще работи 1 работник-мъж, който ще изпълнява и длъжността портиер.

ЧИСТА ЗОНА

За работниците в чистата зона ще се предвиди санитарно-хигиенен филтър.

Работниците идвайки от вън преминават през помещение за външно облекло, душ и влизат в помещение за работно чисто облекло.

Чистото облекло ще се зарежда ежедневно .

След обличане на работното облекло работниците влизат в чистата зона.
Система за когенерация

Когенерацията е процес, при който се генерира едновременно електричество и топлина. При конвенционалните електростанции, получената топлина като остатъчен продукт при генериране на електрическа енергия се изхвърля в околната среда, през охладителни кули и през комините. При когенерационните състеми, остатъчната топлина се използва за битови или индустриални цели. Когато когенераторната централа е близо до консуматорите, това става непосредствено, като се спестяват магистралните топлопроводи. В много европейски страни има реализиране когенераторни централи, които се включват чрез топлопроводи в градските топлопреносни мрежи отоплителни мрежи

Тора от ЕРД ще се събира във водоплътен бетонов резервоар с обем за 3‐5 работни дни. Той е оборудван с бавнооборотна бъркалка, тип етажерка , помпа с режещ нож, тип дробилка и подгряваща система от тръби, спираловидно разположени по вътрешната периферия на обема. Предвижда се подходящ плътен капак или полимерна мемебрана на откритата част, с цел предпазване от миризми. Тук се започва фазата хидролиза на тора. За хомогенизирането на субстрата служи бъркалката, помпата раздробява материала на фракции, не по‐големи от 3 см. За да ускорим процеса на хидролиза, ние подгряваме обема до 30 ‐32оС. На всеки

два часа помпата подава по около 2 м3 субстрат в горната част на всеки биореактора.

Растителните отпадъци от оранжерията и царевичния силаж ще са складирани в силажни ями, разположени в парцела.

Той е подходящо обработен и защитен, за да се прекратят ферментационните процеси в него. От там челен товарач редовно зарежда приемния кош за силажа. От него посредством шнекове той се подава също на всеки два часа в количество от 2.67 т към всеки един от реакторите.

Биореакторите са 2 бр. х 2500 м3 + 1 бр. х 2500 м3 доферментатор.Те са оборудвани със ситема от тръби за поддържане на работна температура от 35 – 38 оС. Тръбите са монтирани в долната част на реактора, по вътрешната периферия. По тях се подава топла вода , която поддържа температурата на материала в необходимите рамки.

Монтирани са по две лопаткови хоризонтални бъркалки и по една пропелерна на всеки един от обемите. Те служат за хомогенизиране на субстрата и не позволяват образуването на утайки по дъното. Реакторите са оборудвани и със система за премахване на образувалата се пяна, устроиство за аварийно изпущане на газ в свръхнаднормени параметри, ситема за отвеждане на биогаза, газхолдер от полимер като покрив на реактора,който поема пулсациите в производството на биогаз, защитен полимерен покрив за предпазване на газхолдера от атмосферни въздействия – винаги опънат в конусовидна форма от поддържащ налягането под него центробежен вентилатор. Тази форма дава възможност газхолдера да варира с обема си.

След като се захранят с нов субстрат, от реакторите се припомпва от дъното им

еквивалентния обем към доферментатора. Сумарния времепрестой на субтрата в

обемите дава възможност той да премине всички фази на анаеробна мезофилна

ферментация до получаването на метан , въглероден двуокис и др. От дофермантатора отработения субстрат се подава на декантер. Обезводнената фракция до около 75% влага, се депонира във подходящ водоплътен резервоар и след определен времепрестой се използва за наторяване като биотор. Образувалият се биогаз се събира в газхолдерите на двата реактора и доферментатора, които са свързани чрез тръби. От там биогазът преминава през

влагоуловител за отстраняване на водата до 20 мг/л ,съоръжение за намаляване

съдържанието на H2S от 3000 ppm до < 200ppm , финна очистка през активен въглен, коректор на налягането чрез газодувка и регулираща арматура и се подава в ко‐генератор. По състав, свойства и използване биогазът е близък до природния газ. Състои се главно от метан и въглероден диоксид. Метановото съдържание е от 50 до 75%. В състава си съдържа също така и въглероден диоксид от 15 до 40%, азот, водород, кислород и сероводород. От 1 kg биомаса (като сухо вещество) се получават от 200 до 1200 литра биогаз.

Ко‐генератора е двигател с вътрешно горене и куплиран към него генератор на

променлив ток. Система от топлообменнници по съоръжението отнема получената при работата му топлина и тя се отвежда както да поддържа процеса на инсталацията / около 15% при – 15 оС/, така и за отопление. Произведената електрическа енергия след повишаването до 20kV се подава на местното електроразпределително предприятие.Част от нея, около 8 %, като НН се използва за процеса на метанообразуване. При планови ремонти или аварии, когато ко‐генератора не може да поеме произведеният биогаз , той се пренасочва за изгаряне в котелно с топлинна мощност около 1 МВт за производство на топла вода .

Остатъчните продукти от метаногенната ферментация са вода, която ще се използува за напояване на зелени площи и обезмирисен и обеззаразен биологичен тор с по-висока концентрация на минерали и микроелементи в него и с азот в по-лесно усвоима от растенията форма.

2.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
При изпълнението на проекта не се създава нова и не се променя съществуващата пътна инфраструктура. До обекта ще има достъп, чрез съществуващ общински път .
2.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.


 • Процедура в РИОСВ по глава шеста от ЗООС, в конкретния случай за преценка необходимостта от ОВОС съгласно чл. 93, ал.1 ,т.1 от ЗООС съвместно с преценка на необходимостта от оценка за съвместимост на инвестиционното предложение в съответствие с чл.2, ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007г);

 • Изработване на технологичен, архитектурен и проекти по отделните части (ОВ, ВиК, Ел.инст.);

 • Получаване на строително разрешение;

 • Изграждане и технологично оборудване;

 • Фази на закриване не са обсъждани.

2.9. Предлагани методи за строителство.
Съгласно Наредба №1/30.07.2003г. (в сила от 03.08.2003г.) за номенклатурата на видовете строежи, с което се определя тяхната характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията, посочени в чл.137, ал.1 от ЗУТ. Настоящата информация за оценка на необходимостта от изготвяне на доклад за ОВОС е изготвена на базата на предварителни проучвания, поради което тук изложените методи за строителство се базират на традиционно използваните такива за преустройство на този тип обекти – частично монолитно и предимно “сухи” основни и довършителни работи.

Всеки етап от строителството, както и качеството на използваните материали ще бъдат оценявани от фирмата, осъществяваща строителен надзор.

Всички инсталации се проектират и изграждат в съответствие с норми за проектиране съгласно съгласно “Наредба № 15/28.06.2005 / ДВ. Бр. 68/2005г. / на МРРБ ; бюлетин – БСА; Наредба 49/2009 г., както и Приложение № 1 към чл. 7 и Наредба №07/10.11.2010г.за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

2.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.
По време на строителството на обекта ще се използват инертни материали, вода , електроенергия и горива за наличната техника.

По време на експлоатацията на обекта ще е необходима вода за:

- питейно-битови нужди на работещите

- технологични нужди

- за вътрешно пожарогасене- 2,5л/с.;

Водоснабдяването на обекта ще се извърши чрез наличната водопроводна мрежа на с. Черноземен и от собствен сондаж. Годишния разход на вода е 83 880 куб.м. Сондажът ще бъде разположен до оранжерията, на нормирано отстояние от лагуната за съхранение на торта. Дълбочината и сечението на бъдещия сондаж ще бъдат оразмерени и съобразени с необходимото водно количество и конкретните параметри на засегнатото водно тяло, след съгласуване с Басейнова Дирекция ИБР Пловдив.

Съгласно изискванията на ППСТН и Наредба 2 ще се предвиди и необходимото водно количество за противопожарни нужди в зависимот от застрояването / чл. 597 и 598 и таблици № 55 и 56/

Електроенергия ще се доставя към наличната електроразпределителна мрежа след сключване договор с “ЕВН” България.
 • Основни строителни материали:
 • Бетонови /стоманобетонови/ или ПВЦ канализационни тръби, полиетиленови тръби, стоманени профили, фасониран дървен материал, строителни разтвори и др.


2.11.. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране (съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3 за класификация на отпадъците- ДВ бр. 44 /2004г.)

В резултат на строителната дейност ще се формират следните отпадъци:

 • смесени строителни отпадъци (код 17 09 04) , които след предварително сключен договор ще се извозват до депо за строителни отпадъци с. Първенец.

 • изкопни земни маси (код 17 05 06)- ще бъдат използвани за оформяне на вертикална планировка.

При функционирането на обекта се очаква да се генерират Смесени битови отпадъци- код 20 03 01, количество около 1,5-1,6т/годишно. Те ще се събират в контейнер и ще се извозват от обслужваща района сметосъбираща фирма до регионално депо за ТБО съгласно договор с община Калояново Всички отпадъци, генерирани на площадката ще се събират разделно и временно ще се съхраняват по подходящ начин , съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства в съответствие с изискванията на Закон за управление на отпадъците (ДВ бр. 86 /2003г.и посл. изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове.

Генерираните растителни отпадъци от оранжерията и торовите маси от фермата ще се включат в затворения цикъл за производство на топлинна и електроенергия чрез когенератора.Отпадни води от битово-фекален характер – ще се предвиди септична водоплътна яма, с периодично извозване към ПСОВ.


 • 12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Неблагоприятните въздействия, които биха могли да се очакват върху околната среда са свързани с:


 • Шумово и прахово замърсяване по време на строителството:

В общ план мерките за намаляване на отрицателните последици могат да се разделят в две групи:А/ по време на строителството


 • Строителната техника ще е малогабаритна и ще се работи само в границите на отредения обект.

 • Сервизирането на техниката ще се извършва в специализирани сервизи


Б/ по време на експлоатацията

Мерки за предотвратяване на евентуални бъдещи неприятни миризми при експлоатацията на обекта:

Комплексната доставка включва подходяща херметизация и газонепропускливост на използуваната система от резервоари, тръби и ферментатори. Фирмата доставчик гарантира, че вторичната биомаса, постъпваща в приемния бетонов резервоар – лагуна ще бъде обеззаразена и обезмирисена, като резултат от термофилната аеробна обработка , при която се извършва разлагането на органичната маса. При всички случаи с цел гарантиране на пълната липса на евентуални миризми, ограничаването им ще се извърши с монтаж на полимерна мембрана тип „мехур“ върху бетоновия резервоар. Вторичната биомаса ще се предава като тор на фермери по договор.

Преди въвеждане в експлоатация на обекта ще бъдат изготвени необходимите инструкции за работа с оборудването, така че да се гарантира безаварийна работа и опазването на атмосферния въздух от случайни течове на газови емисии.

Имотът, в който ще се развие комплексът е с достатъчна площ, позволяваща екологосъобразно разполагане на отделните подобекти. С цел намаляване възможността от разпространяване на емисии от миризми, фермата и торохранилището, както и уплътненият с въздухоплътни материали резервоар за преработваната торова маса ще се разположат в максимално отдалечената от селото югоизточна част на имота, като се осигури достатъчно отстояние. С цел допълнително намаляване на вредното въздействие ще се обособи „зелен пояс“ по границите на имота, съгласно проект за озеленяване с висока и ниска растителност.

2.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води)
Водоснабдяването, канализацията и захранването с ел. енергия на сградата се осъществяват съгласно условията на съответния доставчик.


2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.


 • Решение от РИОСВ- Пловдив за преценка необходимостта от ОВОС съвместно с преценка за необходимостта от оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на най- близката защитена зона „Река Стряма” с код BG 0000429

 • Одобряване на инвестиционните проекти по реда на ЗУТ ;

 • Разрешение съгласно Закона за управление на отпадъците

 • Разрешение за строеж ( ЗУТ, ДВ бр.1/2001 и посл.изм.).2.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

В процеса на строителството е възможно само временно замърсяване чрез незначително запрашаване на въздуха през периода на работа.

Спесификата на обекта не ще създаде дискомфорт, изразяващ се в раздразнение и неудобства към факторите на околната среда и населението, определени посредством предвидените мероприятия по реализирането на обекта.

При правилно изпълнение на залегналите дейности по реализация на строителството не се очакват ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда.

Не се очаква влошаване на екологичното състояние на флората и фауната в урбанизирания район, т. к. няма източници на замърсяване на въздуха, почвите и водите при стриктното спазване на технологичните процеси, т. е. Не се очаква да настъпи дискомфорт на околната среда след реализиране на инвестиционното предложение.

2.16. Риск от инциденти.

Дейността, която ще се извършва в бъдещия обект не е включена в Приложение № 1 към чл.3, т.1 на Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Дв бр. 43/2008г.). Т.е. няма вероятност от тази дейност да възникне непосредствена заплаха за екологични щети.

Като риск може да се разглежда вероятността дадена потенциална опасност, свързана със строителството да засегне неблагоприятно компонентите на околната среда или населението. Риск е всеки случай на съмнително събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. Възложителят ще осигури работно облекло на строителите и на обслужващия персонал с цел избягване на предпоставки за възникване на опасни инциденти
III. Местоположение на инвестиционното предложение

ПИ с № 000556 (нула, нула, нула, пет, пет, шест), землище на село Черноземен,

община Калояново

3.1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

3.2. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.
В територията на поземления имот не попадат елементи от Националната екологична мрежа.
3.2.а Качество и регенеративна способност на околната среда.

3.3. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за метоположение


Естеството на инвестиционното положение е тяхно свързано с наличните дадености на района и собствеността върху терена. В този аспект избора на друг терен за изграждането инв. предложение е без алтернатива.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (Кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
4.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
4.1.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве:
При строителството и експлоатацията на обекта не се очаква да има негативно въздействие върху хората. Рискови фактори в граници увреждащи човешкото здраве при строителството на обекта не следва да се емитират.

Въздействието върху хората и тяхното здраве може да се дефинира като постоянно и в голяма степен положително, защото :

- дейността на обекта е в сферата на здравно-общественото обслужване ;

- ще бъдат спазени всички санитарно- охранителни и хигиенно- защитни изисквания за местоположението на обекта;


 • при експлоатацията на обекта няма да се допуска превишаване на ПДК(пределно допустими концентраци) на общ прах, ФПЧ, азотни и серни оксиди,както и наднормени нива на шума;

 • обекта ще бъде изграден и ще функционира в съответствие с изискванията на ЗООС, ЗУТ, ЗОЗЗ, ЗУО, ЗВ и др.4.1.2. Въздействие върху земеползването:
С изграждането на обекта се променя досегашно предназначение на имота.
4.1.3. Въздействие върху материалните активи:

В района на обекта няма материални активи, които биха могли да попаднат под неговото въздействие.


4.1.4. Въздействие върху атмосферния въздух:

Очаква се известно замърсяване на въздуха с прах нетоксичен по време на изпълнение на строителните работи. След въвеждане на обекта в експлоатация при спазване на технологичната дисциплина не се очаква замърсяване на атмосферата над допустимите норми.


4.1.5. Въздействие върху атмосферата:
В зависимост от сезона на извършване на изкопните работи е възможно праховото замърсяване на атмосферния въздух да достигне до значителни стойности, но то ще бъде локално. Отработените газове от машините също ще окажат въздействие, което ще бъде кратковременно и с малка честота (в рамките на определения за строителството период от време и ограничено с работното време пред денонощието). То може да бъде намалено допълнително и чрез подходящо оразмеряване на технико-работния проект на отделните строителни процеси.
4.1.6. Въздействие върху водите:

Въздействието ще е минимално, предвид естеството на обекта4.1.7. Въздействие върху почвата:

Строителните работи са локализирани върху силно ограничена площ, поради което изграждането и експлотацията на обекта няма да окажат практическо влияние върху почвите.


4.1.8. Въздействие върху земните недра:
Няма да има въздействие.
4.1.9. Въздействие върху ландшафта:
Ландшафтът ще запази типа си на антропогенен ландшафт, като не се промени баланса между природните и антропогенни елементи . Същевременно се очаква да се запази устойчивостта на ландшафта по отношение на досегашните му социално – икономически фукции – комуникационна и стопанска, както и да изпълни новата функция свързана с дейността и обслужването на обекта за гостите.

Изпълнението на проекта за озеленяване на площадките ще има благоприятен естетически ефект и ще служи като непосредствена връзка с прилежащите територии.


4.1.10. Въздействие върху природните обекти:
Изграждането и експлоатацията на обекта и обслужващите звена не е свързано с въздействия върху природни обекти.
4.1.11.Въздействие върху минералното разнообразие:
В района на обекта няма установени подземни богатства със стопанско значение. Незначителното застрояване свързано с реализацията на обекта практически не би могло да окаже негативно влияние върху минералното разнообразие в района.
4.1.12. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи:
Няма да има въздействие поради локалния характер.
4.1.13. Въздействие върху защитените територии на единични и групови паметници на културата:

А/ Защитени територии:

Обекта не попада и не граничи със защитени природни територии. Сред установените в близост до площадката растителни и животински видове няма такива, включени в Червената книга на България.


4.1.14. Въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси:
А/ розлшчните видове отпадъци и техните местонахождения:

Както беше посочено по-горе строителството и експлоатацията на обекта са свързани с образуването на известни количества отпадъци. Отпадъците, които ще се образуват при строителството ще бъдат изнесени на депо за строителни отпадъци, с което въздействието им върху околната среда в района на обекта се свежда до минимум.

От дейността на обекта ще се генерират отпадъци, чийто вид, количество и начин на третиране са детайлно описани в т. ІІ.11. Предвидено е да бъдат събирани разделно в зависимост от техния произход , вид, състав и свойства. Третирането им ще се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Битовите отпадъци ще се извозват на общинското депо за ТБО и също няма да оказват въздействие върху околната среда

Б/ рискови енергийни източници:Не се очаква въздействието на рискови енергийни източници.
4.1.15. Генетично модифицирани организми.
При изграждането и експлоатацията на обекта не се ползват и не се създават генетично модифицирани организми. Не възникват предпоставки за мутагенни въздействия върху организмите.
4.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
Няма информация за проведени процедури по обособяване на елементи от Националната екологична мрежа в района на обекта.
4.3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
4.3.1. Въздействие върху земеползването:


 • Териториален обхват: малък

 • Степен на въздействие: незначителна

 • Честота: постоянна

 • Продължителност: за експлоатационния период на обекта

 • Възможност за възстановяване: частично след извършване на рекултивация

 • Кумулативно и комбинирано въздействие - няма


4.3.2. Въздействие върху атмосферния въздух:


 • Териториален обхват – малък

 • Степен на въздействие – незначително

 • Продължителност на въздействието – краткотрайно, докато трае строителството

 • Честота на въздействието – ниска

 • Кумулативно и комбинирано въздействие – няма


4.3.3. Въздействие върху водите: • Териториален обхват – малък

 • Степен на въздействие – ниска

 • Продължителност на въздействието – дългосрочна

 • Честота на въздействието – постоянна

 • Кумулативно и комбинирано въздействие – няма


4.3.4. Въздействие върху почвата:


 • Териториаялен обхват – малък

 • Степен на въздействие – ниска

 • Продължителност на въздействието – дългосрочна

 • Честота на въздействието – постоянна

 • Кумулативно и комбинирано въздействие – няма


4.3.5. Въздействие върху земните недра:


 • Териториален обхват – малък

 • Степен на въздействие – незначителна

 • Продължителност – дългосрочна

 • Честота на въздействието – постоянна

 • Възможност за възстановяване - не

 • Кумулативно и комбинирано въздействие – няма


4.3.6. Въздействие върху ландшафта:


 • Териториален обхват – малък

 • Степен на въздействие – запазва се характера на ландшафта-антропогенен, устойчивост по отношение новата функция

 • Честота на въздействието – постоянна

 • Възможност за възстановяване - да

 • Кумулативен ефект – не се очаква


4.3.7. Въздействие върху минералното разнообразие:


 • Териториален обхват – малък

 • Степен на въздействие – незначителна

 • Продължителност – дългосрочна

 • Честота – постоянна

 • Възможност за възстановяване - не

 • Кумулативно и комбинирано въздействие – няма


4.3.8. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи:


 • Териториален обхват – малък

 • Степен на въздействие – незначителна

 • Продължителност – дългосрочна

 • Честота – постоянна

 • Възможност за възстановяване – да, след рекултивация на площадката

 • Кумулативно и комбинирано въздействие – няма


4.3.9. Въздействие върху защитените територии на единични и групови паметници на културата:

Не очаква въздействие.


4.4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато населене населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.)

Въздействието на обекта ще се прояви само в ограничената територия на обекта.

Стротилството и експлоатацията на обекта не засяга курортни селища, спортни съоръжения, болнични заведения, центрове за рехабилитация и др. заведения за обществено ползване, както и обекти със стопанско предназначение.

4.5. Вероятност на поява на въздействието.

Въздействието се появява със започване на строителството, при въвеждането на обекта в експлоатация степента на въздействията ще се намали, като вероятността от появата и зависи от клиентопотока.


4.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Продължителността на въздействието е за целия срок на съществуване.


4.7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздествия върху околната среда.


 • Постоянен контрол върху изправността на техниката и връзките между елементите.

 • Осигуряване на подходящо работно облекло и лични предпазни средства на работниците.

 • Работещите преди назначението им да преминат встъпателен инструктаж и да се провежда периодически такъв.

 • Да се проведе курс за техника на безопасност и експлоатационни изисквания преди започване на работата на обекта.

4.8. Трансграничен характер на въздействията.

Предвид характера и местоположението му обектът няма да оказва трансгранично въздействие.. . . . . . . . . . . . . . .

/Хр. Рогачев/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница