Изпълнително дело №156/2012 гДата19.07.2018
Размер50.06 Kb.

ОБЯВЛЕНИЕ


Изпълнително дело № 156/2012 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 05.05.2017 г. до 05.06.2017 год. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе публична продан на недвижим имот, собственост на Величко Пенков Пенков от гр. Априлци, обл. Ловешка, след определяне на нова начална цена, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 52218.541.111 с площ от 1289 кв.м., находящ се в гр. Априлци, обл. Ловешка, ул. Събевска № 5, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, заедно с построените в имота: двуетажна жилищна сграда с идентификатор 52218.541.111.1 със застроена площ 81 кв.м., жилищна сграда с идентификатор 52218.541.111.2 със застроена площ 36 кв.м. и селскостопанска сграда-плевня с идентификатор 52218.541.111.3 със застроена площ 96 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 38 733,75 /тридесет и осем хиляди седемстотин тридесет и три лв., седемдесет и пет ст./ лв.

По делото има данни за учредена договорна ипотека върху имота, вписана под № 164, т. ІІ, дело 2563 от 2008 г. в полза на “Юрабанк и еф джи България” АД гр. София за сумата 49 000 евро.

Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки работен ден по местонахождението му в гр. Априлци, обл. Ловешка, кв. Острец.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на продаваемият имот /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК/ за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Районен съд Троян в “Централна Кооперативна Банка” АД IBAN BG 98 СЕСВ 9790 33F8 9117 00 по изп. дело 156/2012 г.

За всички преводи на суми над 30 000 лева,съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица   Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица   Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 2 от ГПК/.

На 06.06.2017 год. в 09,00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебния изпълнител обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.


гр. Троян СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

04.04.2017 год. /А. Йонкова/

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнително дело № 156/2012 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 05.05.2017 г. до 05.06.2017 год. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе публична продан на недвижими имоти, собственост на Величко Пенков Пенков от гр. Априлци, обл. Ловешка, след определяне на нови начални цени, а именно:

1. 1/3 идеална част от Поземлен имот – овощна градина с идентификатор 52218.820.16 по кад. карта на гр. Априлци, м. Ломът-Илчовото, целият с площ от 762 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 419,25 /четиристотин и деветнадесет лв., двадесет и пет ст./ лв.

2. 1/3 идеална част от Поземлен имот – овощна градина с идентификатор 52218.822.3 по кад. карта на гр. Априлци, м. Ломът-Илчовото, целият с площ от 9099 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 5003,25 /пет хиляди и три лв., двадесет и пет ст./ лв.

3. 1/3 идеална част от Поземлен имот – ливада с идентификатор 52218.786.8 по кад. карта на гр. Априлци, м. Елевското Букарски, целият с площ от 1189 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 654,00 /шестстотин петдесет и четири/ лв.

4. 1/3 идеална част от Поземлен имот – ливада с идентификатор 52218.786.7 по кад. карта на гр. Априлци, м. Елевското Букарски, целият с площ от 4006 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 2202,75 /две хиляда двеста и два лв., седемдесет и пет ст./ лв.

5. 1/3 идеална част от Поземлен имот – ливада с идентификатор 52218.786.54 по кад. карта на гр. Априлци, м. Елевското Букарски, целият с площ от 917 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 504,00 /петстотин и четири/ лв.

6. 1/3 идеална част от Поземлен имот – ливада с идентификатор 52218.911.29 по кад. карта на гр. Априлци, м. Къневското, целият с площ от 1626 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 894,00 /осемстотин деветдесет и четири/ лв.

7. 1/3 идеална част от Поземлен имот – овощна градина с идентификатор 52218.922.12 по кад. карта на гр. Априлци, м. Събевското Говедарника, целият с площ от 404 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 222,00 /двеста двадесет и два/ лв.

8. 1/3 идеална част от Поземлен имот – ливада с идентификатор 52218.924.24 по кад. карта на гр. Априлци, м. Трапа-Варчевото, целият с площ от 3065 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 1685,25 /хиляда шестстотин осемдесет и пет лв., двадесет и пет ст./ лв.

9. 1/3 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 52218.544.88 по кад. карта на гр. Априлци, м. Маришница, целият с площ от 1432 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищна нужди.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 1516,50 /хиляда петстотин и шестнадесет лв. и петдесет ст./ лв.

10. 1/3 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 52218.544.89 по кад. карта на гр. Априлци, м. Маришница, целият с площ от 1119 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищна нужди.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 1185,00 /хиляда сто осемдесет и пет/ лв.

11. 1/3 идеална част от Поземлен имот – овощна градина с идентификатор 52218.822.72 по кад. карта на гр. Априлци, м. Ломът-Илчовото, целият с площ от 397 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 218,25 /двеста и осемнадесет лв., двадесет и пет ст./ лв.

По делото няма данни за учредени ипотеки върху имотите.

Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд - Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имотите, могат да сторят това всеки работен ден по местонахождението им в гр. Априлци, обл. Ловешка.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на продаваемите имоти /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Районен съд Троян в “Централна Кооперативна Банка” АД IBAN BG 98 СЕСВ 9790 33F8 9117 00 по изпълнително дело № 156/2012 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 2 от ГПК/. За всеки имот се подава отделно предложение.

На 06.06.2017 год. в 09,00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебния изпълнител обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.

гр. Троян СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:04.04.2017 год. /А. Йонкова/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница