Конкурс за следните длъжности: Главен счетоводител 1 бр, Главен експерт 4 бр; Старши експерт 1 брДата25.10.2018
Размер51.06 Kb.


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ГОРСКА СЕМЕКОНТРОЛНА СТАНЦИЯ - СОФИЯ
ОБЯВЛЕНИЕ

Горска семеконтролна станция – София, със следния адрес: 1528 гр. София, ул. „Искърско шосе” № 5; тел: 02/9789262; 02/9787555; факс 02/973-11-80; e-mail: gsssofia@iag.bg; www.gss-sofia.net, на основание чл.10 a, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 и чл.15 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавен служител и Заповед № РД 08-01 от 04.03.2013 г на Директора на ГСС – София,


ОБЯВЯВА

Конкурс за следните длъжности:
1. Главен счетоводител – 1 бр,

2. Главен експерт – 4 бр;

3. Старши експерт – 1 бр;
І. Минималните и специфични изисквания предвидени в нормативните актове:
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Главен счетоводител” на ГСС - София са:

    • Да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1, и ал.2 от ЗДСл.

 • Образователна степен – висше икономическо образование степен “бакалавър”, с приоритет професионален опит в областта на бюджетното счетоводство.

 • Професионален опит – 3 години; или присъден най-малко ІV-ти младши ранг;

 • Минимален размер на основната месечна работна заплата: 420.00 лева.

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Главен експерт” в ГСС - София са:    • Да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1, и ал.2 от ЗДСл.

 • Образователна степен – висше образование, бакалавър по специалност „Горско стопанство”;

 • Професионален опит – 2 години или присъден най-малко ІV-ти младши ранг;

 • Минимален размер на основната месечна работна заплата: 400.00 лева.

3. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Старши експерт” в ГСС - София са:    • Да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1, и ал.2 от ЗДСл.

 • Образователна степен – висше образование, бакалавър по специалност „Горско стопанство”;

 • Професионален опит – 1 година; или присъден най-малко V-ти младши ранг;

 • Минимален размер на основната месечна работна заплата: 350.00 лева.

ІІ. Длъжностни характеристики и изисквания:
1. За длъжността: Главен счетоводител в ГСС - София:

 • Осъществява и отговаря за финансово, счетоводното обслужване и вътрешно финансовия контрол на ГСС - София в съответствие със Закона за счетоводството и други нормативни актове;

 • Подготвя предложения по проектобюджета и бюджета на станцията включително и за капиталовите разходи;

 • Извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия;

 • Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и извънбюджетните сметки и фондове, годишен финансов отчет и баланс;

 • Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства и трансфера на приходите.

2. За длъжността: Главен експерт в ГСС - София:

В определения му район на дейност:


 • Координира, организира и контролира изграждане и стопанисване на Горската семепроизводствена база/ГСБ/, подържа регистър и архив база данни за горската семепроизводствена база.

 • Осъществява контрол на производството и търговията на ГРМ в съответствие с функциите на ГСС;

 • Провежда обучения и дава консултации по нормативната база свързана с производство и търговия на ГРМ;

 • Провежда фенологични наблюдения и изготвя прогнози;

 • Проучва горския генетичен фонд, организира събирането на елитни репродуктивни материали от ценни популации и плюсови дървета, избира подходящи площи за създаване на СГ /семепроизводствени градини/, ГК /географски култури/ и дендрариуми, извършва селекционна категоризация в семепроизводствени насаждения и селекция по фенотип в СГ.

3. За длъжността: Старши експерт в ГСС - София:

В определения му район на дейност:


 • Координира, организира и контролира изграждане и стопанисване на Горската семепроизводствена база/ГСБ/, подържа регистър и архив база данни за горската семепроизводствена база;

 • Осъществява контрол на производството и търговията на ГРМ в съответствие с функциите на ГСС;

 • Провежда фенологични наблюдения;

 • Проучва горския генетичен фонд, организира събирането на елитни репродуктивни материали от ценни популации, плюсови дървета.

ІІІ. Начинът за провеждане на конкурса.
Конкурсът ще бъде проведен в три етапа, както следва:

І – ви етап: допускане до конкурс чрез подбор по представени документи за всяка обявена длъжност;

ІІ – ри етап: решаване на отделен тест за всяка една от обявените длъжности .

ІІІ – ти етап: интервю.


ІV. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:


 1. Заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители/

 2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

 3. Копия от документи за образователно - квалификационна степен;

 4. Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит).

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Kогато кандидатът участва в общия конкурс едновременно за повече от една от обявените длъжности, същият представя документите посочени от т. IV.1 до т. IV.4 в настоящата заповед поотделно за всяка една от длъжностите, за които участва.

2. Образци на документи по т. IV.1 и IV.2 могат да се получат от деловодството на ГСС София.


Документите следва да бъдат представени в деловодството на ГСС – София, гр. София, ул. „Искърско шосе” № 5, лично от всеки кандидат или чрез негов упълномощен представител не по-късно от 10 /десет/ дни, считано от датата на публикуване на обявленията за провеждане на конкурсите в местен ежедневник и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.
Подаването на документите се извършва всеки работен ден в посочения период от 8.30 до 16.00 часа.
V. Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в ГСС – София, гр. София, ул. „Искърско шосе” № 5 и на интернет страница www.gss-sofia.net.
При подаване на документите, на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за съответната конкурсна длъжност.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница