Международен бизнесДата30.04.2017
Размер112.36 Kb.

Вариант 1

Тест за държавен изпит за студенти от магистърска степен, спец. “Международен бизнес”

Име,ф.н.: Дата:


I. Отворени въпроси:
1. Какви са основните предимства на валутния борд?

2. Какво представлява правилото на Тейлър?

3. Какво представлява пасивното управление на дълга?

4. Посочете основните разлики между положителната и отрицателната интеграция

5. В какви форми на интернационализация биват въвличани през последните едно- две десетилетия малките и средни предприятия?

6. Посочете основните подходи за избор на оференти за изпълнение на инвестиционен проект.


7. В какво се изразява основното съдържание на сделката „продукт на ръка“?

8. Какви са предимствата за инвеститора при избор на закрита тръжна процедура?

9. От какво се определя цената на тръжната документация?

10. Как се реализират отговорностите на субконтрактора пред инвеститора?

II. Затворени въпроси (само един верен отговор):


1. Moody’s присъждат рейтинг в следния вид:

а) AAA, BBB, CCC …;

б) Aaa, Baa, Caa...;

в) а) и б);

г) друг вид.
2. Рейтингът се преразглежда годишно минимум:

а) един път;

б) два пъти;

в) четири пъти;

г) пет пъти.
3. Маастрихтският критерий за дълга за България се изпълнява от:

а) 2000 г.;

б) 2001 г.;

в) 2003 г.;

г) 2004 г.
4. Потенциалните проблеми с българския външен дълг през 2009-2011 г. са свързани с големината на:

а) държавния дълг;

б) частния дълг;

в) а) и б);

г) друго.
5. По плана Брейди се заменят:

а) облигации срещу облигации;

б) банков дълг срещу банков дълг;

в) банков дълг срещу облигации;

г) друго.
6. По-малките граници на възможно плаване на валутния курс изискват:

а) по-големи валутни резерви;

б) по-малки валутни резерви;

в) няма връзка между курса и резервите;

г) няма верен отговор.
7. За най-силно фиксиране на валутния курс се счита:

а) фиксирането към кошница от валути;

б) валутният борд;

в) доларизацията;

г) всички горни.
8. При валутен борд местните пари се издават срещу:

а) резервни валути;

б) ДЦК;

в) а) и б); г) друго.9. МВФ консултира следните страни-членки:

а) всички;

б) само тези в криза;

в) само развиващите се икономики;

г) б) и в).
10. Целеполагането по инфлацията се препоръчва за:

а) малки икономики;

б) по-големи икономики;

в) когато се цели висока инфлация;

г) всички отговори са верни.
11. При целеполагането по инфлацията поддържането на валутния курс:

а) е най-важно;

б) остава на заден план;

в) а) и б);

г) друго.
12.Първата ревизия на Римския договор е:

а) договор от Ница;

б)Единен европейски акт;

в) договор за ЕВРАТОМ;


13.Коя НЕ е сред съвременните функции в работата на Европейския парламент:

а) бюджетна;

б) законодателна;

в) консултативна;


14. Кое от изброените НЕ е в разширения обхват на дейност на ЕП приет с договора от Маастрихт:

 1. Изработване на проект на европейската конституция;

 2. Получаване на ефективно право на вето в някои области на законодателството;

 3. Създаване на временни комитети за разследване на нарушения и правото напетиции

15. Съдът от първа инстанция към Съда на ЕО е създаден през 1989 г., за да: 1. допълва приходите на основния съд ;

 2. отговаря за дела от частни лица по въпроси свързани с конкуренцията;

 3. води дела срещу бездействие;

1. a б в г


2. a б в г
3. a б в г
4. a б в г
5. a б в г
6. a б в г
7. a б в г
8. a б в г
9. a б в г
10. a б в г
11. a б в г
12. a б в
13. a б в
14. a б в
15. a б в

16. Сред символите на ЕС НЕ е: 1. знаме със златни звезди на син фон;

 2. химн „Ода на радостта”;

в) мото „Обединени в разнообразието”;

г) Европейска конституция;


17. Кое твърдение НЕ е вярно:

 1. Глобализацията създава проблеми с безработицата;

 2. Глобализацията намалява поляризацията на доходите;

 3. Глобализацията изисква минимална политическа регулация;

18. Срокът на валидност на една тръжна оферта се определя с: 1. документ, представен от всеки оферент

 2. поканата за участие в търга

 3. срокът на валидност на гаранцията за добросъвестно участие в търга

19. Според характера на участниците в тръжната процедура търговете биват: 1. едностепенни и двустепенни

 2. национални и международни

 3. открити и закрити

20. Гаранционният депозит за добросъвестно изпълнение на инвестиционния проект се внася при: 1. обявяване на търга

 2. представяне на офертите

 3. обявяване на резултатите от проведения търг

 4. при сключване на договор за изпълнение на инвестиционния проект

21. Фазата на изпълнението на един инвестиционен проект включва следните дейности: 1. проучване на технико-икономическата целесъобразност на проекта и проектиране

 2. строителство, монтаж, пускане в експлоатация на проекта, промишлен инженеринг

 3. проектиране, строителство и монтаж, пускане в експлоатация, анализ, изпитания и контрол

22. Инженерно-консултантският договор представлява: 1. възмездно отстъпване на правото на ползване на търговска марка

 2. вид инженерингов контракт

 3. отстъпване на правото на ползване на природен ресурс срещу заплащане на отчисления

23. Двуфазното производствено коопериране се изразява в: 1. размяна на части, възли и други между партньорите на основата на разделение на труда по хода на технологичния процес

 2. само единият от партньорите има право на реализация на готовата продукция

 3. доставка на инвестиционни стоки и услуги срещу продукция по избор на доставчика

24. В ролята на клиенти по едно концесионно съглашение по правило влизат: 1. частни фирми и консорциуми

 2. държавни и местни администрации

 3. международни организации

25. Финансирането на по схемата В.О.Т. по своята същност е : 1. финансиране чрез структурни фондове на Европейския съюз

 2. проектно финансиране

 3. експортно финансиране

26. Когато производственото коопериране се осъществява на основата на доставка на части в напълно разглобен вид с цел сглобяването им от приемащата страна, става дума за: 1. двуфазно коопериране

 2. еднофазно коопериране

 3. ишлеме

27. Многостепенният консорциум предполага: 1. разнороден характер на участващите компании

 2. повече от една фирма лидер

 3. в качеството на участници в консорциума да бъдат привлечени вече действащи консорциуми

16. a б в г
17. a б в
18. a б в
19. a б в
20. a б в г
21. a б в
22. a б в
23. a б в
24. a б в
25. a б в
26. a б в
27. a б в

28. Подходът на множество договори за изпълнение на инженерингов проект поставя като най-сериозен проблем пред клиента:

а) избора на подходящи контрактори

б) дефиниране на общата стойност

в) установяване на адекватна система за управление и контрол на проекта.
29. Сделката при условие „на ключ” предполага:

а) инженеринговият проект се покрива с един договор и един контрактор

б) множество договори, множество контрактори

в) клиентът сам осъществява управлението и контрола върху проекта.


30.С кое от твърденията НЕ сте съгласни:

а) неолибералната концепция отъждествява интеграцията с достигането на тотална икономическа интеграция;

б) дирижистката школа споделя намесата на държавата в пазарната интеграция;

в) идеята за създаването на ЕВРАТОМ е на школата на реалистите;


31. Като първи етап от интеграционния процес може да се приеме:

а) създаването на митнически съюз;

б) създаването на зона за свободна търговия;

в) сключването на картелни съглашения;

г) създаването на валутен сьюз;
32.Институционалната интеграция като висш стадий на представляване от наднационални органи е възглед на:

а) Б. Балаша;

б) Г. Мюрдал;

в) Я. Тинберген;

г) Х. Кремер;
33. Кое твърдение Е грешно:

а) зоната за свободна търговия е обединение между страни с цел премахване на мита и ограничения;

б) зоната за свободна търговия на НАФТА цели увеличаване възможностите за инвестиции между страните-членки;

в) зоната за свободна търговия премахва контрола на границата при преминаване между страните по споразумението;


34. Критериите, които се използват за дефинирането на малките и средни предприятия са:

а) количествени показатели

б) качествени показатели

в) количествени и качествени показатели


35. Според Общата Европейска дефиниция и тази, приета в България, според степента на взаимната им обвързаност МСП се подразделят на:

а) независими, зависими и свързани

б) автономни, обвързани и независими

в) автономни, партньори и свързани


36. Едни от основните фактори, които обуславят нарастващото значение на МСП в световната икономика са:

а) ключовото значение, което имат МСП за иновациите и проявяващите се през последните години тенденции към децентрализация и фрагментация на производството, повишеното търсене на услуги и повишаване на конкурентната борба на пазарите;

б)производствените процеси, произтичащи в рамките на МСП са по- ефективни, в сравнение с тези, протичащи в големите фирми;

в) МСП привличат висококалифицирани кадри и по- този начин стимулират развитието на висшето образование.

28. a б в
29. a б в
30. a б в
31. a б в г
32. a б в г
33. a б в
34. a б в
35. a б в
36. a б в

37. Кое от твърденията е вярно :

а) Налице е негативна зависимост между вероятността едно предприятие да е ангажирано с международни операции и неговия размер;

б) Между ангажираността на предприятието с международни операции и растежа не се отчита зависимост;

в) Между ангажираността на предприятието с международни операции и факторите „размер” и „растеж” и „възраст” се наблюдава положителна зависимост.
38. Според броя на участниците клъстерите са доминирани от:

а) големи фирми

б) регионални публични институции

в) МСП
39. Кое от твърденията е в най- висока степен вярно?

а) Клъстерите благоприятстват създаването на конкурентни предимства на регионално ниво.

б) Клъстерите благоприятстват създаването на конкурентни предимства на регионално и национално ниво.

в) Клъстерите благоприятстват създаването на конкурентни предимства на регионално, национално и международно ниво.
40. Най- широко разпространената форма на МИО сред МСП е:

а)износът

б)вносът

в)международното коопериране37. a б в
38. a б в
39. a б в
40. a б вКаталог: Uploads -> mio@ue-varna.bg -> mio
mio -> Държавна изпитна сесия януари 2016 г. Специалност "туризъм", окс "бакалавър" и “магистър”
mio -> Международен бизнес
mio -> Мио, мб м юни 2015 г. 25. 06. 2015 г. – 12: 30 ч в Н-104
mio -> Резултати от комплексен държавен изпит- бакалаври 25. 06. 2015 г
mio -> Дипломант Оценки-тест Въпроси Оценка 10372
mio -> Дипломант Оценки-тест Въпроси Оценка 83
mio -> Държавна изпитна сесия юни 2016 г. Специалност "туризъм", окс "бакалавър" и “магистър”
mio -> Фак.№ Дипломант Тема Научен ръководител Рецензент 80257 Димитрина Алексиева
mio -> Мио, мб м юни 2014 г. 26. 06. 2014 г. – 8: 30 ч в Н-105


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница