Министерство на образованието и науката у ч е б н а п р о г р а м аДата30.07.2018
Размер137.07 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАУ Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М АЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ
ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09 – 1431 / 25. 07. 2005 г.


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
Код 521 МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МАШИНОСТРОЕНЕ

С О Ф И Я, 2005 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма е предназначена за професиите и специалностите в областта на машиностроенето и е основа за придобиване на знания за: • видовете металорежещи инструменти и металорежещи машини;

 • определящите фактори за избор на инструменти и машини;

 • предварителната подготовка на инструменти и машини;

Учебното съдържание осигурява възможности за изграждане на умения за избор на инструменти,приспособления,машини,режими на рязане от справочна литература.

Разпределението на общия брой учебни часове, които са предвидени в учебния план, се осъществява от преподавателя съобразно ясно и точно формулирани цели на обучението .

Обучението по предмета се осигурява чрез междупредметна връзка с учебните предмети от отрасловата професионална подготовка Техническо чертане, Материали и заготовки и Техническа механика, както и с учебния предмет от професионалната подготовка за професията Учебна практика – Шлосерство, Стругарство, Сглобяване и ремонт на съединения. Учебното съдържание осъществява междупредметни връзка с учебните предмети специфичната професионална подготовка: Машинни елементи, Технология на машиностроенето, Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения, Диагностика и контрол, Лабораторна практика и Учебна практика. Особено важна е връзката с учебните предмети: Технология на машиностроенето, Диагностика и контрол, Лабораторна практика и Учебна практика, защото предметът Металорежещи машини и инструменти е важна основа, върху която се гради тяхното учебно съдържание.

Обучението изисква учебните часове да се провеждат в добре обзаведен кабинет, снабден с табла на различни видове металорежещи инструменти и кинематични схеми на металорежещи машини;справочна литература за избор на инструменти и машини.ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Основната цел на обучението е формиране на професионални компетенции за работа и настройване на металорежещи машини; умения за избор и предварителна подготовка на инструменти и машини за изработване на детайл по зададен чертеж.

За постигането на основната цел е необходимо изпълнение на следните подцели:

1. Формиране на знания за общите характеристики на процеса рязане и технологичните възможности на процесите: струговане, свредловане, фрезоване, резбонарязване, шлифоване, зъбонарязване.

2. Формиране на знания за различните видове инструменти, определящите ги параметри и показателите за избор.

3. Формиране на знания за различните видове металорежещи машини; устройство и действие на типови представители на конвенционални стругови, пробивни, фрезови, зъбонарезни, шлифовъчни машини.

4. Формиране на знания за показатели за избор на машина, предварителна подготовка за работа на избрана машина.

5. Формиране умения за работа в група, екип и професионални качества като: организираност, дисциплинираност, самоконтрол, самооценка, съзнателно отношение към учебния процес.
ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Учебната програма е разработена в девет варианта в съответствие с броя учебни часове, които са предвидени в конкретните учебни планове за всяка професия и специалност. За всеки вариант са предвидени минимален брой учебни часове, които трябва да се спазват.


Вариант

І

ІІ

ІІІ

IV

VVII

VІІІ

ІХ

Часове по

учебен пландо 52

72

90

108

116

126

144

180

206

Минимален

брой часове36

58

87

87

104

114

115

140

186


ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Обемът от учебно съдържание е структуриран в раздели. Учителят конкретизира темите и броя на учебните часове за всяка тема, определя учебните часове за нови знания и упражнения с цел изпълнение целите и задачите на обучението, както и постигане резултатите на обучението. Конкретизирането на темите и броя на учебните часове се утвърждава в годишното разпределение на учителите при съобразяване с изискванията на конкретната специалност.по ред
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ


ВАРИАНТИІ

ІІ

ІІІ


ІV


V

VІІ


VІІІ


ІХ

1.

Същност на процеса рязане: кинематика, динамика, режими, физикомеханични явления, съпровождащи процеса рязане.

2

6


10

10


10

10

10


10

10

2.

Режещи инструменти и инструментални материали.

4

4


7

7


10

10

9


10

10

3.

Металорежещи машини: видове, характеристики - конструктивни, кинематични, технологични.

6

6


10

13


10

15

17


20

40

4.

Струговане - технологични възможности, инструменти, машини.

20

12


17

14


25

30

20


25

25

5.

Обработване и дообработване на отвори: свредловане, зенкероване, райбероване - технологични възможности, инструменти, машини.

4

4


5

5


15

15

8


15

20

6.

Фрезови машини - технологични възможности, инструменти.
8


17

9


20

20

13


20

20

7.

Шлифовъчни машини - технологични възможности, инструменти, машини.
6


9

9


6

6

12


10

15

8.

Стъргателни и дълбачни машини - технологични възможности, инструменти, машини.
6


8

8


4

4

10


10

15

9.

Протяжни машини. Инструменти.5

5

6

10.

Зъбообработващи машини - технологични възможности, инструменти, машини.
6


4

12


4

4

6


10

15

11.

Резбонарязване.5

5

10
Задължителен минимален брой учебни часове

36

58


87

87


104

114

115


140

186Раздел 1. Същност на процеса рязане: кинематика, динамика, режими, физикомеханични явления, съпровождащи процеса рязане.

Раздел 2. Режещи инструменти и инструментални материали. режещ клин, параметри и влиянието им върху процеса рязане. Инструментални материали: изисквания, видове, показатели за избор. Общи сведения за металорежещите инструменти. Видове режещи инструменти: едноръбови и многоръбови.

Раздел 3. Металорежещи машини: видове, характеристики - конструктивни, кинематични, технологични. Общи сведения, основни понятия и определения. Класификация на металорежещите машини. Формообразуване. Видове движения в металорежещите машини. Кинематични схеми и настройване на ММ. Основни кинематични параметри. Преводи - видове, кинематични зависимости. Настроечни механизми. Механизми за преобразуване на движенията. Механизми за реверсиране на движенията.Системи за мазане и охлаждане.

Раздел 4. Струговане - технологични възможности, инструменти, машини. Кинематични схеми на обработване. Режещи инструменти. Режими на рязане - елементи. Сили на рязане при струговане. Стругови машини - видове, предназначение и приложение. Универсални стругове: предназначение и технологични възможности. Работа и настройка на СУ. Продукционни стругове. Копирни стругове. Револверни стругове. Каруселни стругове. Затиловъчни стругове. Стругови полуавтомати и автомати.

Раздел 5. Обработване и дообработване на отвори: свредловане, зенкероване, райбероване - технологични възможности, инструменти, машини. Кинематични схеми на обработване. Режещи инструменти - свредла, зенкери, райбери. Видове, параметри. Режими на рязане - елементи, сили, избор на елементите. Пробивни машини - видове и технологични възможности. Устройство, работа и настройка на: пробивна колонна машина; вертикални; радиални; хоризонтални пробивно-разстъргващи; координатни.

Раздел 6. Фрезови машини - технологични възможности, инструменти. Кинематични схеми на обработване. Режещи инструменти - видове, параметри, избор. Режими на рязане. Фрезови машини-видове, предназначение и приложение. Универсални фрезови машини - устройство, работа и настройка на ФУ. Приспособления към фрезовите машини.

Раздел 7. Шлифовъчни машини - технологични възможности, инструменти, машини. Кинематични схеми на обработване. Абразивни инструменти, видове, характеристики, избор. Режими на рязане. Видове, предназначение и приложение на шлифовъчните машини. Устройство, работа и настройка на: универсална кръглошлифовъчна машина, плоскошлифовъчна машина, безцентрова шлифовъчна машина

Раздел 8. Стъргателни и дълбачни машини - технологични възможности, инструменти, машини. Кинематични схеми на обработване. Режещи инструменти. Режими на рязане. Видове, предназначение и приложение на машините за стъргане и дълбане. Устройство, работа и настройка на: напречностъргателна машина, надлъжностъргателна машина, вертикалностъргателна машина.

Раздел 9. Протяжни машини. Инструменти. Кинематични схеми на обработване. Режещи инструменти - схеми на изрязване на прибавката, конструктивни и геометрични параметри на протяжката. Видове протяжки. Режими на рязане.Видове, предназначение и приложение на машините за протегляне. Вертикално протегляща машина.Хоризонтална протегляща машина. Машина за външно непрекъснато протегляне.

Раздел 10. Зъбообработващи машини - технологични възможности, инструменти, машини. Кинематични схеми на обработване и дообработване на зъбни колела. Режещи инструменти. Режими на рязане. Видове,предназначение и приложение на зъбообработващите машини. Устройство, работа и настройка на: зъбодълбачна машина, зъбофрезова машина, зъбошлифовъчна машина.

Раздел 11. Резбонарязване. Принципни схеми. Инструменти.

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
В края на обучението учениците трябва:

ДА ЗНАЯТ:

 • същността на процеса на обработване чрез рязане и факторите, влияещи върху неговото правилно протичане;

 • да анализират физичните и топлинни явления, съпровождащи процеса на рязане и тяхното влияние върху качеството и точността на обработваните детайли;

 • да осъществят правилния избор на режещи инструменти, съобразно техния вид, конструкция и материалите, от които са изработени;

 • да анализират елементите на режимите на рязане и влиянието им върху точността и качеството на обработваните повърхнини и производителността на труда;

 • кинематичните и технологични особености на металорежещите машини, структорното им изграждане и управление;

 • да описват устройството, основните функции и технологични възможности на най-разпространените металорежещи машини;

 • да разчитат кинематични схеми на металорежещи машини.


ДА МОГАТ да:

 • избират схема на рязане според вида и формата на зададена повърхнина, режим, съобразно зададени изисквания за вид, форма, размери, качество на повърхнина;

 • избират материали и заготовки за изработване на различни машиностроителни детайли;

 • избират режещи инструменти (вид, конструктивни, геометрични параметри, материал), съобразно избран процес на рязане, форма, размери и качество на зададена повърхнина, обработван материал;

 • избират оптималните режими на рязане от справочници в зависимост от предписаните изисквания за грапавост и точност на обработваната повърхнина;

 • избират машина според вида на обработката, формата и размерите на детайла, типа на производството;

 • определят според кинематиката на машината пътя за реализиране на избраната скорост на рязане и подаване;

 • работят с учебна, техническа и справочна литература.


VІ. ЛИТЕРАТУРА

1. Доц.д-р инж. Гергов, Ц. С., доц.д-р инж. , А. Диков, Металорежещи машини и инструменти,1999 г.

2. Доц.д-р инж. Събчев,П. М., Металорежещи инструменти.

Забележка:

1. Учебното съдържание по раздели следва да се редуцира съобразно учебното време.

2. Очакваните резултати за различните специалности са различни и следва да се формират на база на избраното учебно съдържание и в съответствие с посочените в учебната програма очаквани резултати.
Авторски колектив:

инж. Наталия Богданова, ПГМЕЕ – гр. Бургасинж.М.Спасова, ПГМЕТ – гр. Пазарджик


Каталог: prof -> mashinen -> programi
prof -> Становище за осъществен предварителен контрол
prof -> Предложение за изпълнение на поръчката
prof -> Simeonovgrad municipality
prof -> Критерий за оценка
prof -> Техническа спецификация
prof -> Опит върху печалбата и загубата 1
prof -> Биография на Доц д-р светлозар хараланов, д м. Дата на раждане: Месторождение: Месторабота: Настояща позиция: 20 ноември 1954
programi -> Министерство на образованието и науката у ч е б н а п р о г р а м а
programi -> Министерство на образованието и науката у ч е б н а п р о г р а м а за задължителна професионална подготовка


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница