О т ч е т за дейността на отдел„държавен здравен контрол“ – дирекция „обществено здраве” през четвърто тримесечие на 2015 гДата25.02.2018
Размер143.93 Kb.


О Т Ч Е Т

за дейността на отдел„ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“ – ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” през четвърто тримесечие на 2015 г.

Дейности по предварителния здравен контрол осъществени от дирекция „Обществено здраве” през периода:за дейността на отдел „Държавен здравен контрол” през деветмесечието на 2015 г.

Дейности по предварителния здравен контрол осъществени от отдел „Държавен здравен контрол” през периода:    • Участие в 7 заседания на общински ЕСУТ, на които са разгледани общо 40 документации – устройствени схеми и планове Участие в 18 приемателни комисии, извършване на 14 проверки по време на строителство на обекти;

    • Участие в 6 заседания на ЕС в РЗИ по ЗУТ, на който са разгледани общо 11 документации (ПУП) и в 6 по процедурите по извършване на екологични оценка (ЕО) на планове и програми и оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения. Подготвени са становища по отношение на степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве на 11 документации в процедура по преценка необходимостта от ОВОС и на 1 по задание за обхват и съдържание на ДОВОС. През периода е реализирано 1 участие в заседание на експертния екологичен съвет към РИОСВ.

    • Участие в комисиите за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди към Областна дирекция „Земеделие и гори” – 3 участия, на които са разгледани 13 проектни документации.

    • Служителите от дирекцията извършваха процедурата по регистрация на промяна в данните и обстоятелствата на съществуващи обекти с обществено предназначение и активно участваха в процедурата по регистрация на нови обекти с обществено предназначение по Закона за здравето (общо 72 за тримесечието).


1. Контрол и мониторинг на води

1.1. Питейни води

От изследваните 35 проби през ІV-то тримесечие – 2 броя (5,71%) са нестандартни по микробиологични показатели и 9 броя (25,71%) по химични показатели.Отклоненията по микробиологични показатели са по показател с индикаторно значение – коли форми (КФ) за населените места Обединение и Ореш и по показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК) за 1 населено място - Ореш.

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показател с безусловно здравно значение – нитрати (Димча, Д. Липница, Иванча, Обединение, Страхилово, Козловец, Балканци, Горски Сеновец, Камен).

През ІV-то тримесечие е изследвана 1 проба вода от ведомствен водоизточник, която е стандартна по микробиологични и химични показатели.

През тримесечието не са изследвани води от местни обществени водоизточници.

През отчетния период са изследвани 4 проби води от минералния водоизточник в село Вонеща вода по микробиологични показатели и всички не отговарят на изискванията на Наредба 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите по показатели ентерококи и мезофилни аеробни микроорганизми при 220С и 370С.

Във връзка с ангажиментите на Община Велико Търново, посочени в Решение №78/28.02.2011 г. на МОСВ за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост в село Вонеща вода и произтичащите от това задължения на стопанин, посочени в чл. 85, ал. 3 и чл. 83, ал. 2 на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ бр. 87/2007 г.), e изготвено уведомително писмо до кмета на Община Велико Търново за установените лоши микробиологични резултати и необходимостта от предприемане на мерки за отстраняване на причините, довели до влошаване качествата на минералната вода в село Вонеща вода, община Велико Търново.

Издадени са 2 предписания, от които: 1 бр. до управителя на „ВиК Свищов” ЕАД, град Свищов, за организиране на непрекъснато обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди във водоснабдителната система на село Ореш и 1 бр. до управителя на „ВиК Йовковци” ООД, за организиране на непрекъснато обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди във водоснабдителната система на село Обединение, с оглед осигуряване на качества, отговарящи по микробиологичните, химичните и индикаторните показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Съставен е 1 акт на виновното лице (водопроводчик) за неефективно обеззаразяване на питейната вода на село Ореш, община Свищов.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружествата във Велико Търново и Свищов за четвъртото тримесечие на 2015 г., съгласно представените от тях справки, се изпълняват в съответствие с одобрените от РЗИ мониторингови програми.
1.2. Повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
Мониторингът на повърхностните води от язовир „Йовковци” по микробиологични показатели се осъществява съгласно план програмата за 2015 г. на Басейнова дирекция Дунавски район за контролен мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, съгласно Наредба №12/18.06.2002 г.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. са изследвани 5 броя проби сурова вода от язовирното езеро. Само 1 от извършените изследвания по микробиологични показатели не отговаря на препоръчителните стойности на категория А1 на Наредба №12 на МОСВ, МЗ и МРРБ от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ДВ бр. 63/2002 г.). по показател коли форми при 370С.2.2. Плувни басейни
През 4-то тримесечие на годината от РЗИ – Велико Търново е контролирано качеството на водата на 14 закрити басейни, като в 3 от тях (в гр.Павликени, в гр. Г. Оряховица – СОУ “Г. Измирлиев“, в гр. Велико Търново – „Фъртуна Еър“ЕАД качествата на водата са анализирани в периода двукратно. Във връзка с Коледните и Новогодишни празнични дни и очакваният по този повод повишен интерес към хотелските комплекси основно във Велико Търново, в т.ч.хотели със закрити басейни в тях), в периода от 05.12 до 20.12. бяха извършени проверки относно готовността на обектите да приемат безпроблемно своите гости.

3. Контрол върху бутилирани води
През четвъртото тримесечие на 2015 г. са изследвани 9 проби по микробиологични и 4 проби по химични показатели, които отговарят на изискванията на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни нужди. През отчетния период във връзка с контрола на бутилираните води e извършена 1 проверка в обекта за производство на бутилирана трапезна вода на територията на областта. Информацията за резултатите от проведената тематична проверка за спазване изискванията на чл. 31 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели относно изискванията към извършвания производствен и технологичен контрол, провеждан от оператара в хода на технологичния процес, беше изпратена в МЗ в указания срок.

4. Контрол на обектите за търговия с лекарства
През четвъртото тримесечие на 2015 г. бяха извършени 58 проверки в аптеки; 13 проверки в дрогерии; 4 проверка в склад за търговия на едро с лекарствени продукти и 3 проверки на транспортни средства за превоз на лекарствени продукти. За отчетния период не са издавани предписания за установени нарушения на хигиенното състояние в аптеки.

В РЗИ – Велико Търново не са получавани от ИАЛ, в изпълнение на чл. 229а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, копия от разрешенията на аптеки, включващи извършване на търговия на дребно с хранителни добавки, диетични храни за специални медицински цели, храни за кърмачета и преходни храни, които следва да се препратят до Областна дирекция по безопасност на храните град Велико Търново за вписване в регистъра по чл. 14, ал. 1 от Закона за храните.5. Контрол върху козметичните продукти
През четвъртото тримесечие на 2015 г. са извършени 70 проверки в обекти за производство, съхраняване и търговия с козметични продукти.

Лабораторният контрол върху козметичните продукти през четвъртото тримесечие на 2015 година се осъществяваше съгласно дадените указания от МЗ за планиране на дейността, като вниманието беше насочено основно към продукти внос от трети страни и българско производство. Сериозно затруднение при пробонабирането на козметични продукти, внос от трети страни е обстоятелството, че в търговската мрежа на областта липсват артикули с произход от трети страни за определените в плана за пробонабиране на РЗИ – Велико Търново козметични артикули.

През четвъртото тримесечие на 2015 година служителите на отдел ДЗК при дирекция ОЗ са взели за изследване общо 36 козметични продукта, от които 12 детски козметични продукти за анализ по микробиологични показатели, 6 козметични продукти, различни от тези за деца за анализ по микробиологични показатели и 18 – за анализ по химични показатели, както следва: тежки метали – 6; водороден пероксид – 3; салицилова киселина – 3; хлорхексидин – 2; метанол – 2 и бензоена киселина – 2. В края на тримесечието в отдела са получени всички протоколи от изпитването на 30 броя козметични продукти. Внесените козметични продукти за изследване за тежки метали не са обработени все още в лабораторията и не са получени протоколи както следва: 6 броя протоколи за козметични продукти внесени за изследване за наличие на тежки метали през третото тримесечие и 6 броя протоколи за козметични продукти внесени за изследване за наличие на тежки метали през четвъртото тримесечие. От изследваните през тримесечието козметични продукти не са установени отклонения по микробиологични и химични показатели.

През четвърто тримесечие проверките на козметичните продукти и на документацията на козметичните продукти, които са произведени от производители на територия на област Велико Търново, се извършваха съгласно Регламент (ЕО) № 1223/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти.

Съгласно Указанието на Министерството на здравеопазването за дейността на РЗИ за 2015 г. и годишния план на РЗИ – Велико Търново за 2015 г. в периода на четвъртото тримесечие беше приключена тематична проверка за спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009, респ. Закона за здравето и Регламент (ЕС) № 655/2013 г. от 10 юли 2013 г. за установяване на общи критерии за обосноваване използването на претенции, отнасящи се до козметични продукти (ОВ, L190, 11.07.2013 г.) за козметични продукти, представяни като „Медицинска козметика“. В хода на проверката в склад за търговия на едро с лекарствени продукти, фирма - дистрибутор на козметични продукти на територията на област Велико Търново и аптечната мрежа на областта бяха намерени нарушения в етикетирането и представянето с изразяване на претенции, каквито козметичните продукти не притежават, при 12 броя козметични продукти. За тези констатирани нарушения бяха издадени 6 (шест) предписания за спиране реализацията на продукти и стоки (№КД-ОЗ-19-196/13.07.2015 г., №КД-ОЗ-19-199/16.07.2015 г., №КД-ОЗ-19-217/12.08.2015 г., №КД-ОЗ-19-219/12 .08.2015 г., №КД-ОЗ-19-220/12.08.2015 г., №КД-ОЗ-19-233/14.09.2015 г.). В определения в предписанията срок отговорните лица са предоставили в РЗИ – Велико Търново документи, удостоверяващи връщането на дистрибуторите на посочените в предписанията козметични продукти. Предписание №КД-ОЗ-19-233/14.09.2015 г., отнасящо се за установени несъответствия с нормативните изисквания при козметични продукти дистрибутирани от фирма на територията на област Велико Търново („АДС“ ООД, гр. Велико Търново, ул. „Хан Аспарух” №17) е отменено със Заповед за отмяна на предписание №КД-ОЗ-19-233/14.09.2015 г., след отстраняване на нарушенията. Информирани бяха чрез писма с копия до МЗ регионалните здравни инспекции, на чиято територия се намират производителите и дистрибуторите на цитираните козметични продукти РЗИ – Пловдив, РЗИ – Смолян, РЗИ – Кюстендил, РЗИ – Варна, РЗИ – Бургас, Столична РЗИ – София, като в електронен вид е изпратен снимков материал, илюстриращ козметичните продукти.

Уведомена беше с писмо изх. №РД-14-1783/07.09.2015 г. Регионалната фармацевтична колегия – Велико Търново за провежданата тематична проверка относно изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009, респ. Закона за здравето и Регламент (ЕС) № 655/2013 г. от 10 юли 2013 г. за установяване на общи критерии за обосноваване използването на претенции, отнасящи се до козметични продукти (ОВ, L190, 11.07.2013 г.) за козметични продукти, представяни като „Медицинска козметика“. В писмото беше изискано да се поеме ангажимент за разпространяване сред магистър-фармацевтите, членове на колегията, препоръките на РЗИ – Велико Търново, въз основа на резултатите от проверките на някои аптеки и складове за търговия на едро с лекарствени продукти, като беше препоръчано ръководителите на аптеки да преустановят предлагането за продажба на козметични продукти с изразени претенции за характеристики и функции, каквито козметичните продукти не притежават или са представяни като „Медицинска козметика“ и да се променят надписите на щандовете, на които се разполагат козметичните продукти в обекти, където тези щандове са с наименование „Медицинска козметика“.6. Контрол по писма от Министерството на здравеопазването относно получени нотификации по системата RAPEX за опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз
За периода август декември 2015 г. РЗИ Велико Търново получава по електронен път от Министерството на здравеопазването седмични справки по системата RAPEX, публикувани от Европейската комисия за сведение и ползване.

7. Контрол на химични вещества и смеси
През четвъртото тримесечие на 2015 г. във връзка с контрола на химични вещества и смеси са извършени общо 128 проверки. В хода на проверките на химични вещества и смеси са издадени 6 предписания, с които са предписани 6 мероприятия относно: етикетирането, вкл. специфичните изисквания по отношение на детергентите – 1, осигуряване на защитно приспособление на опаковките, препятстващо отварянето им от деца и тактилни предупредителни знаци за опасност– 3, липса на информационен лист за безопасност – 1 и на биоцид, на чиито етикет не е изписан номера на издаденото разрешение от Министерство на здравеопазването за пускане му на пазара като биоцид – 1.

Издадени са 4 заповеди за спиране на реализацията на химични вещества и смеси, от които 1 за пускане на пазара на биоциди, за които няма издадени разрешения от Министъра на здравеопазването и 3 за осигуряване на опаковки, снабдени с приспособления за затваряне, недостъпни за деца и с тактилно предупреждения за опасност, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006.

В търговската мрежа на Великотърновска област е констатирана продажба на лепило „ВоВо”, произведено в Китай, несъответстващо на действащата нормативна уредба. Във връзка, с което е издадена заповед за спиране продажбата на химичната смес и предаването и на фирмата-доставчик. Изпратено е писмо до МЗ с попълнен формуляр за „Нотификация” по системата на Съюза за бърз обмен на информация (GRAS-RAPEX).

Във връзка с писмо на МЗ с вх. №РД-13-493/21.08.2015 г. на РЗИ – Велико Търново относно извършване на тематична проверка през периода 01.04.2015 г. – 30.11.2015 г., свързана с участието на Министерството на здравеопазването, Регионалните здравни инспекции и МОСВ в координиран пилотен проект (REF) в държавите членки в рамките на Европейското икономическо проучване (ЕИО), организиран от Форумът за обмен на информация за прилагане и насочен към проучване на приспособленията за затваряне, недостъпни за деца.

Целта на проверката е оценка на съответствието със специфичните разпоредби, съгласно чл. 35, параграф 2 и част 3 от Приложение II на Регламент CLP.

Обекти на проверката са производители на продукти (на територията на Великотърновска област), съдържащи опасни вещества/смеси, изискващи приспособления за затваряне, които са обезопасени срещу отваряне от деца (CRF).

Извършена е проверка на фирма „Стел - Арго” ООД, град Велико Търново, район ж.п. гара 6, потребител надолу по веригата на доставки (преопаковчик), съгласно чл. 2, параграф 19 от Регламент (ЕО) №1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) №1907/2006 (CLP).

Същата фирма пуска на пазара сода каустик на люспи (NaOH), предназначена за масовия потребител, в опаковка от 1 кг, снабдена с тактилно предупреждение за опасност.

В хода на проверката е установено, че опаковката е достатъчно безопасна за деца, поради това, че те не могат да имат достъп до нейното съдържание без помощта на инструмент, в случая отверка за развиване на металното винтче отстрани на капачката.

Във връзка с указание на МЗ, писмо с рег. №16-00-72/17.07.2015 г., относно извършване на планирана през 2015 г. тематична проверка за спазване на забраната и ограниченията съгласно т. 61 на приложение ХVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) за употреба на диметилфумарат в кожени изделия – обувки и аксесоари, резултатите от изпратените за изследване в дирекция „Лабораторни изследвания” на РЗИ – Плевен изследванията показват, че във взети двете проби на кожени аксесоари, произведени в Китай, с вносител DENZEL BG концентрацията на диметилфумарат не надвишават допустимите стойности.8. Дейност, свързана с анкетиране на жалби
През четвъртото тримесечие на 2015 г. предложенията, сигналите и жалбите, постъпили в отдел „Държавен здравен контрол” при дирекция „Обществено здраве” се регистрират в електронен вид в таблица Microsoft Excel, което ще позволи по-бързото и точно отчитане.

За четвъртото тримесечие на 2015 година в отдел „Държавен здравен контрол” при дирекция „Обществено здраве” са постъпили 38 жалби, като 7 от тях са по проблеми извън компетентността на РЗИ и са пренасочени за решаване към други ведомства, а 4 жалби са в процес на решаване. От анкетираните 27 жалби: 26 са неоснователни, а 1 е основателна и е издадено предписание. От общия брой постъпили жалби, 13 броя са за нарушаване забраната за тютюнопушене в закрити обществени места. Значителна част от тях са анонимни, или са препратени до РЗИ – Велико Търново чрез координатора на сдружение “България без дим”. За извършените проверки на жалбите отнасящи се до тютюнопушене в закрити обществени места и резултатите от тях са уведомявани своевременно жалбоподателите и координаторите на сдружението, като за дадени сигнали са извършвани и повече от една проверка.

Преобладаващите жалби през отчетното тримесечие са свързани с тютюнопушене в закрити обществени места. Има постъпили 4 жалби за въздействие на електромагнитни полета върху здравето на жалбоподатели, лоша текуща хигиена в обекти с обществено предназначение (плувни басейни и др.), лошо качество на питейна вода, шум от музикална уредба и от автобуси и др.
9. Контрол във връзка с чл. 56 от Закона за здравето
Приоритет в дейността на дирекцията през отчетния период беше контрол по спазване на разпоредбите на Закона за здравето за забрана на тютюнопушенето в закритите обществени места, в това число и обекти за хранене и развлечение и транспортни средства за обществен превоз. През деветмесечието бяха проведени проверки по спазването разпоредбите на Закона за здравето с участието на представители на РПУ, като основно бяха обхванати обекти за хранене и развлечение.

През отчетния период на 2015 г. бяха извършени общо 648 проверки в обекти с обществено предназначение и обекти за хранене и развлечение за спазване на чл. 56 от ЗЗ. Извършени бяха 10 проверки на транспортни средства за обществен превоз на пътници от градския и междуградския транспорт и 5 проверки в местата за домуване на транспортните средства (депа, гаражи, началните спирки, таксиметрови стоянки и други). Издадено е 1 предписание за недопускане на тютюнопушене в закритата част на обект за хранене и е съставен 1 акт за нарушаване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места на юридическо лице. Издадено е 1 НП на стойност 3000 лв.10. Контрол на службите по трудова медицина регистрирани на територията на област Велико Търново

На територията на област Велико Търново има 14 (четиринадесет) служби по трудова медицина (СТМ), регистрирани по реда на Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина и 2 (два) офиса на СТМ, регистрирани на територията на други области.През четвъртото тримесечие бяха извършени общо 23 проверки. Една от тези проверки беше на СТМ, регистрирана на територията на област Велико Търново, но неупражняваща дейност, което е заявено в телефонен разговор от управителя на ЕООД, към което е създадена СТМ. Останалите 22 проверки бяха на представените в РЗИ – Велико Търново обобщени анализи на здравното състояние на работещите, съгласно тематичната проверка, относно изпълнението на изискванията на чл. 11, ал. 8 от Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр. 14/12.02.2008 г.) за спазване на минималните изисквания към съдържанието на обобщения анализ на здравното състояние на работещите, разпоредена от Министерството на здравеопазването и залегната в годишния план за дейността на РЗИ – Велико Търново за 2015. Информацията за резултатите от тематичната проверка беше изпратена в МЗ в срока посочен в указанието за планиране на дейността на РЗИ за 2015 г.

08. 01.2016 г. д-р Мариана Баръмова – началник на отдел ДЗК

.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница