Оба 13 административни услуги



Дата14.01.2019
Размер19.81 Kb.

ОБА 13




АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“










ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА БЯЛА,

ОБЛАСТ ВАРНА

И С К А Н Е


ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

по Закона за местните данъци и такси


От …………………………………………………………………………………………………..
ЕГН / ЕИК по БУЛСТАТ ………………………………………………………………………...

Адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………......


Чрез ………………………………………………………………………………………………...

/ при подаване на искането от упълномощено лице /
Уважаеми господин Кмете,
Моля да ми бъде издадено удостоверение за данъчна оценка за:



Право на собственост / ОбА13 2396/;



Право на строеж на сграда / част от сграда/ / ОбА13 2393/;



Право на ползване / ОбА13 2395/;



Незавършено строителство на сграда / част от сграда/ / ОбА13 2396/,
/ изберете вида на желаната данъчна оценка/
на следния недвижим имот, находящ се в гр. /с./ .......................................................................,
ул. ....................................................................................................................................................,
представляващ : …………………………………………………………………………………..
…..…………………………………………………………………………………………………..

Оценката ми е необходима във връзка с ............................................................................……,



/ продажба, дарение, делба и др./
за да ми послужи пред ……………………………………………………………………………
ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ:


  1. Документ за собственост на имота / нотариален акт, договор за покупка, съдебно решение, договор за делба, постановление за възлагане и др. /;

  2. Актуална скица на имота;

  3. Удостоверение за наследници / при починал собственик /;

  4. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

  5. Протокол за степен на завършеност на сградата / при подаване на искане за издаване на данъчна оценка на незавършено строителство/ ;

  6. Декларация по чл.14 от ЗМДТ/ при подаване на искане за издаване на данъчна оценка на незавършено строителство и право на строеж/;

  7. Удостоверение за характеристики на имота / за земеделски земи/;

  8. Документ, удостоверяващ техническите характеристики на бъдещата сграда (проект, обяснителна записка, ценообразуване и др.).


Дата:................................ Подпис:............................................


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница