Образец №5 д е к л а р а ц и яДата19.07.2018
Размер23.66 Kb.

Доставка на автономен профилиращ буй, оборудван със сензор за измерване на параметрите температура и соленост на морската вода


Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5 от ЗОП


Подписаният ........................................................................................

(трите имена)

л.к.№……………..……….….…..… издадена на ……………...………………….……год.

от…………………..…., град…………………………………………………………………..

жител на гр. ………………………………община…………….……………………………..

адрес: гр. …………………………………..община …………………………………….……

ул. …………………..…………………..№……бл.№…………, ап. ………, ет. …………

(данни по документ за самоличност)в качеството си на ………….………..……………………....……………….………


(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)

на: …………………………………………………….................……………………

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

ДЕКЛАРИРАМ, че

    1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

    2. Представляваното от мен юридическо лице не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

    3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в откритата процедура.

    4. Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

    5. Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

6.Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ми бъде възложена.

Правно обвързващ подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Наименование на кандидата и печат

__________________________

Забележки:

1. Декларацията се попълва от представителите на участниците и на подизпълнителите, когато юридическите лица са установени/регистрирани в България.2. Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на участника/подизпълнителя, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница