Кодекс за посочване на неверни данни. Правно обвързващ подписДата19.07.2018
Размер21.14 Kb.

Доставка на автономен профилиращ буй, оборудван със сензор за измерване на параметрите температура и соленост на морската вода


Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал.1 от ЗОППодписаният ........................................................................................

(трите имена)

л.к.№……………..……….….…..… издадена на ……………...………………….……год.

от…………………..…., град…………………………………………………………………..

жител на гр. ………………………………община…………….……………………………..

адрес: гр. …………………………………..община …………………………………….……

ул. …………………..…………………..№……бл.№…………, ап. ………, ет. …………….

(данни по документ за самоличност)в качеството си на ………….………..……………………....……………….………


(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)

на: …………………………………………………….................……………………

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

ДЕКЛАРИРАМ, че

  1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:  1. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност или определена професия.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Правно обвързващ подпис:


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Наименование на кандидата и печат

__________________________

Забележки:

  1. Декларацията се попълва от представителите на участниците и на подизпълнителите, когато юридическите лица са установени/регистрирани в България.

  2. Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на участника/подизпълнителя, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница