Образец представяне на участника по смисъла на чл. 56, ал. 1, т. 1 от зопДата30.07.2018
Размер266.31 Kb.
Образец
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

по смисъла на чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП

за участие в обществена поръчка с предмет Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на МБАЛ „Св. Петка” АД – град Видин

1. Наименование на участника:……………....................................................……........,

2. Седалище и адрес на управление: ……………...............................................................……,

3. Номер на вписване в Търговския регистър на Агенция по вписваният: .............................,

4. Адрес за кореспонденция: .............................................................…………………………,

Телефон за контакти: …………...........…… ; Факс …………………....................................

мобилен телефон: …………………….; e –mail:………............…………………………......

5. Лица за контакти:

5.1. Лице за контакти:................................................................................................................

Длъжност: ………………………………….................................…………………………….

Адрес: ……………………………………..........................……………………………….

Телефон:…………………………………….......................................…………………………

5.2. Лице за контакти:................................................................................................................

Длъжност: …………………………….................................………………………………….

Адрес: ………………………………..........................…………………………………….

Телефон: ……………………………...........................……………………………………

6. ИН по ДДС (в приложимите случаи) …….......................…………………………...

7. Обслужваща банка: …………………………..................................……………………….

8. IBAN: …………………………………….................................……………………………..

9. BIC код:………………………………......................................…………………………….

10. Титуляр на сметка: ……………..................................…………………………………….


Дата……………….2014 г. Подпис и печат:…….......……………ОБРАЗЕЦ
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за приемане условията в проекта на договор

Долуподписаният /ата……………………………………………………………………………................

/Име, презиме, фамилия/

с лична карта №………………….., издадена на……………,от МВР…………………………...............

с ЕГН…………………………, адрес: …………………………………………………………..................

/пощенски код, град/село, община, квартал, улица, №, бл., ет., ап./

в качеството си на…………………………………………………………………………………………../изписва се качеството на лицето, което попълва декларацията, съгласно чл. 47, ал. 4, т. 1 – 8 от ЗОП/

със седалище и адрес на управление............................................................................................................

регистрирано в…………………………..Окръжен съд по фирмено дело №…………………………...

ЕИК/БУЛСТАТ……………………………-УЧАСТНИК в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на МБАЛ „Св. Петка” АД – град Видин


ДЕКЛАРИРАМ:
Запознат/а съм със съдържанието на проекта на договор и приемам изцяло и безусловно условията в него.

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ............................ ДЕКЛАРАТОР:....................................

(подпис)

Забележка:

Декларацията се подписва лично от участника – физическо лице или от управляващия участника по регистрация, когато участникът е юридическо лице.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ата……………………………………………………………………………................

/Име, презиме, фамилия/

с лична карта №………………….., издадена на……………,от МВР…………………………...............

с ЕГН…………………………, адрес: …………………………………………………………................../пощенски код, град/село, община, квартал, улица, №, бл., ет., ап./

в качеството си на…………………………………………………………………………………………../изписва се качеството на лицето, което попълва декларацията, съгласно чл. 47, ал. 4, т. 1 – 8 от ЗОП/

със седалище и адрес на управление............................................................................................................

регистрирано в…………………………..Окръжен съд по фирмено дело №…………………………...

ЕИК/БУЛСТАТ……………………………-УЧАСТНИК в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на МБАЛ „Св. Петка” АД – град Видин


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:/ Реабилитиран съм за: / грешното се зачертава/

а). престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б). подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

в). участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс

г). престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс;

д). престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;

е). престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.
 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
 1. Представляваното от мен дружество …………………………………….не е обявено в несъстоятелност;
 1. Представляваното от мен дружество …………………………………….не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
 1. Представляваното от мен дружество ……………………………………. не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.
 1. Представляваното от мен дружество ……………………………………. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, както и задължения за данъци и вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
 1. Представляваното от мен дружество……………………………………….не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по чл. 740 от Търговския закон.

 2. Представляваното от мен дружество, както и лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а ДР на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
 1. Представляваното от мен дружество не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


* В случай, че участникът е чуждестранно лице следва да декларира,че не е в откритo производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: Декларатор:

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал.7,

както и за обстоятелство по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният /ата……………………………………………………………………………................

/Име, презиме, фамилия/

с лична карта №………………….., издадена на……………,от МВР…………………………...............

с ЕГН…………………………, адрес: …………………………………………………………................../пощенски код, град/село, община, квартал, улица, №, бл., ет., ап./

в качеството си на…………………………………………………………………………………………../изписва се качеството на лицето, което попълва декларацията, съгласно чл. 47, ал. 4, т. 1 – 8 от ЗОП/

със седалище и адрес на управление............................................................................................................

регистрирано в…………………………..Окръжен съд по фирмено дело №…………………………...

ЕИК/БУЛСТАТ……………………………-УЧАСТНИК в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на МБАЛ „Св. Петка” АД – град Видин


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


 1. Не съм „свързано лице” по смисъла на т. 23а от ДР на ЗОП с друг участник в горецитираната процедура за възлагане на обществена поръчка.
 1. Не съм участвал като външен експерт при подготовка на горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка, нито съм участвал при разработването на техническите спецификации и методиката за оценка на офертите в документацията за участие. 1. Представляваният от мен участник ………………………………………………….не е „свързано предприятие” по смисъла на т. 24 ДР на ЗОП с друг участник в горецитираната процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: Декларатор:
Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/ната/ .................................................................................................. с лична карта № .................................., издадена на ...........................от МВР, гр. ............................., с ЕГН ...................................., в качеството ми на ......................................., представляващ .................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ,
че при изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин и доставка на медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр.Видин

- няма да използвам / ще използвам подизпълнители (да се зачеркне ненужното)

- подизпълнител/и ще бъде / бъдат:

1. ……………………………………………….

2. …………………………………………………,

Който/които е/са запознат/и с предмета на поръчката и е/са дал/и съгласие за участие в процедурата, удостоверено чрез надлежен подписан и подпечатан документ, доказващ по безспорен начин съгласието за участие на подизпълнителя / подизпълнителите.

- дела на участие на подизпълнителя/ подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде …………………………….% от общата стойност на поръчката;

- вида на работите, които ще извършва подизпълнителя/ подизпълнителите, посочен по-горе е/са:

1. ………………………………………................................................................;

2. ………………………………………………………………………………….

3. Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на

неверни данни.

………………………. г. Декларатор: ……………..


(дата на подписване) (подпис и печат)

образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният ……….………………..., в качеството си на .............................. (Управител, Изпълнителен директор, Прокурист, или др.) на “...............................” ............ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД или др.) – Участник в открита процедура по ЗОП с предмет: Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на МБАЛ „Св. Петка” АД – град Видин
ДЕКЛАРИРАМ
Следното оборудване, машините и техническите съоръжения,

с които ......../изписва се името на кандидата/............ разполага за изпълнение на поръчката


Оборудване, машина, техническо съоръжение

Техническа характеристика

Бр.

Собствено /наето

Декларатор: …………………..

дата: ………Образец

СПИСЪК

съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП

НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКИ

сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните три години с включени възложители и стойности

на …………………………….. (име на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………1

Договор (предмет на договора)
Възложител (наименование, адрес, телефон, факс, ел. поща)
Място на изпълнение
Период на изпълнение на договора (начална и крайна дата)
Кратко описание на основните дейности извършени по договора
Обща стойност на договора

(лева без ДДС)

Лева

2

Договор (предмет на договора)
Възложител (наименование, адрес, телефон, факс, ел. поща)
Място на изпълнение
Период на изпълнение на договора (начална и крайна дата)
Кратко описание на основните дейности извършени по договора
Обща стойност на договора

(лева без ДДС)

Лева


*да се вмъкнат редове за колкото обекта е необходимо
Приложение: Доказателства за данните посочени в таблицата - (описват се всички приложения ) .

………………………… г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:…………………………………..(дата на подписване) (име и длъжност на представляващия участника)


образец
УЧАСТНИК:

…………………………………………………………………………………………………………...,Седалище и адрес на управление:

………………………………………………………………………………………………………..….,тел…………............................./факс………............................e-mail:………………...........................,

решение №……………………………. г. по фирмено дело ..............................................................,

на …………………............................................................................................. съд (в приложимите случаи), ЕИК / БУЛСТАТ ........................................................., представлявано от....................... ...................................................................................................................................................................,

Точен адрес зa кореспонденция: ......................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

Банкова сметка: Банка .........................................................................................................................

IBAN:………………………………………………………………………………………………….....

BIC:............................................................................................................................................................

ДО

МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА”АД

ГР. ВИДИН

ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обществена поръчка по чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, открита с Решение № 797/ 11.09.2014г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Петка” АД, с предмет: Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на МБАЛ „Св. Петка” АД – град Видин, с настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).

Съгласни сме с поставените от Вас условия и с предложения от Вас срок за изпълнение на поръчката, и ги приемаме без възражения.

Желаем да участваме в процедурата в съответствие с техническата спецификация, описана в документацията за участие.

В случай че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

 1. Срок за валидност на офертата/ в календарни дни- ………………………………..дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.


 2. Срок за изпълнение на поръчката: 12 / дванадесет/ месеца.

Ние представяме настоящото предложение, от свое име за настоящата процедура.

Ние потвърждаваме, че не участваме в нито едно друго предложение за настоящата процедура.

Ние ще уведомим Възложителя за всички настъпили в процеса на провеждане на процедурата промени в декларираните обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата процедура.
Приложения:


 1. Изискуеми от Възложителя документи за участие съгласно глава Трета „Указания за изготвяне на офертата за участие” на Конкурсната документация- в отделен запечатан плик № 1 „ Документи за подбор”

 2. Предложение за изпълнение на поръчката- съдържащо документите съгласно глава Трета „Указания за изготвяне на офертата за участие” на Конкурсната документация- в отделен запечатан плик  № 2;

 1. Ценова оферта - в отделен запечатан плик № 3, съдържащ ценовото предложение.

 Дата:.................................г...............................................................

Име, фамилия, длъжност

на представляващия участника

Подпис и печат

образец

УЧАСТНИК:

…………………………………………………………………………………………………………...,Седалище и адрес на управление:

………………………………………………………………………………………………………..….,тел…………............................./факс………............................e-mail:………………...........................,

решение №……………………………. г. по фирмено дело ..............................................................,

на …………………............................................................................................. съд (в приложимите случаи), ЕИК / БУЛСТАТ ........................................................., представлявано от....................... ...................................................................................................................................................................,

Точен адрес зa кореспонденция: ......................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

Банкова сметка: Банка .........................................................................................................................

IBAN:………………………………………………………………………………………………….....

BIC:............................................................................................................................................................

ДО

МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД

ГР. ВИДИН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
уважаеми господин Изпълнителен директор,
След запознаване с документацията за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за: Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на МБАЛ „Св. Петка” АД – град Видинние, .............. /изписва се името на участника /.......................приемаме, в случай, че нашето предложение бъде прието,

 1. Да доставим до 117 643,00 нормални кубически метра компресиран природен газ за нуждите на котелната и отоплителна инсталация на МБАЛ „Св. Петка” АД – град Видин за отоплителен сезон от 01.11.2014г. до 31.10.2015г.

 2. Предвиденият за доставка от нас компресиран природен газ ще има следните технически характеристики:

2.1. Калоричност: …………

2.2. Налягане 200 бара, което се редуцира до 4 бара посредством стационарна газорегулираща инсталация.

2.3. Производителност на стационарната газорегулираща инсталация 170 нормални кубически метра /час

2.4. Други: ………………………..

 1. Предлагаме следната организация на доставките, съобразно изискванията на техническото задание за изпълнение на поръчката и декларираното от нас оборудване, машини и технически съоръжения:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
4. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 календарни дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок
Дата ______________ Подпис____________________

ОБРАЗЕЦ
УЧАСТНИК:

…………………………………………………………………………………………………………...,Седалище и адрес на управление:

………………………………………………………………………………………………………..….,тел…………............................./факс………............................e-mail:………………..........................., ЕИК / БУЛСТАТ ........................................................., представлявано от....................... …………

Точен адрес зa кореспонденция: ......................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

Банкова сметка: Банка .........................................................................................................................

IBAN:………………………………………………………………………………………………….....

BIC:.................................................................................................................................................

ДО

МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД

ГР. ВИДИН
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за: Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на МБАЛ „Св. Петка” АД – град Видинние, .............. /изписва се името на участника/....................... предлагаме за изпълнение на поръчката, в съответствие с условията на тази документация:


 1. Цена за доставката на 1000 нормални кубически метра природен газ с транспорт и оборудване на /…………. изписва се името на участника……………./: ……. …………….. лева без ДДС или …………. лева с ДДС, включително:

 1. Действаща към момента цена за продажба на „Булгаргаз” ЕАД: ................................. лева без ДДС за 1000 нормални кубически метра природен газ.

 2. Добавка към цената на „Булгаргаз” ЕАД за доставка на 1000 нормални кубически метра природен газ за целия период на Рамковото споразумение, с транспорт и оборудване на доставчика: …………………. лева без ДДС за 1000 нормални кубически метра природен газ.

 3. ДДС ……………. лева.
 1. Цена за доставката на 117 643,00 нормални кубически метра природен газ по сега действащите цени за продажба на „Булгаргаз” ЕАД …………. лева без ДДС и …………. лева с ДДС.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична/банкова гаранция в размер на 3 % от стойността на Договора без ДДС.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 календарни дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Потвърждаваме, че настоящото финансово предложение/ценова оферта/ е съобразено с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата.


Дата ..........................              Име и фамилия..........................................

Подпис на лицето......................................

Длъжност....................................................

Наименование на участника..................

Печат...........................................................

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
За доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика
Днес, .................................... в град Видин, между:

1. МБАЛ “Света Петка” АД – град Видин, със седалище и адрес на управление: Община Видин, град Видин 3700, ул. "Цар Симеон Велики" № 119 ЕИК 105515902, представлявана от д-р Виолета Илиева Дочкова – Изпълнителен Директор, наричано накратко по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. ……………………….. със седалище и адрес на управление: ……………… , ЕИК .............................. , представлявано от …………………….. – ………………………, наричано накратко по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, на основание чл.41, ал.2 от ЗОП и Решение №…...........…. от …….........г. на Възложителя – Изпълнителния директор на МБАЛ “Света Петка” АД, гр.Видин за класиране на кандидатите участвали в процедурата за възлагане на обществена поръчка се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, осигурява на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, според законоустановените изисквания, площадка за разполагане на мобилно технологично оборудване за снабдяване с КПГ по спецификация, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
Чл.1.2.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, доставя, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема и заплаща потребеното количество КПГ, което се заявява предварително за целия отоплителен сезон и текущо през сезона с разчет на достатъчно време за организиране на транспортирането му.

(2) Количествата КПГ за доставка са в ориентировъчен размер на 117 643 нормални м3 при относително равномерно потребление за отоплителен сезон от 01.11.2014г. до 31.10.2015 година:

Чл.1.3. (1) Редуцирането на налягането и търговското отчитане на доставеното количество КПГ се извършва в нм3 чрез газорегулиращо табло 200/4 бара с производителност 200 нм3 с понижаващ регулатор на налягането, снабдено с уред за измерване на разхода на КПГ (ГРЗТ), собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

(2) При повреда в резултат на неправилно боравене от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по условията на чл.5.2, ал.2, уредът се поправя или се заменя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .


Чл.1.4. След доставката отговорността за КПГ преминава напълно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всякакъв риск, свързан с негово последващо погиване или безконтролно изпускане в атмосферата, остава за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .


II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2.1. Този договор влиза в сила след неговото подписване – и действа в срок за отоплителен сезон от 01.11.2014г. до 31.10.2015г.
Чл.2.2. (1) Срокът за въвеждане в експлоатация на площадката по чл. 1.1 от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е не по-голям от 30 дни от датата на подписването на този договор.

(2) Срокът за доставка на необходимото мобилно оборудване (включително и на съоръженията за понижаване на налягането и на уреда за измерване по чл.1.3, ал.1) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е не по-голям от 20 дни от датата на подписването на този договор.
Чл.2.3. Срокът за първата доставка на КПГ по този договор е до 10 календарни дни след датата на подписване на настоящия договор.
III. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Чл.3.1. (1) Доставката на природен газ е на базата на цената на обществения доставчик („БУЛГАРГАЗ” ЕАД) за 1000 нм3 + надбавка ……….. лв. (без ДДС).

(2) До 30-то число на последния месец от всяко календарно тримесечие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за новата цена през следващото тримесечие в зависимост от промените в централизираното ценообразуване, като разликата в крайната цена е в същия размер, който е публикуван за разлика в цената на „БУЛГАРГАЗ” ЕАД.

Цената е валидна за калоричност на доставяния КПГ не по-ниска от 8000 +/ 100 килокалории за 1 нм3. При констатирана друга стойност на калоричността на приетия КПГ – това се отбелязва в специален протокол и се извършва съответната корекция на неговата цена.


Чл.3.2. (1) Заплащането ще се извършва в срок до .......... работни дни срещу представена фактура и двустранно подписан протокол за изразходено количество природен газ.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4.1. Осъществява чрез собствено техническо оборудване (компресорни инсталации, модулни бутилкови групи, трейлери, транспортни средства и др.) осигурява ритмична и непрекъсната доставка на заявените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества КПГ.
Чл.4.2. Може да изисква всякаква документация и информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно условията в неговите обекти, да прави собствени проверки и анализи по този повод и да дава указания с оглед нормалното и безпрепятствено осъществяване на задълженията си по предмета на този договор.
Чл.4.3. Упълномощава свои служители за контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – по техническите и организационните въпроси на доставките и по финансово-счетоводните процедури на плащанията.
Чл.4.4. (1) Уведомява в срок до 24 часа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникнали препятствия или невъзможност за доставка на заявеното количество КПГ, независимо от причините за това.
Чл.4.5. Не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за негови вреди и пропуснати ползи поради недоставяне на КПГ при:

 • неплащане на доставените количества съгласно условията на чл.3.2;

 • неправилно боравене с техническите средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , определено от независим експерт;

 • непреодолима сила.


Чл.4.6. Гарантира безопасната работа на оборудването по чл. 1.3, ал.1 и чл.4.1, като изготвя и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инструкция за работа със съоръженията при тяхното приемане.
5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5.1. (1) Осигурява комплексни условия, чрез въведена в експлоатация газова инсталация и площадка за разполагане на мобилното оборудване, за изпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно доставката на КПГ (терен, достъп, документация, нормативни становища, сертификати, разрешителни, допълнителни технически средства, охрана и др.).

(2) Осигурява за своя сметка условията по ал. 1, като се съобразява с проектното решение и указанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
Чл.5.2. (1) Приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оборудването по чл. 1.3, ал. 1 и чл. 4.1 на базата на подписан приемо-предавателен протокол със задължение от негова страна за грижливото му опазване и за възстановяването в пълен размер на обявената предварително стойност на оборудването при изгубване, кражба или непоправима щета, настъпили при доказана по съответния ред вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

(2) Спазва стриктно инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за правилна експлоатация на газорегулиращото табло с уреда за измерване на разхода на КПГ (ГРЗТ), като при повредата му вследствие нарушаване на тези инструкции заплаща неговата поправка или замяна съгласно чл. 1.3, ал. 2.
Чл.5.3. Упълномощава свои служители за контакти с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – по техническите и организационните въпроси на доставките и по финансово-счетоводните процедури на плащанията.
Чл.5.4. Извършва стриктно всички плащания по стойности и в срокове, предвидени в чл.3.2.
Чл.5.5. Оформя заявки към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на КПГ в срок до 24 часа преди нужното потребление.
6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.6.1. Този договор се прекратява в следните случаи:

(1) По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма.

(2) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по настоящото рамково споразумение или по, който да е индивидуален договор за покупко-продажба, с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

(3) Когато са настъпили съществени промени в организацията и собствеността на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, извън неговите правомощия, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(4) При изтичане на срокът му.
Чл.6.2. След прекратяване на този договор неговите клаузи остават валидни до окончателното изпълнение на всички задължения на страните, възникнали в срока на неговото действие.
7. САНКЦИИ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.7.1. В случай на виновно забавяне или прекъсване на доставката на КПГ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размера на действителните вреди и пропуснатите ползи, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , а при възникнал спор – от независим експерт.
Чл.7.2. (1) При несвоевременно плащане на сумите след предвидените в чл.3.2, ал.2 и ал.3 срокове от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на ОЛП + 10 пункта от дължимата сума за всеки просрочен ден.

(2) При забава на плащанията повече от 3 работни дни след предвидените в чл. 3.2 срок от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да прекрати газоподаването незабавно.

(3) В случай на прекъсване на доставките на КПГ поради нарушения на условията на плащанията по чл. 3.2, те могат да се възобновят само след пълно изплащане на всички дължими суми (фактурна стойност и лихви).

(4) При едностранно прекратяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛ на договора за покупко-продажба, без наличие на виновно неизпълнение на задълженията на другата страна, прекратилият договора за покупко-продажба дължи неустойка в размер на 20 % от общата цена на настоящия договор за покупко-продажба.
Чл.7.3. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани според разпоредбите на ЗОП , ЗЗД и ТЗ.
Чл.7.4. Изменения и допълнения в този договор са възможни и валидни, само ако са направени в писмена форма и са заверени по надлежния ред от двете страни, като в този случай те представляват неделима част от него.
Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра – по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :

Изпълнителен Директор:

/…………./ / ………………………… /

Главен счетоводител:

/…………………./

Съгласувал юрист: …………………………/………………………………………/
Каталог: userfiles -> file
file -> Седмичен информационен бюлетин
file -> Седмичен информационен бюлетин
file -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
file -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
file -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
file -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
file -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
file -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница