Община град добрич общински план за развитие на община град добричстраница1/6
Дата26.10.2018
Размер1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Общински план за развитие на Община град Добрич 2011 г.


ОБЩИНА град ДОБРИЧ

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

АКТУАЛИЗАЦИЯ 2011 Г.

Добрич

Планът представлява отправна точка за насочване усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това развитие и по този начин да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за развитие на град Добрич.

Общинския план за развитие е структуриран в две основни части – анализ на ситуацията и стратегическа част. Съдържанието на плана и определените цели, приоритети и мерки на развитието са целенасочени към специфичните потенциали и сравнителни предимства на Община град Добрич.

Основните насоки в плана са: Оценка на природните дадености, като потенциал за развитие; Икономическо развитие - проблеми, процеси, тенденции; Анализ на човешките ресурси - социалния капитал на града; Развитие на градската инфраструктура и опазване на околната среда; Градска сигурност и превенция на престъпността.

При разработване на плана за развитие на Общината са отчетени целите и приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. и Областния план за регионално развитие на област с административен център град Добрич 2005-2015 г., и основните планови и стратегически документи на страната за периода до 2013 г., както и на Общинския план за развитие 2007-2013 г.

Планът за развитие на общината е разработен съгласно Методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за разработване на Общински планове за развитие и изискванията на Закона за регионалното развитие. 1. Оценка на природните дадености, като потенциал за развитие

Град Добрич е разположен в Дунавската хълмиста равнина върху Добруджанското плато. Градът е самостоятелна община и административен център на едноименната област. Територията на Община град Добрич е 109 497 дка.

Към 15.12.2010 г. населението по постоянен адрес на Община град Добрич е 112 138 души, а с настоящ адрес - 100 212 души /по данни на ГД "ГРАО" към МРРБ/. Икономически активното население е 53 383 души /по данни на Дирекция "Бюро по труда" - Добрич/.

Средната надморска височина на района е 220 м. Град Добрич е разположен върху равнинен терен с благоприятен наклон - от 1,5% до 6%. По склоновете на долината на Суха река наклоните на места в южната част на града достигат до 12 % - 15 %. Северозападно от града е разположен хълмът Чорчолийките с наклон на източния и северния склон 10 % - 12 % и много полегати склонове. По-стръмни са склоновете на долината, разположена източно от Северната промишлена зона - на места достигат до 10 % - 15 %.

Градът попада в умереноконтиненталната климатична подобласт на европейската континентална климатична област. Средната годишна температура на въздуха е 10.2°С. Абсолютният температурен минимум е отбелязан през януари - минус 22.7°С, а максимумът - през август и септември - плюс 39.1°С.

Районът се характеризира с висока влажност на въздуха и слаби валежи - 540 мм средногодишно (за страната годишните валежи са 650 мм), с добре проявен континентален режим. Летният максимум е през юни, зимният минимум - през февруари. През лятото падат 80 % от годишните валежи. Средната относителна влажност на въздуха е 78 %. През зимния период влажността достига 85% - 86 %, а през лятото спада до 68 % - 69 %. Въпреки неголямата надморска височина снежната покривка се задържа до 2,5 месеца. Проявата на типични североизточни ветрове през зимата предизвиква отвяването и преотлагането на снежната покривка и натрупването й във вид на дебели преспи. Широкият териториален обсег на Източната Дунавска равнина, значителната й отдалеченост от планинските бариери на Карпатите и Стара планина от север и юг, както и отвореността й към изток и запад определят и ветровият режим. Районът се характеризира като ветровит. Основният въздушен пренос е от северозапад с честота на проявление на северозападните ветрове 18,7%. Втори по значимост са северните ветрове - 18,0%. Най-слабо проявление имат ветровете с южна компонента 8,1%. Характерни са силните североизточни нахлувания. Скоростта на вятъра достига до 20 м/сек.

Почвената покривка е формирана основно върху льосова основа при степни и лесостепни растителни отношения. Развити са главно черноземните почви - излужени и оподзолени. В долинните дъна се развиват алувиалните почви. Тези почви са високопродуктивни. Преобладават земи от І и ІІ категория. Само северозападно от града и източно от Чорчолийките, са разположени нископродуктивни заблатени почви от V категория. Почвите в района са изложени на водна и ветрова ерозия.

Естествената растителност заема съвсем ограничени пространства. Тя е изтласкана и се е съхранила само в онези места, които са по-малко годни за развитие на земеделието. Запазилите се тук-там единични дървета и групи от дървета говорят за предишно разпространение на обширни горски масиви. Унищожени са гори от вековни дъбове, габъри, брястове, лески и др. Сега преобладава културна и селскостопанска растителност. Горската растителност в района е представена от различни видове дъб, липа, ясен, габър и др. в лесопарк Кобаклъка и изкуствено създадените горски пояси, които са характерен елемент на ландшафта.


 1. Анализ на тенденциите и процесите в икономиката на общината

2.1. Икономическо развитие

Най-важната задача на общината се състои в създаването на рамкови условия и инвестиционен климат, които да окажат влияние върху развитието на неговите потенциали като един от центровете в Североизточна България в международното съревнование с другите големи градове. Икономиката е в отговорностите на предприятията. Те осигуряват работни места и носят данъчни приходи.Основните показатели на стопанските единици /нефинансов сектор/ за 2008 г. и 2009г. е както следва:
Наименование

2008 г.,

в хил. лв.

2009 г.,

в хил. лв.

2009 г./2008 г.

1

Бруто продукция

714 329

627 551

- 12,14%

2

Приходи от дейността

1 680 009

1 529 543

- 8,95%

3

Нетни приходи от продажби

1 565 086

1 439 106

- 8,04%

4

Разходи за дейността

1 573 843

1 455 526

- 7,51%

Брой на предприятията по категории:Категория

през

2008 г.

Отн. дял

през

2009 г.

Отн. дял

1

Микро - до 9 заети

3516

90,51%

4949

91,90%

2

Малки - от 10 до 49 заети

298

7,67%

375

6,96%

3

Средни - от 50 до 249 заети

64

1,64%

56

1,03%

5

Големи - над 250 заети

7

0,18%

6

0,11%
ОБЩО

3 885

100 %

5386

100 %Община град Добрич, център на голям селскостопански регион, разполага с добре оформен промишлен комплекс – разнообразна отраслова и подотраслова структура и специализация; балансирано развитие на производствените мощности; добре подготвени кадри; сравнително добра инженерна и техническа инфраструктура в индустриалните райони.

Слабостите са свързани главно с инфраструктурни проблеми, като основно внимание е отделено на водата, пътната мрежа и т.н. Като слабост от втора степен на значимост е липсата на програма за възстановяване на индустрията.

Възможностите за развитие на общината са свързани с изграждането на мощна хранително-вкусова промишленост, привличане на нови инвестиции, натоварване на съществуващите промишлени мощности и основни фондове.2.2. Качествени характеристики на общинската икономика

Структурата на промишлеността в Общината се определя от подотраслите: хранително – вкусова промишленост, лека промишленост и машиностроене. На територията на града са развити транспортът, търговията и услугите. Близостта на град Добрич до черноморското крайбрежие благоприятства развитието на туризма.

Основните продуктови производства от промишлеността на Община град Добрич по подотрасли са следните:


 • хранително – вкусова промишленост: производство на млечни произведения; колбаси; макаронени изделия; вина и спиртни напитки; безалкохолни напитки; продукти от птиче месо; брашно; хляб и сладкарски изделия; фуражи;

 • лека промишленост: производство на мъжка и дамска конфекция; облекла от кожи; мебели; платове и обувки;

 • машиностроене: производство на акумулатори; полуремаркета и контейнери; селскостопански машини; радиатори и филтри за леки и тежкотоварни автомобили; пластмасови изделия.

Средно- списъчния брой на заетите лица е както следва:Сектор

2008 г.

2009 г.

2009 г./2008 г.

1

Обществен

6 258

6 482

+ 3,57 %

2

Частен

17 781

19 333

+ 8,72 %
Общо

24 039

25 815

+ 7,38 %

* - по данни на ТСБ - Добрич

Обработваемата земеделска земя в землището на Община град Добрич е 69 927 дка. Основните селскостопански култури за общината са пшеница, царевица и слънчоглед.

Процесите на преструктуриране на икономиката, съпроводени със съкращения, се очаква да затихват. Паралелно с това се забелязва овладяване или увеличаване на заетостта в отделни отрасли и дейности, което е свързано с икономическа активност и с успешно прилагане на програми, насърчаващи наемането на работна сила. Нивото на безработица в Добрич е трайно под средното за страната.Заетостта е съсредоточена основно в сферата на туризма, селското стопанство, хранително-вкусовата и обувната промишленост, в търговията. Увеличават се заетите в сферата на услугите в частния сектор, а заетите в индустрията и услугите от обществения сектор намаляват.
2.3. Общински бюджет

 • Повишаване събираемостта на приходите от местни данъци и такси и установяване на облозите в реални размери, чрез пълно обхващане и въвеждане в база данни на дължимите данъчни и неданъчни приходи, организиране и извършване на насрещни проверки на фирми и граждани по прилагането на ЗМДТ.

 • Пълна прозрачност и публично обсъждане с местната общност на изпълнението на бюджета за 2010 година и проекта за бюджет за 2011 година.

 • Разработване на бюджета на Община град Добрич за 2011 година и представяне за обсъждане и приемане от Общински съвет.

 • Изготвяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на общината за първото полугодие на 2011 година и представяне за обсъждане от Общински съвет.

 • Организиране, изготвяне и представяне в определените от МФ срокове на тримесечните и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове.

 • Организиране и поддържане счетоводната система на общината, чрез хронологично регистриране на всички счетоводни операции и съставяне на синтетични и аналитични счетоводни регистри.

 • Отразяване на промените, касаещи структурата и организацията на работната заплата, видовете допълнителни възнаграждения, редът и начинът на изчисляване възнагражденията на работниците и служителите в общинска администрация и звената към нея, съгласно промените в нормативните документи.

 • Организиране предварителния контрол, като превантивна вътрешно- контролна дейност в съответствие с националното законодателство, приложимите регламенти на ЕС и системите за финансово управление и контрол на общината.

 • Усъвършенстване на финансовото управление и контрол на публичните средства с цел да се разходват и управляват в съответствие с принципите на законосъобразност, икономичност, ефективност и ефикасност.

 • Ефективно планиране, ефикасно и законосъобразно разходване по приоритети на бюджетните средства за инфраструктура и благоустрояване, образование, здравеопазване, социални дейности, култура.


С П Р А В К А

за структурата на приходите на Община град Добрич по видове /в лева/Приходи

2009 год.

2010 год.

Проект 2011 год.

Отчет

Отн. дял

Отчет

Отн. дял

План

Отн. дял

1

Данък върху доходите на физ.лица

/ патентен данък/

265 552

0,65

240 935

0,53

200 000

0,40

2

Имуществени данъци

4 744 888

11,57

5 208 668

11,39

5 756 000

11,59

3

Неданъчни приходи

7 517 895

18,34

7 559 585

16,53

9 025 100

18,18

4

Взаимоотношения с ЦБ, в т.ч.:

28 676 873

69,95

27 723 278

60,65

25 176 375

50,71
- обща субсидия за делегираните от държавата дейности

24 206 173
23 964 571
22 669 675- обща изравнителна субсидия

2 316 960
2 266 600
2 325 800- субсидия за капит. Разходи

380 475
240 800
180 900- др.получени целеви трансфери

1 773 265
1 251 307
-
5

Трансфери

470 003

1,15

299 762

0,66

-50 000

- 0,10

6

Временни безлихвени заеми

- 301 215

- 0,73

-2 992 331

-6,54

3 298 816

6,64

7

Операции с финансови активи и пасиви

- 379 288

- 0,93

7 673 087

16,78

6 246 698

12,58
Сума на бюджета

40 994 708

100%

45 712 984

100,00

49 652 989

100,00С П Р А В К А

за структурата на разходите на Община град Добрич по функции /в лева/Функции

2009 год.

2010 год.

Проект 2011 год.

Отчет

Отн. дял

Отчет

Отн. дял

План

Отн. дял

1

Общи държавни служби

3 236 910

7,90%

4 024 990

8,80

3 119 458

6 ,28

в т.ч.: - текущи разходи

3 203 021
3 074 104
3 119 458
- капиталови разходи

33 889
950 886
-
2

Отбрана и сигурност

1 009 070

2,46%

518 072

1,14

342 667

0,70

в т.ч.: - текущи разходи

1 009 070
214 846
342 667
- капиталови разходи

-
303 226
-
3

Образование

18 141 426

44,25%

19 592 323

42,86

18 884 915

38,03

в т.ч.: - текущи разходи

17 935 432
18 724 427
18 629 415
- капиталови разходи

205 994
867 896
255 500
4

Здравеопазване

2 799 130

6,83%

3 332 658

7,29

2 309 409

4,65

в т.ч.: - текущи разходи

2 737 035
2 816 339
2 174 611
- капиталови разходи

62 095
516 319
134 798
5

Соц. осиг., подпомагане и грижи

3 516 332

8,58%

3 826 018

8,37

3 385 314

6,82

в т.ч.: - текущи разходи

3 452 234
3 552 483
3 211 214
- капиталови разходи

64 098
273 535
174 100
6

Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда

8 810 311

21,49%

11 194 888

24,49

16 208 683

32,64

в т.ч.: - текущи разходи

6 256 508
6 933 667
7 396 577
- капиталови разходи

2 553 803
4 261 221
8 812106
7

Почивно дело, култура, религиозни дейности

2 693 380

6,57%

2 568 574

5,62

3 323 931

6,69

в т.ч.: - текущи разходи

2 513 698
2 531795
3 317 931
- капиталови разходи

179 682
36 779
6 000
8

Икономически дейности и услуги

766 755

1,87%

577 234

1,26

970 612

1,96

в т.ч.: - текущи разходи

702 965
504 026
927 892
- капиталови разходи

63 790
73 208
42 720
9

Разходи, некласифицирани в други функции

21 394

0,05%

78 227

0,17

1 108 000

2,23

в т.ч.: - текущи разходи

21 394
78 227
1 108 000
- капиталови разходи

-
-
-Сума на бюджета

40 994 708

100%

45 712 984

100,00

49 652 989

100,002.4. Анализ на тенденциите и процесите в социалната сфера
2.4.1. Население

Естествено прираст на населението през 2009г.:по ред

Наименование

Общо

Мъжки пол

Женски пол

1

Живородени

993

519

474

2

Умрели

1066

560

506

3

Умрели деца под 1 година

13

8

5

4

Естествен прираст

- 73

- 41

- 32Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница