Отчет за четвъртото тримесечие на 2009 година І. Информация за дружествотоДата15.08.2018
Размер133.82 Kb.

Верея Тур АД


Приложение към финансовия отчет

за четвъртото тримесечие на 2009 година


І.Информация за дружеството

Предприятието “Верея Тур” АД гр. Стара Загора е регистрирано в Старозагорския окръжен съд, по фирмено дело №4659/1991г.

Основният капитал на дружеството е в размер на 62692 лв.

Предмета на дейност на дружеството е хотелиерство, ресторантьорство, организиране екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с туризма.

ІІ. Основни положения от счетоводната политика на дружеството


1.База за изготвяне на Годишният финансов отчет
Финансовият отчет на “Верея Тур” АД град Стара Загора е изготвен на база на Международните счетоводни стандарти, приети от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на Международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти включват: Международните счетоводни стандарти (IAS), Международните стандарти за финансови отчети (IFRS) и тълкованията за тяхното прилагане (SIC – IFRIC interpretations). Международните счетоводни стандарти включват и последващи изменения и допълнения на тези стандарти и тълкованията за тяхното прилагане изготвени или одобрени от Съвета по международни счетоводни стандарти.

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като негова отчетна валута за представяне. Данните в отчета и приложенията към него са представени в хиляди лева.


2.Счетоводни принципи

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с основните счетоводни предположения за текущо начисляване и действащо предприятие.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви по тяхната справедлива стойност.
3.Функционална валута и валута на представяне на финансовите отчети

Функционална валута е валутата на основната икономическа среда, в която едно търговско дружество функционира и в която главно се генерират и изразходват паричните средства. Тя отразява основните сделки, събития и условия, значими за него.

Дружеството води счетоводството си и съставя финансовите си отчети в националната валута на Република България- националния лев. От 01 януари 1999 г. българският лев е с фиксиран курс към еврото 1,95583 лв. за 1 евро.

При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната валута, като към сумата в чуждестрана валута се прилага обменния курс към момента на сделката или операцията. Към 31 декември 2007г. паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се отчит във функционалната валута, като се прилага заключителния обменен курс на БНБ.

Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута се включват в отчета за доходите, в момента на възникването им, като се третират като финансови доходи (загуби) за дейността и се представят нетно.4.Сравнителни данни.

Перата в баланса, в отчета за приходите и разходите, в отчета за собствения капитал и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за третото тримесечие на 2009 година са съпоставими с данните за 2008 година.
5.Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Изготвянето на финансов отчет по МСФО изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.


6. Управление на финансовите рискове

Дейността на дружеството не е изложена на финансови рискове включващи ефектите от промяна на валутните курсове, лихвени проценти по търговски кредити.

6.1. Валутен риск

Основните сделки осъществявани от дружеството са деноминирани в български лева и в евро. Българският лев е привързан към еврото, поради което не съществуват валутни рискове при осъществяване на сделки в евро.

6.2. Лихвен риск

Лихвеният риск представлява риска от колебания в размера на задълженията по заемите на дружеството, дължащо се на изминението на пазарните лихвени проценти. Дружеството няма кредитни задължения.

6.3.Кредитен риск

Кредитният риск се изразява в риска някои от контрагентите му да не бъдат в състояние да изпълнят изцяло или в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо съгласно приетата политика на дружеството.

6.4.Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативнта ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.
7.Дефиниция и оценка на елементите на финансовия отчет

7.1. Имоти, машини,съоръжения и оборудване
Имоти, машини,съоръжения и оборудване са оценени по цена на придобиване образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи извършени по придобиването им, намалени с размера на начислените амортизации

Дружестовото е определило стойностен праг на същественост 700 лева, под който придобитите активи, независимо, че притежават критериите на дълготраен актив, се отчитат като текущ разход в момента на придобиването им.Последващите разходи, включително извършени за замяна на значителен компонент от актива, се капитализират в стойността на актива, само ако отговарят на критериите за признаване на дълготраен актив. Балансовите стойности на заменените значими компоненти се отписва от стойността на актива в съответствие с изискванията на МСС 16 “Имоти, машини, съоръжения и оборудване”. Всички други последващи разходи се признават текущо в периода, през който са направени.

Обезценка на активи

Балансовите стойности на дългатрайните активи подлежат на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват че те биха могли да се отличават трайно от възстановимата им стойност.Амортизацията на дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи е начислявана, като последователно е прилаган линейния метод. Амортизация не се начислява на земите и на активите в процес на строителство и подобрение, преди те да бъдат завършени и пуснати в експлоатация. Амортизационите норми се определят от ръководството въз основа на очаквания полезен живот по групи активи. По групи активи са прилагат следните срокове на полезен живот:

 • Сгради - 25 години

 • Съоръжения - 25 години

 • Машини - от 3 до 5 години

 • Автомобили – 4-7 години

 • Оборудване и обзавеждане – 4-7 години

 • Други ДМА – 7 години7.2. Материални запаси

Материалите при тяхното закупуване се оценят по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършена по метода на средно претеглена цена.В края на годината материалните запаси се оценяват по по-ниската от двете доставната или нетната реализуема стойност.
7.3.Търговски и други вземания
Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 30.09.2009г. и намалени с начислената обезценка за някои несъбираеми и трудно събираеми вземания.

Ръководството на “Верея Тур” АД е приело в своята счетоводна политика, обезценката на вземанията да се извършва на база възрастов анализ, поотделно определен за всеки клиент.


7.4.Парични средства
Паричните средства на дружество в лева са оценени по номинална стойност, а във валута са оценени по централния курс на БНБ към 31.12.2009 година.
7.5. Основен капитал
Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

Акционери на дружеството са юридически и физически лица.
7.6. Задължения към доставчици и други задължения
Задълженията на дружеството в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2009 година.
7.7. Отсрочени данъци върху печалбата.

Отсрочените данъци се определят чрез прилагане на балансовия пасивен метод, за всички временни разлики към датата на финансовия отчет, които съществуват между балансовите стойности и данъчните основи на отделните активи и пасиви. • Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики.

 • Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики и данъчна загуба.

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят, на база данъчните закони, които са в сила или в голяма степен на сигурност се очаква да са в сила.

7.8. Признаване на приходи и разходи.
Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходи става при спазване на принципа на съпоставимост между тях. Приходите във валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

7.9. Данъци върху печалбата.

Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на Закона за корпоративното и подоходно облагане за 2009г. Данъчна ставка за 2009 г. – 10 %


7.8. Доход на акция.

Доходът на една акция е изчислен на база на нетната печалба за разпределение и среднопретегления брой на обикновените поименни акции през отчетния период.ІІІ. Пояснителни сведения


1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Балансовата стойност на активите спрямо цената на придобиване към 31.12.2009 е в следното съотношение:
В лева:

С/ка

Наименование

Отчетна стойност

Балансова стойност

Процент на изхабяване

201

Земи

29 611,33

29611.33
203

Сгради и конструкции

3118781.74

3087594

99%

204

Машини и оборудване

1088662

1042574

95%

206

Оборудване и обзавеждане

155562

154840

99,53%

209

Други ДМА

163254

157818

96,67%


2. Материални запаси


Видове материални запаси

31.12.2009

BGN`000

31.12.2008

BGN `000

1.Материали

50

66

2.Стоки

8

11

Общо

58

77


3.Търговски и други вземания

Вземания


31.12.2009

BGN`000

31.12.2008

BGN `000

Вземания от клиенти и доставчици

195

78

Данъци за възстановяванеПо съдебни споровеДруги вземания

7

10

ОБЩО

284

169


Разходи за бъдещи периоди

По своята същност разходите за бъдещи периоди са застраховки и абонаменти в размер на 2 хил.лв.


4. Парични средства

Парични средства


31.12.2009

BGN`000

31.12.2008

BGN `000

В брой

2

2

В банки

9

44

ОБЩО

11

46


5.Собствен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

Основния капитал на дружеството е в размер на 62692 лв., разпределен в 62692 броя акции с номинална стойност един лев всяка.

Акционери на дружеството са юридически и физически лица.

Резервите на дружеството са в размер на 2538 хил. лв. по своята същност общи резерви, формирани от разпределение на печалбата.

6.Текущи задължения


Вид задължение

31.12.2009

BGN`000

31.12.2008

BGN `000

Към доставчици и клиенти

103

307

Към бюджетаКъм персонала

30

26

Към осигурителни фондове

11

11

Към търговски заемиОБЩО

144

344

Задълженията към персонала и осигурителни фондове са текущи, възнагражденията и осигуровките към тях за месец юни 2009 година..

Задълженията към доставчици са текущи.

Задълженията към бюджета са: • Туристически такси – 4 хил.лв.

 • ДДС за внасяне – 12 хил.лв.

 • ДОД - 3 хил.лв.

- данък сгради и ТБО - 14 хил лева

7. Приходи от дейността.

Приходи

31.12.2009

BGN`000

31.12.2008

BGN `000

От услуги

534

8658. Разходи за дейността.

Разходи

31.12.2009

BGN`000

31.12.2008

BGN `000

Разходи за материали

198

379
Разходи за външни услуги

93

96

Разходи за амортизации

84

107

Разходи за персонала

138

10220

Други разходи

6

3


Общо разходи по икономически елементи

519

70728.01.2010г.

Стара Загора Съставител: …………

Изпълнителен директор: …………
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница