Отчет за дейността на Областна администрация Перник за периода 02. 09. 05. 12. 2013 гДата03.08.2018
Размер196.5 Kb.
ТипОтчет
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация

Перник
ОТЧЕТ
за дейността на Областна администрация Перник

за периода 02.09.-05.12.2013 г.

І. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

1.Резултати от вътрешен одит на Системата за управление на качеството /СУК/ ISO 9001:2008:

Резултати от вътрешния одит, извършен на 07.10.2013 г.:

Открити са 2/две/съществени несъответствия с предприети коригиращи действия. До момента на одита всички несъответствия са отстранени в срок. Предприети са коригиращи действия.


 • Заключения от вътрешния одит:

1. Системата съответства на изискванията на базовия стандарт.

2. След отстраняване на констатираните несъответствия, Системата за управление на качеството може да премине към провеждането на надзорен одит.2. Обратна информация от клиенти.

Удовлетвореността на потребителите на административни услуги в OA- Перник се измерва чрез : • Преки контакти с клиентите;

 • Анкетиране на клиентите на администрацията;

- Чрез анкетни карти в приемната за граждани;

- Чрез анкета на електронната страница на OA Перник - от 01.09.2010г;

• Регистър за жалби и сигнали от клиенти към обслужването на администрацията;


 • Кутия за подаване на сигнали за корупция и предложения от гражданите;

В периода на предходния преглед на ръководството до настоящия момент няма регистрирани жалби или устни забележки от гражданите, касаещи административното обслужване.

От м. януари 2013г. в ЗАО са разработени въпроси под формата на анкета, които на всяко тримесечие се сменяват. Целта на анкетата е установяване нивото на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, кореспондираща изцяло с една от стратегическите цели на ОА- Перник.

Извършена е справка по деловодната програма „Акстър офис” за периода 01.01.2013г.- 22.10.2013г., през който са регистрирани общо 5 626 документа, като от тях:

- Входящи документи – 2 876

- Изходящи документи – 2 547

- Вътрешни документи - 203

Сравнителен анализ на документооборота в ОА-Перник за 2012г. и 2013г. на база:
За периода

11.2011г.-11.2012г.За периода 11.2012г.-10.2013г.

Общ брой на документите и преписките

6 166

5 626

Приключени, пресрочени

768

614

Неприключени,пресрочени

55

83

Приключени в срок

5 065

4 709

Неприключени, непресрочени

278

220

Видно от извършената справка на документите - приключени в срок и неприключени, пресрочени може да се направи извод, че административното обслужване е на добро ниво.

Изискванията в разработените и документирани процедури за управление на документите и записите се изпълняват. Процедурата за управление на документите регламентира управлението както на документите от системата, така и входящата и изходяща кореспонденция и управление на административните и нормативни актове. От 03.09.2013 г. е в сила новата версия на Наръчника по качество внедрена със Заповед № РД-48/03.09.2013 год. на Областния управител. Актуализирани са имената на длъжностните лица в записите и документите от СУК и са приложени новите услуги по СУНАУ. Разработен е оригинал на документацията на хартиен носител.

Входящата и изходяща кореспонденция се управлява посредством Информационна система за управление на документооборота „Акстър офис”. Всички служители познават добре Наръчника по качеството и процедурите към него. В електронен вариант е разпространен до всички работни места в администрацията. Представен е протокол, съгалсно който служителите са запознати с новата версия на СУК.

В администрацията са определени отговорностите и правомощията на служителите. Те са дефинирани в Наръчника, процедурите и индивидуалните длъжности характеристики.

За представител на ръководството е определен в съответствие с изискванията на Наръчника – Зам.областен управител със Заповед № РД-48/03.09.2013г.

За отговорници по качеството, подпомагащи дейността на представителя на ръководството са определени двама служители, чийто задължения са вменени в дъжностните им характеристики.

Определените служители отговарят за правилното функциониране на Системата и наблюдават процесите, изпълнението на целите по качеството в Областна администрация - Перник. Изготвят предложения за подобрения и изменения.

На 04.12.2013 г. бе проведен външния одит на Системата.
ІІ.ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ. БЕЖАНЦИ.

В изпълнение на Заповед № Р-34/13.02.2013г. на Министър-председателя на Република България относно, техническото и експлоатационно състояние, аварийното планиране и предприетите превантивни мерки по отношение на водните обекти, водно-стопанските системи и съоръжения, за недопускане на щети и ограничаване на вредното въздействие на водите през 2013г., в Област Перник бяха проведени следните мероприятия:

С моя Заповед №РД-74/17.10.2013г. бе назначена комисия за обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално-опасните водни обекти, както и на проводимостта на речните русла, в която са включени представители на ХТР- Перник, „Басейнова дирекция Западнобеломорски район”-гр.Благоевград, Областна дирекция “Земеделие”, ОУПБЗН- Перник, РИОСВ-Перник ,ХЕС- предприятие „Язовири и каскади” към НЕК, представители от Областната администрация и общините, “ВиК”-ООД гр.Перник и “Топлофикация”- АД. Същата извърши проверки в периода от 04.11.2013г. до 08.11.2013г. на 29 бр. язовири, 2бр. сгуроотвали и речното корито на река Струма.

Кметовете на общини със свои заповеди определиха комисии, които направиха оглед на реките Конска, Ерма, Ябланица, Светля, Треклянска, Мала река, Романска, Бабешка, Рударска, Кладнишка, Драгичевска, Дивотинска и Мещичка като изготвиха протоколи, който ми предоставиха.

С моя Заповед съм разпоредил на кметовете на общини, собствениците и ползвателите на ХТС, изпълнението на мерки за привеждане на съоръженията в съответствие с нормативната уредба, със съответните срокове и отговорници.

Създадена е организация при появата на висока вълна по поречието на р. Струма да се уведомят компетентните органи от областите Кюстендил, Благоевград и „Басейнова дирекция Западнобеломорски район” - гр. Благоевград.

Пътищата от населените места до водните обекти се поддържат в сравнително добро състояние.

Изготвени са аварийни планове на всички потенциално-опасни язовири, сгуроотвали и ХТС от собствениците и ползвателите, които са актуализирани и съгласувани за 2013 г.

В процес на актуализация са някои от аварийните планове на общински микроязовири, които са сменили ползвателите и тези, които все още не са отдадени за ползване.

Осигурени са телефонни връзки с дежурните по ОбСС и ОСС и с ръководителите на ХТР- Перник, „ВиК” – ООД гр. Перник, „Топлофикация” – АД, както и телефонна и мобилна връзка с всички останали собственици и ползватели на ХТС.

В добро техническо и експлоатационно състояние са единадесет броя язовири – яз.Осломе, яз.Бушляк, яз.Ярловци,яз.Бегуновци,яз.Долна Диканя и яз.Извор – стопанисвани от ХТР- Перник, яз.Красава 2, стопанисван от „ВиК” – Брезник, яз.Слаковци в Община Брезник, яз. Дрен и яз. Червена могила в община Радомир, яз. Ярджиловци в община Перник.

В задоволително техническо и експлоатационно състояние са десет броя язовири:

Яз.Студена – питеен, стопанисван от „ВиК” ООД – Перник. Торкретът по водния откос е компрометиран и олющен. Бетонът на парапета на короната е напукан, олющен и продължава да се руши. Пътното платно по короната пропуска течове в стената на язовира. По сухия откос се наблюдава изнасяне на бетоновата облицовка. Спешно от ремонт се нуждаят филтрационната система (дренажните тръби са в лошо състояние, силно корозирали) и короната, както и други съоръжения в язовирната стена. Тръбната част на пиезометрите е за подмяна. Има филтрация на стената на връзките между контрафорсни тела. Наблюдава се суфозия на фугите. Липсва остъкляване на водоземната кула.

Яз. „Пчелина” – хидравличната клапа Ф-2000 в кулата на основния изпускател е застопорена в отворено състояние.

Останалите осем броя са микроязовири общинска собственост: яз.Върбица, яз.Брезнишки извор, яз. Красава 1, яз.Земен, яз. „Рутеш”, яз. „Стефаново”, яз. „Расник” и яз. „Върба”.

В лошо техническо и експлоатационно състояние са осем броя микроязовири –яз. ”Мешица”, яз. „Бобораци”, яз. „Кошарево”, яз. „Завала”, яз. „Брезник”,яз. „Конска”, яз.”Лялинци” и яз. „Прибой”.

На язовирите Мещица, Завала, Лялинци и Расник крановете на основните изпускатели не функционират.

Създадена е организация от кметовете на населени места, ръководителите на обекти, фирми и местните електронни медии за своевременно оповестяване на населените места и застрашените обекти при опасност от наводнение.

В план за защита при бедствия в частта му „Наводнение” са определени населените места и обекти от инфраструктурата попадащи в заливните зони и местата за настаняване на застрашеното население.

Няма изградени автоматизирани системи за предупреждение и оповестяване на населението, попадащо в заливните зони на язовирите и реките в Областта.

Осигурено е постоянно наблюдение и охрана на потенциално-опасните язовири. Подържат се предписаните ретензионни обеми. Язовирните стени на същите, както и съоръженията към тях се подържат в сравнително добро състояние. Частично са почистени речните корита в участък до 500 м. под язовирните стени на потенциално опасните язовири, тъй като участъците попадат в имоти частна собственост. Не така стоят нещата с малките язовири собственост на общините. На повечето от тях не са почистени речните корита на 500 м., нямат изградени контролно-измервателни системи и не са провеждани експертно-технически съвети за състоянието и сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях. Собствениците и /или ползвателите на тези язовири не осъществяват експлоатацията на язовирните стени и съоръженията към тях съгласно изискванията на Наредба № 13 /2004г.

Голяма част от общинските хидротехнически съоръжения не отговарят на изискванията на чл.169 от ЗУТ относно изправността на самите съоръжения /стени, основни изпускатели, преливници, бързотоци, енергогасители/ за безопасната им експлоатация. Собствениците и/или ползвателите им не осигуряват финансови средства за подържане в изправност техническо състояние на тези водни обекти.

Сгуроотвал “7-ми Септември” – собственост на “Топлофикация” – АД. Към датата на огледа се констатира, че първият етап на надграждане на дигата с шлам е приключен и е извършено надграждане на половината от втория етап. СМР се изпълнява от „Хидрострой” ООД- Перник. Поддържа се постоянно ниво на водното огледало.В момента се изпълнява проект по рекултивация на шламохранилището.

Помощна клетка “Кудин дол” – собственост на “Топлофикация” – АД. Към момента на огледа е завършен първи етап от надграждане на дигата 1.80 м., предстои надграждане на втори етап 1.80 м.

На територията на Област Перник няма издадени разрешителни за ползване на воден обект с цел добив на инертни материали. В тази връзка няма настъпили промени в дадлъжния и напречен профил на водните обекти в резултат от подобен род дейности.

В Пернишка област има издадени разрешителни за добив на строителни материали от 19 находища.

В рудник „Бела вода” няма съоръжения категоризирани като опасни.На територията на обекта са изградени три броя утаителя, за въглищно –глинести водни суспензии от обогатителната инсталация.

В мина „Света Елизабет” намираща се в землището на кв. Рудничар в град Перник,техническото и експлоатационно състояние на двата водосбора е добро с осигурен достъп и подход до тях.

С Протокол №20/2013г. са дадени 65 предписания на собствениците и ползватели на ХТС в Област Перник.

Актуализирани са списъците с определената автотракторна, инженерна и специална техника, която ще бъде предоставяна от обекти и фирми, за провеждане на спасителни дейности при наводнения.

Продължава работата по прочистването на смесените канализационни системи и отводнителни решетки, шахти и канали в населените места, както и почистването на речните корита в ниските и тесни участъци с малка проводимост.Поради липсата на средства остават за почистване като приоритетни участъци от речните корита, считани за най-рискови на територията на Пернишка област както следва:


Община

Река

Населено място

Участък за почистване /м/

Перник

Струма

с.Студена

4000

Перник

Струма

гр.Перник /кв.Изток, кв.Ив.Пашов /

3000

Перник

Вискярска

с.Вискяр

3000

Перник

Мещичка

с.Мещица

1750

Перник

Мещичка

с.Витановци

660

Перник

Дивотинска

с.Дивотино

5500

Перник

Драгичевска

с.Драгичево

7230

Брезник

Дере

с.Ноевци

350

Брезник

Конска

с.Гърло и с.Пали лула

1500

Трън

Ябланица

с.Филиповци

1000

Ковачевци

Светля

с.Чепино до яз.Пчелина

11000

Земен

Дере Бабин дол

Гр.Земен

1000

Земен

Струма

гр.Земен

1500

Земен

Струма

с.Жабляно

3000

Земен

Блатешнишка

с.Блатешница

4000

Земен

Треклянска

с.Пещера

5000

Земен

Треклянска

с.Враня стена

3000

Земен

Треклянска

с.Калотинци

2500

Земен

Треклянска

с.Раянци

2500

Коритото на р. Струма в участъка през с.Студена – община Перник не е почистено от битови отпадъци и храстова растителност. При изпускане на яз.Студена се получава наводняване на частни имоти.

По течението на река „Струма” е извършено почистване от строителни и битови отпадъци, извличане на паднали дървета, наклонени дървета и храстовидна растителност.

В коригирания участък на река „Струма” са почистени следните мостове:

- шест моста в ЦГЧ на Перник

- мост за село Копаница

- мост за село Николаево

- мост за село Борнарево

Кметовете на общините, както и кметовете и кметските наместници са запознати с плановете за защита при бедствия при наводнение и имат готовност за създаване на организация по извеждането, подслоняването, осигуряването с храна и медикаменти и оказването на първа помощ на пострадалите, при наводнение, съобразно евентуално създадената обстановка.
В изпълнение на Заповед № Р-201/04.10.2013 г. на Министър-председателя на Република България г-н Пламен Орешарски, относно указания за подготовката за зимния сезон 2013/2014 г. и предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка в област Перник са предвидени и извършени следните мероприятия:

1. Въз основа на моя Заповед РД-73 от 17.10.2013г., комисия извърши проверка на място от 13.11 до 15.11.2013г. за сключени договори с фирми и тяхната готовност за изпълнение на договорените задължения за зимното поддържане на пътищата от общинските пътни мрежи на територията на областта.

2. На 22.11.2013г. се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план при тежки зимни условия с участие на кметовете на общини и областните структури на централната власт. На заседанието общините и областните структури на министерства и ведомства докладваха за готовността им за работа при тежки зимни условия през сезон 2013-2014 г.

3. Актуализирани са областния и общинските планове за защита при бедствия в частта им за действие при снегонавявания и обледявания.

4. Изготвен е и е предоставен за утвърждаване от АПИ план за зимното поддържане на републиканската пътна мрежа на областно пътно управление – Перник.

5. Областно пътно управление, съвместно с ОД на МВР извърши контролна проверка за създадената организация по зимното подържане на републиканската пътна мрежа на територията на Областта, както и за сключените договори с пътно поддържащи фирми, при която се установи следното:5.1. Републиканска пътна мрежа

Текущия ремонт и поддържането на пътищата от РПМ на територията на ОПУ – Перник през зимния сезон 2013-2014 г. се извършват от фирма „ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН” ЕООД. През есенно-зимния сезон ОПУ Перник ще поддържа 554,53 км пътища от РПМ. Опесъчаването на пътищата ще се извършва с материал собственост на изпълнителя. Зимното поддържане ще се осъществява от осем опорни пункта снабдени с постоянна телефонна връзка

Сол за опесъчаване не бе доставена до момента.

Комисията констатира, че по опорните пунктове техниката не е в пълния обем и в готовност за поддържане на РПМ на Пернишка област при зимни условия. Наличният инертен материал и сол са недостатъчни. Всички машини трябва да преминат на годишен технически преглед и да бъдат сключени договори застраховка “Гражданска отговорност”. Машините да бъдат оборудвани с GPS. Да се представят трудови договори с водачите на машини и техника.

6. Актуализирани са телефоните за връзка между дежурните единици на съставните части от единната спасителна система в областта и общините.

7. Изготвен е телефонен указател на всички длъжностни лица, административни структури, дружества и фирми, имащи отношение по зимната подготовка и ангажирани в спасителните действия при тежка зимна обстановка.

8. Заведени са на отчет хижите и откъснатите туристически обекти в планинските райони, готовността на тези обекти и общините за подържане на пътищата до тях и списък на управителите с телефоните им.

9. Съвместно с ОПУ е изготвен и съгласуван план за въвеждане на варианти за временна организация на движението при влошени метеорологични условия с приложен списък на потенциално критичните условия, възможните места за спиране или пренасочване на движението, както и схеми за временна организация на движението.

Създадена е организация и са предприетите мерки за намаляване на негативните последствията за населението при усложнена зимна обстановка. Необходимо е да продължи работата по окомплектоването с техника на фирмите, които ще извършват зимното почистване и поддържане на републиканската и общински пътни мрежи на територията на Областта.

На 22.11.2013 г. бе проведено и заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия, на което след устни доклади от представителите на всички заинтересовани институции и обсъждане бе взето следното решение: Заедно с представители на Областно пътно управление, Областното управление „ПБЗН” и Областната администрация да се извърши проверка на опорните пунткове, на които фирмите, извършващи снегопочистване, трябва да са организирали дежурство, доставили техника и материали за обработване на пътищата, намиращи се на територията на Област Перник. Проверката се извърши на 22.11.2013 г. с начален час 13.00 ч., а непосредствено след заседанието бяха подадени и писмени доклади от институциите за готовността им за усложнена зимна обстановка.

По повод настаняването на чужденци в Националния детски екологичен комплекс /НДЕК/, с. Ковачевци, на основание моя Заповед № РД-75/21.10.2013 г., на 21.10.2013 г. бяха проведени две заседания на Областния съвет по сигурност. Съгласно Областния план за действие при временна закрила бяха изготвени и мои Заповеди № № ОМП-7/21.10.2013 г. за създаване на Областен кризисен щаб и ОМП-8/21.10.2013 г. за изпълнение на отговорностите на териториалните структури. Обезпечено е медицинското обслужване и изхранването на пребиваващите в лагера, като благодарение на БЧК са осигурени достатъчно храни, дрехи, хигиенни материали и тоалетни принадлежности от първа необходимост. Осигурена е и поддръжката на комплекса чрез назначаване на 15 души работници по НП “ОСПОЗ”, насочени от Дирекция “Бюро по труда”-Перник по мое искане към Община Ковачевци, както и охраната на същия, като е превърнат в център от затворен тип. Обявена е и необходимостта от провеждане на дарителска кампания на областно ниво чрез членовете на Областния консултативен съвет, сред чиито членове са и представители на медиите. От страна на Агенцията за бежанците са предприети документални проверки, осигурени са преводачи и са предприети действия по уреждането на статута на по-голямата част от обитателите. Извършени са необходимите медицински изследвания, прегледи и имунизации. Реализирани са и належащи ремонтни дейности. Организирани са две зали за занимания на децата - в едната занятията се водят от преподавателка сомалийка на английски език, а в другата - от сирийка на роден език.

На 5 декември се изнесе театрален спектакъл, хепънинг за 128 деца от общо 300 души в лагера за временно настаняване в село Ковачевци. Шоуто се подготви от актьори от театър „Боян Дановски“, като бяха организирани игри с балони, грим с образите на приказни герои, фокуси, песни и танци. Инициативата е на директора на пернишкия театър Иво Горчев, който предложи идеята си на поредното заседание на консултативния съвет към Областния управител на Перник. Хубавата идея се възприе веднага и от кметовете на общините Перник и Ковачевци.

В момента в лагера в Ковачевци има 349 чужденци, 128 от които са деца на възраст от 1 до 18 години. Децата се нуждаят от детски игри, тетрадки за оцветяване, топки, флумастри.

Котлите за отопление в комплекса са ремонтирани и работят, но има нужда от двама огняри, които да работят в комплекса. Хубаво би било тези специалисти да са от община Ковачевци, за да се избегнат проблеми с пътуването. В центъра за настаняване ще постъпят индивидуални предпазни средства, предстои ваксинация на персонала и хората, които имат достъп до чужденците в лагера, за да се избегнат евентуални зарази.
ІІІ. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ.
Инициирани срещи с кметовете на общините и председателите на общинските съвети; изнесени приемни в Областта; пресконференции; изготвена и публикувана своевременно информация за всяко събитие на електронната страница на администрацията.

С цел оптимизирането им, ежемесечните заседания с ръководителите на териториалните структури на министерствата и ведомствата ще бъдат провеждани от Областния управител /Заместник областните управители/ съобразно функционалната им обособеност в следните секторни политики и дейности:
 1. Здравеопазване и социалнa политика:

  • Регионална дирекция “Социално подпомагане” гр. Перник;

  • Многопрофилна болница за активно лечение “Рахила Ангелова” АД;

  • Регионална здравна инспекция; - предлага срещите да се провеждат ежемесечно;

  • Районна здравноосигурителна каса;

  • Районно управление “Социално осигуряване”;

  • Дирекция “Бюро по труда” гр. Перник;
 1. Земеделие и гори:

  • “Напоителни системи” ЕАД клон Струма – Места район гр. Перник;

  • Областна дирекция по безопасност на храните;

  • Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението”;

  • Национална служба за съвети в земеделието;

  • Областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”;

  • Служба по геодезия, картография и кадастър;

  • Регионална дирекция на горите гр. Кюстендил;

  • Държавно ловно стопанство, с. Кладница, община Перник ;

  • Областна дирекция “Земеделие”;
 1. Административно - информационно обслужване:

  • Териториално звено “Гражданска регистрация и административно обслужване”;

  • Регионална здравна инспекция;

  • Териториално статистическо бюро;

  • Териториална дирекция “Национална агенция по приходите”;

  • Областна пощенска станция;

  • „Информационно обслужване” АД – г-жа Бръдварска да бъде включена при необходимост;
 1. Техническа инфраструктура и контролни дейности:

  • Областно пътно управление;

  • Регионален отдел национален строителен контрол;

  • Сектор “Рибарство и контрол” Перник;

  • Регионален инспекторат по образованието;

  • Регионална дирекция “Автомобилна администрация”;

  • Регионална инспекция по околната среда и водите;

  • “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник;

  • Мрежови експлоатационен подрайон гр. Перник;

  • ЧЕЗ разпределение подрайон – Перник;

  • Дирекция “Инспекция на труда Софийска област” София, отдел Перник;

  • Областна дирекция на МВР;


ІV. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ. РАБОТНИ ГРУПИ, КОМИСИИ И СЪВЕТИ.

Бяха инициирани и проведени три работни срещи с Министър-председателя на Република България г-н Пламен Орешарски. Две от срещите се проведоха в гр. Перник, в ОК Дворец на културата, като в едната участваха кметовете на общините от Област Перник, а в другата - представители на бизнеса. Срещите бяха посветени на проблемите на общините и бизнеса и с цел намаляване на административните тежести за бизнеса. Третата среща с вицепремиера бе посветена на възможностите за реализиране на големи инфраструктурни проекти.


На 29.10.2013 г. по повод сигнали на ПСОВ “ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир за залпово замърсяване от неизвестен извършител на територията на Община Радомир, поканих представители на жалбоподателя и на компетентните институции и проведох работна среща. Бяха дадени указания за вземане на проби и последващи превантивни действия, както и за установяване и санкциониране на извършителя. Получихме и писмени доклади от “ВиК” ООД -Перник и от РИОСВ - Перник за последващите предприети конкретни действия по предотвратяване на последващи замърсявания, включително и че е установен и че ще бъде санкциониран извършителя.
На 21.11.2013г. в кабинета ми бе проведена междуведомствена работна среща на компетентните институции за обсъждане и изготвяне на мерки по проблем с незаконния добив на въглища в община Перник с участието и на Ръководителя на Окръжна прокуратура Перник.

След продължителни дебати, на работната среща бяха взети следните решения: • Продължава патрулирането от страна на МВР, както и извършване на внезапни проверки на складове и райони, при постъпили сигнали за незаконен добив и продажба на въглища.

 • Продължава редовното запълване на изкопи с цел незаконен добив на въглища с техника, предоставена от концесионерите . В случай, че трябва да се извърши заравяне на такива изкопи, техника предоставя онзи от концесионерите, който е най-близо до района, независимо,че набезите за кражба не са на негова територия.

 • В съвместните обходи, реализирани досега от служители на МВР и община Перник да се включат и служители на РДСП, с цел ограничаване включването в кражби на въглища на малолетни и непълнолетни лица.

 • Концесионерите да предоставят на община Перник контури и координати на концесиите за изработване на актуална специализирана карта на концесиите от страна на община Перник.

 • Да бъде предложена следната законодателна промяна:

В чл.78 а от НК като предмет на престъпление да се изключи възможността незаконния добив на въглища, да се третира като маловажен случай.
На 31.10.2013 г. бе проведено заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие с участието на представители на Областната администрация и териториалните поделения на Агенцията по заетостта– Дирекция „Регионална служба по заетостта – София” и Дирекция „Бюро по труда” – Перник, представителни организации на работниците и служителите и на работодателите и др. На заседанието бяха одобрени представените 6 предложения за регионални програми за обучение и заетост за общините Перник, Брезник, Радомир, Земен, Ковачевци и Трън и проектното предложение на Областна администрация Перник, като същите се предложиха за включване в Националния план за действие по заетостта - 2014 г.

На 05.12.2013 г. бе проведено второто заседание на Комисията по заетост, на което бяха одобрени представените 2 проектни предложения по НП “ОСПОЗ” от общините Перник и Радомир.


Областна администрация–Перник, с подкрепата и сътрудничеството на Регионалния инспекторат по образованието в Перник, ОД на МВР – сектор „Пътна полиция”, Областното ръководство на БЧК, Регионалната здравна инспекция и БАЗК (Българска асоциация на застраховани и пострадали от катастрофи), организира панахида за загиналите на пътя и молебен за здраве на 17.11.2013г., от 11.00ч., пред храма «Свети Иван Рилски» в Перник.

Апела на Областна администрация Перник към жителите на Област Перник бе с личен пример, с повече етика и толерантност като водачи и пешеходци, да съхраним живота, защото той е един и е безценен.

На 04.12.2013 г. бе проведено и заседание на Областната комисия по транспорт, на което бяха представени, обсъдени и гласувани предложения за промени в републиканската транспортна схема с оглед разглеждането им на предстоящото на 17.12.2013 г. заседание на Комисията за разглеждане на промени в Републиканската транспортна схема към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

През отчетния период бяха проведени две заседания на Обществения консултативен съвет към Областния управител на Област Перник. Първото заседание бе учредително, а на второто бе приет Правилника за дейността му. С мнозинство членовете на Съвета гласуваха промените, които бяха предложили след първото заседание.

Според Правилника си Съветът ще се събира всеки месец по инициатива на председателя или по искане на 1/3 от членовете му и ще изразява становището си по социално-икономическото развитие на областта, благоустрояването и териториалното развитие, опазването на околната среда, образованието и младежките дейности, културата, гражданското общество и правовия ред, обществения транспорт, реда и сигурността, здравеопазването, социалните дейности, спорта, както и по други актуални въпроси.
Бяха проведени и две заседания на Обществения съвет за контрол върху управлението на средствата за подпомагане на пострадалите от земетресението в Област Перник. На проведеното на 22.10.2013 г. деветнадесето заседание на Съвета се взе единодушно решение пострадалите от земетресението на 22.05.2012 г. и последвалите го вторични трусове общини Перник и Радомир да дадат своите предложения за начина на разпределение на наличните средства по набирателната сметка на БЧК, след приспадане на сумите по последните фактури за довършителни/ неотложни дейности, предоставени от строителя и одобрени от строителния надзор, инвеститорския контрол и Съвета. На последващото, проведено на 04.12.2013 г., двадесето заседание, Съветът прие предложеното от Община Перник съотношение за разпределение на средствата между двете общини, както и определянето на тези средства за сглобяеми къщи за Община Перник, а за Община Радомир- разпределянето им да бъде извършено от самата община по целесъобразност.
Въз основа на изисканите от Областна администрация- Перник и изготвени от общините на територията на Област Перник предложения, бяха съставени, изпратени на ресорните министерства и публикувани на сайта на администрацията областните културен и спортен календар за 2014 г.
В благотворителния концерт на 06.11.2013 г. за събиране на средства за възстановяването на ценния исторически и културен паметник по инициатива на Ваня Костова и под егидата на Областния управител взеха участие Ваня Костова, Боян Михайлов, Васко Кръпката, Гуна Иванова, Александра Александрова и Юлиян Асенов. Всички изпълнители пяха благотворително, залата е предоставена от ОДК без заплащане на наем, отпечатани са рекламните и информационни материали и е направена организацията от страна на Областна администрация Перник.

Идеята за концерта бе подкрепена от областния управител на Перник Михаил Михайлов. Той, както и изпълнителите, са единодушни, че това е само началато на мащабна кампания, която да доведе до възстановяването на манастира "Св. Арх. Михаил" в Трън и на други манастири в околността. Вече има хора, които са направили  дарения за Трънския манастир. Имената на всички дарители ще бъдат вписани в книга, която се изработва по идея на Областния управител на Перник и ще стане притежание на манастира.

Подновени са разговорите с министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева относно отварянето на ГКПП Трънска Банкя – Петачинци. Когато това стане, в региона от двете страни на границата, където има няколко много ценни манастира (Погановски и Суковски) и живописна природа, ще се оформи атрактивна туристическа дестинация. Интерес за отварянето на пункта има и от сръбска страна.

Манастирът “Св. Арх. Михаил” в гр. Трън  е разположен край живописното ждрело на р. Ерма. Светата обител била построена през Второто българско царство.

Манастирът  е опожаряван и въздиган отново няколко пъти. Днес от него е запазена само черквата. В нея личат три слоя стенописи, най-старият от които е от 14 - 15 в.

1 млн. 700 хил. лв. са били преведени от НЕК по сметката на "Топлофикация" Перник. По предварителна уговорка с ръководството на ТЕЦ-а парите трябва да бъдат преведени на Мини "Открит въгледобив", за да бъдат изплатени остатъците от дължимите възнаграждения на работещите в дружеството. По мое настояване на двете топлофикационни дружества в Перник и в Бобов дол първоначално бяха преведени общо 300 000 лева, с които бяха покрити част от дължимите заплати на работещите в Мината. Още тогава получих уверението на министър Стойнев, че ще бъдат преведени още пари.

В Мини "Открит въгледобив" в Перник работят около 900 души, които получават средно месечно възнаграждение 500 лв. Те спряха работа за ден, тъй като не бяха получавали заплатите си от няколко месеца. Тогава работниците и синдикатите потърсиха съдействие от Областния управител и благодарение на разбирането от страна на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, проблемът бе разрешен.
V. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ.

1. На етап изпълнение:

1.1. Наименование на проекта:

„Повишаване на административния капацитет в Област Перник за интегрирано устойчиво планиране на градска среда и енергийна ефективност, професионална етика и етично регулиране” по Оперативна програма административен капацитетКратко описание на проекта:

Предвиждат се изнесени обучения, за служителите на ОА Перник, на теми: “Устойчиво градско развитие, системи за оценка, проектиране и мониторинг на устойчиви урбанизирани територии и енергийна ефективност” (2 изнесени обучения в рамките на 3 дни) и “Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти, възникващи при извършваните дейности и процедури”(1 изнесено обучение в рамките на 2 дни).Цели на проекта:

Повишаване на административния капацитет в област Перник за интегрирано устойчиво планиране на градски среди и енергийна ефективност и придобиване на умения по професионална етика и етично регулиране в държавната администрация.Стойност:

60 191.03 леваРезултати:

Служителите от ОА Перник, след проведените обучения да могат да: • Прилагат принципите за устойчиво градско развитие;

 • Имат ясно познание относно политики и методи за устойчиво градско развитие;

 • Да прилагат устойчиви политики и методи при планирането на територията и разработката на стратегическите документи и планове за развитие в следващия програмен период;

 • Да познават и прилагат метод за оценка на устойчиви градски структури при планирането на територията;

 • Да придобият практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти

 • Да придобият знания и умения по етично регулиране в държавната администрация.1.2. Наименование: Програма „Старт в кариерата” към Агенция по заетостта през „Бюро по труда”, гр.Перник

Кратко описание на проекта: осигуряване на възможност за придобиване на трудов стаж на 3-ма безработни младежи, завършили своето висше образование.

Цели на проекта: улесняване на прехода между образование и заетост сред младежите.

Стойност:

12 755леваРезултати: 1.Ограничаване разпространението на безработицата сред младежите и нейната продължителност

2.Преодоляване на социалните последици от безработицата сред младежите


2. На етап проектно предложение:

2.1. Наименование на проекта:

Регионална програма за заетост и обучение 2014г.Кратко описание на проекта: Осигуряване на заетост и обучение за професионална квалификация на 75 безработни лица (младежи до 29-годишна възраст и безработни лица над 50-годишна възраст), за поддръжка на сгради - държавна собственост на територията на общините Перник, Радомир и Ковачевци

Цели на проекта:

Основните цели са:

•Да се намали дела на безработните и да се смекчи социалното напрежение;

•Повишаване икономическата активност на безработните, повишаване степента на професионална квалификация и интегрирането им в икономически и стратегически план;

•Осигуряване на заетост за безработни лица от Област Перник, които да бъдат ангажирани в поддръжката на сгради държавна собственост;

• Да бъде осигурена заетост на 75 безработни лица, регистрирани към Дирекция „Бюро по труда” Перник;

•Да се осигури добра поддръжка на сградите - държавна собственост;

•Да се изградят или възстановят трайни трудови навици сред наетите безработни;

•Да се осигури придобиване на степен на професионална квалификация.

Стойност:

275 798 леваРезултати:

•Придобиване на степен на професионална квалификация;

•Поддръжка на сгради - държавна собственост и прилежащите им площи и съоръжения. В обхвата на програмата попадат 6 населени места с общо 22 обекта в тях, в които ще бъдат съсредоточени следният брои хора:

1. Община Перник, гр. Перник – 46 души

2. Община Перник, гр. Перник, с. Ярджиловци - 3 души

3. Община Перник, гр. Перник, с. Богданов Дол - 3 души

4. Община Радомир, гр. Радомир - 15 души

5. Община Радомир, гр. Радомир, с. Долни Раковец - 2 души

6. Община Ковачевци, гр. Ковачевци - 6 души
2.1. Наименование на проекта:

„Надграждане на усилията за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Перник”. по Оперативна програма административен капацитет.Кратко описание на проекта:

Предвижда се провеждането на изнесени обучения, за служителите на ОА Перник в Института по публична администрация, също така обучения по английски език и компютърна грамотност; семинари по "Умения за управление на стреса и управление на времето” и „ Комуникативни и презентативни умения”;Цели на проекта: Повишаване на административния капацитет в област Перник


Стойност:

89 969.60леваРезултати:

Придобиване на специализирани умения, усъвършенстване знанията по компютърна грамотност и английски език, придобиване на знания по отношение начини за управление на стреса и времето, комуникативни и презентативни умения.2. 2. Докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени имат шанс да получат европейски стипендии за своята дейност.  Максималният размер на финансовата помощ може да достигне 20 000 лева. Финансирането е безвъзмездно, а кандидатите ще бъдат определени чрез процедура за подбор на проекти. Ще се финансират нови и започнали докторски програми, както и програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени. С предимство ще се оценяват проекти, определени в Националната програма за реформи - математически, инженерни науки и информатика.

Допустимо е финансирането на осъществяване на научни цели и задачи по започнали вече докторски програми, разработване на научни планове, подготовка на научни публикации, достъп до специализирана апаратура и оборудване. Ще се отпускат средства и за участие на млади учени и специализанти в международни форуми, участие в практическа и експериментална дейност във водещи научни центрове извън България, научен обмен.

Докторанти и постдокторанти от Перник, които желаят да се включат в някоя от тези програми, могат да заявят желанието си в Областната администрация в Перник.  Програмата дава добри възможности на регионите да подготвят бъдещи кадри, чиято специалност отговаря на конкретните нужди на областта.

Подготвя се и съвместен партньорски проект между НБУ и университети в Ниш и Италия. Предвижда се в него да бъдат обхванати около 45 студенти и преподаватели, които да обменят опит и практики. По проекта ще бъдат осигурени стипендии за студентите и хонорари за преподавателите. Една от идеите е да се разработят архитектурни проекти, които да намерят практическо приложение в градоустройството на градовете партньори.VІ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.
Проведени процедури по възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, избрани изпълнители и сключени договори за възлагане на конструктивните обследвания и строително -ремонтните дейности по фасадата и общите части по две обособени позиции във връзка с Решение № 1/11.02.2013г. на Междуведоствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС на административните сгради, находящи се в гр. Перник, пл. “Свети Иван Рилски” №1Б и “Кракра Пернишки” № 1 /бившия Синдикален дом/. Фирмата - изпълнител е изготвила докладите и останалите, зададени в публичната покана необходими документи, свързани с извършеното конструктивно обследване на двете сгради и е дала предписание за неотложни последващи действия по отношение на сградата на бившия Синдикален дом. Предстои реализирането на строително-ремонтните дейности през 2014 г. поради ниските температури, удостоверени със съответния документ от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, като към момента между Областна администрация Перник и фирмата-изпълнител е подписано споразумение относно спиране на срока.Каталог: assets -> images -> stories
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
stories -> Перник 2012 г. С ъ д ъ р ж а н и е
stories -> Област перник стратегия за развитие 2014-2020 Приложение №6
stories -> Проект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник
images -> Фондация “път към човека” фондация “съвестин” подписите ще внесем в европейските институции


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница