Отчет за дейността на ОбС гр. Стрелча и неговите постоянни комисии за периода от 01. 07. 2014г до 31. 12. 2014гДата25.10.2018
Размер234.98 Kb.
ТипОтчет
Отчет

за дейността на ОбС гр. Стрелча

и неговите постоянни комисии за периода

от 01.07.2014г.до 31.12.2014г.
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Стрелча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Стрелча внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на Общинския съвет и неговите постоянни комисии. Организацията на работата на ОбС Стрелча през второто полугодие на 2014г. се осъществяваше въз основа на разпоредбите на ЗМСМА, действащото законодателство и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Стрелча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Стрелча. Като орган на местното самоуправление ОбС съвместно с общинска администрация продължи да определя и осъществява правилна политика за изграждане на община Стрелча.
През отчетения период от 01.07.2014г. до 31.12.2014г. промени в състава на ОбС – Стрелча не са настъпили. Няма промени в състава на ПК.

Тези комисии продължават своята дейност и през настоящия отчетен период.

Наблюдателната комисия не е получила нови преписки от съда.

Спазва се изискването за публичност и прозрачност при подготовката и провеждането на заседанията и вземането на решения. Своевременно са уведомени гражданите за заседанията и дневния ред на заседанията. На сайта на общината се публикуват материалите и решенията на ОбС. През зимния период сесиите се провеждат в кметска зала и не се предават директно по местния радиовъзел.

Съгласно чл.24, ал.1 от ЗМСМА, ОбС се свиква не по-малко от 6 пъти годишно. През отчетения период (01.07.2014г. до 31.12.2014г.)са проведени 17 заседания, от които 8 са на ПК ,5 редовни заседания 3 извънредни заседания и 1 тържествена сесия. До 31.12.2014г.са взети 172 решения и са свързани с:
- Решения, са свързани с нормативни документи – приемане и актуализиране на Наредби, Правилници, програми и стратегии

През отчетния период бяха приети:

- Приемане на Концепция за пространствено развитие на община Стрелча за периода 2014 – 2020 година

- Приемане на Статут на Национална литературна награда Богдан Овесянин.

- Приемане на Правилник за извършване на замени на земеделски земи частна общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Стрелча със земеделски земи , собственост на граждани и юридически лица.

-Приемане на Културен календар на община Стрелча за 2015 г.

-Приемане План за работа на Общински съвет – гр. Стрелча за първо полугодие на 2015г.

-


-

Бяха актуализирани:
- Предложение за одобряване на промени в структурата на общинската администрация на община Стрелча

- Актуализацията на бюджета , поименния списък на капиталовите разходи и разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на Община Стрелча към 30.06.2014 г.

- Предложение за одобряване на промени в структурата на общинската администрация на община Стрелча

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча

- Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Стрелча.

- Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча


- Актуализиране на годишната Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. и включване за продажба на земя по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС,а именно УПИ ХVІІІ-Помпена станция, с обща площ 800,00кв.м., в кв.29 по плана на с.Смилец. на ЗК”Съзнание”,с.Смилец, представлявана от председателя Георги Иванов Джангъров, собственик на законно построена сграда в имота. Одобряване на изготвена оценка от лицензиран оценител на стойност 4400лв. без ДДС.


- Актуализиране на годишната Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. и включване за продажба на земя по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС, а именно на УПИ ХІV-държавен в кв.109А по плана на гр.Стрелча, на Милена Милкова Цинцарова - собственик на законно построена сграда в имота. Одобряване на изготвена оценка от лицензиран оценител на стойност 4400лв. без ДДС.

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча.

-

Бяха отчетени:


 • Отчет на кмета на община Стрелча за дейността на общинска администрация за периода от януари до юни 2014 година.

Отчет за дейността на Общински съвет- Стрелча и неговите комисии от 01.01.2014г. до 14.07.2014г.

 • Приемане отчета за изпълнение на бюджета,извънбюджетните сметки , на поименния списък на капиталовите разходи, разчетите за сметките за средства от Европейския съюз за първото полугодие на 2014г.

- Отчет за изпълнението на бюджета на ОбС за първото полугодие на 2014г.

Отчет за дейността на кметския наместник на с. Дюлево за периода - м. Януари 2014г. до м. юни 2014г.

- Отчет за дейността на кметския наместник на с. Смилец за периода - м. Януари 2014г. до м. юни 2014г.

- Отчет за дейността на кметския наместник на с. Свобода за периода - м. Януари 2014г. до м. юни 2014г.

Отчет за дейността на кметския наместник на с. Блатница за периода - януари – 2014г. до юни – 2014г.

- Информация на Обществения консултативен съвет по законност, благоустройство, обществен ред и чистота към кмета на община Стрелча, Пазарджишка област.

- Отчет за изпълнение на Културен календар на община Стрелча за 2014 г. • Решения свързани с финансиите на общината-

- Предложение за задължително застраховане на имотите-частна общинска собственост

- Изменение на Решение №765/30.04.2014г. на ОбС Стрелча, относно прехвърляне на средства по параграфи за издръжка на общински съвет по бюджета за 2014г.

- Разплащане с бюджетни средства като безлихвен заем по схема „Училищен плод"

- Определяне размера на таксата за битови отпадъци за община Стрелча за 2015г.

-Вътрешни компенсирани промени на поименния списък на капиталовите разходи за бюджет 2014 г.

- решения за включване в Програмата ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С .ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ-

-Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. за прекратяване на съсобствеността между общината и

1.„Агроленд Инвест” ООД гр.Пловдив със седалище и адрес на управление гр.Пловдив район Централен ул.”Волга”№ 49 ет.1 офис 1 регистрирано с ЕИК 202249582 на Търговския регистър представлявано от управителя Иван Георгиев Папазов върху УПИ VІ-12 в кв.1 по плана на с.Блатница и одобряване на изготвена оценка от лицензиран оценител на стойност 280,00лв. без ДДС.

2. „Агроленд Инвест” ООД гр.Пловдив със седалище и адрес на управление гр.Пловдив район Централен ул.”Волга”№ 49 ет.1 офис 1 регистрирано с ЕИК 202249582 на Търговския регистър представлявано от управителя Иван Георгиев Папазов върху УПИ V-11 в кв.1 по плана на с.Блатница и одобряване на изготвена оценка от лицензиран оценител на стойност 210,00лв. без ДДС.


- Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. и отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имоти– частна общинска собственост - ниви в землището на гр. Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

- Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. за продажба на поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти в землището на гр.Стрелча и с.Смилец . Одобряване на изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител за посочените имоти.

 • Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. на маломерни имоти – частна общинска собственост, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

- Изменение на Решение №786/26.06.2014 г., на ОбС–Стрелча за включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. и отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на поземлени имоти- ниви, ЧОС в землищата на гр.Стрелча и с. Дюлево чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

- Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. и отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имоти– частна общинска собственост - ниви в землището на гр. Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.


- Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. за продажба на поземлени имоти в землището на с. Дюлево и с. Свобода. Одобряване на изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител за посочените имоти.


- Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. и отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имоти– частна общинска собственост - ниви в землищата на гр. Стрелча, с. Дюлево и с. Смилец, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

- Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. за продажба на поземлени имоти в землището на гр. Стрелча и с. Свобода. Одобряване на изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител за посочените имоти.

- Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. за продажба на поземлени имоти в землищата на гр. Стрелча и с. Дюлево. Одобряване на изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител за посочените имоти.


- Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. и отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имоти– частна общинска собственост - ниви в землищата на гр. Стрелча, с. Дюлево и с. Смилец, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

- Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. за отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имоти– публична общинска собственост - язовир представляващ ПИ № 000605, с обща площ 78,852 дка, намиращ се в местността „Калаващица”в землището на гр. Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

- Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. за отдаване под наем на част от имот -частна общинска собственост, представляваща помещение, находящо се на първия етаж в сградата на ОП”БКС и Общински имоти”, построена в УПИ-ІV 1295-Административни дейности, в кв.110 по плана на гр.Стрелча.

- Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. за продажба на поземлени имоти чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване в землищата на гр. Стрелча и с. Блатница. Одобряване на изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител за посочените имоти.


- Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. за отдаване под наем на части от имот - частна общинска собственост, находящ се в УПИ ІІ - Поликлиника, ул. „ Иван Павлов”№ 2, кв.63.– по плана на гр. Стрелча, с предназначение – лекарски кабинети и манипулационна.

-Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год за продажба на УПИ ІІІ-Център за социална рехабилитация и интеграция „Миля 2000” в кв.58 по плана на гр.Стрелча - частна общинска собственост , находящ се в гр. Стрелча ул. "Средна гора”, чрез публично оповестен конкурс.
 • решения са свързани с кандидатстване по проекти:

- Кандидатстване на община Стрелча с проектно предложение по мярка 313 ”Насърчаване на туристическите дейности” в изпълнение на Стратегия за местно развитие на „МИГ - Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.

- Издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 30/2/2261368 от 20.08.2014г. по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”за Проект „Закупуване на защитни средства за гасаческата група при кметство с.Свобода”, сключен между Община Стрелча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

- Издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 30/2/2261357 от 20.08.2014г. по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”за Проект „Закупуване на защитни средства за гасаческите групи при кметства: с.Дюлево и с. Блатница.”, сключен между Община Стрелча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

-Издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор №13/321/00049 от 29.06.2010г. по мярка 321 за Проект „Интегриран воден проект на с. Свобода, общ. Стрелча с обособени подобекти. Подобект 1: Реконструкция и подмяна на външен довеждащ водопровод и реконструкция и доизграждане на Помпена станция за водоснабдяване и Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа"

- Предоставяне на временен безлихвен заем от собствени бюджетни сметки на общината за временно финансиране на одобрен проект по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” – проект „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ ” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”

- Изменение на Решение №550/04.09.2013г. на ОбС Стрелча, относно промяна вида и срока за погасяване на кредит отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България –ФЛАГ” ЕАД, във връзка с окончателното разплащане по проект „Почистване и укрепване на коритото на река Стрелчанска Луда Яна в участъка от съществуващ мост на бул."Руски" на км 0+00 до км 0+220 в град Стрелча ”.

- Предоставяне на безлихвен заем от собствени бюджетни средства на общината от сметка 07 ,по сметка с код 77,за окончателното разплащане по договор за финансово подпомагане №13/313/00180 от 19.11.2012г., сключен с ДФЗ

-Издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ„Земеделие”Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 13/223/00290 от 16.12.2014 г.по мярка 223 за Проект„Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча“, сключен между Община Стрелча и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

-


 • Решения , свързани с управление и стопанисване на общинска собственост

 • Отдаване под наем за срок 5/пет/ години на терени– публична общинска собственост по одобрена схема от гл. архитект на община Стрелча. включени в Програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в община Стрелча за 2014 г.

- Отдаване под наем за срок 5/пет/ години на терен– публична общинска собственост по одобрена схема от гл. архитект на община Стрелча. включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в община Стрелча за 2014 г

- Допълнение на решение 764/30.04.2014г. за възстановяване на собствеността на имоти на физически и юридически лица, закупени след търг от община Стрелча и вписани в Службата по вписванията- гр.Панагюрище.

- Отдаване под наем за срок 5/пет/ години на терен №11 публична общинска собственост и преместваемо съоръжение метален павилион частна общинска собственост по одобрена схема от гл. архитект на община Стрелча, включени в Програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в община Стрелча за 2014 г

- Изменение на Решение № 449/28.03.2013г. на ОбС - Стрелча за безвъзмездно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на НЧ „Отец Паисий – 1936г.” с. Блатница за срок от 10 години.

- Отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имот – частна общинска собственост - нива в землището на гр. Стрелча, включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2014год. чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

- Изменение на Решение № 126/28.03.2012г. за безвъзмездно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на НЧ „ЗОРА - 1928” с. Дюлево за срок от 10 години.

- Отдаване под наем за срок 5/пет/ години на терени публична общинска собственост по одобрена схема от гл. архитект на община Стрелча, включени в Програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в община Стрелча за 2014 г

- Изменение на Решение №447/28.03.2013г. за безвъзмездно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на НЧ „Георги Михайлов - Силата – 1908г.” с. Смилец за срок от 10 години.

- Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имоти, частна държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС. • Решения , свързани с предоставяне на земи от Общински поземлен фонд:

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Атанас Георгиев Станков

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Енчо Божков Енчев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Никола Иванов Кукуванов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Спас Делов Ублеков

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Тодор Гетов Тодоров

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Динчо Евстатиев Динчев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Васил Иванов Енчев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Димитър Рашков Жилков

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Танчо Георгиев Крънчев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Генчо Ганчев Филипов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Петър Стойков Петров

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Яко Иванов Динков

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Добре Груев Нешев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Филип Георгиев Карапенчев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Ангел Панчев Шопов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Георги Иванов Христосков

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Продан Иванов Стоев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Атанас Стоянов Атанасов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Динчо Коев Генчев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Спас Иванов Ченчев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Мильо Стефанов Михов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Филип Лулчев Калбуров

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Илия Стоянов Нанов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Златка Лалова Романова

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Илия Стоянов Нанов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Рашко Георгиев Шотлеков

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Генчо Рашков Стоянов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Иван Генчев Геров

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Георги Милев Нешов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Ангел Груев Петров

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Ивана Тодорова Козарекова

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Борис Динчов Генчев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Власаки Стефанов Дойчев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Генчо Танчев Койчев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Георги Найденов Романков

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Стефан Гатов Гущеров

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Кирил Методиев Гетов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Петко Филипов Карапенчев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Стоян Георгиев Делов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Трифон Димитров Трифонов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Цветан Ангелов Иванов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Вельо Петков Деков

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Ганчо Иванов Ганчев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Георги Иванов Петришки

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Дело Бойчев Делов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Тодор Нончев Стоянов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Филип Тодоров Козареков

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Иван Николов Иванов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Ангел Салков Ангелов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Ангел Стоянов Налбантов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Дело Стоянов Делов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Димитър Филипов Димитров

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Драган Гаврилов Янков

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Иван Василев Мелин

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Иван Гетов Ганчев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Иван Николов Иванов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Иван Николов Иванов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Луко Филипов Стайков

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Мария Драганова Балтова

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на Мария Райкова Колева

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Мильо Тодоров Балтов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Прокопи Стайков Кунчев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Славчо Стоянов Славчев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Тодор Нешов Гетов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Филип Груев Фингаров

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Христо Стоев Киров- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Иван Стойков Площаков

-Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Христоско Михайлов Христосков

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Иван Радев Кръстев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Филип Геров Филипов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Тодор Радов Киров

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Саво Николов Стоев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Георги Илиев Костов

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Иван Петров Роглеков

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Панчо Цвятков Дойчев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Танчо Койчев Кунчев

- Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Ганчо Лалов Филипов
 • решения, свързани с отпускане на помощи на лица с влошено здравословно състояние

- Отпускане на еднократна парична помощ на Лазарина Николова Галилеева.

- Отпускане на еднократна парична помощ на Олга Лукова

- Отпускане на еднократна парична помощ на Анка Петрова Кътева.

- Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Димитрова Ангарова .
- Удостояване със звание „Почетен гражданин на община Стрелча” на Иван Евстатиев Евстатиев- Кмет на община Стрелча.

- Удостояване със звание „Носител на почетен знак на община Стрелча” на Димитър Пенчев Димитров.

- Внесена докладна записка на директорите на училищата на територията на община Стрелча, за сформирането на маломерни паралелки за учебната 2014/2015.

- Сключване на договор за партньорство и взаимоизгодно сътрудничество със Съюза на българските писатели

- Информация за готовността на учебните заведения на територията на община Стрелча за учебната 2014/2015 година

- Приемане на ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2014г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА.


- 1. Отчет за изпълнение на плана за изпълнение на Стратегията за развитие на образованието в община Стрелча за учебната 2013 / 2014 година

2. План за изпълнение на Стратегията за развитие на образованието в община Стрелча за учебната 2014/2015 година

- ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МАКСИМАЛЕН ОБХВАТ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ.

- решения , свързани с Общинско предприятие ”БКС и общински имоти” и Общинското търговско дружество „ВиК-С”Стрелча

- Отчет на финансовото и организационно състояние на „В и К – С”ЕООД гр.Стрелча за деветмесечието на 2014г.и мерки на ръководството за подобряването му.

- Финансово и организационно състояние на ОП „ БКС и Общински имоти” към Община Стрелча за периода 01.01.2014 год. до 31.10.2014год.

- Решения , свързани с минералната вода
- Откриване процедура по издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж № 1хг, Водоснабдяване на стаи за отдаване под наем

- Откриване процедура по издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж № 1хг,За Къща за гости в УПИ - І кв.76 - 898 ул. "Боровец" №3

 • Стартиране на процедура и издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж № 1хг, За ПИ -№002125, ведно с вила за отдих с пл. №856 по ЗРП Стрелча.

 • Откриване процедура по издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж № 1хг, За Къща за гости в УПИ - І кв.76 - 898 ул. "Боровец" №3

- Откриване процедура по издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж № 1хг, Водоснабдяване на стаи за отдаване под наем

- Одобряване на цената на правото на прокарване на подземен водопровод за обект: „Захранване с минерална вода на „Къща за гости” в УПИ ХІІІ-216,217, кв. 57, гр. Стрелча, община Стрелча, от Сондаж 1 ХГ до УПИ ХІІІ-216,217, кв. 57, гр. Стрелча, през общински имоти-улични, тротоарни настилки и зелени площи.

- Одобряване на цената на правото на прокарване на подземен водопровод за обект 2: „Захранване с минерална вода на „Къща за гости” в УПИ V-1000, кв. 64, гр. Стрелча, община Стрелча, от Сондаж 1 ХГ до УПИ V-1000, кв. 64, гр. Стрелча, през общински имоти-улични, тротоарни настилки и зелени площи.

При обсъждането на предложените от Общинска Администрация и второстепенните разпоредители материали става ясно, че проблемите и потребностите на гражданите от общината са детайлно проучени и в ОбС е утвърден стил за тяхното системно и последователно решаване. Общински съвет Стрелча, ръководейки се от основните принципи на управлението, приема своите решения след задълбочено обсъждане и справяне със законодателната уредба. До момента няма върнати решения от Областната управа и прокуратурата. Също така няма обжалвани от гражданите решения. Големият брой на решенията е предпоставка за интензивна и напрегната работа на Общински съвет и Общинска администрация през отчетния период. Работата на ОбС Стрелча се организира на базата на приет с Решение № 2/14.11.2011г. Правилник за организация и дейността на ОбС и неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, План за работата на ОбС за първото полугодие приет с Решение №344/20.12.2012г.

Решенията в делови ред са 2.

Все още са малко предложенията от общински съветници, внесени за обсъждане в Общински съвет. На фона на големия брой, внесени от общинска администрация предложения, активността на общинските съветници все още е ниска.

Средната посещаемост на съветниците в заседанията им е 83.71%. Няма провалени заседания на ПК и заседания поради липса на кворум.Това позволяваше ефективна работа на ОбС и вземане на законни решения с необходимо мнозинство. Общинските съветници сериозно и задълбочено анализираха предложените им материали и предложените им проекти за решения към тях, правеха конкретни предложения и вземаха най-правилното решение.

Част от отсъствията на общинските съветници са по уважителни причини с подадени заявления до Председателя на ОбС. Причините за отсъствията на общинските съветници са поради: служебна ангажираност, заболяване и лични причини.

Освен основното си задължение местното заканотворчество, ОбС поема и обществени ангажименти като: Общинскте съветници участват в комисии за търгове по преценка на Председателя на ОбС, участие на съветници в Отчета на кмета в Стрелча и селата, активно участие в стрелчанската коледа, лични дарения за обществени каузи.

Все още са малко срещите с избирателите, което е пропуск в работата на ОбС. Все още има липса на интерес на общинските съветници относно общоградските празници, въпреки поканите от страна на Общинска администрация.

Незадоволителна е работата на ОбС за по-тесни контакти с гражданите. Трябва да се учеличат приемните на ОбС по квартали и селата.

Приемният ден на Председателя на ОбС е всяка сряда. Всички въпроси, поставени от гражданите, са разгледани от съответните служби и са получили отговор. Активността на избирателите за участие в сесиите на ОбС е традиционно ниска. Поставят се въпроси от няколко граждани, на които им се отговаря веднага или на следващото заседание.

От отчета могат да бъдат направени следните изводи:


 1. ОбС-Стрелча е добре обезпечен от към професионалисти в различни направления, което е предпоставка за законосъобразността и професионализма при вземането на решения.

 2. Големият брой заседания и решения на ОбС говори за интензивността на работата на община Стрелча през този така важен период на мандата.Статистиката на рашенията по различните направления очертават приоритетите в работата на ОбС и Общинска администрация. Налице са положителни резултати- спечелени проекти, проекти които вече се изпълняват, отговорно стопанисване на общинската собственост, увеличаване на собствените приходи на общината, решаването на различни социални проблеми. Все още постъпват малък брой предложения за сесия от общински съветници.

 3. Намалени са до минимум отсъствията на общинските съветници без уведомяване на председателя. Трябва да се увеличи активността на част от съветниците при разискванията на проблемите на ПК и заседания на ОбС, както и участието им в мероприятията по Празничния календарен план на общината. ОбС трябва да увеличи взискателността си към общинска администрация по отношение на намаляване на безработицата в общината, подобряване устройството на територията, благоустрояване и хигиенизиране на общината и административното, правното и техническото обслужване на общината.


ИЗГОТВИЛ:

МАРИАНА НЯГОЛОВА

/Председател на ОбС/Каталог: administration
administration -> О т ч е т на дирекция “национален парк централен балкан” за периода 01. 01. 31. 12. 2011 г
administration -> Закон за лечебните растения Обн., Дв, бр. 29 от 04. 2000 г., изм., бр. 23 от 03. 2002 г., бр. 91 от 25. 09. 2002 г., в сила от 01. 2003 г., бр. 30 от 11. 04. 2006 г., в сила от 12. 07. 2006 г., бр. 65 от 11
administration -> Стратегия за развитие на устойчив туризъм за региона на национален парк
administration -> План за ползване на лечебни растения 2010 г. І. Основание
administration -> Неразделна част от Заповед № рд-118 / 20. 07. 2011
administration -> Отчет по програми за периода 01. 01. 2008 31. 12. 2008 Г. На д "нп централен балкан" габрово
administration -> Извадка от Наредба №2 за пстн (ДВ, бр. 33/1994г.)-Определяне категорията на производство по пожарна опасност /ПО
administration -> Дирекция „национален парк централен балкан” – габрово бенефициент по оперативна програма „околна среда 2007 – 2013 г.”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница