Пълно описание на предмета на обществената поръчка технически спецификации и условия предмет на обществената поръчкаДата25.02.2018
Размер89.86 Kb.
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ
Предмет на обществената поръчка:
Изпълнение на строителни и монтажни работи по възстановяване на жилищни сгради, пострадали от наводнение в гр. Свиленград”

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. Общи данни и описание на поръчката

ІІ. НАСОКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ

ІІІ. МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА


І. Общи данни и описание на поръчката:
1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Изпълнението на поръчката включва възстановителни строително монтажни работи на 8 жилища, пострадали от наводнение:


 • Ремонт на жилищна сграда с административен адрес: ул. „Зорница” №9, гр. Свиленград

 • Ремонт на жилищна сграда с административен адрес: ул. „Осми март” №19, гр. Свиленград

 • Ремонт на жилищна сграда с административен адрес: ул. ”Димитър Грънчаров” №2, гр. Свиленград

 • Ремонт на жилищна сграда с административен адрес: ул. ”Свила” №9, гр. Свиленград

 • Ремонт на жилищна сграда с административен адрес: ул. ”Свила” №9, гр. Свиленград

 • Ремонт на жилищна сграда с административен адрес: ул. ”Ивайло” №6, гр. Свиленград

 • Ремонт на жилищна сграда с административен адрес: ул. „Радецки” №2, гр. Свиленград

 • Ремонт на жилищна сграда с административен адрес: ул. „Осми март” №11а, гр. Свиленград

Видове СМР

Мярка

Коли-чество

І.

Жилищна сграда на ул. „Зорница” №9

1.

Полагане на ламинат

кв.м.


30

ІІ.

Жилищна сграда на ул. „Осми март” №19, гр. Свиленград

1.

Полагане на гипсокартон на стени

кв.м.


17,36

2.

Полагане на тапети

кв.м.


51,54

III.

Жилищна сграда ул. ”Димитър Грънчаров” №2

1.

Изпълнение на ивична основа с дълбочина 0,80м и ширина 0,50м

м`


8,00

2.

Временно укрепване на покривна конструкция с греди

м3

1,50

3.

Нова тухлена зидария

кв.м.


21,60

4.

Дървена конструкция с керемиди „Мизия”

кв.м.


20,13

IV.

Жилищна сграда ул. ”Свила” №9

1.

Очукване на варова мазилка

кв.м.

50,00

2.

Изкърпване на варова мазилка

кв.м.

50,00

3.

Изкърпване на гипсова шпакловка

кв.м.

50,00

4.

Демонтаж на дюшаме

кв.м.

13,00

5.

Полагане на дюшаме

кв.м.

13,00

6.

Полагане на балатум

кв.м.

14,00

7.

Полагане на ламинат

кв.м.

13,00

V.

Жилищна сграда, ул. ”Свила” №9

1.

Очукване на варова мазилка

кв.м.

39,00

2.

Изкърпване на варова мазилка

кв.м.

39,00

3.

Изкърпване на гипсова шпакловка

кв.м.

39,00

4.

Полагане на балатум

кв.м.

31,00

5.

Полагане на ламинат

кв.м.

37,00

VI.

Жилищна сграда ,ул. ”Ивайло” №6

1.

Изкърпване на варова мазилка

кв.м.

7,30

2.

Изкърпване на гипсова шпакловка

кв.м.

7,30

3.

Полагане на балатум

кв.м.

15,20

VII.

Жилищна сграда ул. „Радецки” №2

1.

Изкърпване на варова мазилка

кв.м.

77,60

2.

Полагане на балатум

кв.м.

55,90

VIII.

Жилищна сграда ул. „Осми март” №11а

1.

Изкърпване на варова мазилка

кв.м.

9,85

2.

Изкърпване на гипсова шпакловка

кв.м.

9,85

За изпълнението на ремонтните дейности по възстановяване не се изискват инвестиционни проекти и Разрешение за строеж. Видовете строително-монтажни работи са следните: • Бетонови работи: изпълнение на ивична основа

 • Зидарски работи: тухлена зидария

 • Покривни работи: временно укрепване на покривна конструкция с греди, полагане на керемиди

 • Мазачески работи: очукване и изкърпване на варова мазилка, изкърпване на гипсова шпакловка

 • Изолационни работи: полагане на гипсокартон

 • Бояджийски работи: полагане на тапети

 • Настилки: демонтаж на дюшеме, полагане на дюшеме, полагане на ламинат и полагане на балатум.


ІІ. НАСОКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА
Основни положения при организацията и изпълнението на СМР.

Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България.

Срокът за изпълнение на поръчката е 2 месеца след подписване на договора за строителство.

Строителните продукти да отговарят на следните технически спецификации:

1)български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни, или

2) европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

3)признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т.1 и т.2.

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт подписана и подпечатана от производителя или негов представител – (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325 от 06.12.2006 г.). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Участникът трябва да укаже произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на договора да изпълнение.Сертификатите за произход трябва да бъдат издадени от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящото Техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.Контрол.

Контролът на обектите ще се упражнява от: • Лице, определено със Заповед на Възложителя, което ще упражнява инвеститорски контрол на обекта.

Лицето следи за правилното и точно изпълнение на видовете строителни работи, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, за дефекти, появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок.

Всички строителни работи да са съобразени с изискванията на действащата нормативна уредба в Република България.Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд.

 • Да се спазва НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, (ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г.), в сила от 06.11.2004 г., и приложенията към нея;


Изисквания за опазване на околната среда.

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към обектите имоти, тротоари и улици.


Приемане на изпълнените работи.

Предаването и приемането на извършените СМР – предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР – Протокол образец №19, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица. Всеки Протокол обр. №19 се придружава от Актове и протоколи съставени по реда Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, сертификати за качество на вложените материали, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти.

Одобреният и подписан Протокол образец №19 се счита за основание за искане на плащане по реда на договора между Общината и Изпълнителя на поръчката.
ІІІ.МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Общата цена за извършване на СМР не трябва да надвишава стойността в размер на 10 579лв. без ДДС.

Изготвил: Христина Милева-ст. експерт КСИ

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница