Пълномощно – образецДата21.12.2017
Размер84.37 Kb.
/Образец на пълномощно за акционер – физическо лице/
ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ


В случай на пълномощник физическо лице

………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………,

или

В случай на пълномощник юридическо лице

……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................

да ме представлява на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София на 12.12.2012 г. в 10.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София 1000, район Средец, бул. ВИТОША No 1, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 07.01.2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от мен ……………….. броя акции от капитала на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1 от дневния ред: Приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите съгласно изискването на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад на Съвета на директорите съгласно изискването на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Начин на гласуване: ………………………………

(За, против, по своя преценка, въздържал се)
По т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД да сключат сделката, описана в мотивирания доклад по т.1 от дневния ред на ОСА, а именно: придобиване от “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД на недвижим имот, находящ се в Република Гърция, улица Каравела – Левкада, със следните параметри: 1040 кв.м., УПИ, кинт 0,80, с излаз на две улици, с лице 13 метра, възможност за застрояване 832 кв.м., разрешение за строеж  323/2008 валидно до 2016г. от продавача EUROTERRA Б.Ф.Е.Д.Б. с адрес Отонос Амалиас 46, Патра, БЦМ: 099516042 на цена от 450.000.00 €.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД да сключат сделката, описана в мотивирания доклад по т.1 от дневния ред на ОСА, а именно: придобиване от “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД на недвижим имот, находящ се в Република Гърция, улица Каравела – Левкада, със следните параметри: 1040 кв.м., УПИ, кинт 0,80, с излаз на две улици, с лице 13 метра, възможност за застрояване 832 кв.м., разрешение за строеж  323/2008 валидно до 2016г. от продавача EUROTERRA Б.Ф.Е.Д.Б. с адрес Отонос Амалиас 46, Патра, БЦМ: 099516042 на цена от 450.000.00 €. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД да извършат всички правни и фактически действия, необходими за осъществяване на сделката при спазване решението на ОСА, Устава на дружеството и съгласно приложимите разпоредби на действащото законодателство.
По т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството.

Предложение за решение: ОСА приема направените от акционерите по време на ОС предложения за промяна в Устава на дружеството

Начин на гласуване: ………………………………

(За, против, по своя преценка, въздържал се)
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.


УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: …………………………………..


Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.

2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.

3.Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.


/Образец на пълномощно за акционер – юридическо лице/ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., - акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа


УПЪЛНОМОЩАВАМ


В случай на пълномощник физическо лице

………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………,

или

В случай на пълномощник юридическо лице

……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................

да представлява управляваното от мен дружество на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София на 12.12.2012 г. в 10.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София 1000, район Средец, бул. ВИТОША No 1, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 07.01.2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ……………….. броя акции от капитала на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София, притежавани от дружество „…………………” по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1 от дневния ред: Приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите съгласно изискването на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад на Съвета на директорите съгласно изискването на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Начин на гласуване: ………………………………

(За, против, по своя преценка, въздържал се)
По т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД да сключат сделката, описана в мотивирания доклад по т.1 от дневния ред на ОСА, а именно: придобиване от “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД на недвижим имот, находящ се в Република Гърция, улица Каравела – Левкада, със следните параметри: 1040 кв.м., УПИ, кинт 0,80, с излаз на две улици, с лице 13 метра, възможност за застрояване 832 кв.м., разрешение за строеж  323/2008 валидно до 2016г. от продавача EUROTERRA Б.Ф.Е.Д.Б. с адрес Отонос Амалиас 46, Патра, БЦМ: 099516042 на цена от 450.000.00 €.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД да сключат сделката, описана в мотивирания доклад по т.1 от дневния ред на ОСА, а именно: придобиване от “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД на недвижим имот, находящ се в Република Гърция, улица Каравела – Левкада, със следните параметри: 1040 кв.м., УПИ, кинт 0,80, с излаз на две улици, с лице 13 метра, възможност за застрояване 832 кв.м., разрешение за строеж  323/2008 валидно до 2016г. от продавача EUROTERRA Б.Ф.Е.Д.Б. с адрес Отонос Амалиас 46, Патра, БЦМ: 099516042 на цена от 450.000.00 €. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД да извършат всички правни и фактически действия, необходими за осъществяване на сделката при спазване решението на ОСА, Устава на дружеството и съгласно приложимите разпоредби на действащото законодателство.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството.

Предложение за решение: ОСА приема направените от акционерите по време на ОС предложения за промяна в Устава на дружеството

Начин на гласуване: ………………………………

(За, против, по своя преценка, въздържал се)
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.


УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: …………………………………..Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.

2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.

3.Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница