Проект bg051PO001 05„Да направим училището привлекателно за младите хора”Дата15.03.2017
Размер28.07 Kb.ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
Долуподписаният/-ата_________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на
_________________ от МВР – гр. _______________,

(дата на издаване) (място на издаване)

адрес:_____________________________________________________________________,

(постоянен адрес)


В качеството си на ___________________________________________________________

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др.)


на ____________________________________________________________, вписано в

(наименование на кандидата)


търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № , със седалище _______________ и адрес на управление ___________________________, тел.: _____________, факс: __________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура за

определяне на изпълнител с предмет “________________________________________­­”,

обявена чрез публикуване напублична покана от .......2012г. в сайта на

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :


  1. не съм оосъждан за някое от следните престъпления по Наказателния кодекс:

а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;

б) подкуп;

в) участие в организирана престъпна група;

г) престъпления против собствеността;

д) престъпления против стопанството;


  1. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност;

  2. Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);

  3. Представляваният от мен кандидат не е в открито производство по несъстоятелност и не се намира в аналогично производство, съгласно законодателството на страната, в която е установен /регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);

  4. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност;

  5. Аз и представляваният от мен кандидат нямаме парични задължения към държавата , общината и II СОУ „Професор Никола Маринов“ или друго училище в страната, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

  6. В случай, че кандидатът _____________________________________________

бъде определен за изпълнител, ще представя доказателства за декларираните по т. 1 – 6 обстоятелства преди сключването на договора;

  1. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно представител на II СОУ „Професор Никола Маринов“.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
____________ 20_____г. ДЕКЛАРАТОР : _______________

(дата) Декларацията се подписва задължително от управляващия кандидата по регистрация.


Инвестира във вашето бъдеще!Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница